Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiegoPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Nr XV/94/08

z dnia 30 stycznia 2008 r.

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego

Wizja rozwoju powiatu sępoleńskiego

i gmin powiatu sępoleńskiego

Cele i kierunki rozwoju powiatu sępoleńskiego


Spis treści
ZAŁOŻENIA OGÓLNE 3
WIZJA ROZWOJU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO I GMIN POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 4
Kształtowanie pozycji i roli powiatu sępoleńskiego oraz gmin Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie,
Sośno i Więcbork na tle województwa kujawsko-pomorskiego 5

Prognoza demograficzna jako podstawowe uwarunkowanie realizacji zadań własnych samorządów 9
Rozwój społeczny 10
Rozwój gospodarczy i promocja powiatu 16
Drogi i komunikacja 18
Infrastruktura techniczna 20
Sępólno Krajeńskie i Więcbork – partnerzy i rywale 24
Turystyka – nowa szansa rozwoju powiatu 25
Priorytety rozwoju gmin powiatu sępoleńskiego 27
MIERNIKI MONITORINGU, STANU REALIZACJI I POWODZENIA
STRATEGII POWIATOWEJ I GMINNYCH 30

ZAŁĄCZNIK 35

Postulaty dotyczące najważniejszych zagadnień, którymi powinny zająć się władze gmin - zgłaszane przez mieszkańców w badaniach ankietowych
CELE I KIERUNKI ROZWOJU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO 38

Projektant Strategii: mgr Adam Stańczyk

Strategię opracowano w okresie maj - grudzień 2007

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wstęp

Niniejsze opracowanie stanowi „Wizję rozwoju” powiatu sępoleńskiego oraz gmin Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork, a więc zapis celów rozwoju oraz kierunków działań, które należy podjąć i realizować dla osiągnięcia wyznaczonych celów i zakładanego stanu rozwoju.

Strategie rozwoju dla powiatu sępoleńskiego oraz każdej z 4 gmin zostały wykonane w ramach wspólnego przedsięwzięcia pięciu samorządów działających na terenie powiatu, mającego na celu aktualizację posiadanych strategii. W toku prowadzonych prac sporządzono:


 • diagnozy stanu rozwoju każdej z gmin oraz powiatu (5 autonomicznych opracowań),

 • raporty z badań ankietowych wśród mieszkańców gmin (4 raporty)

 • wizję rozwoju powiatu i każdej z gmin powiatu wraz z komentarzem dotyczącym założeń realizacji (wspólne opracowanie dla wszystkich strategii),

 • cele i kierunki rozwoju dla każdej z gmin oraz powiatu (5 autonomicznych opracowań).

Wizja rozwoju jest opracowaniem wspólnym – spajającym 5 autonomicznych strategii rozwoju. Kreowanie rozwoju powiatu i każdej z gmin powiatu będzie się opierało na: • realizacji celów rozwoju specyficznych dla każdej z gmin i niezwiązanych z rozwojem pozostałych gmin, jak też z rozwojem powiatu (cele związane przede wszystkim z realizacją zadań własnych gmin),

 • realizacji celów wspólnych dla wszystkich gmin (cele związane przede wszystkim z realizacją zadań powiatowych – dla każdej z gmin bardzo istotne jest funkcjonowanie dziedzin będących zadaniami administracji powiatowej, nawet jeśli zadania te nie są realizowane na terenie danej gminy – np. szkoły ponadgimnazjalne, lecznictwo specjalistyczne i szpitalne),

 • wzajemnych interakcjach między gminami (rozwój każdej z gmin wywiera wpływ na zmiany uwarunkowań rozwoju pozostałych gmin powiatu – szczególnie istotne są zmiany rozwoju gmin Sępólno i Więcbork, które ze względu na pełnienie funkcji obsługi terenu całego powiatu, wpływają na uwarunkowania rozwoju każdej z gmin).

Z opisanych powyżej powodów sformułowano jedną kompleksową wizję rozwoju powiatu, w której zawarto wszystkie wymienione aspekty – zadania specyficzne dla poszczególnych gmin, zadania wspólne – leżące w interesie każdej z gmin, zagadnienia potencjalnie konfliktowe (w których rozwiązanie będą zaangażowane wszystkie lub część samorządów), a także zagadnienia dotyczące kreowania pozycji i wizerunku powiatu na tle województwa. W bardzo szerokim zakresie uwzględniono wzajemne interakcje między gminami, a więc nie tylko wspólne korzyści pewnych rozwiązań, ale także potencjalną rywalizację i konflikty interesów między gminami i miastami. Tym samym, taka całościowa wizja rozwoju powiatu, jest opracowaniem znacznie szerszym, niż odrębne wizje dla każdej z jednostek i pozwala lepiej przedstawić złożone uwarunkowania przyszłego rozwoju i funkcjonowania powiatu i każdej z gmin powiatu.


W sposób kompleksowy przedstawiono zakres i charakter działań prorozwojowych, które będą podejmowane na terenie powiatu i w każdej z gmin powiatu (zadania szczegółowe, specyficzne dla danej gminy), stąd też wizja rozwoju nakreśla nie tylko zamierzenia i aspiracje każdej z jednostek, ale również pokazuje szersze tło, na jakim odbywać się będzie ich rozwój.
Wizja rozwoju powiatu oraz cele i kierunki rozwoju dla powiatu i każdej z gmin powiatu są wynikiem:

 • analizy uwarunkowań wewnętrznych (wewnętrznego potencjału, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń rozwoju, istniejących i możliwych do przewidzenia potrzeb),

 • analizy uwarunkowań zewnętrznych (roli, znaczenia, pozycji, specyfiki na tle innych obszarów),

 • aspiracji samorządów gmin i powiatu (wyrażonych zarówno w już realizowanych, jak też w jeszcze nierozpoczętych programach rozwoju różnych aspektów funkcjonowania gmin),

 • aspiracji i potrzeb mieszkańców – zgłoszonych podczas spotkań konsultacyjnych na poziomie gmin i powiatu oraz w badaniu ankietowym przeprowadzonym w każdej z gmin.


Okres obowiązywania strategii rozwoju

Nie wyznacza się terminu (horyzontu) realizacji zapisanych w strategiach celów i kierunków rozwoju dla poszczególnych gmin oraz dla powiatu.

Samorządy traktują wizję rozwoju oraz cele i kierunki rozwoju, jako usystematyzowany wyraz woli i aspiracji dotyczących zamierzeń dalszego rozwoju. Kierunki działań obejmują całość zagadnień, które muszą być zrealizowane lub realizowane dla zapewnienia optymalnego stanu rozwoju. Poszczególne kierunki działań są traktowane jako równorzędne (pod względem celowości realizacji i tempa realizacji) i będą podejmowane w bieżącej działalności samorządów w zależności od aktualnych potrzeb, uwarunkowań i możliwości realizacji.

Dla poszczególnych strategii nie określono horyzontu czasowego ich obowiązywania lub aktualności - będą one ważne i aktualne do czasu stwierdzenia wystąpienia nowych istotnych uwarunkowań (wymuszających zmiany priorytetów, celów lub kierunków rozwoju) lub do czasu realizacji postawionych zadań. Ze względów technicznych (związanych z finansowaniem rozwoju), wizję rozwoju dostosowano do obowiązującego obecnie w polityce regionalnej okresu programowania - obejmującego lata 2007-2013. Po tym okresie pożądana będzie weryfikacja ustaleń strategii w celu aktualizacji kierunków rozwoju powiatu i gmin powiatu oraz ich dostosowania do nowych warunków finansowania rozwoju.


WIZJA ROZWOJU POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO I GMIN POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Podstawowym celem rozwoju każdej jednostki – gminy, powiatu – jest zapewnienie mieszkańcom możliwie wysokich standardów życia – realizujących aspiracje mieszkańców i władz. Strategia rozwoju ma więc na celu identyfikację zagadnień wymagających interwencji w celu poprawy jakości życia oraz zapis działań które trzeba podjąć dla zapewnienia tej poprawy.


Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców powiatu sępoleńskiego będzie się odbywało poprzez:

 • prawidłową realizację zadań własnych samorządów gminnych – zwłaszcza zadań w zakresie dostępu i jakości infrastruktury społecznej i technicznej; należy tu wymienić przede wszystkim zadania związane z edukacją, opieką przedszkolną, podstawową ochroną zdrowia, kulturą, stwarzaniem warunków do rozwoju przedsiębiorczości, infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i zapewnieniem właściwego stanu dróg gminnych,

 • prawidłową realizację zadań własnych samorządu powiatowego – należy tu wymienić przede wszystkim szkolnictwo ponadgimnazjalne oraz specjalistyczną opiekę zdrowotną, a także stan dróg powiatowych (szczególnie ważnych dla obsługi mieszkańców),

 • rozwój technologii informatycznych – upowszechnienie dostępu do internetu (zarówno na warunkach komercyjnych, jak też bezpłatnego w ramach instytucji samorządowych) i wprowadzenie rozwiązań typu e-urząd w administracji publicznej,

 • zapewnienie właściwej dostępności komunikacyjnej (w tym także funkcjonowania komunikacji publicznej) – zarówno w układzie wewnątrzpowiatowym i wewnątrzgminnym (lepsza dostępność siedzib gmin oraz lepsza dostępność siedziby powiatu), jak też w układzie międzyregionalnym (lepsza dostępność powiatu z innych regionów i ośrodków),

 • utrzymanie korzystnego stanu środowiska przyrodniczego,

 • poprawę roli, pozycji i znaczenia powiatu w województwie kujawsko-pomorskim,

 • poprawę konkurencyjności powiatu oraz gmin powiatu – a więc stworzenie korzystniejszych warunków inwestowania na terenie powiatu,

 • partycypację w środkach umożliwiających dofinansowanie przedsięwzięć rozwojowych,

 • promocję oraz kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu i gmin powiatu.

W wyniku podejmowanych działań, powiat sępoleński i każda z gmin powiatu, będą obszarami: • o poprawiających się warunkach życia mieszkańców, mierzonych dostępem do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej – zakłada się, że w zakresie dostępności do infrastruktury, powiat i każda z gmin będą prezentować poziom co najmniej równy przeciętnemu dla powiatów ziemskich województwa (jest to założenie bardzo ambitne biorąc pod uwagę małą gęstość zaludnienia i rozproszenie osadnictwa - znacznie utrudniające optymalną realizację zadań własnych w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej), ale pod względem jakości infrastruktury – poziom wyższy od średniej;

 • o poprawiającej się sytuacji gospodarczej – na terenie powiatu będą powstawać nowe miejsca pracy (między innymi wskutek polityki wyznaczania terenów inwestycyjnych), mieszkańcy będą lepiej przygotowani do poszukiwania pracy (lepsze kwalifikacje zawodowe) wskutek czego wzrośnie zatrudnienie; prognoza demograficzna (zakładająca wzrost liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym) wskazuje jednak, że poważnym problemem pozostanie wysokie oficjalnie rejestrowane bezrobocie; miarą sukcesu samorządów w zakresie aktywizacji gospodarczej będą wyższe, niż w innych obszarach wskaźniki dynamiki wzrostu zatrudnienia;

 • o lepszej dostępności komunikacyjnej – będzie to osiągnięte poprzez modernizację dróg wszystkich kategorii, w tym zwłaszcza dróg powiatowych, obsługujących największą część mieszkańców powiatu oraz dróg gminnych (prezentujących najgorszy stan techniczny), ale także zapewniających dostępność zewnętrzną: drogi krajowej nr 25 i dróg wojewódzkich (zwłaszcza nr 241), powiat zyska nowe połączenie z autostradą A-1 (za pomocą przebudowanej drogi nr 241 łączącej powiat z węzłem autostradowym w Warlubiu); na drogach powiatu poprawi się bezpieczeństwo (między innymi wskutek realizacji obwodnic miast); czynione będą także starania o poprawę funkcjonowania komunikacji autobusowej – w celu zwiększenia liczby połączeń wewnątrzpowiatowych oraz połączeń powiatu (zwłaszcza obszarów wiejskich) z innymi miastami (poza powiatem);

 • o nowym rodzaju prowadzonych działalności – zakłada się, iż w kolejnych latach znacznie wzrośnie stan zagospodarowania turystycznego na terenie powiatu, a powiat zacznie być postrzegany jako istotny w skali województwa rejon turystyczny;

 • o poprawiającej się pozycji i rosnącym znaczeniu na tle województwa. Zakłada się, iż zarówno powiat, jak też każda z gmin powiatu, ale także każde z miast powiatu, będą postrzegane jako obszary atrakcyjne, w których zachodzą pozytywne procesy i korzystne zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej.

W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółowe założenia realizacji zamierzeń rozwojowych (dążenia do osiągnięcia stanu opisanego w wizji rozwoju), w podziale na następujące grupy tematyczne:

Kształtowanie pozycji i roli powiatu sępoleńskiego oraz gmin Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork na tle województwa kujawsko-pomorskiego

- Prognoza demograficzna jako podstawowe uwarunkowanie realizacji zadań własnych samorządów

- Rozwój społeczny

- Rozwój gospodarczy i promocja powiatu

- Drogi i komunikacja

- Infrastruktura techniczna

- Sępólno Krajeńskie i Więcbork – partnerzy i rywale

- Turystyka – nowa szansa rozwoju powiatu

- Priorytety rozwoju gmin powiatu
Kształtowanie pozycji i roli powiatu sępoleńskiego oraz gmin Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork na tle województwa kujawsko-pomorskiego

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju oraz pozycję powiatu sępoleńskiego na tle województwa kujawsko-pomorskiego w kolejnych latach wyznaczać będą następujące uwarunkowania: • Stosunkowo mały potencjał wynikający z małej liczby mieszkańców i małej skali zachodzących w powiecie procesów społeczno-gospodarczych. Powiat sępoleński pozostanie jednym z najmniej ludnych powiatów (zarówno pod względem liczby bezwzględnej mieszkańców, jak też wskaźnika gęstości zaludnienia);

 • Stosunkowo mały potencjał siedziby powiatu (nie należy oczekiwać zasadniczych zmian potencjału społeczno-gospodarczego miasta Sępólno Krajeńskie; siedziba powiatu pozostanie przede wszystkim niewielkim – powiatowym - ośrodkiem usługowym, z udziałem działalności gospodarczych i rozwijającymi się działalnościami turystycznymi);

 • Podział funkcji powiatowych (związanych z lokalizacją instytucji obsługi mieszkańców) pomiędzy Sępólno i Więcbork;

 • Peryferyjne położenie poza strefami oddziaływań głównych ośrodków miejskich oraz poza strefami przyspieszonego rozwoju (strefy te najczęściej wykształcają się pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi lub w ich sąsiedztwie);

 • Duże rozproszenie osadnictwa (duży udział małych wsi, przy stosunkowo małej gęstości sieci osadniczej);

 • Konieczność aktywizacji społeczno-gospodarczej w sytuacji długotrwałego wysokiego bezrobocia, znacznego udziału obszarów post-pegeerowskich, dobrej struktury ale niezbyt korzystnych warunków przyrodniczych rozwoju rolnictwa.

Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności powiatu może się więc odbywać przede wszystkim poprzez wykorzystanie szans oraz eliminację zagrożeń, związanych z tymi uwarunkowaniami: 1. Ponieważ powiat nie jest w stanie konkurować z innymi obszarami skalą prowadzonych działalności, konieczne jest poszukiwanie specjalizacji - „nisz rynkowych”, w zakresie których rola, znaczenie i pozytywny wizerunek powiatu będą niewspółmiernie wyższe od ogólnego znaczenia w systemie społeczno-gospodarczym województwa;

 2. W zakresie działalności „typowych” - powszechnie spotykanych i rozwiniętych w każdym z powiatów – należy dążyć do osiągnięcia przewagi jakościowej – to znaczy stanu rozwoju, który będzie wyróżniał powiat na tle innych obszarów i powodował, że będzie w tym zakresie bardziej konkurencyjny. Przede wszystkim należy tu zwrócić uwagę na:

- maksymalny możliwy i ekonomicznie uzasadniony rozwój infrastruktury technicznej;

- rozwój społeczny – w celu optymalnego przygotowania mieszkańców do funkcjonowania w warunkach konkurencyjności;

- wzrost aktywności społecznej;


 1. Wykorzystanie walorów turystycznych dla szerszego rozwoju turystyki – stworzenie produktu turystycznego, który będzie lokował powiat sępoleński wśród liderów turystyki w regionie;

 2. Na szerszą skalę należy promować powiat – w tym także jego obecnie nieznane szerzej walory (np. takie jak bardzo wysoka jakość środowiska).

Rozpatrując pozycję i konkurencyjność poszczególnych gmin, należy zwrócić uwagę, że ich zewnętrzne uwarunkowania rozwoju (na tle innych gmin), ale także związane z nimi aspiracje co do kierunków dalszego rozwoju, są zróżnicowane:


a) w gminach Sępólno i Więcbork celem jest poprawa pozycji społeczno-gospodarczej i wizerunku na tle województwa, tak by odzwierciedlały one ich rzeczywisty potencjał powierzchniowy i demograficzny (obydwie gminy należą do największych pod względem powierzchni i dosyć dużych pod względem liczby mieszkańców, obydwie prezentują także dosyć duży potencjał rolnictwa – tymczasem nie są one postrzegane jako jednostki tak znaczące); w przypadku gminy Sępólno aspiracje i dążenia dotyczą także wzmocnienia pozycji miasta jako siedziby powiatu i wykształcenie silniejszych powiązań i zależności z obszarem powiatu, a nawet z gminami leżącymi poza powiatem (tak by miasto w większym stopniu czerpało korzyści z obsługi ludności całego powiatu), natomiast w przypadku Więcborka istotne jest wykorzystanie faktu pełnienia przez to miasto funkcji ponadlokalnych, związanych z realizacją niektórych zadań powiatowych (co odróżnia Więcbork od większości siedzib gmin) do wzmacniania pozycji miasta w sieci osadniczej województwa – znaczenie Więcborka dla obsługi mieszkańców powiatu jest większe, niż w przypadku niektórych innych – znacznie większych – miast. Obydwie gminy, a zwłaszcza ich siedziby, wykazują także aspiracje do rozwoju funkcji turystycznej o charakterze ponadlokalnym.

b) gmina Kamień ze względu na stosunkowo mały potencjał i relatywnie niewielkie znaczenie w systemie społeczno-gospodarczym województwa (co wynika także z faktu, że miasto Kamień jest miastem bardzo małym i z wyjątkiem stacjonarnej opieki społecznej, pełni funkcje wyłącznie o charakterze lokalnym – obsługę ludności gminy) zamierza przede wszystkim wykorzystać tranzytowe położenie przy drodze krajowej (co wyróżnia gminę na tle wielu podobnych gmin – ale nie mających tak korzystnego położenia), a także fakt położenia pomiędzy dwoma ośrodkami - powiatowym Sępólnem i prezentującym dosyć wysoki potencjał i ponadpowiatowe znaczenie – Chojnicami. Położenie takie zapewnia mieszkańcom możliwość szerokiego wyboru oferty obydwu miast, stwarza bardzo korzystne (dla mieszkańców Kamienia i niektórych miejscowości wiejskich) warunki dostępności w komunikacji autobusowej (dużo połączeń, w tym także ponadregionalnych), ale także jest korzystną przestrzenią do lokalizowania niektórych działalności gospodarczych. Gmina Kamień wykazuje także aspiracje do rozwoju funkcji turystycznej o charakterze ponadlokalnym.

c) gmina Sośno nie pełni obecnie funkcji ponadlokalnych ale wykazuje aspiracje w tym kierunku, poparte ofertą bazy lokalowej dla przedsięwzięć o takim charakterze (np. dla lokalizacji instytucji o charakterze powiatowym lub innych przedsięwzięć, których obszar oddziaływania może wykraczać poza granice gminy). Podstawowe uwarunkowania zewnętrzne, które gmina zamierza wykorzystać, to:

- położenie stosunkowo blisko Bydgoszczy (najbliżej spośród gmin powiatu), co z jednej strony umożliwia mieszkańcom korzystanie z szerokiej oferty tego miasta, ale z drugiej strony – stwarza warunki do pełnienia pewnych funkcji na rzecz mieszkańców Bydgoszczy – np. rozwoju zabudowy letniskowej, czy też wyznaczania terenów pod „drugie domy”, a nawet zabudowę mieszkaniową - rezydencjalną; gmina ma jednak tylko ograniczone uwarunkowania w tym kierunku – walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki i rekreacji nie należą do kategorii najbardziej atrakcyjnych, a odległość do centrum Bydgoszczy jest jednak zbyt duża by była atrakcyjna dla osadnictwa podmiejskiego na dużą skalę;

- położenie pomiędzy kilkoma ośrodkami miejskimi – w wieloboku wyznaczanym przez Bydgoszcz, Sępólno, Więcbork, Mroczę, Koronowo, a nawet Nakło i Tucholę. Położenie takie stwarza teoretyczną możliwość bardzo dużego wyboru oferty tych miast – warunkiem jest jednak funkcjonująca sieć połączeń komunikacyjnych. Obecnie ze względu na brak połączeń w komunikacji publicznej, gmina jest obszarem typowo peryferyjnym (połączenia między tymi ośrodkami realizowane są poza gminą), jednak stworzenie dobrych możliwości dojazdu diametralnie zmienia sytuację. Stąd też najważniejszym działaniem władz gminy w kierunku kształtowania pozycji i roli gminy na tle otoczenia zewnętrznego, powinno być właśnie podejmowanie starań na rzecz poprawy dostępności. Na terenie gminy brakuje jakichkolwiek usług o znaczeniu ponadlokalnym, także rynek pracy jest bardzo niewielki – tym samym możliwość dojazdu w komunikacji publicznej ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania gminnej społeczności i realizacji jej potrzeb.
Jednym z najważniejszych uwarunkowań, w dużym stopniu determinującym możliwości i kierunki dalszego rozwoju powiatu sępoleńskiego jest jego peryferyjne położenie. Jest to uwarunkowanie całkowicie obiektywne - niezależne od wewnętrznego potencjału.

Peryferyjne położenie powoduje niezbyt korzystny wizerunek Krajny, jako obszaru o niższym stanie rozwoju, mniej atrakcyjnego i mniej interesującego od innych obszarów. Niezwykle ważnym zadaniem jest więc także promocja powiatu i kreowanie pozytywnego wizerunku.


W najbliższych latach pojawią się sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne, które ograniczą wpływ peryferyjnego położenia powiatu. Przede wszystkim wiązać się to będzie z realizacją połączenia drogowego w relacji Kcynia - Warlubie, którego celem jest stworzenie dogodnego połączenia Tucholi, Sępólna, Więcborka, ale także Nakła z węzłem na autostradzie A-1. Tym samym przez teren powiatu przebiegać będzie jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych wyznaczonych w sieci dróg wojewódzkich, a powiat nabierze tranzytowego charakteru także tej relacji (dotychczas większy ruch wiązał się jedynie z drogą nr 25).
Władze powiatu oraz każdej z gmin podejmować będą działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków peryferyjności powiatu. Odbywać się to będzie poprzez:

 1. dążenie do zapewnienia lepszych połączeń komunikacyjnych obszaru powiatu z głównymi ośrodkami miejskimi i węzłami komunikacyjnymi, leżącymi poza terenem powiatu, przede wszystkim z Bydgoszczą i Chojnicami, ale także z Toruniem. Problem dostępności komunikacyjnej dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich powiatu, gdyż miasta, leżąc na uczęszczanych szlakach komunikacyjnych, są relatywnie dobrze obsłużone w autobusowej komunikacji wewnątrz i międzyregionalnej. Zagadnienie dostępności komunikacyjnej jest ważne dla obszaru całego powiatu, ale szczególnie ważne dla gminy Sośno, która leżąc pomiędzy szlakami komunikacyjnymi jest szczególnie słabo obsłużona;

 2. starania na rzecz promocji i kreowania pozytywnego wizerunku powiatu, ale także promocji największych gmin powiatu (Sępólno i Więcbork) i promocji walorów wynikających ze specyficznego układu osadniczego nazywanego czasem „Trójmiastem Krajeńskim”

Promocja powiatu będzie opierała się przede wszystkim na eksponowaniu następujących walorów i wartości:

 • podkreślaniu odrębności i integralności Krajny jako obszaru o interesującym, utrwalonym i odrębnym dziedzictwie kulturowym,

 • rozwoju i promocji turystyki - będzie to związane z planami intensywnego rozwoju tej dziedziny gospodarki, w zakresie której powiat ma szanse w ciągu kilku-kilkunastu lat dołączyć do kategorii regionalnych liderów,

 • promocji wysokich walorów przyrodniczych i niezwykłej czystości środowiska,

 • możliwości wykorzystania rolniczego charakteru powiatu – o najkorzystniejszych w województwie strukturach agrarnych,

 • podkreślaniu specyfiki powiatu, polegającej w zakresie obsługi ludności, na podziale funkcji powiatowych pomiędzy Sępólno i Więcbork (przy stosunkowo małym potencjale demograficznym obydwu miast) - fakt podziału funkcji, przy jednocześnie małej liczbie mieszkańców Sępólna jako siedziby powiatu, powoduje, że miasto to nie może być w prosty sposób porównywane do innych siedzib powiatów, gdyż takie pobieżne porównania są nieadekwatne do fatycznej sytuacji i krzywdzące dla wizerunku Sępólna i powiatu;

 • podkreślaniu stosunkowo dużego potencjału i wysokich aspiracji gmin Sępólno Krajeńskie i Więcbork.

Władze powiatu sępoleńskiego podejmować będą starania na rzecz zmiany niektórych - postrzeganych jako niesprzyjające dla rozwoju powiatu - założeń polityki regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego. Dotyczyć to będzie przede wszystkim rezygnacji z koncepcji zagospodarowania i funkcjonowania regionu w oparciu o sieć ośrodków podregionalnych - uzupełniających oddziaływanie Bydgoszczy i Torunia w zakresie funkcji regionalnych. Z punktu widzenia interesów powiatu sępoleńskiego niekorzystna jest obecnie obowiązująca koncepcja zagospodarowania przestrzennego województwa, zakładająca podział regionu na strefy funkcjonalno-przestrzenne i przypisanie każdej ze stref ośrodków centralnych - pełniących rolę biegunów rozwoju - odpowiedzialnych za kształtowanie rozwoju i obsługę zarówno ludności, jak i biznesu. O ile ogólne założenia tej koncepcji są słuszne, to w przypadku strefy, w której położony jest powiat sępoleński, słabą jej stroną jest zbyt mały potencjał ośrodka centralnego - Tucholi. Na początku bieżącej dekady, gdy powstawały założenia tej koncepcji, przyjmowano, że Tuchola powinna przejąć rolę Chojnic - ośrodka podregionalnego dla północno-zachodniej części województwa. Zakładano, że miasto zostanie zasadniczo wzmocnione w zakresie funkcji regionalnych i pomimo relatywnie małego potencjału demograficznego i gospodarczego, będzie pełnić rolę silnego ośrodka obsługi. Doświadczenie kilku lat wykazało jednak, że rozwój funkcji regionalnych w Tucholi postępuje bardzo powoli, a potencjał instytucji obsługi ludności i sektora obsługi biznesu jest wciąż niesatysfakcjonujący. Miasto nie jest też węzłem komunikacji międzyregionalnej, co więcej - nie wykształciły się nawet wewnętrzne połączenia komunikacyjne spoza terenu powiatu do Tucholi - w praktyce brak jest połączeń z Więcborka, Kamienia i Sośna, wskutek czego pomimo relatywnie niedużej odległości, Tuchola nie może pełnić roli ośrodka obsługi, gdyż miasto to jest niedostępne w komunikacji publicznej.

Tym samym zbyt słaby ośrodek centralny ogranicza możliwości rozwoju powiatu sępoleńskiego i stwarza realne zagrożenie utrwalania jego peryferyzacji społeczno-gospodarczej, czyli: pozostawania poza głównymi strefami rozwoju, utrzymywania niekorzystnych wskaźników gospodarczych, utrzymywania niekorzystnej sytuacji utrudnionego dostępu mieszkańców i biznesu do instytucji obsługi.

W związku ze zbyt słabym potencjałem Tucholi jako ośrodka centralnego (przy takim założeniu koncepcji, w której ośrodek centralny ma pełnić wiodącą rolę w zapewnianiu dostępu do infrastruktury regionalnej), istnieje także ryzyko dezintegracji powiatu - mieszkańcy różnych jego części (w zależności od położenia), będą poszukiwać „zastępczych” ośrodków obsługi, czyli innych silnych pod względem wyposażenia miast - przede wszystkim Chojnic i Bydgoszczy, co w dłuższej perspektywie może być także groźne dla integralności terytorialnej województwa.

Władze powiatu będą więc podejmowały starania w kierunku uznania powiatu sępoleńskiego za obszar, który w zakresie funkcji o charakterze ponadpowiatowym powinien być obsługiwany bezpośrednio przez Bydgoszcz. Konsekwencją tego powinna być zdecydowana poprawa dostępności komunikacyjnej tego miasta - zarówno poprzez komunikację publiczną (znaczne zwiększenie częstotliwości połączeń z terenów wiejskich powiatu przy rozważeniu wprowadzenia specjalnej taryfy za przejazd), jak też poprzez modernizację układu drogowego zapewniającego szybki i bezpieczny dostęp w motoryzacji indywidualnej.

Władze powiatu sępoleńskiego opowiadają się więc za koncepcją wzmacniania połączeń komunikacyjnych powiatów ziemskich z Bydgoszczą i Toruniem, przy sukcesywnym wzmacnianiu potencjału siedzib powiatów.

Należy także zauważyć, że utrzymywanie obecnego stanu przynależności do obszaru obsługi Tucholi w dłuższej perspektywie (wraz ze wzmacnianiem potencjału tego miasta) wiązałby się z całkowitą utratą rangi Sępólna jako ośrodka powiatowego.
Badania ankietowe wykonane wśród mieszkańców powiatu sępoleńskiego wskazują na bardzo małe ciążenia gmin powiatu w kierunku Tucholi. Ankietowani pytani w jakiej miejscowości załatwiają sprawy, których nie mogą załatwić na terenie powiatu, kilkadziesiąt razy częściej wskazują Bydgoszcz, niż Tucholę (także Chojnice notują wielokrotnie więcej wskazań, niż Tuchola). Wyniki badania ankietowego stanowią wyraźny sygnał, iż podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania powiatu mają związki z Bydgoszczą i że priorytetowym działaniem w zakresie obsługi ludności w sferze usług regionalnych powinno być stworzenie korzystnych połączeń komunikacyjnych z Bydgoszczą.  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna