Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych


Charakterystyka Województwa LubuskiegoPobieranie 1.79 Mb.
Strona8/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Charakterystyka Województwa Lubuskiego

1.7Położenie geograficzne, charakterystyka zagospodarowania


Województwo lubuskie, zlokalizowane jest w środkowo zachodniej części Polski. Rozciąga się od 53°07´ do 51°22´ szerokości geograficznej północnej i od 14°32´ do 16°25´ długości geograficznej wschodniej (rozciągłość z północy na południe wynosi 196,3 km, a z zachodu na wschód – 129,5 km). Zajmuje obszar 13 988 km2 (co stanowi 4,5% powierzchni kraju). Długość granic wynosi 939,3 km. Teren województwa graniczy:

 • od północy z województwem zachodnio-pomorskim;

 • od wschodu z województwem wielkopolskim;

 • od południa z województwem dolnośląskim;

 • od zachodu granica województwa jest granicą państwową z krajem związkowym Republiki Federalnej Niemiec.

Województwo zamieszkuje ok. 1 023 tys. mieszkańców (tj. ok. 2,7% ludności kraju). Średnia gęstość zaludnienia w województwie wynosi 73 osoby/km2. Największa gęstość zaludnienia występuje w miastach oraz w południowej części województwa, najmniejsza w środkowym pasie.

Województwo jest podzielone na 14 powiatów: dwa grodzkie (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra) i dwanaście ziemskich (gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański i żarski). W skład powiatów wchodzą 83 gminy, w tym 9 gmin miejskich, 33 gminy miejsko-wiejskie i 41 gmin wiejskich. Obszary wiejskie zajmują powierzchnie 13 354 km2, co stanowi 94,5% obszaru województwa.

Jako jednostka terytorialna kategorii NUTS2 województwo podzielone jest na dwa podregiony kategorii NUTS3 – podregion zielonogórski i podregion gorzowski. Miasto Gorzów Wielkopolski jest siedzibą administracji rządowej, natomiast Miasto Zielona Góra – władz samorządowych.

Podział administracyjny województwa lubuskiego przedstawia rys. 3-1.

Rysunek 3 1 Podział administracyjny województwa

W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię oraz liczbę ludności województwa w podziale na powiaty. Zestawienie szczegółowe z podziałem na gminy przedstawiono w załączniku do rozdziału 3 w tabeli Z-3-1.


Tabela 3 1 Podział administracyjny województwa – powierzchnia i liczba ludności w podziale na powiaty

L.p.

Powiat

Powierzchnia

Liczba mieszkańców

Gęstość zaludnienia

[km2]

[ilość]

[osoba/km2]

Podregion gorzowski

6 113

386 904

63

1

Powiat grodzki: m. Gorzów Wielkopolski

86

124 554

1 448

2

Powiat ziemski: strzelecko-drezdenecki

1 248

50 686

41

3

Powiat ziemski: gorzowski

1214

69 396

57

4

Powiat ziemski: sulęciński

1 178

35 924

30

5

Powiat ziemski: międzyrzecki

1 388

58 846

42

6

Powiat ziemski: słubicki

999

47 498

48

Podregion zielonogórski

7 875

636 254

81

7

Powiat grodzki: m. Zielona Góra

58

119 197

2055

8

Powiat ziemski: świebodziński

937

56 777

61

9

Powiat ziemski: krośnieński

1 391

56 925

41

10

Powiat ziemski: zielonogórski

1 569

93 749

60

11

Powiat ziemski: żarski

1 393

99 762

72

12

Powiat ziemski: nowosolski

771

88 062

114

13

Powiat ziemski: wschowski

624

39 349

62

14

Powiat ziemski: żagański

1 132

82 433

73
Województwo - suma

13 988

1 023 158

73

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych za 2011 r.
Województwo lubuskie położone jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego pozaalpejskiej części Europy Zachodniej. Na jego terenie wyróżniamy obszary trzech podprowincji:

podprowincja Pojezierza Południowobałtyckiego – północno-środkowa część województwa (wyróżnia się tutaj dwa rodzaje krajobrazów: młodoglacjalny (pagórkowato-pojezierny, równinno-morenowy, sandrowo-pojezierny) i dolinny (tarasy z wydmami, zalewowe dna dolin);

podprowincja Niziny Środkowopolskiej i podprowincja Niziny Sasko-Łużyckiej – południowa część województwa (krajobraz równiny denudacyjne albo akumulacyjne o małych nachyleniach, niezbyt liczne ale dobrze rozwinięte rzeki, piaszczyste lub żwirowe kemy, ozy i moreny czołowe w formie wzgórz ostańcowych).
Cały obszar województwa znajduje się w zlewisku Bałtyku, w środkowej części Dorzecza Odry, do której dopływają duże rzeki (Bóbr, Nysa Łużycka i Warta) oraz pośrednio lub bezpośrednio mniejsze rzeki, które posiadają całą zlewnię na terenie województwa (m.in.: Pliszka, Ilanka, Kanał Postomski). Na terenie województwa znajduje się ponad 700 jezior o łącznej powierzchni ok. 20 000 ha (największe z nich to m.in. Sławskie, Osłysz z Ogardzką Odnogą, Niesłysz, Ostrowiec, Lubikowskie, Lubniewsko, Chłop, Szarcz, Lipie i Osiek).
Największą powierzchnię województwa zajmują lasy i grunty leśne oraz użytki rolne. Struktura powierzchni gruntów województwa według kierunków użytkowania przedstawia się w następujący sposób:

lasy i zadrzewienia - 716 161 ha,

użytki rolne -568 949 ha, w tym:


 • grunty orne - 404 938 ha,

 • sady - 2 841 ha,

 • łąki i pastwiska - 137 248 ha,

 • pozostałe- 23 922 ha,

grunty pod wodami - 24 964 ha,

grunty zabudowane i zurbanizowane - 61 998 ha, w tym: • tereny mieszkaniowe - 8 392 ha,

 • tereny przemysłowe - 3 021 ha,

 • tereny komunikacyjne – 39 156 ha,

 • inne – 11 429 ha,

nieużytki - 17 454 ha,

użytki ekologiczne - 2 795 ha,

tereny pozostałe - 6 467 ha.

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych za 2011 r.
Sieć drogowa na terenie województwa jest gęsta i dobrze rozwinięta. Łączna długość dróg wynosi 5 917 km (krajowe, wojewódzkie i powiatowe). Przez województwo przebiegają międzynarodowe drogi A2, A18 i DK3. Również dobrze ukształtowana pod względem ilościowym jest sieć kolejowa. Przez teren województwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne włączone w system europejskiej sieci kolejowej (AGC E-20: Paryż – Berlin – Warszawa – Moskwa i AGTC CE-59: Skandynawia – Szczecin – Zielona Góra – Praga). W województwie funkcjonują dwa lotniska: cywilne w Babimoście (Port Lotniczy Zielona Góra) i sportowe w Przylepie.
Na terenie województwa lubuskiego rozwinęły się branże związane z przemysłem drzewno-meblarskim, papierniczym, spożywczym, motoryzacyjnym, chemicznym, produkcją tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych - w tym ceramicznych, a także elektroniczna, tekstylna i wydawnicza.

Perspektywiczną branżą mogącą wpłynąć na rozwój gospodarczy województwa lubuskiego jest branża wydobywcza, bazująca na naturalnych złożach - pokłady węgla brunatnego (Gubin, Zasieki, Brody), ropa naftowa, gaz ziemny (północna część województwa).

Niestety niewielki udział w przychodach ze sprzedaży w województwie mają branże innowacyjne reprezentowane przez małe firmy, do których zalicza się zakłady produkujące: sprzęt i urządzenia medyczne, instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne, badawcze i nawigacyjne.

Największymi ośrodkami przemysłowymi są: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Żary, Nowa Sól oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Podstrefy: Kostrzyn, Słubice, Bytom Odrzański, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Nowa Sól, Zielona Góra, Czerwieńsk, Międzyrzecz, Sulęcin, Lubsko, Rzepin, Skwierzyna, Dobiegniew, Kożuchów).

Duże znaczenie dla województwa ma jego przygraniczne położenie. Współpraca zagraniczna i międzyregionalna jest bardzo istotnym elementem polityki województwa lubuskiego.
Wszystkie gminy należą do któregoś z euroregionów:

Euroregion Pro Europa Viadrina;

Euroregion Sprewa Nysa Bóbr;

Euroregion Nysa (tylko gmina Gozdnica).


Celem euroregionów jest m.in. zapewnienie dobrych stosunków między sąsiadami.

Współpraca polsko-niemiecka odbywa się także w ramach inicjatywy „Partnerstwo Odry”.

Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna