Strategia rozwojuPobieranie 387.86 Kb.
Strona10/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

BIBLIOGRAFIA:

 1. Biuletyn statystyczny Województwa Świętokrzyskiego – US Kielce – czerwiec 2000r.

 2. Dyoniziak Ryszard i inni, Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej – Universites Kraków 1994r

 3. Droga do integracji rolnictwa Polski z Unią Europejską. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – FAPA Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa – Warszawa 1994r.

 4. Dziubiński Andrzej, Przechadzka po Pińczowie i okolicy – Pińczów 1999r

 5. Gmina. Magazyn fundacji promocji gmin polskich ( nr 23, 27, 30, 32, 33, 35).

 6. Gospodarka Świętokrzyska Nr 1/99.

 7. Gęsicki Janusz – Po co gminom szkoły? – IBE.

 8. Hauser Jerzy (red) i inni, Korzystanie z Funduszy Unii Europejskiej. Poradnik. Fundacja Edukacji Ekonomicznej Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie. Kraków 1999r.

 9. Hauser Janusz (red), Programowanie Rozwoju Regionalnego. Poradnik dla Samorządu Województwa – jw.

 10. Jungheidt Rajmund, ABC promocji gmin, miast i regionów – Fundacja Friedricha Eberta – Biuro na Śląsku, Gliwice.

 11. Karski Jerzy Promocja zdrowia ( wybrane materiały źródłowe i podstawowe dokumenty) – Warszawa 1992r.

 12. Keating Michael, Szczyt Ziemi, globalny program działań – The Centre for Common Future, Agencja Informacyjna „ GEA”.

 13. Kielecczyzna – Urząd Statystyczny UW w Kielcach, lipiec 1997r.

 14. Kozłowski Stefan i inni, Surowce mineralne województwa kieleckiego – Wydawnictwo Geologiczne – Warszawa 1971r.

 15. Lenart Witold, Kafar Krzysztof – Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej – WSiP Warszawa 1996r.

 16. Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi. Doświadczenia we wdrażaniu najlepszych praktyk zarządzania i postępowania ( materiały konferencyjne Kraków 25 czerwca 1998r) – Fundusz Współpracy – Cooperation Found.

 17. Ocena wpływu powodzi w lipcu 1997r na jakość wód podziemnych w województwie kieleckim – Kielce styczeń 1998r.

 18. Ochrona środowiska – 1996r – US Kielce – Kielce styczeń 1998r

 19. Odpady przemysłowe i komunalne w województwie kieleckim w 1995r – Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Kielce 1996r.

 20. Ocena stanu czystości powietrza woj. kieleckiego w 1997r – Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Kielce czerwiec 1998r.

 21. Polityka rozwoju obszarów wiejskich – Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Warszawa lipie 1999r.

 22. Polska w nowym podziale terytorialnym. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 1998r.

 23. Przyroda Województwa Świętokrzyskiego – Wydział Ochrony Środowiska UW Kielce 1995r

 24. Pińczów i jego szkoły w dziejach. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydawnictwo PWN Warszawa – Kraków 1979r.

 25. Strategia Rolna dla Polski. Raport Wspólnego Zespołu Zadaniowego Polski, Wspólnoty Europejskiej, Banku Światowego. Lipiec 1990r

 26. Środowisko Edukacji Kulturalnej w małych miastach i na wsi w perspektywie młodzieży ( Raport z badań) – Instytut Kultury. Warszawa 1995r

 27. Produkcja głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych. US Kielce marzec 1999r

 28. Raport o stanie środowiska w województwie kieleckim w 1996r – Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kielce 1997r

 29. Raport o jakości zwykłych wód podziemnych w województwa kieleckiego na podstawie badań monitoringowych wykonanych w latach 1991 – 1995. Kielce 1997r

 30. Strategia rozwoju województwa kieleckiego. Opracowanie działowe – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Warszawa 1996r

 31. Strategia rozwoju gmin wiejskich. Wybrane materiały z konferencji podsumowujących Program „ Gmina” Kiekrz 07-10 wrzesień 1995, Ciechocinek 25 – 27 czerwiec 1996 – SGGW

 32. Szymański Mirosław Rodzice o przyszłości edukacyjnej swoich dzieci – IBE Warszawa 1992r

 33. Tokarski Stanisław Choroby społeczne mieszkańców polskiej wsi XX wieku. Analiza Socjomedyczna. Lublin 1992r

 34. Wierzbicki Krzysztof Możliwości stosowania nowoczesnych systemów kanalizacji na terenach wiejskich – Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa 1997r

 35. W perspektywie roku 2010, Komitet Prognoz „ Polska XXI wieku „ przy Prezydium PAN – Elipsa Warszawa 1995r

 36. Wojewódzki Biuletyn Statystyczny WUS Kielce 1996r

 37. Wieś i państwo – pismo ruchu ludowego ( poszczególne numery )

 38. Zwolski Czesław Tadeusz, Ponidzie – sport i turystyka Warszawa 1973r

 39. Znaniecki Florian, Socjologia wychowania Warszawa 1973


SPIS TABLIC

TABLICA I – Parki Krajobrazowe 5

TABLICA II – Układ Parków Krajobrazowych w granicach powiatu 6
SPIS TABEL

TABELA NR 1 - Stan ludnościowy powiatu w latach 1993 – 2000.06.30 8

TABELA NR 2 – Ruch naturalny ludności. 8

TABELA NR 3 – Źródła utrzymania 9

TABELA NR 4 – Bezrobocie w powiecie pińczowskim w latach 1997 - 2000 10

TABELA NR 5 – Użytkowanie gruntów (1999) 11

TABELA NR 6 – Zmiany zachodzące w użytkowaniu gruntów 11

TABELA NR 7 - Charakter władania i sposób zagospodarowania gruntów w powiecie pińczowskim. 12

TABELA NR 8 – Struktura ilościowa gospodarstw w rozbiciu na poszczególne powiaty. 13

TABELA NR 9 – Struktura wielkości gospodarstw. 13

TABELA NR 10 – Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 1997 i 1999 24

TABELA NR 11 – Podstawowe dane o gospod. komunalnej w 1997 i 1999 25

TABELA NR 12 – Gospodarstwa rolne wg głównego sposobu odprowadzania ścieków i usuwania śmieci z gospodarstwa. 26

TABELA NR 13 - Składowisko komunalne 26

TABELA NR 14 - Składowiska przemysłowe 26TABELA NR 15 – Liczba bibliotek i stan księgozbioru. 30


SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 – Bezrobotni według poziomu wykształcenia według stanu na 31.12.2000 r. 39
Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna