Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bejsce na lata 2006-2015 Spis treściPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/4
Data30.04.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/133/2008

Rady Gminy w Bejscach

z dnia 30 grudnia 2008r.


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Bejsce na lata 2006-2015

Spis treści:
Wstęp.
ROZDZIAŁ I

Charakterystyka Gminy.


1. Położenie geograficzne

2. Ludność

3. Struktura gruntów

4. Ochrona zdrowia

5.Szkolnictwo

6. Kultura

7.Sport

8. Bezpieczeństwo publiczne.ROZDZIAŁ II
Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III


1.Podstawowe założenia strategii na lata 2006-2015

2. Dokumenty strategiczne istotne dla rozwoju gminy.


ROZDZIAŁ IV
Analiza SWOT

Wizja gminy

Cele operacyjne i cele szczegółowe

Monitoring strategii

Źródła finansowania

Wstęp
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Analizując problemy, podjęto próbę zidentyfikowania ich przyczyn. Ułatwiło to sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych.

Strategia została przyjęta jako dokument przez Radę Gminy w dniu 25 kwietnia 2006r. do realizacji w okresie 2006-2012.

Prezentowany dokument jest zaktualizowaną wersją poprzedniego opracowania. Aktualizacja wynika ze zmieniających się potrzeb oraz problemów społecznych i uczestnictwa w gminy Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programie Integracji Społecznej finansowanym ze środków Banku Światowego. W ramach Programu Integracji Społecznej świadczone są usługi społeczne dla dzieci i młodzieży oraz usługi dla społeczności lokalnej. Podstawą opracowania tego dokumentu były warsztaty przeprowadzone w dniach 24 października 2008r. i 18 listopada 2008r. przez moderatorów zewnętrznych. Wzięli w nich udział przedstawiciele różnych środowisk: rolnicy, radni, sołtysi, nauczyciele, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Kierownicy Świetlic Wiejskich . Zaproszeni przedstawiciele wypowiadali się o problemach społeczności lokalnej. W ten sposób umożliwiono partycypację społeczną i bezpośredni wpływ ludzi na swoje sprawy.


ROZDZIAŁ I.

Charakterystyka Gminy
1. Położenie geograficzne.
Gmina Bejsce usytuowana jest w południowym obrzeżu Województwa Świętokrzyskiego. Zajmuje część Płaskowyżu Proszowickiego rozciętego doliną rzeki Nidzicy. Obszar Gminy Bejsce znajduje się w bezpośrednim styku z Niziną Nadwiślańską.

Powierzchnia terenu Gminy wynosi 5695ha.

Administracyjnie gmina wchodzi w skład powiatu kazimierskiego i województwa świętokrzyskiego.

Gmina składa się z niżej wymienionych 16 sołectw: 1. Sołectwo Bejsce 9. Sołectwo Morawianki

 2. Sołectwo Zbeltowice 10. Sołectwo Kijany

 3. Sołectwo Grodowice 11. Sołectwo Brończyce

 4. Sołectwo Czyżowice 12. Sołectwo Morawiany

 5. Sołectwo Sędziszowie 13. Sołectwo Dobiesławice

 6. Sołectwo Królewice 14. Sołectwo Prokocice

 7. Sołectwo Kaczkowice 15. Sołectwo Uściszowice

 8. Sołectwo Piotrkowice 16. Sołectwo Stojanowice

Gmina Bejsce sąsiaduje z: • Gminą Kazimierza Wielka,

 • Gminą Czarnocin,

 • Gminą Opatowiec,

 • Gminą Koszyce (woj. małopolskie)


2. Ludność.

Tab. 1 Liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach administracyjnych gminy w latach 2005-2007


Miejscowość

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Bejsce

812

804

784

Brończyce

165

163

162

Czyżowice

340

336

335

Dobiesławice

288

288

283

Grodowice

249

253

251

Kaczkowice

249

242

237

Kijany

171

169

167

Królewice

347

345

349

Morawianki

218

214

218

Morawiany

282

277

279

Piotrkowice

325

322

319

Prokocice

166

168

163

Sędziszowice

309

302

295

Stojanowice

215

208

204

Uściszowice

191

182

176

Zbeltowice

147

150

146

Razem

4474

4423

4368

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach
Tab. 2 Liczba mieszkańców wg rozbiciu na płeć


Miejscowość

Rok 2007

Kobiety

Mężczyźni

Bejsce

784

440

344

Brończyce

162

87

75

Czyżowice

335

175

160

Dobiesławice

283

142

141

Grodowice

251

127

124

Kaczkowice

237

121

116

Kijany

167

82

85

Królewice

349

177

172

Morawianki

218

114

104

Morawiany

279

137

142

Piotrkowice

319

164

155

Prokocice

163

78

85

Sędziszowice

295

142

153

Stojanowice

204

102

102

Uściszowice

176

97

79

Zbeltowice

146

73

73

Razem

4368

2258

2110

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach.
Z powyższej tabeli wynika, że prawie we wszystkich sołectwach udział kobiet w populacji jest wyższy.
Diagram nr 1


Struktura ludności przedstawia się następująco:Tab.3 Struktura ludności.

Rok

wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Ogółem

2002

1038

2512

1017

4467

2003

993

2537

995

4525

2004

953

2570

980

4503

2005

939

2572

963

4474

2006

844

2587

993

4424

2007

805

2594

969

4368

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach.

Powyższa tabela obrazuje, że stan ludności w gminie maleje. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym spada zaś rośnie w wieku produkcyjnym. Zatem dynamika byłaby bardzo korzystna, gdyby wzrastała również liczba osób w wieku przedprodukcyjnym.Tab. 4 Statystyka stałych mieszkańców wg wieku i płci na dzień 31.12.2005r.

Wiek
Płeć

0-2

3

4 -5

6

7

8 – 12

13 -15

16 -17

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

M

K

liczba

52

47

19

13

43

24

16

24

26

22

140

123

101

94

55

69
Wiek
Płeć

18

19-65

19-60

Pow.65

Pow.60

M

K

M


K


M


K

liczba

34

37

1388

1184

311

652

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach.

Tab. 5 Zgony w latach 2005-2007

Liczba zgonów w poszczególnych grupach wiekowych

Rok

0-10 lat

11-20 lat

21-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

61-70 lat

71-80 lat

Powyżej 80 lat

Ogółem

2005

0

1

0

0

5

6

11

24

34

81

2006

0

0

0

1

6

3

12

23

26

71

2007

0

0

1

1

5

10

9

18

35

79

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach
Tab. 6. Ruch naturalny i migracyjny na terenie gminy w 2007r.

Miejscowość

Liczba urodzeń

Liczba zgonów

Różnica

Liczba zameldowań

Liczba wymeldowań

Różnica

Bejsce

3

25

-22

8

14

-6

Brończyce

2

2

0

2

0

+2

Czyżowice

1

3

-2

2

0

+2

Dobiesławice

2

3

-1

1

3

-2

Grodowice

2

4

-2

1

1

0

Kaczkowice

1

6

-5

0

2

-2

Kijany

2

2

0

0

2

-2

Królewice

5

7

-2

7

1

+6

Morawianki

2

2

0

1

0

+1

Morawiany

4

2

+2

1

1

0

Piotrkowice

3

3

0

1

3

-2

Prokocice

0

4

-4

0

1

-1

Sędziszowice

4

5

-1

5

9

-4

Stojanowice

0

1

-1

0

1

-1

Uściszowice

1

6

-5

1

2

-1

Zbeltowice

0

4

-4

0

0

0

Ogółem

32

79

-47

30

40

-10

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach.
Powyższe zestawienie pokazuje wysoki ujemny przyrost naturalny, a także ujemny ruch migracyjny ludności.

Tab. 7 Struktura wiekowa mieszkańców gminy w 2007r.

Grupa wiekowa

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

40

59

99

3

18

14

32

4-5

38

26

64

6

20

12

32

7

21

12

33

8-12

115

119

234

13-15

97

78

175

16-17

71

65

136

18

30

37

67

Wiek produkcyjny

1375

1188

2563

Wiek poprodukcyjny

285

648

933

Źródło: Dokumentacja Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Bejscach
Z powyższego zestawienia wynika, że w 2007r. 58,7% ogółu mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku poprodukcyjnym, a 20% osoby w wieku przedprodukcyjnym.
3. Struktura gruntów
Tab. 8 Struktura gruntów

Ogółem powierzchnia

5 695 ha

użytki rolne

5 472 ha

grunty orne

4 337 ha

łąki

904 ha

pastwiska

71 ha

sady

169 ha

lasy i grunty leśne

11 ha

wody

43 ha

pozostałe tereny

169 ha

Gmina Bejsce ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 95,2 % ogólnej powierzchni gminy.

Ze względu na bardzo wysoką jakość gleb i korzystne warunki klimatyczne prawie cała powierzchnia znajduje się w zasięgu upraw rolniczych. Częsta jest uprawa tytoniu oraz innych roślin o dużych wymaganiach klimatycznych i glebowych.

Płaskie, wilgotne dna dolin rzecznych są zajęte przez łąki i pastwiska, na ogół dobrej jakości.

Na terenie gminy, ubogiej w obszary leśne, roślinność wysoka występuje najczęściej w formie zadrzewień towarzyszących ciekom wodnym i drogom a głównie zakrzewień śródpolnych. Porastają one często wysokie miedze, oddzielające pola na skłonach. Charakterystyczny jest dla nich duży udział tarniny, często też występuje robinia. Zakrzewienia te mają duże walory biocenotyczne (m.in. stanowią ostoje ptactwa) i estetyczno - krajobrazowe. Ich obecność będzie jednak utrudniać prace, podejmowane ewentualnie w celu poprawy warunków uprawowych np. w procesie scalania gruntów.

4. Ochrona zdrowia

Zabezpieczenie medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Bejsce, zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bejscach . W placówce funkcjonuje poradnia ogólna i gabinet stomatologiczny. Ośrodek wyposażony jest w aparat EKG, Glukometr, Ostoskop, Zestaw Ambu.Zabezpieczenie medyczne dla mieszkańców gminy w zakresie ratownictwa medycznego zapewnia kazimierska filia Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
Tab. 9 Pacjenci objęci podstawową opieką lekarską wg schorzeń w latach 2005-2007Liczba pacjentów objętych opieka lekarską wg schorzenia.

Lp

Rodzaj schorzenia

2005

2006

2007

1.

Gruźlica

8

5

4

2.

Nowotwory

40

48

48

3.

Choroby tarczycy

18

21

34

4.

Cukrzyca

101

103

165

5.

Choroby krążenia

832

822

947

6.

Choroby układu oddechowego

311

341

342

7.

Choroby układu pokarmowego

70

90

105

8.

Choroby układu ruchu

103

144

152

9.

Choroby układu moczowego

10

-

-

Źródło: Dokumentacja NZOZ w Bejscach
Jak wynika z powyższego zestawienia największy wzrost objętych podstawową opieką lekarską nastąpił w grupie pacjentów z chorobami tarczycy, cukrzycy i układu krążenia. A najwięcej w 2007 r. było chorujących na choroby układu krążenia, oddechowego i cukrzycę.

Tab.10 Liczba udzielonych porad w w latach 2005-2007
2005

2006

2007

Porady ogółem

13683

17448

15701

w tym mężczyźni

6681

7732

5846

kobiety

7002

7821

7849

Porady dla osób pow. 65 lat

7663

7000

3840

Porady dla dzieci

2415

1895

2006

Porady kobiet dla ciąży

-

-

-

Źródło: Dokumentacja NZOZ w Bejscach

5. Szkolnictwo.
Tab. 11 Liczba uczniów, klas i nauczycieli w latach 2005 - 2008

Nazwa placówki

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2007/2008

Liczba uczniów

Liczba klas

Liczba nauczycieli

Liczba uczniów

Liczba klas

Liczba nauczycieli

Liczba uczniów

Liczba klas

Liczba nauczycieli

Gimnazjum w Czyżowicach

192

7

16

179

7

15

170

6

15

Filia Czyżowice

30

4

4

21

2

2

-

-

-

SSP Bejsce

100

7

13

1

7

13

115

7

13

SSP Dobiesławice

114

7

14

108

7

13

99

7

13

Źródło: Dokumentacja Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bejscach
Z powyższej tabeli wynika, że liczba uczniów rokrocznie maleje.

W 2008r. w związku ze znacznym spadkiem liczby dzieci zostały zlikwidowane dwie Szkoły Podstawowe w Piotrkowicach i Morawiankach. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwie Samorządowe Szkoły Podstawowe w Bejscach i Dobiesławicach oraz Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach.


Tab.12 Dzieci uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych i Świetlicy Szkolnej

Lp.

Nazwa Ośrodka

Liczba dzieci w wieku

3 lata

4 lata

5 lat

1.

Niepubliczne Przedszkole w Piotrkowicach

6

9

-

2.

Przedszkole w Bejscach

6

7

5

3.

SSP Dobiesławice

-

-

4

Ogółem
12

16

9

Źródło: Dokumentacja Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bejscach.


Tab. 13 Liczba godzin lekcyjnych przeznaczonych na prowadzenie kół zainteresowań

Lp.

Nazwa placówki

Liczba godzin lekcyjnych / nazwa koła

taneczne

polonistyczne

regionalne

Informatyczne/Internet

teatralne

Muzyczne (chór)

Plastyczno - techniczne

sportowe

1.

Gimnazjum w Czyżowicach

-

2

-

-

-

1

-

-

2.

SSP w Bejscach

2

1

-

6

-

2

-

-

3.

SSP w Dobiesławicach

-

-

1

1

-

1

-

1

Źródło: Dokumentacja Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bejscach.


Tab. 14 Liczba uczniów niepełnosprawnych w szkołach

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów niepełnosprawnych

ogółem

Upośledzenie umysłowe w stopniu

słabowidzących

Z niepełnosprawnością ruchową

Z niepełnosprawnością sprzężoną

lekkim

Znacznym umiarkowanym

głębokim

1.

Gimnazjum w Czyżowicach

2

1

1

-

-

-

-

2.

SSP w Bejscach

1

1

-

-

-

-

-

3.

SSP w Dobiesławicach

1

1

-

-

-

-

-

Źródło: Dokumentacja Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bejscach.

Tab. 15 Nauczanie indywidualne i rewalidacyjne w szkołach

Lp.

Nazwa szkoły

Nauczanie indywidualne

Zajęcia rewalidacyjne/ rewalidacja indywidualna

Liczba uczniów

Liczba godzin

Liczba uczniów

Liczba godzin

1.

Gimnazjum w Czyżowicach

-

-

-

-

2.

SSP w Bejscach

-

-

1

2 razy w tygodniu

3.

SSP w Dobiesławicach

-

-

-

-

Ogółem

-

-

1

2 razy w tygodniu

Źródło: Dokumentacja Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bejscach.
Tab. 16 Liczba uczniów, którym przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku 2007.

Lp.

Nazwa szkoły

Rodzaj pomocy materialnej / liczba uczniów/

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

1.

Gimnazjum w Czyżowicach

30

-

-

-

2.

SSP w Bejscach

22

-

-

-

3.

SSP w Dobiesławicach

23

-

-

-

Ogółem

75

-

-

-

Źródło: Dokumentacja Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Bejscach.

6.Kultura

Działalność kulturalna prowadzona jest przede wszystkim w szkołach podstawowych i gimnazjum, świetlicach wiejskich i Gminnej Bibliotece Publicznej .Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach dotyczących uzależnień i narkomanii, ochrony przeciwpożarowej, przepisów ruchu drogowego, konkursach plastycznych, wycieczkach krajoznawczych, rajdach rowerowych. Kierownicy świetlic czynnie włączają się w życie kulturalne gminy i wraz z mieszkańcami przygotowują potrawy regionalne , które potem są prezentowane i degustowane na gminnych uroczystościach, przygotowują wieńce dożynkowe, które można podziwiać na wiejskich i gminnych dożynkach. Kulturową wizytówką gminy jest zespół ludowy „ Bejscowianie „ założony w 2004r. Zespół występuje w strojach ludowych. Mają za sobą liczne koncerty w gminie, powiecie i województwie. Pojawiają się również na uroczystościach kościelnych. Kultywują tradycje ludowe regionu, a ich poziom artystyczny i popularność stale rosną. W ramach środków uzyskanych z Programu Integracji Społecznej powstało na terenie gminy kółko taneczne. Dzieci uczą się tańców nowoczesnych, a swoje umiejętności pokazują na licznych imprezach okolicznościowych takich jak dożynki wiejskie, dożynki gminne oraz na organizowanych Dniach Otwartych Bejsc. Gminna Biblioteka Publiczna w Bejscach to instytucja kultury, która jest nie tylko tradycyjnie miejscem odwiedzanym przez czytelników, ale również stanowi centrum informacji dla lokalnej społeczności. W związku z realizacją programu “ikonka cd.” polegającym na uruchomieniu publicznych punktów dostępu do Internetu w instytucjach kultury, których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał dla biblioteki nieodpłatnie i na czas nieokreślony zestaw sprzętu komputerowego (3 nowe komputery z oprogramowaniem i urządzeniami do Internetu). Od tego momentu mieszkańcy gminy mają powszechny i bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Koszty odpłatności za korzystanie z Internetu ponosi gmina.7. Sport

Na terenie gminy działa klub „LKS NIDZICA” w Dobiesławicach zarejestrowany w KRS w czerwcu 2002 roku. W 2003 roku uzyskał licencję Związku Piłki Nożnej. Prowadzi sekcję piłki nożnej dla młodzieży w następujących kategoriach wiekowych : 10- 12lat – 30 uczestników, którzy zostaną zgłoszeni w sezonie 2009/2010 ; 13-15 lat- 26 uczestników –juniorzy młodsi –drużyna jest zgłoszona do rozgrywek ligowych zajmuje III miejsce w grupie. ; 16-19 lat – 14 uczestników -juniorzy starsi – drużyna znajduje się na I miejscu w grupie. Treningi prowadzone są przez instruktora piłki nożnej. Jesienią 2005r. wystartowali w lidze Futsalu zorganizowanego przez KOS w Kazimierzy Wielkiej. W chwili obecnej zgłoszone są trzy drużyny w kilku kategoriach wiekowych. W sierpniu bieżącego roku juniorzy starsi po raz pierwszy uczestniczyli w Międzynarodowym turnieju Piłki Nożnej REMES CUP w Opalenicy. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Integracji Społecznej w roku bieżącym został zorganizowany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Bejsce, Turniej Szachowy oraz Turniej Tenisa Stołowego.

W ramach programu Ministerstwa Sportu przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008r. przy Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży. Boisko o powierzchni 1.144m ( 26m x 44m) posiada nawierzchnię syntetyczną, poliuretanową typu EPDM, bezspoinową.

8.Bezpieczeństwo publiczne.

Na terenie gminy działa Posterunek Policji zlokalizowany w Bejscach podległy Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Swoim zasięgiem obejmuje gminę Bejsce i gminę Opatowiec.

Liczba przestępstw, na terenie Gminy przedstawiała się następująco:

Tab. 17 Liczba i rodzaj przestępstw w latach 2005 – 2007


Rok

Zabójstwa

Rozboje i wymuszenia

Bójki i pobicia

Kradzieże z włamaniem

Pijani kierowcy

Pożary

Znęcanie

Inne

2005

-

-

4

7

11

-

2

33

2006

-

-

-

2

24

1

5

39

2007

-

1

-

2

14

-

11

25
Źródło: Dokumentacja Posterunku Policji w Bejscach.
Z przedstawionych wyżej danych wynika, że na terenie gminy występują głównie przestępstwa przeciwko mieniu oraz wypadki drogowe często z udziałem pijanych kierowców, a także odnotowano wzrost przestępstw znęcania się nad członkami rodziny.

Tab. 18 Przestępczość ogółem w latach 2005- 2007

Ogółem przestępstwa

Na terenie działania posterunku2005

2006

2007

57

71

53

Źródło: Dokumentacja Posterunku Policji w Bejscach.

Diagram nr 3

ROZDZIAŁ II.

Powody przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do udzielenia pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach są: • ubóstwo,

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba;

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;

 • bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ,

 • alkoholizm;

Najczęściej problemy te są ze sobą sprzężone.

Przy udzielaniu pomocy niezbędnym jest współudział klienta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy z biernej i roszczeniowej na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów, z którymi nie potrafili sobie poradzić.

Wykres nr 1. Powody przyznawania pomocyNiepełnosprawność i długotrwała choroba.

Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Lekarza orzecznika przy ZUS i KRUS. Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny i umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienia, ograniczenia bądź uniemożliwia pełnienie ról i zadań społecznych na poziomie powszechnie przyjętych kryteriów. Niepełnosprawność uderza najbardziej w finansową i emocjonalną stronę rodziny. Rodzina w takiej sytuacji wymaga zwłaszcza nieinstytucjonalnych form pomocy, maksymalnie zindywidualizowanych i dostosowanych do jej potrzeb. To rodzina, niezależnie od charakteru dokonujących się zmian w życiu społecznym, z natury broni godności oraz podmiotowości prawnej swych członków.Długotrwała choroba przynosi w następstwie często izolację społeczną, a także wpływa na zmiany w psychice chorych, zmniejsza szanse na znalezienie pracy, w tym ogranicza możliwość jednostki oraz jej rodziny w zakresie wydostania się z ich materialnego i społecznego położenia. Długotrwale chorzy stają się często klientami pomocy społecznej, co dla wielu jest jeszcze jednym szczeblem degradacji intelektualnej i społecznej.
Tab. 19. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w latach 2002-2007r.

Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Liczba rodzin

48

53

18

23

25

24

Źródło: Dokumentacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach
Tab. 20. Świadczenia przyznane przez GOPS w latach 2005-2007

Wyszczególnienie

Rok

Liczba osób, którym przyznano świadczenie

Liczba rodzin

Liczba osób w tych rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych /bez względu na ich, liczbę oraz źródło finansowania/

2005

213

117

464

2006

541

151

653

2007

411

187

668

W tym:

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych /bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę/

2005

66

15

45

2006

305

20

52

2007

66

18

38

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę/

2005

198

102

419

2006

236

131

601

2007

345

169

630

Źródło: Dokumentacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bejscach.
Powyższa tabela wskazuje, że w latach 2005- 2007 wzrastała liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań zleconych i własnych.


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna