Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego Załącznik 1 Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych


Warunki klimatyczne, czystość powietrzaPobieranie 1.79 Mb.
Strona9/27
Data29.04.2016
Rozmiar1.79 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

1.8Warunki klimatyczne, czystość powietrza


Warunki klimatyczne

Ziemia lubuska (wg „Atlasu Klimatycznego Polski”) należy do regionu klimatycznego lubusko-dolnośląskiego. Klimat w północnym obszarze województwa, w pasie pradoliny Noteci i Warty, ma charakter przejściowy między chłodnym i dość wilgotnym regionem pomorskim a cieplejszą i suchszą częścią środkową i południową regionu lubusko-dolnośląskiego. W Słubicach notowane są najwyższe maksymalne temperatury w Polsce (znajduje się tam tzw. polski biegun ciepła). Średnia temperatura roczna z wielolecia jest wysoka i prawie na całym obszarze województwa wynosi około 8,0° C. Średnie sumy opadów atmosferycznych w okresie rocznym kształtują się na poziomie 500-600 mm w części północnej, wschodniej i zachodniej województwa oraz powyżej 600 mm w części południowej. W stosunku do danych z wielolecia ostatnie lata należały do ciepłych pod względem temperatury i średnich pod względem opadów. Obszar regionu klimatycznego lubusko-dolnośląskiego zaliczany jest do najcieplejszego w kraju.


Zgodnie z Polską Normą PN-82/B-02403 teren Polski jest podzielony na pięć stref klimatycznych. Dla każdej z nich określono obliczeniową temperaturę powietrza na zewnątrz budynków, która jest równa także temperaturze obliczeniowej powierzchni gruntu. Wielkość ta jest wykorzystywana do obliczenia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej ogrzewanego obiektu. Województwo Lubuskie leży generalnie w II strefie klimatycznej, dla której temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynku wynosi (-) 18°C. Północne krańce województwa leżą w I strefie klimatycznej, dla której temperatura wynosi (-) 16°C.
Czystość powietrza

Wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza ma emisja zanieczyszczeń:

ze źródeł przemysłowych - zanieczyszczenia z procesów technologicznych;

komunikacyjnych;

ze źródeł niezorganizowanych;

emisja transgraniczna.


Dla oceny stanu zanieczyszczenia powietrza prowadzony jest monitoring imisji zanieczyszczeń, który odzwierciedla rzeczywisty poziom zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł. Na terenie Województwa Lubuskiego ocena stanu zanieczyszczeń powietrza jest prowadzona przez Lubuską Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, którą tworzą 4 automatyczne stacje pomiarowe prowadzące pomiary w systemie ciągłym oraz 4 stacje, na których badania prowadzone są okresowo metodami manualnymi.
Badania zanieczyszczenia powietrza prowadzone są w zakresie następujących substancji: dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, tlenku węgla, benzo(α)pirenu oraz metali ciężkich: ołowiu, arsenu, niklu i kadmu zawartych w pyle zawieszonym PM10.
Na podstawie w/w badań, w 2011 roku, do sporządzenia opracowania programu ochrony powietrza zostały zakwalifikowane wszystkie trzy strefy województwa tj. strefa miasto Gorzów, strefa miasto Zielona Góra i strefa lubuska.
Dla miasta Gorzów Wielkopolski został opracowany w kwietniu 2012 roku Program Ochrony Powietrza, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XXIII/204/12 z dn. 16 kwietnia 2012 r. Program opracowany został w związku z przekroczeniem poziomu docelowego jakości powietrza w zakresie benzo(α)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w 2010 r.
Podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów docelowych benzo(α)pirenu powinny się koncentrować na obniżaniu emisji ze spalania paliw stałych do celów ogrzewania indywidualnego. Przejawiać się to powinno w następujących głównych działaniach:

likwidacja ogrzewania indywidualnego opartego na węglu lub drewnie i zmiana na centralne ogrzewanie (tam gdzie istnieje sieć centralnego ogrzewania) lub na piece zasilane paliwem ekologicznym – gazem, olejem opałowym, prądem lub na odnawialne źródła ciepła (pompy cieplne, panele słoneczne),

zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego zakazujące używania paliwa stałego do ogrzewania oraz zakazujące budowy kominów opalanych drewnem w obszarach przekroczeń wartości docelowych benzo(α)pirenu,

edukacja ekologiczna mająca na celu uświadomienie ludności na temat szkodliwości spalania odpadów oraz paliw niskiej jakości (np. pyłu węglowego).


Poziom docelowy benzo(α)pirenu w okresie uśredniania wyników pomiarów w roku kalendarzowym do osiągnięcia i utrzymania w strefie miasto Gorzów Wielkopolski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281) to 1 ng/m3.

Powyższe standardy dla benzo(α)pirenu są wiążące dla władz samorządowych i powinny być osiągnięte oraz dotrzymane do roku 2013.


Program ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLI/379/02009 z dn. 21 września 2009 r.

Program opracowany został w związku z przekroczeniem poziomu docelowego jakości powietrza w zakresie benzo(α)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu (1 ng/m3)to 2013 r.


Działania zmierzające do ograniczenia emisji benzo(α)pirenu i poprawy jakości powietrza określone w POP:

termomodernizacja budynków,

wymiana starych kotłów węglowych na: gazowe, węglowe retortowe, węglowe nowoczesne, olejowe, piece elektryczne, ekologiczne – np. na biomasę lub brykiety, podłączenie do sieci cieplnej,

źródła odnawialne - wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi,

rozbudowa/przebudowa sieci cieplnych,

kontrola jakości paliw – wprowadzenie, jako warunku korzystania z dofinansowania, stosowania paliwa o określonej jakości (dotyczy nowych kotłów węglowych).


Program ochrony powietrza dla strefy nowosolsko-wschowskiej został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLVII/464/2010 z dn. 23 lutego 2010 r.
Strefę nowosolsko-wschowską zakwalifikowano do grupy C (konieczność opracowania POP) na podstawie wyników rocznych ocen jakości powietrza w województwie lubuskim dokonanych w latach:

2005 - ze względu na przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji we Wschowie;

2006 - ze względu na przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowej Soli;

2007 - ze względu na przekroczone roczne stężenie docelowe benzo(α)pirenu na stacji we Wschowie.


Działania zmierzające do ograniczenia emisji benzo(α)pirenu i poprawy jakości powietrza określone w POP dla strefy nowosolsko-wschowskiej to m.in.:

budowa obwodnicy Wschowy w ciągu dróg wojewódzkich nr 278 i 305,

budowa obwodnicy Nowej Soli (południowej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315,

budowę obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12.przygotowanie i realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w Nowej Soli i Wschowie, w ramach którego dofinansowywane będą inwestycje mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków oraz trwałej likwidacji starych kotłów węglowych poprzez zastępowanie ich:

  • podłączeniem do sieci ciepłowniczych, tam gdzie jest to możliwe,

  • nowoczesnymi kotłami węglowymi lub kotłami retortowymi,

  • ogrzewaniem gazowym,

  • kotłami ekologicznymi (np. opalanymi brykietami, zrębkami, peletami),

  • ogrzewaniem olejowym,

  • ogrzewaniem elektrycznym,

  • wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła, wykorzystaniem energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania energii cieplnej.

Pobieranie 1.79 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna