Strategia rozwoju


STRUKTURA GOSPODARKI LOKALNEJPobieranie 387.86 Kb.
Strona4/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. STRUKTURA GOSPODARKI LOKALNEJ

 • Rolnictwo

Powiat pińczowski jest powiatem rolniczym. Obszar użytków rolnych wynosi 71% ogólnej powierzchni powiatu. Plasuje to powiat na piątym miejscu w województwie świętokrzyskim po powiatach kazimierskim – 89,1%, sandomierskim – 81,5%, buskim – 78,6% i opatowskim – 79,5%. Grunty orne zajmują 55,0%. Udział pozostałych przedstawia tabela nr 5.TABELA NR 5 – Użytkowanie gruntów (1999)
Powierzchnia w hektarach

Użytki rolne

Inne

Razem

Grunty orne

Sady

Łąki i pastwiska

Lasy

Pozostałe grunty i nieużytki

61140

70,1

55,0

0,8

14,2

18,1

11,8

Źródło: Polska w nowym podziale terytorialnym
Obszar użytków rolnych powoli lecz systematycznie ulega zmniejszeniu. Zwiększa się nieznacznie obszar lasów oraz dostrzegalnie obszar nieużytków i odłogów. Obrazuje to tabela nr 6.
TABELA NR 6 – Zmiany zachodzące w użytkowaniu gruntów1993

1994

1995

1996

Użytki rolne

Lasy


Pozostałe i nieużytki

45068

10566
550644687

10741
571244670

10752
571842580

10877
7674Obliczenie własne na podstawie danych WUS

Warunki glebowe w powiecie pińczowskim są korzystne. Wskaźnik jakości rolniczej gleby wynosi 0,96 pkt., szczególnie urodzajne gleby występują w południowej części powiatu w gminach Działoszyce, Złota, Michałów. Występujące tam gleby to głównie lessy oraz urodzajne rędziny. Pewnym mankamentem w tych gminach jest okresowo występujący brak wody oraz bogata rzeźba terenu powodująca częściową erozję gleb (szczególnie w gminie Działoszyce), oraz uniemożliwiającą szeroką mechanizację traktorową. Gorsze warunki glebowe występują w gminach Kije i Pińczów, gdzie większość gleb jest piaszczysta lub gliniasta oraz częściowo zakwaszona.

Powiat swym zasięgiem obejmuje teren pięciu gmin w skład których wchodzą 143 obręby wiejskie.

Poniższa tabela przedstawia charakter władania i sposób zagospodarowania gruntów w powiecie pińczowskim.TABELA NR 7 - Charakter władania i sposób zagospodarowania gruntów w powiecie pińczowskim.
Lp.

Charakter władania

Użytki rolne w ha

Użytki leśne w ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane w ha

Wody w ha

Pow. Ogólna w ha

1

2


3

4


Skarb Państwa

w tym:


Agencja Własności Rolnej
Państw. Gosp. Leśne
Pozostałe grunty SP w tym użytk. wieczyste
Grunty Gmin i Związków Międzygminnych
Grunty osób fizycznych
Pozostałe grunty

(spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, wspólnoty gruntowe)


916


239

989

201

41 345


1 641

15

8 480


99


14

2 038


179

10

33


2 043

159

1 856


263

127


-

379

-

197


18

1 068


8 752

3 510

374

45 436


2 000
Razem Powiat

45 331

10 825

4263

721

61 140

Wg: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w PińczowieTABELA NR 8 – Struktura ilościowa gospodarstw w rozbiciu na poszczególne powiaty.
Jedn. Ewid.

Pow. Gruntów osób fizycznych w ha

Ilość nieruchomości będących gospodarstwami rolnymi / pow. w ha

Ilość nieruchomości nie będących gospodarstwami rolnymi / powierzchnię w ha

Średnia powierzchnia gospodarstw w ha

Ilość działek

Średnia powierzchnia działki w ha

Gm. Pińczów

M. Pińczów


Gm. Działoszyce
M. Działoszyce
Gm. Kije
Gm. Złota
Gm. Michałów

13 962


748

8 840


133
6 955
6 310

8 488

1973 / 12760

199 / 496

1399 / 8412

94 / 79
1473 / 6419


1786 / 6161

1185 / 8216


228 / 1202

242 / 252

116 / 428

82 / 59
901 / 536
729 / 149

165 / 272


6.5


2.5

6.0


1.5
4.4
3.4

6.9

25 933

4 883


9 775

776
12 282


10 905

13 722

0.52

0,15


0.90

0.17
0.57


0.58

0.62


POWIAT

45 436

8069 / 42543

2643 / 2893

5.3

78276

0.58

ibidem
W strukturze władania użytkami rolnymi dominuje sektor gospodarstw chłopskich, których jest w powiecie 6850.

Średnia powierzchnia gospodarstwa chłopskiego wynosi 5,6 ha i jest wyższa niż średnia wojewódzka ( 4,6 ha ).

Gospodarstwa posiadają na ogół rozproszony w kilku działach areał rolny.

Gospodarstwa duże ( jak na warunki województwa świętokrzyskiego ) liczące powyżej 10 ha stanowią 9,5% ogólnej liczby i jest ich 652. Szczegółową strukturę wielkości gospodarstw przedstawia tabela nr 5.TABELA NR 9 – Struktura wielkości gospodarstw.Liczba

O powierzchni użytków rolnych w hektarach

1,01-4,99

5,0-9,99

10,0-14,99

15,0-19,99

20,0-49,99

50,0 i więcej

Przeciętna powierzchnia 1 gospodarstwa w ha

6850

3328

2891

517

83

30

1

5,6

Źródło: Obliczenia własne wg danych WUS

Duże rozdrobnienie gospodarstw wpływa na nienowoczesny na ogół charakter produkcji rolnej w powiecie. Zdecydowana większość gospodarstw indywidualnych posiada wielostronny (niewyspecjalizowany) kierunek produkcji rolniczej, której struktura jest wypadkową lokalnych warunków przyrodniczo-glebowych oraz możliwości zbytu i opłacalności produkcji poszczególnych artykułów rolnych.

W powiecie pińczowskim występuje bardzo wysoki poziom zatrudnienia w produkcji rolnej wynoszący 32 osoby na 100 ha, podczas gdy w kraju analogiczny wskaźnik wynosi 22.

Pomimo tych zastrzeżeń należy zaznaczyć, że w ramach powiatu występuje produkcja o utrwalonych lub rozwijających się kierunkach specjalizacji np.: powiat należy do potentatów w produkcji warzyw gruntowych (marchew, cebula, pietruszka) w gminach Złota, Pińczów, Michałów. Uprawa roślin przemysłowych gminy: Działoszyce, Pińczów, Złota. Uprawa zbóż gminy: Działoszyce, Michałów, Kije. Sadownictwo gminy: Pińczów, Złota, Michałów.

Głównymi gałęziami produkcji rolniczej w skali powiatu są: zboża, ziemniaki, i buraki cukrowe.

W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła mlecznego szczególnie w gminach: Działoszyce ( 54 szt. / 100 ha ), Michałów ( 44 szt. / 100 ha ) i Złota ( 43 / 100 ). Natomiast chów trzody chlewnej jest najwyższy w gminach: Działoszyce (111 / 100), Kije ( 55 / 100 ) i Złota ( 55 / 100 ). Pomimo wysokich nadwyżek paszowych występuje tendencja spadkowa zarówno w trzodzie chlewnej jak i bydła. Z badań ankietowych prowadzonych przez WUS wynika, że 84,5% ankietowanych zamierza utrzymać wielkość hodowli na poziomie dotychczasowym, 10,3% zmniejszyć lub zrezygnować z chowu, a tylko 5,2% planowało zwiększenie skali tej produkcji. Należy dodać, że trzoda chlewna wyprodukowana w małych gospodarstwach posiada złą jakość ( mięsność ) co ogranicza skup przez duże zakłady przetwórstwa mięsnego na terenie województwa ( KZM i Constar S.A. ). Około 35% gospodarstw hoduje konie. Wykorzystywane są jako siła robocza w specjalistycznych pracach rolnych. Wynika to jednak bardziej z tradycji niż potrzeb, stanowi jednak dodatkowy element produkcji towarowej i eksportowej. Tradycja hodowli koni występuje głównie w gminie Michałów. Nie bez znaczenia wpływa na to Stadnina Koni Michałów Sp. z o. o.( ok. 400 koni ) znana szeroko poza granicami Polski. Intensyfikacja produkcji rolnej lub hodowli zarówno bydła jak trzody chlewnej jest ponadto ograniczona przyczynami obiektywnymi.

Składają się na nie:


 • Położenie na terenie powiatu trzech parków krajobrazowych nakłada cały szereg ograniczeń między innymi np. nie można lokalizować bezściołowych ferm hodowli zwierząt oraz prowadzić działalności uciążliwych dla środowiska przyrodniczego, wodochłonnych i powodujących zanieczyszczenia wód, atmosfery i gleb lub naruszających walory estetyczne krajobrazu.

 • Niewystarczające pokrycie zapotrzebowania na wodę do produkcji rolniczej oraz nie rozwiązane problemy walki z erozją gleb.

Poziom wykształcenia osób zatrudnionych w rolnictwie przedstawia się następująco:
 • 6 % rolników posiada nieukończone podstawowe

 • 40 % rolników posiada wykształcenie podstawowe

 • 36 % rolników posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe

 • 11 % rolników posiada wykształcenie średnie zawodowe

 • 4 % rolników posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

 • 2 % rolników posiada wykształcenie policealne

 • 1 % rolników posiada wykształcenie wyższe

W miejscowości Chroberz w gminie Złota od wielu lat działa średnia szkoła rolnicza. Ok. 40% uczniów tej szkoły rekrutuje się z terenu powiatu pińczowskiego. Niestety tylko ok. 40% absolwentów podejmuje pracę w rolnictwie. Pozostali absolwenci podejmują pracę w administracji terenowej, policji, usługach lub kontynuują studia wyższe. Dlatego mimo widocznego pozytywnego oddziaływania tej szkoły w dalszym ciągu odczuwalny jest brak wykwalifikowanych fachowców w zakresie agrobiznesu, a także innych potrzebnych do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.


 • Otoczenie rolnictwa

Na terenie powiatu pińczowskiego działają dwa Banki Spółdzielcze: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Działoszycach i Bank Spółdzielczy w Pińczowie z filiami w Złotej, Kijach i Michałowie, oddział PKO w Pińczowie oraz Bank Zachodni i Śląski.

W ograniczonym zakresie ( brak wieloletnich umów kontraktacyjnych ) z rolnikami współpracuje Przetwórnia Owoców i Warzyw „Agros - Fortuna” w Tarczynie Oddział Białystok oraz Centrala Nasienna w Pińczowie.

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje wspomniana wyżej Stadnina Koni Michałów Sp. z. o. o. w Michałowie ( gm. Michałów ), Zakład Unasienniania Zwierząt w Brześciu ( gm. Pińczów ), Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pińczowie, Kółka Rolnicze, dwie Spółki Wodne ( w Działoszycach i Złotej ), Zakład Produkcyjny Maszyn Rolniczych „Elmon” w Michałowie ( gm. Michałów ).

Zakład Hodowli i Unasiennienia Brzeście (ZHiUZ) nie prowadzi unasiennienia lecz jest dystrybutorem nasienia. Jest natomiast znaczącym w kraju producentem matek pszczelich.

Na terenie powiatu funkcjonuje 41 przedsiębiorstw w branży rolno – spożywczej w tym 17 młynów, 14 piekarni, 5 ubojni zwierząt dużych, 4 masarnie, 1 wylęgarnia drobiu i 1 ubojnia drobiu.

Przedsiębiorstwa rolno-spożywcze są bardzo małymi firmami o produkcji lokalnej nie zawsze dostosowanej do aktualnych potrzeb zarówno konsumentów jak i dostawców. Realną szansę utrzymania się na rynku ( zgodnie z obowiązującymi normami) ma tylko jedna ubojnia i jedna masarnia.
Luka która powstała po zlikwidowanych Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” nie została więc wypełniona. Szczególnie widoczny jest brak jednostek organizujących skup w rolnictwie.
Pozytywnym natomiast zjawiskiem występującym na terenie powiatu jest integrowanie się producentów w różnego typu stowarzyszenia i grupy produkcyjno-marketingowe. Są 4 Grupy Producenckie. 3 związki Plantatorów Tytoniu, 2 związki Plantatorów Mięty, Związek Plantatorów Buraka Cukrowego i 14 Kół Gospodyń Wiejskich.

Pomimo wymienionych działań w dalszym ciągu daje się zauważyć brak zorganizowania grup producenckich, podejmujących wspólne działania gospodarcze, analizujących i poszukujących informacji rynkowych. Wynika to z braku liderów środowisk lokalnych.


W gminach powiatu pińczowskiego nie notuje się w ostatnich latach zwiększonego obrotu ziemią. Odda to szansę na koncentrację ziemi i powiększanie gospodarstw. W niektórych gminach np. Działoszyce występuje zjawisko odwrotne tj. rozproszenie poszczególnych gospodarstw. Zjawisko to wywołane jest faktem, że byli mieszkańcy tej gminy, którzy w latach poprzednich wyjeżdżali na Śląsk obecnie wracają lub budują domki letniskowe na działkach pozyskanych od rodzin.
 • Typy rolnictwa

W powiecie pińczowskim nie potwierdziło się przekonanie, że gospodarka rynkowa sama wymusi przemiany strukturalne w rolnictwie poprzez wypadanie z rynku słabszych gospodarstw. Nastąpiło natomiast bardzo silne zróżnicowanie gospodarstw pod względem możliwości reprodukcji majątku oraz więzi z rynkiem. Coraz wyraźniejszy jest podział gospodarstw na trzy grupy:
 • Rozwojowe - wysokoefektywne, silne ekonomicznie, dające na rynek dużo surowców żywnościowych,

 • Stagnacyjne - z których część ma szansę – przy wprowadzeniu polityki interwencyjnej państwa – zmodernizować się i przejść do grupy pierwszej ( część z nich będzie łączyć pracę w rolnictwie z innym zawodem ),

 • Słabe - które nie są w stanie zapewnić nawet odtworzenia zużytego majątku trwałego i znośnych dochodów rodzinie właściciela, część z nich musi znaleźć inne źródła dochodów związane z pracą poza rolnictwem, a inne będą musiały zostać wsparte socjalnie.

Pozytywnym zjawiskiem w skali powiatu są działania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, który jest zaawansowany w pracach związanych z poprawą struktury gospodarki rolnej. Są to między innymi tworzenie Systemu Informacji o Terenie – SIT, komputeryzacji bazy ewidencji gruntów, a także przygotowuje dokumentacje do ewentualnych scaleń gruntów. Wydział ten podejmuje również ewidencje gruntów w zakresie użytków leśnych.

Przedstawione wyżej kierunki produkcji rolniczej i hodowlanej skłaniają do stwierdzenia, że w skali powiatu spełnia on warunki wymogów tzw. kierunku wielofunkcyjności wsi. Są to jednak tylko pozory. Wielofunkcyjność uzyskiwana jest poprzez nadmierne zatrudnienie w rolnictwie, tzw. wszystkoizm (gospodarstwa rolne zajmują się zarówno uprawą zbóż, ziemniaków, warzyw, hodowlą i sadownictwem ), bardzo słabą dochodowością.

Gospodarstwa rolne cechuje rozdrobniona struktura własności, niedostatki w zakresie infrastruktury technicznej. Stwierdzony niedorozwój w otoczeniu rolnictwa wyraża się brakiem instytucji handlowych zajmujących się skupem i przetwórstwem surowców spożywczych. Zmusza to poszczególnych producentów i hodowców do indywidualnego zbytu towarów, co jest możliwe dzięki względnej bliskości potężnych aglomeracji przemysłowych ( Kraków, Śląsk )jest to jednak forma zbytu nie mająca żadnych perspektyw.

Wydaje się, że należy podjąć zorganizowane działanie starostów powiatów leżących w południowej części województwa świętokrzyskiego ( Jędrzejów, Pińczów, Busko, Kazimierza Wielka ) i inspirować na powstanie na bazie byłego GS – u w Młodzawach filii Kieleckiej Giełdy Rolnej.

Filia ta stworzyłaby szansę na uporządkowanie rynku i ukierunkowanie produkcji rolniczej. Szansą na intensyfikację gospodarki hodowlanej w powiecie może być planowana budowa „ EUROUBOJNI” w Jędrzejowie o rocznej przepustowości 150 tys. tuczników.

 • Turystyka

Światowa rewolucja techniczna i technologiczna ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki i dziedzin ją wspierających. Obecnie do turystyki zalicza się różnorodne motywacje spędzania wolnego czasu, takie jak poznawcze, kulturalne, rekreacyjne, religijne i biznesowe. Turystyka i podróże są motorem wieku przemian dokonujących się w gospodarce światowej, aktywnym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Turystyka jest dynamiczną dziedziną gospodarki ze stałą tendencją wzrostową zarówno po stronie podaży jak i popytu, jest źródłem koniunktury dla innych dziedzin gospodarowania oraz aktywizacji miejscowości i całych regionów a także stałym elementem struktury potrzeb współczesnego człowieka i jego rodziny.

Turystyka jest również trwałym elementem polityki państwa i współpracy międzynarodowej. Na rynku turystycznym występują ciągłe zmiany tak po stronie popytu jak i podaży. Od kilku lat w turystyce europejskiej obserwuje się następujące tendencje: 1. Spada zainteresowanie trzema „S” ( Sun, Sea, Sand – słońce, morze, piasek ), a wzrasta zainteresowanie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Następuje stopniowe odchodzenie od turystyki masowej na rzecz turystyki indywidualnej o specyficznych potrzebach, uprawianie hobby, przeżywanie przygód i mocnych wrażeń przy jednoczesnym poczuciu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w podróży. Sport, rekreacja, atrakcje kulturalne, archeologiczne, historyczne miasta, stare zamki i pałace stanowią motywacje w uprawianiu turystyki. Ta turystyka źródło popytu ma w Europie Zachodniej ale będzie stale wzrastać w Polsce jako motyw powrotu do korzeni.

 2. Wzrasta zainteresowanie „zieloną” turystyką, zdrowa żywność, recykling odpadów, zdrowe wyposażenie, co ma odzwierciedlenie w turystyce wiejskiej i leśnej. Turystyka wiejska, agroturystyka są coraz bardziej popularne zarówno wśród operatorów turystyki jak i samych turystów. Ekoturystyka już dziś stanowi poważny sektor uprawiania turystyki w Europie i świecie. Fauna i flora, fotosafari stanowią atrakcyjny motyw do uprawiania turystyki i podróży. Następuje powrót do turystyki konnej i traperskiej organizowany w naturalnych warunkach przyrodniczych.

 3. Wzrasta zapotrzebowanie na turystykę weekendową.

 4. Rośnie popularność bazy pobytowej o rozbudowanych funkcjach: ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowe, sportowe, turystyki zdrowotnej, o bardzo atrakcyjnych i różnorodnych programach. Atrakcje naturalne wzmacniane przez atrakcje specjalne w tym celu budowane stanowią dziś niezwykle dochodowy rodzaj przemysłu turystyczno-rozrywkowego.

Pińczów i powiat pińczowski spełniają wszystkie warunki by stać się ważnym ośrodkiem turystycznym. Samo miasto, które powstało przed wiekami jest częścią historii polskiej i europejskiej. Ziemie powiatu jak też całego Ponidzia są zasiedlone od tysięcy lat. Ziemie te bogato wyposażone przez naturę mogą służyć do uprawiania wszystkich rodzajów turystyki. Turystyka winna przysparzać dla Pińczowa i powiatu przyjaciół i pieniędzy, a na użytek lokalny winna wychowywać społeczeństwo dysponujące dużym zasobem wiedzy o historii, kulturze, przyrodzie i możliwościach zarówno Ponidzia jak i Polski.


Prawidłową politykę w zakresie przygotowania Pińczowa do funkcji ośrodka turystycznego prowadziły władze Pińczowa w latach 60-tych i 70-tych. Wtedy to miasto uzyskało dzisiejszy wygląd, sieć wodociągową, nowoczesne oświetlenie oraz istniejące urządzenia sportowe. Warto przypomnieć, że w 1964r. Pińczów został uznany jako jedna z najlepiej przygotowanej miejscowości do sezonu turystycznego. Z tego okresu pochodzą wyznaczone szlaki turystyczne, obiekty hotelowe MOSiR-u i PTTK-u, także baza gastronomiczna.

Należy podjąć działania, które sprostają wymogom współczesności; dotyczy to zarówno bazy, jakości usług, jak również poziomu organizowanych imprez plenerowych.

Najciekawsza z tych imprez - Festiwal Folklorystyczny w Pińczowie na skutek braku odpowiedniej promocji ma w dalszym ciągu rangę imprezy lokalnej.


 • By zmienić sytuację w tym zakresie potrzebna jest firma turystyczna, która zajmowała się promocją oraz kompleksową obsługą grup turystycznych na terenie Ponidzia.

 • Z uwagi na atrakcyjność turystyczną każdej z gmin powiatu należy wytypować gospodarzy w poszczególnych miejscowościach do podjęcia działalności agroturystycznej; można do tego celu wykorzystać nadwyżkę pokojów w nowoczesnym budownictwie wiejskim, remontować stare drewniane domy, zakładać pola namiotowe, atrakcją dla wczasowiczów i turystów będą produkty ekologiczne, możliwość wyżywienia wegetariańskiego, możliwość sporządzenia przetworów, zbieranie jagód, grzybów i wędkowanie, gospodarstwa mogą dodatkowo zapewniać wycieczki rowerowe, wycieczki konne, ogniska i potrawy z kuchni regionalnej.

Wzmożenie ruchu turystycznego, bezpośrednie obcowanie turystyki z najcenniejszymi walorami Ponidzia wymaga przygotowania społeczeństwa do uprawiania turystyki. Należy podjąć się uruchomienia programu edukacji turystycznej i ekologicznej by wykluczyć wandalizm, podnieść świadomość ekologiczną oraz zwiększyć zainteresowania poznawcze społeczeństwa powiatu.

Działania szkoleniowo-kształcące muszą być wielokrotnie adresowane do wszystkich grup społecznych. • W zakresie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej oraz wszystkich typów szkół ponadpodstawowych realizować w pełni założenia programowe dotyczące dziedzictwa kulturowego w regionie.

 • Gminy wchodzące w skład powiatu winny prowadzić zdecydowaną politykę w zakresie upowszechniania rolnictwa ekologicznego integralnie związanego z budową krajobrazu przyjaznego środowisku. Działające zrzeszenia producenckie winny produkować również na własny ( lokalny ) rynek, co w dużej mierze jest promocją miejscowości.

 • W związku z dużą liczbą bezrobotnych należy wzorem niektórych landów byłego NRD realizować projekty z dziedziny „Prace zamiast pomocy społecznej”, dotyczyłoby to długookresowych bezrobotnych narażonych na niebezpieczeństwa społeczne. W ramach tych projektów mogą być wykonywane prace dostosowane do możliwości tych którzy z reguły otrzymują pomoc socjalną. Zaleca się między innymi prace związane z kształtowaniem krajobrazu, rozwojem szlaków pieszych i rowerowych oraz na spełnianiu wymogów gospodarki leśnej. W utworzonych zakładach przetwórstwa drewna bezrobotni mogą wytwarzać:

- ambony myśliwskie, domki dla ptaków, paśniki dla zwierzyny leśnej, budowle ochronne, ogrodzenia itp.

 • produkcję ławek i miejsc do siedzenia, balustrad, punktów rekreacji i widokowych, wiat przeciwdeszczowych itp.

 • rozbudowy ścieżek rowerowych i szlaków pieszych,

Prace interwencyjne z projektu „Prace zamiast pomocy społecznej” mogą być zasilane finansowo z Europejskiego Funduszu Socjalnego, Urzędu Marszałkowskiego, WUP-u, funduszu promocyjnego starosty i poszczególnych gmin.

Szczegóły proponowanego projektu zawiera dalsza część strategii . • Innym projektem dotyczącym bezrobotnych mogłoby być założenie „ gospodarstwa ogrodniczo-krajobrazowego ”, które zajęłoby się pielęgnacją zespołów parkowo-podworskich, zabezpieczeniem zabytków ( np. dawne zbory ariańskie, mury i ogrodzenia, odtwarzanie alei parkowych itp. A także budowę podjazdów, parkingów i miejsc biwakowych lub campingowych,

 • Nie należy zapomnieć o pracach związanych z infrastrukturą. Należy określić pojemność turystyczną i jakość infrastruktury turystycznej. Ułatwi to przyszłym inwestorom wybór lokalizacji inwestycji i ocenę kosztochłonności, a także stworzy gwarancje zachowania przez miejscowość charakteru i walorów turystycznych.

 • W celu lepszego wykorzystania bazy noclegowej należy wykorzystywać decyzję upoważniającą kuratorów do ustalenia samodzielnie terminów ferii zimowych w celu zwiększenia ilości dzieci i młodzieży na koloniach zimowych.

Z uwagi na bliskość uzdrowisk ( Busko i Solec Zdrój ) należy organizować turnusy wczasowe poza tradycyjnymi okresami wypoczynku, oferty należy kierować do osób trzeciego wieku, matek wychowujących małe dzieci, osób korzystających z częstych usług leczniczych w uzdrowiskach umożliwiając im korzystanie z niektórych zabiegów sanatoryjnych.

 • Należy korzystać z inicjatyw tworzenia sieci restauracji szybkiego i letniego żywienia z myślą o wykorzystywaniu polskich produktów rolnych, a także do dostosowania miejscowych restauracji do polskiej zdrowej kuchni. ( Międzynarodowe sieci gastronomiczne nie są zainteresowane miejscowościami poniżej 60 tys. mieszkańców). Pomoc w tym zakresie można uzyskać z Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, Polsko-Amerykańskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości i innych.

Opracowanie szczegółowego programu rozwoju turystyki wymaga stałej współpracy z Polską Izbą Turystyki, Instytutem Turystyki, Polską Agencją Rozwoju Turystyki ( PART ) oraz innymi. Nieodzowny jest również udział organizatorów turystyki i lokalnych biur podróży w licznych targach turystycznych w kraju i za granicą.

Turystyka stała się zbyt ważną gałęzią gospodarki by zajmowały się nią osoby przypadkowe nie mające profesjonalnego przygotowania w tej materii. Należy wyeliminować z bezpośredniego kontaktu z turystyką osoby nie przygotowane do pełnienia ról pilota, przewodnika turystycznego lub recepcjonistki. Również biura zajmujące się turystyką winny posiadać odpowiednie licencje.

Należy pamiętać, że takie atuty jak korzystne położenie geograficzne, czyste ekologicznie obszary, czy też dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sama w sobie jeszcze o niczym nie decyduje. Dopiero świadome działanie ludzi może je przekształcić w walory za które inni będą chcieli płacić. Mając nakreślony plan rozwoju powiatu należy określić program działań promocyjnych, który jako swoisty „produkt marketingowy” zostanie najskuteczniej sprzedany przyszłym turystom – krajowym i zagranicznym.

 • Przemysł

Powiat Pińczowski jest powiatem rolniczo – przemysłowym. Jeżeli chodzi o przemysł to zlokalizowany jest on głównie na terenie gminy Pińczów i oparty na przetwarzaniu naturalnych złóż gipsu, wapieni oraz produktów rolnych. Jest to podstawowa baza rozwoju przemysłu w powiecie.

Utrata rynków zbytu, recesja gospodarcza oraz konieczność restrukturyzacji przemysłu w celu przystosowania do nowych rynkowych warunków gospodarowania to czynnik powodujący zmianę form własności, redukcji zatrudnienia bądź ograniczenia własności.

Obecnie na terenie powiatu funkcjonują 1574 podmioty gospodarcze (zatrudniające 6731 pracowników ) w tym: • 1470 – osoby fizyczne ( handel detaliczny, handel hurtowy, transport, usługi remontowo-budowlane)

 • 104 – podmioty prawne ( przedsiębiorstwa, zakłady ) w tym:

 • 25 spółek prawa handlowego

 • 43 jednostki gospodarki uspołecznionej

 • 36 jednostek budżetowych

Z udziału kapitału zagranicznego korzysta 5 spółek prawa handlowego.

W stosunku do roku 1997 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 66.

Największą ilość stanowią więc drobne ( 1-osobowe lub rodzinne ) spółki osób fizycznych. Liczba ich od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie bowiem w miejsce spółek likwidowanych powstają nowe często tej samej branży. Duże spółki akcyjne ( ZPG „Dolina Nidy”, Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego, Pińczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. ) oraz spółki Z. o. o. ( Zakład Gipsowy „Nida Gips”, Rygips Polska – Stawiany, „Agros - Fortuna” – zakład w Pińczowie, Jeronimo Martins ) są głównymi pracodawcami na terenie powiatu.

Wydaje się, że dalszy znaczący rozwój przemysłu na terenie powiatu pińczowskiego ma małe szanse powodzenia. Na przeszkodzie stoi bardzo niski stopień urbanizacji powiatu, dotychczasowe niskie uprzemysłowienie (inwestorzy zagraniczni na ogół szukają terenów wysoko uprzemysłowionych i z dobrą infrastrukturą techniczną oraz wysoko zurbanizowanych).

Również Parki krajobrazowe Ponidzia ograniczają rozwój przemysłu. Nie bez znaczenia jest brak dostatecznej sieci rzek, dających swobodę wyboru technologii przemysłu, wymagającego wodochłonności lub dających możliwość odprowadzania wód pościekowych.

Nida i jej dopływy są zanieczyszczane bezpośrednio przez Kielce, Chęciny, Jędrzejów, Pińczów co powoduje ich pozaklasowość. Pozostałe rzeki przepływające przez powiat są zbyt małe by spełniać wymogi przemysłu.

Występujące w dużych złożach surowce mineralne przydatne do eksploatacji przemysłowej nie mogą być nadmiernie eksploatowane z uwagi na potrzebę wzmożonej ochrony środowiska przyrodniczego, wynikającej z jego walorów. Część tych zasobów należy do klasy C – praktycznie wykluczającej je z eksploatacji. Należy więc wykorzystywać te walory poprzez turystyczne wykorzystanie terenów i osiąganie dochodów ze wszystkich rodzajów turystyki.

W tej sytuacji rozwój przemysłu może dokonywać się tylko poprzez tworzenie firm proekologicznych, o technologii mało lub bezodpadowej, nie zużywających wód podziemnych do celów przemysłowych, wykorzystujących paliwa nieszkodliwe ekologicznie, zabezpieczających ochronę powietrza, a także sortujących i przerabiających lub neutralizujących odpady ekologiczne.

Dopuszczając do wprowadzenia takich firm należy dążyć by obydwa miasta w powiecie pińczowskim stały się centrami drobnej wytwórczości. Powstawanie małych firm produkcyjnych, rozwój rzemiosła, pamiątkarstwa i usług daje tym miejscowościom szanse na rozwój.

Należy jednak przełamywać powszechnie występujące zagrożenia jakim jest niska skłonność do inwestowania w oparciu o środki własne.

Działaniem celowym władz samorządowych tych miast byłoby powołanie Inkubatorów Przedsiębiorczości. W tym celu należałoby uzyskać środki z Funduszu Współpracy PHARE. Z tych środków należałoby utworzyć w Pińczowie Fundusz Poręczeń Gwarancyjno-Pożyczkowych dla nowo powoływanych przedsiębiorstw. Również wskazanym byłoby utworzyć z tych środków Komputerowe Centrum Informacyjne o Powiecie, Skład Celny oraz inne przedsiębiorstwa, które przyłączą się do ożywienia życia gospodarczego tych środowisk.

Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna