Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznychPobieranie 1.79 Mb.
Strona24/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

1.27Gaz ziemny zaazotowany


PGNiG Oddział w Zielonej Górze wydobywa rocznie ponad 3,5 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego, około 500,6 tys. ropy naftowej (dane za 2010 r.), oprócz tego pozyskuje w procesie produkcyjnym siarkę płynną , gaz płynny i hel. Większość pozyskiwanego gazu (około 80%) kierowana jest do krajowego systemu gazowniczego, pozostałą część produkcji Oddział sprzedaje na rynku lokalnych odbiorców.
Tabela 6 33 Produkcja gazu ziemnego Oddziału w Zielonej Górze w latach 2008-2012

rok

2008

2009

2010

2011

2012

III kwartałGaz ziemny

[tys. m3]3 272 647

3 506 717

3 783 340

3 527 357

2 738 604

Na terenie województwa lubuskiego jedynymi bezpośrednimi odbiorcami gazu pochodzącego ze złóż lokalnych są EC Gorzów S.A., EC Zielona Góra S.A. i Arctic Paper Kostrzyn S.A. EC w Zielonej Górze jest zasilana gazem ziemnym zaazotowanym pochodzącym ze złóż zlokalizowanych w Wielkopolsce, natomiast EC Gorzów i Arctic Paper Kostrzyn S.A. ze złóż zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim (niewielka część złoża BMB zlokalizowana jest w województwie lubuskim na terenie gmin Lubiszyn i Witnica).

W celu zagospodarowania gazu ziemnego zaazotowanego, pozyskiwanego z działalności PGNIG oddział w Zielonej Górze, stworzony został system gazu ziemnego zaazotowanego (z dwoma podsystemami – gazu Ls o wartości opałowej 24MJ/m3 i Lw o wartości opałowej 27 MJ/m3), który obejmuje południową część województwa lubuskiego, zachodnią część województwa wielkopolskiego, nieznaczny obszar północnej części województwa dolnośląskiego.

Łącznie do systemu gazu ziemnego zaazotowanego w roku 2011 dostarczono


1 388,6 mln. m3

System gazu ziemnego zaazotowanego w województwie lubuskim jest zasilany gazem podgrupy Lw (dawniej GZ-41,5) pochodzącym głównie ze złóż w woj. wielkopolskim między innymi ze złoża Kościan-Brońsko.

Poza tym gaz wydobywany przez PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze jest dostarczany do zakładu ZOG KRIO Odolanów oraz Odazotowni Grodzisk w ilości około 92 mln m3 (w 2011 r), gdzie następuje jego odazotowanie, a następnie dostarczenie do systemu w postaci gazu wysokometanowego oraz do odbiorców lokalnych.

Gaz ziemny zaazotowany pozyskiwany w południowo – wschodniej części województwa ze złóż Wilków, Grochowice i Szlichtyngowa, stanowiący około 25% łącznej produkcji PGNiG S.A. oddziału w Zielonej Górze, charakteryzuje się bardzo niską kalorycznością dlatego jest skierowany za pomocą systemu gazociągów do KRIO Odolanów (województwo wielkopolskie) celem odazotowania.1.28Ropa naftowa


W przypadku złóż ropy naftowej zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego produkcja ropy naftowej pochodzi ze złóż Jeniniec, Kosarzyn N, Kosarzyn-Breslack, Rybaki, Retno, Radoszyn, Kije, Mozów, Górzyca. W roku 2007 produkcja wynosiła ponad 28 tys. ton co stanowi 5,6% łącznej produkcji Oddziału. Ropa Naftowa pochodząca z największego złoża w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) w niewielkiej części znajduje się na terenie województwa lubuskiego w gminach Lubiszyn i Witnica jest ewidencjonowana na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim.

Złoża na terenie województwa lubuskiego są eksploatowane podobnie jak złoża gazu ziemnego zaazotowanego na poziomie umożliwiającym racjonalną eksploatację złóż, to oznacza, że w dłuższej perspektywie czasowej spowoduje maksymalizację sczerpywania złóż z zachowaniem ekonomicznych podstaw takiej eksploatacji.

Gaz ziemny pochodzący z ropy naftowej w większości przypadków wykorzystywany jest na potrzeby własne ośrodków produkcyjnych i ze względu na swoje parametry jakościowe nie nadaje się do wykorzystywania w celach komunalno-bytowych.

Obecnie zagospodarowuje się złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa. Jest to jedna z największych inwestycji związanych z wydobyciem węglowodorów w Polsce.

Produkcja ropy naftowej Oddziału w Zielonej Górze kształtuje się obecnie na poziomie około 500 tys. ton/rok

1.29Węgiel brunatny


Na obszarze województwa lubuskiego, w granicach gmin Gubin (pow. Krośnieński) i Brody (pow. Żarski) zalegają złoża węgla brunatnego. Węgiel brunatny złoża „Gubin” zalicza się do dobrych węgli energetycznych.

Zasoby geologiczne złóż Gubin-Zasieki-Brody szacuje się (wg PIG) na około 2 miliardy ton węgla brunatnego. Złoża te, obok złóż legnickich, są uważane za strategiczne z punktu widzenia wykorzystania węgla brunatnego w polskiej energetyce.


Dnia 13 grudnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, która weszła w życie dnia 27 kwietnia 2012 r. W dokumencie tym powyższe złoża zaliczone zostały do złóż strategicznych podlegajacych ochronie przed działanością człowieka, w szczególności przed stałą zabudową i inwestycjami liniowymi. Wymaga to:

 • sporządzenia wykazu złóż energetycznych o znaczeniu strategicznym dla państwa z określeniem przestrzennego zasięgu ich zalegania (strona rządowa),

 • ustalenia przez wojewodę wspólnie z samorządem, na którego terenie znajdują się niniejsze złoża, rodzaju i czasu działalności oraz zabudowy dopuszczalnej na danym terenie – wyniki tych ustaleń winy być wprowadzone zarówno do strategii wojewódzkich, jak i planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich kategorii (krajowego, wojewódzkiego, miejscowego).

W ramach powyższego zagadnienia te zostały ujęte w: • „Zmianie Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego” przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 21 marca 2012, uwzględniającej lokalizację zagłębia węgla brunatnego w oparciu o złoże „Gubin” wraz z elektrownią o mocy do 3000 MW,

 • „Strategii Województwa Lubuskiego 2020” przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa z dnia 19 listopada 2012, gdzie do kluczowych inwestycji regionalnych zaliczono budowę kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody.

Dla obu dokumentów przeprowadzone zostało postępowanie transgranicznego oddziaływania z uzyskaniem pozytywnej oceny dla planowanej inwestycji.


W myśl zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dn. 9 czerwca 2011 r. (DZ.U. z 2011r. nr 163, poz. 981 art. 95 ust. 2), w terminie 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej, obszar udokumentowanego złoża kopalin obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a po upływie tego terminu zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, obszar udokumentowanego złoża kopalin do studium wprowadza wojewoda wydając w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Sporządzone w tym trybie studium wywołuje skutki prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W przypadku złoża „Gubin” dokumentacja geologiczna została przyjęta przed dniem wejścia w życie ustawy, więc okres 2 lat liczony jest od 01.01.2012 r.

Rada Gminy w Brodach w czerwcu br. przyjęła uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mającej na celu ochronę złoża „Gubin”. Niezbędne jest podjęcie takiego działania w gminie Gubin.
Celem realizacji zadania obejmującego przygotowanie i zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni konwencjonalnej została powołana spółka, która od kwietnia 2012 r. przyjęła nazwę “PGE Gubin” Sp. z o.o., a której właścicielem od marca 2013 r. jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
W trakcie realizacji prowadzone są prace projektowe i analityczne obejmujące:


 • Projekt zagospodarowania złoża węgla brunatnego „Gubin”,

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • Ortofotomapa dla obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Podstawowym celem spółki na rok 2013 jest uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złóż Gubin, dla uzyskania której wymagane jest: • Prawo do korzystania z informacji geologicznej (uzyskane),

 • Projekt zagospodarowania złoża,

 • Decyzja Środowiskowa zgody na realizację inwestycji,

 • Zgodność z zapisami mpzp lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Główne parametry inwestycji: • Wyrobisko łącznie: 7700 ha

 • Zwałowisko: 740 ha

 • Obszar górniczy: 10 000 ha

 • Wydobycie węgla: 17 mln Mg/rok

 • Okres wydobycia: 45 lat

 • Moc elektrowni: 2700 MW

Produkcja energii elektrycznej w tym rejonie Polski będzie celowa z uwagi na kończące się zasoby węgla brunatnego W ciągu ok. 30 lat z powodu wyczerpania złóż przestaną działać elektrownie Turów i zespół Pątnów – Adamów – Konin., przy odpowiednim wyprowadzeniu energii wskazuje na korzystną lokalizację dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii dla całego obszaru województwa lubuskiego z możliwością eksportu na sąsiednie tereny. Niemniej istotnym zagadnieniem będzie sposób rozbudowy i kierunki przesyłu energii elektrycznej z tej elektrowni, a także wielkość mocy do zagospodarowania w województwie lubuskim.
Rysunek 6 12Lokalizacja lokalnych zasobów paliw na tle obszarów chronionych w województwie lubuskimPobieranie 1.79 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna