Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu BrodnickiegoPobieranie 487.97 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar487.97 Kb.
  1   2   3   4   5Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu BrodnickiegoZałączniki


Spis treści

Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu 2014 r. 3

Załącznik nr 2 - Oferta terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin ORSG Powiatu Brodnickiego 5

Załącznik nr 3 - Pomoc społeczna 8

Załącznik nr 4 - Potrzeby rozwoju edukacji przedszkolnej na ORSG Powiatu Brodnickiego 14

Załącznik nr 5 - Potrzeby edukacyjne w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 18

Załącznik nr 6 - Oferta i potrzeby w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz staży zawodowych/praktyk zawodowych związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia 28

Załącznika nr 7 - Oferta i potrzeby szkolnictwa zawodowego 30

Załącznik nr 8 - Stan techniczny oraz potrzeby w zakresie odnowy infrastruktury instytucji kultury 32

Załącznik nr 9 - Obszary chronione na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 35

Załącznik nr 10 - Obszary Natura 2000 na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 37

Załącznik nr 11 - Potrzeby w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 38

Załącznik nr 12 - Gospodarka wodno-ściekowa na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 40

Załącznik nr 13 – Problemy i potrzeby gmin z terenu ORSG Powiatu Brodnickiego w zakresie gospodarki odpadami 47

Załącznik nr 14 - Potrzeby w zakresie modernizacji energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego 49


Załącznik nr 1 - Zawody deficytowe, nadwyżkowe i zrównoważone na terenie ORSG Powiatu Brodnickiego w I półroczu 2014 r.Zawód

Wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu zawodów

Klasyfikacja zawodów

pomoc kuchenna

19,0000

Zawody deficytowe

kierowca operator wózków

jezdniowych14,0000

barman

13,0000

opiekun osoby starszej

12,0000

robotnik gospodarczy

11,7273

operator wtryskarki

11,2500

brukarz

10,0000

technik prac biurowych

9,0000

księgowy

9,0000

mechanik samochodów osobowych

5,5000

ślusarz

0,4167

Zawody nadwyżkowe

rolnik

0,3030

kasjer handlowy

0,2857

stolarz

0,2353

cukiernik

0,1905

piekarz

0,0938

mechanik pojazdów samochodowych

0,0678

krawiec

0,0667

technik ekonomista

0,0192

technik rolnik

0,0000

nauczyciel języka angielskiego

1

Zawody zrównoważone

technik drogownictwa

1

technik ogrodnik

1

technik technologii żywności

1

technik fizjoterapii

1

szef kuchni

1

asystent usług pocztowych

1

tynkarz

1

elektromonter instalacji elektrycznych

1

operator sprzętu ciężkiego

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP w Brodnicy.

Załącznik nr 2 - Oferta terenów inwestycyjnych poszczególnych gmin ORSG Powiatu BrodnickiegoBartniczka

 • Brak

Bobrowo

 • Tereny znajdują się w miejscowości Czekanowo na działce ewidencyjnej nr 9. Jest to teren określony jako P/U–teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zabudowy usługowej

Brodnica g.m.

 • Ustronie część Wschodnia. Teren ten położony jest w pobliżu ul. Targowej - nowej „Trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy”, pełniącej rolę obwodnicy miasta. W związku z powyższym teren objęty projektem jest dobrze skomunikowany z drogą krajową nr 15 (ok. 4,5 km) prowadzącą w kierunku Torunia, Gniezna, Trzebnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego i Ostródy. Obwodnica zapewnia również bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 560 do Rypina, Sierpca i Bielska; o powierzchni 8,6498 ha. Przeznaczenie na cele przemysłowo – magazynowo – usługowe. Obecnie gmina wykonuje kompleksowe uzbrojenie terenu z działania 5.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014, które zostanie wykonane do czerwca 2015 r.

 • Ustronie część Zachodnia. Teren ten położony jest w pobliżu ul. Targowej - nowej „Trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne miasta Brodnicy”, pełniącej rolę obwodnicy miasta. W związku z powyższym teren objęty projektem jest dobrze skomunikowany z drogą krajową nr 15 (ok. 4,5 km) prowadzącą w kierunku Torunia, Gniezna, Trzebnicy oraz Nowego Miasta Lubawskiego i Ostródy. Obwodnica zapewnia również bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką 560 do Rypina, Sierpca i Bielska; o powierzchni 10 ha. Przeznaczenie na cele przemysłowo – magazynowo – usługowe

 • Teren ten położony jest przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego, peryferyjna cześć miasta, ok.600 m od drogi krajowej nr 15 (Toruń - Olsztyn). Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty użytkowane przemysłowo, tereny Lasów Państwowych i tereny zielone osób fizycznych i Gminy Miasta Brodnicy. Nieruchomość porośnięta drzewostanami sosny i brzozy. Powierzchnia całkowita: 9,1259 ha, przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: produkcja, składy, magazyny oraz usługi. Uzbrojenie: możliwość podłączenia do mediów w odległości 500 m

 • Teren ten położony jest przy ul. Świerkowej (kierunek Olsztyn, w pobliżu toru kolejowego, w kierunku Działdowa), rodzaj użytków Ls, sąsiedztwo zabudowy przemysłowej i terenów leśnych miasta. Powierzchnia całkowita: 3,1168 ha, przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego: zabudowa produkcyjno – magazynowo - składowa, handlowa o pow. sprzedaży do 2000 m2, usługowa z wyłączeniem usług publicznych. Uzbrojenie: możliwość podłączenia do mediów

Brodnica g.w.

 • Gorczenica – tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej 560 Brodnica-Sierpc, zaopatrzone w wodę, kanalizację sanitarną i energię elektryczną:

 • Działka nr 69/6 o powierzchni 0,1954 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "2 U/M" - tereny usług, rzemiosła i handlu oraz tereny budownictwa mieszkaniowego

 • Działka nr 69/8 o powierzchni 0,2484 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U" - tereny produkcyjne i przemysłowo-składowe oraz tereny usług, rzemiosła i handlu

 • Karbowo 

 • Działka nr 465/3 o powierzchni 0,7307 ha - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "1 P/U/H" - tereny przemysłowo-składowe, usług i rzemiosła oraz handlu

 • Kominy -  działki położone przy drodze gminnej Brodnica-Kominy-Gorczenica, łączącej się przez ul. Długą i Rondo Warszawskie z brodnicką trasą przemysłową, zaopatrzone w energię elektryczną, wodę, projektowana jest kanalizacja

 • Działki od nr 247/83 do 247/86 o łącznej powierzchni 2,3631 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-S" - teren lokalizacji obiektów składowych i magazynowych

 • Działki od nr 247/89 do 247/91 oraz działka nr 247/100 o łącznej powierzchni 6,8608 ha - oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-P" - teren lokalizacji obiektów produkcyjnych

 • Działka nr 247/103 o powierzchni 17,4067 - oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "PG-U" - teren lokalizacji obiektów handlowych i usługowych

 • Działki o powierzchni około 0,15 ha każda- oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem "MN-U" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Brzozie

 • Brak

Górzno

 • Teren A – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Zaborowo (ok. 2,5 km od centrum Górzna), bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1837C relacji Zdroje – Górzno – Świedziebnia – Starorypin, w granicach Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 13,7068 ha. Teren uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej. Właścicielem gruntów jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna NOWE POLE w Górznie. Przeznaczenie terenu:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami turystyki (6,65 %)

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (46,06 %)

 • zabudowa rekreacji indywidualnej (19,37 %)

 • zabudowa usługowa w zieleni urządzonej (6,01 %)

 • zabudowa usługowa oraz usługi sportu (4,75 %)

 • parkingi (2,47 %)

 • drogi dojazdowe (12,07 %)

 • ciągi piesze (0,56 %)

 • publiczna droga zbiorcza – pas na poszerzenie drogi powiatowej (2,06 %)

 • Teren B – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym Górzno Wybudowanie (ok. 2 km od centrum Górzna), bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 1837C relacji Zdroje – Górzno – Świedziebnia – Starorypin, poza granicą Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia: działka nr 1 – 2,1126 ha, działka nr 2 – 2,1745 ha, działka nr 3 – 1,0500 ha – suma: 5,3371 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną – na terenie działek napowietrzne linie energetyczne 15 kV, sieć wodociągową – wodociąg wiejski wzdłuż pasa drogowego, sieć kanalizacji sanitarnej – planowana budowa w 2011r. – wzdłuż pasa drogowego. Właścicielem gruntów jest Miasto i Gmina Górzno. Przeznaczenie terenu:

 • zabudowa produkcyjno – magazynowo – usługowa

 • Teren C – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym – Miasto Górzno 1, na osiedlu Południe, bezpośrednio przy terenach rekreacyjnych, w granicach Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 12,7999 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną – na terenie działek, sieć wodociągową – na terenie bezpośrednio przylegającym do opisywanych działek, sieć kanalizacji sanitarnej – na terenie bezpośrednio przylegającym do opisywanych działek. Właścicielem gruntów jest Miasto i Gmina Górzno oraz osoby fizyczne. Przeznaczenie terenu:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (75,08 %)

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (1,91 %)

 • zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3,02 %)

 • drogi dojazdowe i lokalne (19,99 %)

 • Teren D – zlokalizowany w obrębie geodezyjnym – Miasto Górzno 3, między jeziorem Górzno i jeziorem Młyńskie, w pobliżu plaży miejskiej, w granicach Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, powierzchnia 6,4960 ha. Teren uzbrojony w sieć energetyczną – wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej, sieć wodociągową – wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej, sieć kanalizacji sanitarnej – wzdłuż drogi gminnej, przy plaży miejskiej. Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa w zarządzie trwałym Lasów Państwowych. Przeznaczenie terenu:

 • zabudowa usługowa zamieszkania zbiorowego (33,06 %)

 • zabudowa usługowa z obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi, a także z budynkami rekreacji indywidualnej (36,45 %)

 • teren zieleni urządzonej (17,67 %)

 • drogi dojazdowe (9,38 %)

 • parkingi (3,44 %)

 • Teren E – strefa modernizacji i integracji obejmuje obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych bądź pełniących istotną rolę systemie ekologicznym. Charakteryzują się one różnym stopniem zainwestowania. Działania w tej strefie ukierunkowane być powinny na podniesienie standardów techniczno – użytkowych i estetycznych istniejącego zainwestowania w tym zwłaszcza rozwiązania problemów gospodarki ściekami, zwiększenia powierzchni aktywnej przyrodniczo w ramach tego zainwestowania z dopuszczeniem ekstensywnych uzupełnień zabudowy. Skala dopuszczonych uzupełnień wynikać będzie ze specjalistycznych opracowań ochrony zlewni bezpośredniej jezior: Górzno i Młyńskiego. Lokalizacja nowych obiektów i ich forma wymaga opracowania planistycznego o randze i stopniu szczegółowości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania ustala następujące główne kierunki zagospodarowania w strefie I-c: komercyjne formy wypoczynku i rekreacji, turystyka z urządzeniami i obiektami związanymi z wypoczynkiem nadwodnym i wędkarstwem oraz urządzonymi miejscami wypoczynku, tereny komunalnych urządzeń i obiektów gospodarki ściekowej z wymogiem ustalenia faktycznego zasięgu uciążliwego oddziaływania i zagospodarowania go zgodnie z stosownym projektem zagospodarowania. Celem eliminacji zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, należy dokonywać sukcesywnych modernizacji, technicznych i technologicznych, obiektów i urządzeń. Przeznaczenie terenu:

 • Obszar funkcjonalny – ekologiczny

 • Strefa operacyjna polityki przestrzennej – przekształceń i integracji

 • Główne kierunki zagospodarowania – obiektów i urządzeń komunalnych – oczyszczalnia ścieków z punktem zlewnym

Jabłonowo PomorskieŚwiedziebnia

 • Ostrów – tereny usługowe z pomieszczeniami dla rzemiosła produkcyjnego oraz tereny mieszkalno-usługowe

Osiek

 • Brak

Zbiczno

 • Zbiczno centrum – tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi turystyczne i rekreacji

 • Bachotek – tereny pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, usługi turystyczne i rekreacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin.

Załącznik nr 3 - Pomoc społecznaJednostka terytorialna

Instytucjonalne formy pomocy społecznej

Formy aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem oraz działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczych.

Potrzeby w zakresie aktywizacji osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem oraz służące wspieraniu rodzin

Dostęp do usług opiekuńczych

Potrzeby w zakresie rozwoju usług opiekuńczych

Bartniczka

Brak

 • Realizacja od 2008r. przez GOPS projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu”, w którym łącznie wzięło udział 147 osób

 • Realizacja poradnictwa rodzinnego

 • Asystent rodziny - 8 rodzin

 • Kontynuacja realizacji projektu systemowego z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

 • Zwiększenie liczby asystentów rodziny

 • GOPS zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego potrzebujących. W latach 2013 – 2014 opiekunki środowiskowe miały pod opieką 9 osób niepełnosprawnych

 • Osoby wymagające 24 godzinnej opieki kierowane są do domu pomocy społecznej

 • Objecie większej liczby osób środowiskowymi usługami opiekuńczymi

Bobrowo

Brak

 • Zatrudnienie osób do wykonywania prac społeczne użytecznych

 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy

 • Organizacja szkoleń zawodowych dla osób trwale korzystających z pomocy społecznej

 • Organizacja robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych trwających co najmniej 6 miesięcy. Dla grupy co najmniej 20 osób

 • Zatrudnienie asystenta rodziny

 • Szkoła dla rodziców, w której rodzice nabywaliby umiejętności „bycia rodzicem”

 • Szkolenia dla rodzin w zakresie gospodarowania budżetem domowym, wspólnego spędzania czasu i opieki nad dziećmi

 • Gmina nie zatrudnia opiekunek domowych

 • Zatrudnienie 1-2 opiekunek domowych świadczących usługi domowe osobom wymagającym pomocy, w celu uniknięcia kierowania do domów pomocy społecznej

Brodnica g.m.

 • Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Brodnicy

 • Mieszkania chronione (16)

 • Realizacja Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych „Równe szanse”

 • Dostępność specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

 • Potrzeba realizacji programów aktywizujących osoby wykluczone społecznie w ramach programów i projektów unijnych w nowym okresie programowania

 • Podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych

 • Organizowanie przedsięwzięć integracyjnych dla środowiska osób i rodzin wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Rozwój instytucji zawodu asystenta rodziny

 • Zmniejszenie liczby podopiecznych przypadających na jednego pracownika socjalnego celem prowadzenia efektywnej pracy socjalnej

 • Rozwój instytucji wolontariatu i organizowania społeczności lokalnej

 • 16 opiekunek, które obejmują opieką 82 osoby starsze, niepełnosprawne

 • Zwiększenie zatrudnienia w zakresie opieki środowiskowej nad osobami zależnymi

 • Rozważenie możliwości utworzenia Domu Dziennego Pobytu

 • Zwiększenie liczby miejsc w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu

Brodnica g.w.

Brak

 • Realizacja projektu systemowego pn.: „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową”

 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Gminą Miasta Brodnicy

 • Organizowanie na większa skalę prac społecznie użytecznych i robót publicznych

 • Prowadzenie kursów i szkoleń dla osób bez kwalifikacji zawodowych

 • Zawieranie kontraktów socjalnych, które będą motywować do poszukiwania pracy

 • Stałe zatrudnienie dla asystenta rodziny

 • Środowiskowe usługi opiekuńcze

 • Zapewnienie miejsc, ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

 • Zapewnienie środowiskowego (np. dziennego) domu pomocy społecznej
Brzozie

Brak

 • Organizacja prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych

 • Projekt systemowy POKL -warsztaty wspierające aktywizację zawodową, warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz szkolenia i kursy zawodowe

 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy

 • Organizacja staży, prac interwencyjnych i robót publicznych oraz zorganizowanie kursów i warsztatów wspierających aktywizację zawodową

 • Zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej, zatrudnienie asystenta rodziny

 • Organizacja imprez integracyjnych. • Zatrudnianie opiekunek dla świadczenia środowiskowych form pomocy

Górzno

 • Spółdzielnia socjalna

 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych, uczestnictwo zagrożonych wykluczeniem społecznym w kursach i szkoleniach

 • Realizacja programów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny

 • Programy edukacyjne i szkoleniowe dążące do reintegracji rodziny

 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 • Potrzeby w zakresie wzmacniania specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym

Jabłonowo Pomorskie

Brak

 • Współpraca z PUP, udział osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkoleniach kursach, zawieranie kontraktów, aktywizacja w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, współpraca z zakładami pracy

 • Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, asystent rodziny

 • Większa współpraca z instytucjami na rynku pracy i potencjalnymi przedsiębiorcami posiadającymi narzędzia w celu zaktywizowania osób i grup społecznych

 • Zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych

 • Zatrudnienie asystenta rodziny, psychologa, wsparcie psychologiczno –terapeutyczne

 • Utworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem , w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, współpraca i kierowanie do Domu Pomocy Społecznej

 • Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób i rodzin

 • Rozwinięcie usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej

Osiek

Brak

 • W latach 2008-2014 na terenie gminy realizowany był projekt „Szansa na zatrudnienie” współfinansowany ze środków EFS. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych

 • Współpraca z PUP w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej

 • Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych (prace porządkowe)

 • Pracownicy socjalni GOPS zaspokajają potrzeby w zakresie wsparcia rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczych (porady, kontrakty socjalne, współpraca z pedagogiem szkolnym, porady prawne).

 • W ramach umowy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy mieszkańcy gminy korzystają bezpłatnie z porad, rozmów, terapii i warsztatów

 • Realizacja projektów systemowych z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

 • Osoby starsze i niepełnosprawne mają pełen dostęp do usług opiekuńczych w domu. Opiekę dzienną sprawują przeszkoleni pracownicy (4 osoby)

 • Brak

Świedziebnia

Brak

 • Realizacja projektu w ramach POKL dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach umowy z Gminą Miasta Brodnicy

 • Potrzeba zapewnienia poradnictwa rodzinnego realizowanego na terenie Gminy

 • Zatrudnienie asystenta rodziny

 • Zatrudnienie psychologa - wsparcie psychologiczno – terapeutyczne

 • Współpraca z instytucjami rynku pracy i potencjalnymi przedsiębiorcami posiadającymi narzędzia w celu zaktywizowania osób i grup społecznych

 • Prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych • Zatrudnienie opiekunek w celu realizacji środowiskowych form pomocy

Zbiczno

Brak

 • Realizacja projektu systemowego skierowanego do osób wykluczonych społecznie

 • Potrzeba zrealizowania działań aktywizacyjnych i szkoleń zawodowych dla osób wykluczonych społecznie

 • Organizowanie prac społecznie użytecznych, robót publicznych i staży

 • Potrzeba umożliwienia dostępu rodzinom i osobom do specjalistów np. do psychologa • Brak odpłatności za usługi opiekuńcze. Odstąpienie od odpłatności za usługi opiekuńcze (w uzasadnionych przypadkach) zwiększyłoby dostęp do świadczeń osobom starszym i niepełnosprawnym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów i informacji z urzędów gmin.


: asp -> pliki -> pobierz
pobierz -> Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas IV 10 maja 2013
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy test dla klas V 09 maja 2012
pobierz -> Zgodnie z art. 59 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy przedstawia wykaz pracodawców i osób korzystających z instrumentów rynku pracy
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas VI 30 maja 2011
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy dla klas V 30 maja 2011
pobierz -> Przasnyski Konkurs Językowy- test dla klas VI 9 maja 2012
pobierz -> Plan Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie na lata 2011 2018
pobierz -> Wykaz zastępstw pracowników umig kańczuga w razie urlopu I innych nieobecności
pobierz -> Xxiii pomarańczowy Konkurs Recytacji poezji I prozy pamięci hanny łochockiej I adama bahdaja
pobierz -> Wydanie Specjalne Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

Pobieranie 487.97 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna