Strategia rozwojuPobieranie 387.86 Kb.
Strona3/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3. LOKALNY RYNEK PRACY

Struktura zatrudnienia stanowi charakterystyczny pomiar opisywanego obszaru. Jednak w przypadku powiatu pińczowskiego bardzo trudno jest ustalić stan faktyczny zarówno z zakresu pracujących jak i zatrudnionych. Wynika to między innymi z faktu, że bieżąca statystyka obejmuje jedynie państwowe jednostki gospodarcze, jednostki komunalne, spółdzielcze i organizacje społeczne zatrudniające powyżej 5 osób.

Statystyka nie uwzględnia zatrudnienia w zakładach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz gospodarstwa chłopskie. Trudno ustalić również liczbę osób mieszkających na terenie powiatu lecz pracujących poza terenem powiatu. Z tego też względu przedstawione zestawienia mają ograniczony charakter i nie oddają do końca obrazu lokalnego rynku pracy.

Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego pod tytułem „Polska w nowym podziale terytorialnym”- Warszawa 1998 w powiecie pińczowskim poza rolnictwem indywidualnym pracuje 6789 osób, z tego 3136 w przemyśle i budownictwie, 1343 w usługach nierynkowych.

Według tego samego źródła 20922 osoby powyżej 15 roku życia zamieszkuje w gospodarstwach domowych z użytkowaniem indywidualnego gospodarstwa rolnego, z tej liczby 7640 osób podaje, że utrzymuje się wyłącznie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym stanowiącym dlań jedyne źródło utrzymania. Szczególne dane w tym zakresie przedstawia Tabela Nr 3.

TABELA NR 3 – Źródła utrzymania

OGÓŁEM

W TYM UTRZYMUJĄCE SIĘ

WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Z DWÓCH ŹRÓDEŁ

RAZEM

Z PRACY W SWOIM GOSPODARSTWIE

Z NIEROLONICZEGO ŹRÓDŁA

RAZEM

W TYM Z PRACY W SWOIM GOSPODARSTWIE ROLNYM

GŁÓWNIE

DODATKOWO

20922

9411 (45%)

7640 (36,5%)

1533 (7,32%)

10386(49,64%)

963 (9,27%)

9394 (90,44%)

Op.cit.

Jak z powyższego wynika tylko 36,5 % ludności w wieku powyżej 15 lat zamieszkujących w gospodarstwach domowych z użytkowaniem indywidualnego gospodarstwa rolnego utrzymuje się wyłącznie z pracy w tym gospodarstwie. Pozostałe osoby bądź korzystają z dodatkowego źródła utrzymania 49,64% w tym niezarobkowego ( renty, emerytury 7,32% ), bądź też jest bezrobotna – 1123 osoby (5,36%).

Charakterystyka lokalnego rynku pracy w mieście byłaby niepełna gdyby pominąć zjawisko bezrobocia. Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie zawarte w zestawieniu nr 4 wykazują istotne zmiany tak liczby jak i struktury zarejestrowanych bezrobotnych.

TABELA NR 4 – Bezrobocie w powiecie pińczowskim w latach 1997 - 2000

Wyszczególnienie

1997

1998

1999

2000

Ogółem bezrobotni
Osoby poprzednio pracujące
W tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Osoby dotychczas nie pracujące
Absolwenci
Osoby nie posiadające prawa do zasiłku
Z ogółu bezrobotnych w wieku:

18-24


25-34

35-44


45-54

55 i więcej


Z ogółu bezrobotnych posiadających wykształcenie:

  • wyższe,

  • policealne i średnie zawodowe,

  • średnie ogólnokształcące,

  • zasadnicze,

  • podstawowe i niepełne podstawowe,

2081
1528

109
553


133
1677

804


628

462


174

13


21

579


223

891


367

2011
1386

104
625


130
1792

754


609

442


186

20


36

598


202

816


359

2621
1710

181
911


203
2311

978


744

566


294

39


53

726


234

1058


550

2927
1868

138
1059


200
2637

1030


850

614


391

42


85

813


246

1148


635

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

W poszczególnych gminach stan bezrobocia na dzień 30.09.2000 r. przedstawia się następująco:  • miasto i gmina Pińczów – 1587

  • miasto i gmina Działoszyce – 379

  • gmina Michałów – 284

  • gmina Złota – 215

  • gmina Kije – 334

ibidem

W strukturze bezrobotnych co warto podkreślić dominują osoby młode ( w wieku 18-34 lat ) którzy stanowią 64 % ogółu bezrobotnych. Większość bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe oraz policealne i średnie ogólnokształcące.

Niepokojącym zjawiskiem jest bardzo duża liczba bezrobotnych pozostających bez praw do zasiłku ( 2538 osoby ) 91 %. Wyznacza to oczywiście zakres zwiększonych działań dla ośrodków opieki społecznej.

Z analizy struktury bezrobocia w latach 1993 - 2000 wynika, że możliwości znalezienia pracy w poszczególnych gminach są niewielkie. Problem bezrobocia winien być rozwiązany w skali powiatu i w poszczególnych gminach w możliwie najkrótszym terminie.

Łagodzenie skutków bezrobocia stanowić winno jeden z najważniejszych celów strategicznych dla powiatu. Wymaga to przemyślanych i skoordynowanych działań władz samorządowych, administracji państwowej, organizacji i instytucji pozarządowych, charytatywnych i kościelnych. Przebudowy wymaga system kształcenia i dokształcania dorosłych. Istnieje potrzeba stworzenia szerokiego frontu prac interwencyjnych a także umożliwiania absolwentom szkół średnich i wyższych odbywania stażów pracy umożliwiających im aktywne poruszanie się na rynku pracy. Kierunki działania w tym zakresie omówione zostały w dalszych częściach strategii.
Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna