Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych


Energia odnawialna, odzysk energiiPobieranie 1.79 Mb.
Strona16/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Energia odnawialna, odzysk energii

1.17Wprowadzenie


Aktualna polityka Unii Europejskiej wnosi duże wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ustalony na szczycie UE, na początku 2007 r., plan strategiczny zakładał, jako cel polityki energetycznej Unii, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w 2020 r. do poziomu 20%. Związane z tym możliwości pozyskania środków pomocowych na inwestycje tego typu (Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” – oś priorytetowa 9 i 10) potwierdzały konieczność większego nasilenia działań w tym kierunku.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plan miejscowy są miejscem w systemie planowania przestrzennego, a Założenia do planu są miejscem w systemie planowania energetycznego (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne), w których ujęte są zadania związane z energią odnawialną. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 ze zm.), „jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.” Oznacza to, że elektrownia wiatrowa czy biogazownia musi być przez samorząd gminny ujęta w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (lub miasta). Następnie opracowany zostaje plan zagospodarowania przestrzennego, zgodny ze strategią rozwoju obszaru. W większości studiów gmin z terenu województwa lubuskiego zapisy obligują do opracowania planów miejscowych na farmy wiatrowe. Opracowania planów miejscowych wymagają także w większości gmin elektrownie wodne.
Do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł zalicza się głównie energię:

 • z elektrowni wodnych,

 • z elektrowni wiatrowych,

 • ze źródeł wytwarzających energię z biogazu rolniczego, z oczyszczalni ścieków oraz biogazu składowiskowego,

 • ze źródeł wytwarzających energię z biomasy, głównie z odpadów drzewnych, rolniczych i ogrodowych,

 • z instalacji wykorzystujących promieniowanie słoneczne.

W celu dokonania pełnego bilansu energetycznego źródeł OZE na terenie województwa należy wziąć pod uwagę zarówno źródła wytwarzające energię elektryczną jak i cieplną. Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE wymaga uzyskania koncesji niezależnie od mocy zainstalowanej urządzeń wytwórczych.

Natomiast wytwarzanie energii cieplnej z OZE wymaga uzyskania koncesji wyłącznie dla źródeł ciepła o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej przekraczającej 5 MW.

W tabeli poniżej zestawiono koncesjonowane instalacje OZE wykorzystywane wyłącznie do produkcji energii elektrycznej w województwie lubuskim na tle kraju.


Tabela 5 31 Zestawienie instalacji OZE w województwie lubuskim (wg URE, stan na dzień 31.12.2012r.) – dotyczy wyłącznie produkcji energii elektrycznej

Lp.

Typ instalacji

Polska

Województwo Lubuskie

Ilość

instalacji

Moc

instalacji

Ilość

instalacji

Moc

instalacji

Udział

mocy

[szt.]

[MW]

[szt.]

[MW]

[%]

1

elektrownie biogazowe

207

136,319

6

3,492

2,56

2

elektrownie biomasowe

29

876,108

1

1,800

0,21

3

elektrownia geotermalna

0

0,000

0

0,000

0,00

4

wytwarzające z promieniowania słonecznego

9

1,289

0

0,000

0,00

5

elektrownie wiatrowe

743

2 644,898

7

56,600

2,14

6

elektrownie morskie

0

0,000

0

0,000

0,00

7

elektrownie wodne, w tym:

771

966,236

56

118,860

12,30

MEW do 5 MW

756

238,469

55

27,530

11,54

8

elektrownie realizujące technologię współspalania *

41

0,000 *

0

0,000

0,00

Razem:

2 550

4 862,242

69

208,282

4,28

* dla instalacji współspalania nie można określić mocy

Z tabeli wynika, że łączna moc 69 koncesjonowanych instalacji wykorzystujących OZE w województwie lubuskim wzrosła ze 103 MWe (140 GWh wyprodukowanej energii elektrycznej) w 2007 r. do około 208 MWe (283 GWh wyprodukowanej energii elektrycznej) w 2012 r. i stanowi 4,28% całego udziału mocy instalacji wykorzystujących OZE w Polsce.


Identyfikacja instalacji do produkcji energii cieplnej jest trudna, gdyż w większości przypadków są to małe indywidualne instalacje wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb. Ponadto nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie udziału mocy dla instalacji realizujących technologię współspalania. Według szacunków w województwie lubuskim wielkość mocy cieplnej instalacji wykorzystujących OZE wynosi około 95 MW (w tym Kronopol około 46 MW).
Obowiązek zakupu przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną, wytwarzanej z OZE (tzw. system zielonych certyfikatów), reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1229). Paragraf 3 ww. rozporządzenia mówi, że ilość wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przez przedsiębiorstwo energetyczne powinno wynieść nie mniej niż:

 • 10,4% - w 2012 r.

 • 12,0% - w 2013 r.

 • 13,0% - w 2014 r.

 • 14,0% - w 2015 r.

 • 15,0% - w 2016 r.

 • 16,0% - w 2017 r.

 • 17,0% - w 2018 r.

 • 18,0% - w 2019 r.

 • 19,0% - w 2020 r.

 • 20,0% - w 2021 r.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENEA S.A. wykazuje wzrost z 3,93% w 2007 r. na 14,85% w 2012 r. Wykorzystanie OZE kształtuje się na trzecim miejscu, zaraz po węglu kamiennym i brunatnym. Odnawialne źródła energii dla ENEA S.A. stanowią: biomasa (8,20%), energia wiatrowa (4,96%) i wodna (1,69%). W związku z powyższym stwierdza się, że ilość wytworzonej energii elektrycznej w OZE przez ENEA S.A. mieści się w granicach ustalonych w ww. rozporządzeniu.

Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna