Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona19/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27

1.20Energetyka wodna

1.20.1Warunki ogólne wykorzystania energii wodnej


Wg danych URE (stan na dzień 31.12.2012 r.) na terenie Polski istnieje 771 koncesjonowanych elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej wynoszącej około 966 MW, w tym łączna moc małych elektrowni wodnych (MEW) do 5 MW stanowi 25%.

Potencjał hydroenergetyczny województwa lubuskiego wg możliwości technicznych szacowany jest na 1 544 GWh/rok, w tym największy na Odrze Środkowej i Nysie Łużyckiej. Na omawianym obszarze na chwilę obecną pracuje 56 (w 2008 r. 50) koncesjonowanych instalacji o łącznej zainstalowanej mocy wynoszącej około 118 MW (w tym 55 MEW o mocy około 28 MW), co stanowi około 12% udziału mocy zainstalowanej w Polsce w elektrowniach wodnych.1.20.2Charakterystyka obiektów istniejących i planowanych


Na obszarze województwa lubuskiego eksploatowane elektrownie wodne są własnością: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie, spółki zależnej od Grupy Kapitałowej ENEA - Elektrownie Wodne Sp. z o.o. oraz prywatnych przedsiębiorców w rozkładzie ilości i mocy zainstalowanej według poniższego zestawienia.
Tabela 5 4 Zbiorcze zestawienie elektrowni wodnych w województwie lubuskim

Właściciel

Ilość instalacji

Moc zainstalowana

Średnia roczna produkcja energii

[szt.]

[MW]

[MWh]

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie

1

90,000

160 000

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie

15

18,000

72 000

Grupa Kapitałowa ENEA

Elektrownie Wodne Sp. z o.o.2

2,000

7 500

Prywatni przedsiębiorcy

38

8,000

30 400 *

Razem

56

118,000

269 900

* szacunkowa wartość, przy założeniu, że instalacje pracują średnio 3 800 h/a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie otrzymanych danych od przedsiębiorstw
Zestawienie zbiorcze elektrowni wodnych ze wskazaniem lokalizacyjnym przedstawiono w tabeli 5-5.
Tabela 5 5 Zestawienie koncesjonowanych elektrowni wodnych w województwie lubuskim

Wyszczególnienie

Powiat

Elektrownie wodne przepływowe do

0,3 MW

Elektrownie wodne przepływowe do

1 MW

Elektrownie wodne przepływowe do

5 MW

Elektrownie wodne szczytowo-pompowe

Ilość instalacji

Moc instalacji

Ilość instalacji

Moc instalacji

Ilość instalacji

Moc instalacji

Ilość

instalacji

Moc

instalacji

[szt.]

[MW]

[szt.]

[MW]

[szt.]

[MW]

[szt.]

[MW]

Podregion gorzowski

18

0,563

2

1,920

1

0,932

0

0,000

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

strzelecko - drezdenecki

1

0,039

2

1,920

 

 

 

 

gorzowski

 

 

 

 

 

 

 

 

sulęciński

5

0,089

 

 

 

 

 

 

międzyrzecki

7

0,224

 

 

1

0,932

 

 

słubicki

5

0,211

 

 

 

 

 

 

Podregion zielonogórski

14

0,625

12

9,624

8

13,865

1

90,000

Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

 

 

świebodziński

2

0,063

 

 

 

 

 

 

krośnieński

4

0,074

 

 

2

4,140

1

90,000

zielonogórski

1

0,030

 

 

 

 

 

 

żarski

1

0,033

4

2,960

2

2,909

 

 

nowosolski

1

0,022

 

 

 

 

 

 

żagański

5

0,403

8

6,664

4

6,816

 

 

wschowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo Lubuskie

32

1,188

14

11,544

9

14,797

1

90,000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych URE
Z zestawienia wynika, że łączna moc instalacji wodnych wynosi około 118 MW, w tym:

  • MEW do mocy 0,3 MW – 32 instalacje o łącznej mocy około 1 MW,

  • MEW do mocy 1,0 MW – 14 instalacji o łącznej mocy około 12 MW,

  • MEW do mocy 5,0 MW – 9 instalacji o łącznej mocy około 15 MW,

  • EW szczytowo - pompowych – 1 instalacja o mocy około 90 MW.

Z zebranych informacji wynika, że w podregionie zielonogórskim znajduje się aż 62,5% elektrowni wodnych województwa o łącznej mocy wynoszącej ponad 114 MW.
Głównym obiektem w województwie lubuskim, ze względu na zdolności wytwórcze oraz możliwości regulacyjne, jest Elektrownia Wodna Dychów wybudowana w 1936 r., której eksploratorem jest PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie. Zlokalizowana została w gm. Bobrowice w miejscowości Dychów. Jest elektrownią szczytowo-pompową. Pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego, wykorzystując dopływ naturalny Bobru. Po modernizacji elektrowni przeprowadzonej w latach 2002-2005 moc elektrowni wzrosła do 90 MW, a sprawność cyklu pompowego do poziomu 71%. Elektrownia wyposażona jest w 3 turbiny pionowe Kaplana o mocy 30 MW każda (214 obr./min.) posiada człon pompowy składający się z 4 zespołów o mocy 5,2 MW każdy. Odbiorcą energii jest ENEA S.A.
Ponadto PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów w Dychowie jest eksploatatorem 15 MEW, w tym: 7 na Nysie Łużyckiej oraz 8 na Bobrze.
Charakterystykę istniejących elektrowni wodnych PGE EO S.A. o/ZEW Dychów zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego zamieszczono w załączniku do rozdziału 5 - Zestawienia tabelaryczne: Tabela 5-5 Istniejące elektrownie wodne PGE EO S.A. o/ZEW Dychów na obszarze województwa lubuskiego.

Ww. przedsiębiorstwo planuje w 2014 roku uruchomienie MEW Zielisko zlokalizowanej w Trzebielu na Nysie Łużyckiej. Zakładana moc instalacji wynosić będzie około 80 kW, natomiast planowana produkcja energii 372 MWh.


Wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym energii wodnej, zajmuje się również spółka zależna od Grupy Kapitałowej ENEA - Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

W województwie lubuskim ww. przedsiębiorstwo jest właścicielem elektrowni wodnych na rzece Obra w miejscowości Bledzew i na rzece Drawa w miejscowości Kamienna Głusko, gmina Dobiegniew. MEW łącznie osiągają moc około 1,90 MW, produkując średniorocznie około 7,5 GWh energii elektrycznej.

Charakterystykę ww. elektrowni wodnych zamieszczono w załączniku do rozdziału 5 - Zestawienia tabelaryczne: Tabela 5-6 Zestawienie elektrowni wodnych Grupy Kapitałowej ENEA - Elektrownie Wodne Sp. z o.o. w województwie lubuskim.
Ponadto w województwie lubuskim do systemu ENEA S.A. przyłączone są instalacje wodne MEW o łącznej mocy wynoszącej 25,6 MW, które w 2011 r. wytworzyły około 85 GWh energii.
Na obszarze województwa lubuskiego występują również MEW, będące własnością prywatnych przedsiębiorców. Charakterystykę ww. MEW przedstawiono w załączniku do rozdziału 5 - Zestawienia tabelaryczne Tabela 5-7 Zestawienie MEW prywatnych przedsiębiorców w województwie lubuskim. Na omawianym terenie zinwentaryzowano 38 MEW należących do prywatnych przedsiębiorców o potencjalnej łącznej mocy wynoszącej około 8,0 MW.
Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację istniejących oraz planowanych elektrowni wodnych w województwie lubuskim.

1.20.3Ocena stanu i perspektywy rozwoju


Precyzyjne określenie możliwości i skali wykorzystania cieków wodnych dla obiektów małej energetyki wodnej w województwie wymaga przeprowadzenia szczegółowych lokalnych badań, których charakter wykracza poza granice niniejszego opracowania. Niemniej jednak, w przypadku powstania tego typu źródeł energii elektrycznej należy uwzględnić ich produkcję w bilansie pokrycia potrzeb energetycznych województwa. Zakłada się, że wykorzystanie energii spadku wód w województwie będzie realizowane głównie przez inwestorów indywidualnych przy wsparciu informacyjnym ze strony Gmin.

Rysunek 5 11 Istniejące oraz planowane lokalizacje elektrowni wodnych w województwie lubuskim

Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna