Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona18/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

1.19Energetyka wiatrowa

1.19.1Warunki ogólne wykorzystania energii wiatrowej


Znaczna część obszaru województwa lubuskiego leży w rejonie korzystnym i dość korzystnym, jeżeli chodzi o warunki wiatrowe dla budowy siłowni. Obecnie zamiast budowy pojedynczych elektrowni wiatrowych przeważa tendencja projektowania parków wiatrowych o łącznej mocy na poziomie kilkudziesięciu megawatów, z siłowniami posadowionymi na masztach o wysokości 100 m, gdzie dla obszaru województwa lubuskiego średnioroczne prędkości wiatru osiągają wartości od 6,6 do 7,8 m/s (teren otwarty).

1.19.2Rozwój energetyki wiatrowej województwa lubuskiego na tle kraju


Na terenie Polski pracuje szereg elektrowni wiatrowych, w szczególności dość licznie obiekty energetyki wiatrowej występują w województwach sąsiadujących z województwem lubuskim. W sytuacji dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej za zachodnią granicą województwa oraz przewagi w naszym kraju wiatrów z kierunków zachodnich wskazuje na możliwość rozwoju energetyki wiatrowej również w województwie lubuskim.

Według danych URE (na dzień 31.12.2012 r.) na terenie Polski występują 743 koncesjonowane elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 2,64 GW. Najliczniej (214 instalacji) występują w województwie kujawsko-pomorskim o łącznej mocy około 293 MW, natomiast województwo zachodniopomorskie przoduje pod względem mocy. Występuje tutaj mniej instalacji (48) lecz o wyższych jednostkowych mocach wynoszących łącznie około 791 MW.

W województwie lubuskim działa obecnie 7 koncesjonowanych instalacji wiatrowych o łącznej mocy wynoszącej około 57 MW, co stanowi niewiele ponad 2% udziału mocy wytwarzanej z OZE na terenie Polski. Sytuacja jednak uległa zmianie od 2008 roku, gdyż wówczas na omawianym ternie pracowały jedynie 2 siłownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,60 MW. W porównaniu z innymi województwami lubuskie znajduje się na 13 miejscu pod względem liczby instalacji i na 12 miejscu pod względem mocy instalacji.

1.19.3Charakterystyka farm wiatrowych istniejących i planowanych


W 2008 r. na terenie województwa pracowały wyłącznie 2 siłownie wiatrowe. Pierwsza zlokalizowana była w Lubiechni Wielkiej w gm. Rzepin o mocy0,3 MW. Docelowo farma miała osiągnąć moc 2,8 MW (7 siłowni). Druga natomiast znajdowała się w miejscowości Osiecznica w gm. Krosno Odrzańskie. Zainstalowano tam jedną siłownię WINDMASTER WM-300 o mocy 0,3 MW.

Prognozowane w tym okresie lokalizacje elektrowni wiatrowych wskazywały na sumaryczny potencjał mocy przy planowaniu budowy farm z siłowniami o mocy 2 lub 2,5 MW na poziomie rzędu 1 530 MW.


Aktualnie na omawianym terenie uruchomionych jest 7 koncesjonowanych instalacji wiatrowych, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, słubickim, świebodzińskim, krośnieńskim, nowosolskim i żagańskim, o łącznej mocy wynoszącej około 57 MW. W podregionie gorzowskim pracują 3 elektrownie wiatrowe, natomiast w podregionie zielonogórskim 4. Największą moc posiada elektrownia zlokalizowana w powiecie słubickim w miejscowości Golice – 38 MW, stanowiąca łącznie około 67% udziału mocy instalacji województwa.

Ponadto od gmin województwa lubuskiego otrzymano informacje o planowanych lokalizacjach farm wiatrowych. Łączna orientacyjna moc instalacji wiatrowych wynosić może około 945 MW, co oznacza, że potencjał mocy mógłby wzrosnąć o około 94%.


W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie porównawcze istniejących oraz potencjalnych lokalizacje farm wiatrowych z podziałem na podregiony województwa lubuskiego według stanu na rok 2008 i 2012. Szczegółowe zestawienie z podziałem na gminy i miejscowości znajduje się w załączniku do rozdziału 5 - Zestawienia tabelaryczne: Tabela 5-3 Porównanie istniejących oraz planowanych lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa lubuskiego według stanu na 2008 i 2012 r.).
Tabela 5 2 Porównanie istniejących oraz planowanych lokalizacji farm wiatrowych na terenie województwa lubuskiego według stanu na 2008 i 2012 r.

Wyszczególnienie

2008

2012

Moc istniejących instalacji

Orientacyjna, planowana moc instalacji

Moc istniejących instalacji

Orientacyjna, planowana moc instalacji

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

Podregion gorzowski

0,30

829,80

44,80

358,00

Podregion zielonogórski

0,30

697,80

12,30

586,20

Województwo Lubuskie

0,60

1 527,60

57,10

944,20

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych danych w 2008 oraz w 2012 r. z gmin województwa lubuskiego
Poniżej przedstawiono charakterystykę istniejących elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w województwie lubuskim wg stanu na koniec 2012 r. Natomiast instalacje planowane ze wskazaniem etapu realizacji i planowanego terminu uruchomienia zamieszczono w załączniku do rozdziału 5 - Zestawiania tabelaryczne: Tabela 5-4 Charakterystyka planowanych lokalizacji farm wiatrowych n terenie województwa lubuskiego w 2012 r.
Tabela 5 3 Charakterystyka istniejących farm wiatrowych na terenie województwa lubuskiego w 2012 r.

Powiat

Gmina

Miejscowość

Inwestor /

Właściciel

Rok uruchomienia

Ilość

siłowni

Moc

całkowita

[szt.]

[MW]

Podregion gorzowski

24

44,80

strzelecko-drezdenecki

Strzelce

KrajeńskieLicheń, Lipie Góry

Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

2011

3

6,00

słubicki

Rzepin

Rzepin

Roman Leszczyński

b.d.

2

0,80

Słubice

Golice

ACCIONA Energy Poland

2011

19

38,00

Podregion zielonogórski

8

12,30

świebodziński

Świebodzin

Glińsk

Elektrownie Wiatrowe Karor Sp. z o.o. z Bydgoszczy

2012

3

6,00

krośnieński

Krosno

OdrzańskieOsiecznica

Prywatny inwestor

b.d.

1

0,30

nowosolski

Kożuchów

Stypułów

ELSETT Elektronis Sp. j. z Leszna

2011

3

4,50

żagański

Szprotawa

Kartowice

ELSETT Elektronis Sp. j. z Leszna

2011

1

1,50

Województwo Lubuskie

32

57,10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych danych w roku 2012 z gmin województwa lubuskiego
Na poniższym rysunku przedstawiono istniejące (kolor czerwony) oraz potencjalne lokalizacje farm wiatrowych (kolor niebieski) w województwie lubuskim.

1.19.4Ocena stanu i perspektywy rozwoju


Podstawowymi zidentyfikowanymi barierami rozwoju energetyki wiatrowej w województwie lubuskim są:

  • utrudnione warunki wyprowadzenia mocy związane ze słabo rozwiniętą strukturą sieci 110 kV oraz kosztami i utrudnieniami w realizacji linii WN,

  • mocno rozwinięta w województwie sieć obszarów chronionych (w tym Natura 2000 oraz inne obszary przyrodniczo wartościowe),

  • rozbudowane i długotrwałe procedury administracyjne przygotowania inwestycji tego typu (3÷4 lat),

  • brak szczegółowych badań lokalnych warunków wiatrowych (kilkuletnich), które należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Pamiętać należy również, że z uwagi na ścisłe uzależnienie od warunków wiatrowych, moce energetyczne w siłowniach wiatrowych wymagają rezerwowania w elektrowniach tradycyjnych, pracujących niezależnie od warunków atmosferycznych. Dodatkowym utrudnieniem jest dynamicznie rozwijająca się energetyka wiatrowa po stronie niemieckiej.
Rysunek 5 10 Istniejące oraz potencjalne lokalizacje farm wiatrowych w województwie lubuskim

Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna