Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona20/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

1.21Energia słoneczna

1.21.1Warunki ogólne wykorzystania energii słonecznej


Średnia gęstość energii słonecznej w Polsce waha się od 950 do 1250 kWh/m² rocznie. Największe nasłonecznienie występuje w okolicach województwa lubelskiego - powyżej 1048 kWh/m², natomiast najniższe, ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza, na Śląsku oraz w rejonie granicy Polsko – Czesko – Niemieckiej.

Średnia gęstość energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego wynosi w zachodnio – północnej części oraz południowo – wschodniej do 996 kWh/m² rocznie, natomiast w pozostałej części województwa do 1022 kWh/m² rocznie. Średnie nasłonecznienie w województwie wynosi około 1 600 godzin na rok. Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na 6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego.


Kolektory słoneczne są najpowszechniejszym sposobem wykorzystania energii słonecznej. Są urządzeniami służącymi do zamiany energii słonecznej na energię cieplną, lecz z uwagi na ww. warunki klimatyczne umożliwiają pokrycie maksymalnie 70÷80% potrzeb wymaganej energii dla wytworzenia c.w.u. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie kolektora poprzez zasobnik ciepłej wody użytkowej z kotłem gazowym lub pompą ciepła.
Energia słoneczna może być również przekształcona w energię elektryczną w procesie fotowoltaicznym. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są przede wszystkim w systemach wolnostojących, montowanych na obszarach oddalonych od sieci elektrycznej.

1.21.2Charakterystyka obiektów wykorzystujących energię słoneczną


Wg danych URE (stan na 31.12.2012 r.) na terenie Polski pracuje 9 koncesjonowanych instalacji energii elektrycznej wykorzystujących promieniowanie słoneczne o łącznej zainstalowanej mocy wynoszącej około 1,29 MW. Na terenie województwa lubuskiego na dzień dzisiejszy nie działają ww. koncesjonowane instalacje.
Z analizy lat poprzednich oraz na podstawie aktualnych danych wynika, że produkcja energii wykorzystującej kolektory słoneczne w województwie lubuskim realizowana jest głównie przez inwestorów indywidualnych lub poprzez instytucje publiczne.
Z zebranych informacji wynika, że kolektory słoneczne zainstalowane są na 26 obiektach użyteczności publicznej, GPZ w Leśniowie Wielkim oraz w szeregu prywatnych domów jednorodzinnych (głównie w powiecie gorzowskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, zielonogórskim, nowosolskim i wschowskim). Ciepło otrzymane na ww. obiektach wykorzystywane jest głównie na potrzeby wytworzenia c.w.u.

Ogniwa fotowoltaiczne zainstalowano w 2011 r. w powiecie nowosolskim w gm. Nowa Sól na obiektach szkolnych i przedszkolu (19 kW) oraz w 2012 r. w powiecie krośnieńskim w m. Lubiatów gm. Dąbie (0,24 kW).


Ponadto w najbliższym czasie w województwie planowane jest zainstalowanie kolektorów słonecznych w powiecie zielonogórskim na Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwińsku oraz na dachu budynku administracyjnego Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie.

W powiecie gorzowskim miejscowości Stanowice w gm. Bogdaniec planowana jest budowa farm fotowoltaicznych, których inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim oraz w 2013 r. na terenie gminy Witnica przewiduje się realizacje projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej. Teren pod przyszłą inwestycję kupiła polska firma Sybac Energy z kapitałem niemieckim.

EC Zielona Góra S.A. planuje budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MWe.

Ponadto zaobserwowano duże zainteresowanie ogniwami fotowoltaicznymi w powiatach: sulęcińskim, nowosolskim i wschowskim.


Lokalizację oraz charakterystykę obiektów wykorzystujących kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne zamieszczono w załączniku do rozdziału 5 - Zestawienia tabelaryczne Tabela 5-8 Źródła energii słonecznej działające z wykorzystaniem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych (istniejące i planowane) na terenie województwa lubuskiego.

1.21.3Możliwości dofinansowania oraz tempo upowszechniania


Praktyczną możliwość wykorzystania energii słonecznej ograniczają warunki klimatyczne oraz wciąż jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne związane z zainstalowaniem odbiorników. Problemem jest również relatywnie mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W Polsce w 2011 r. zainstalowano około 74% kolektorów słonecznych więcej niż w 2010 r. Jest to głównie efekt uruchomienia przez NFOŚiGW programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Do każdej umowy kredytowej dotyczącej zakupu i montażu instalacji do przygotowania c.w.u. wykorzystującej kolektory słoneczne, wnioskodawcy otrzymują dotację w wysokości 45% kapitału kredytu, co wpływa na zmniejszenie kosztów kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Dofinansowanie może objąć następujące koszty ponoszone przez inwestora:  • sporządzenia projektu budowlano – wykonawczego,

  • zakupu: kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza,

  • montaż zestawu.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać prawo do dysponowania nieruchomością. Dotacja nie może zostać udzielona na instalację kolektorów słonecznych, jeżeli budynek podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej dostarczającej c.w.u. Gdy natomiast sieć zapewnia centralne ogrzewanie, możliwe jest uczestnictwo w programie.

NFOŚiGW przeznaczył 300 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. Do maja br. wydano już prawie 40% tej kwoty.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW w Zielonej Górze przeznaczył 39 mln zł na dofinansowanie projektów związanych z OZE i termomodernizacją budynków. W ramach konkursu z działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)” RPO Województwa Lubuskiego można się ubiegać o dofinansowanie projektów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej lub na budowę instalacji do wytwarzania energii z OZE w regionie.


Bank Ochrony Środowiska

Dzięki wsparciu WFOŚiGW Bank Ochrony Środowiska, oferuje linię kredytową, adresowaną do osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni, w ramach której możliwe jest uzyskanie preferencyjnego kredytu na realizację działań w zakresie modernizacji systemów grzewczych o mocy do 50 kW, instalowanie odnawialnych źródeł energii w postaci pomp cieplnych, fotowoltaiki, małych turbin wiatrowych, hydroelektrowni, rekuperatorów, nawrotnic oraz kolektorów słonecznych. Wysokość środków stanowiących dopłaty do kredytów ustalana jest pomiędzy BOŚ a WFOŚiGW w ramach odnawianej co roku umowy. Ograniczona ilość środków przekazywanych Bankowi, sprawia, że oferta kredytu preferencyjnego nie jest dostępna na bieżąco, lecz do momentu wyczerpania się środków przekazanych przez WFOŚiGW.

Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna