Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych


Wprowadzenie 1.1Rola samorządu województwaPobieranie 1.79 Mb.
Strona2/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Wprowadzenie

1.1Rola samorządu województwa


Z mocy obowiązującego prawa mieszkańcy województwa tworzą regionalną wspólnotę samorządową. Generalnie, do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Samorząd województwa: wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dysponuje mieniem wojewódzkim, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Do najważniejszych jednak czynności organów samorządu wojewódzkiego należy wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa. Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Zgodnie z ogólną zasadą, przyjętą w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podstawowym zadaniem stało się wdrożenie procesów planowania strategicznego, albowiem politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów służących osiąganiu celów polityki rozwoju, z wykorzystaniem środków publicznych.
W ujęciu najbardziej ogólnym planowanie strategiczne jest procesem długookresowego planowania ukierunkowanego na identyfikację najważniejszych celów i określenie metod ich realizacji. Planowanie strategiczne skupia się na identyfikacji wyłącznie najważniejszych kwestii o znaczeniu kluczowym w długookresowym horyzoncie czasowym, ustanawiając ramy dla tworzenia planów i programów operacyjnych wyznaczających bazę dla dalszych procesów podejmowania decyzji, wskazując na działania najważniejsze z punktu widzenia założonych celów.

Proces planowania strategicznego winien uwzględniać wszystkie aspekty funkcjonowania w danym otoczeniu zewnętrznym, zaś proces jego wdrożenia wymaga pełnego zaangażowania na wszystkich szczeblach zarządzania. W ujęciu klasycznym wdrożenie omawianego procesu wymaga gruntownej analizy dostępnych zasobów i otoczenia, w celu identyfikacji silnych i słabych stron podmiotu opracowującego strategię oraz potencjalnych szans i zagrożeń pojawiających się w jego otoczeniu, co z kolei umożliwia wyznaczenie zasadniczych, długookresowych celów i planowanych, nierzadko wariantowych sposobów ich osiągnięcia.

Na tym etapie konieczne jest określenie deklaracji wizji, opisującej określony w kategoriach jakościowych podstawowy cel działalności danego podmiotu lub organizacji związany z jego rolą w dynamicznie zmiennym otoczeniu, jasno odzwierciedlający wyznaczony kierunek rozwoju.

Planowanie strategiczne stanowi szansę racjonalizacji procesów zarządzania, dając możliwość uwzględniania istniejących ograniczeń stawianych przez zmienne uwarunkowania najprzeróżniejszej natury np. politycznej, społecznej czy gospodarczej, barier finansowych, ograniczeń zasobowych, a także informacyjnych i umożliwiając w efekcie wykorzystanie posiadanego potencjału strategicznego w celu efektywnego wykorzystania możliwych do przewidzenia zmian w otoczeniu podmiotu definiującego strategię.


Podstawą prawną zarządzania strategicznego na szczeblu województwa jest art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), zgodnie z którym samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą między innymi następujące cele:

  • pobudzanie aktywności gospodarczej.

  • podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.

  • zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń.

  • kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego,

Strategia rozwoju województwa zawiera: diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa i określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa winna uwzględniać cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz być spójna z planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Każdorazowo w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o przyjęciu lub aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa samorząd województwa, winien dostosować do nich strategię rozwoju województwa.


Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy wojewódzkie i regionalny program operacyjny, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 ze zm.) Samorząd województwa może występować o dofinansowanie realizacji programów wojewódzkich i regionalnego programu operacyjnego środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, samorząd województwa, współpracuje w szczególności z:

  • jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,

  • administracją, rządową,, szczególnie z wojewodą,

  • innymi województwami,

  • organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 873. z późn. zm.),

  • szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Samorząd województwa może również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności: zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa oraz tryb i zasady współpracy z wyżej wymienionymi podmiotami współpracującymi.
Wyżej opisany stan prawny stwarza zasadnicze narzędzia planowania strategicznego w kreowaniu polityki rozwoju województwa, za którą z mocy ustawy jest odpowiedzialny samorząd województwa.Pobieranie 1.79 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna