Strategia rozwoju


INFRASTRUKTURA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATUPobieranie 387.86 Kb.
Strona5/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. INFRASTRUKTURA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATU.
 • Zaopatrzenie energetyczne

Zaopatrzenie elektroenergetyczne – powiat pińczowski nie posiada korzystnego położenia względem głównych korytarzy zasilania w energię elektryczną. Jest jednak wpięty w linię o napięciu 110kV. Redukcja napięcia ( 110kV / SN ) następuje w stacjach transformatorowo-rozdzielczych ( GPZ ) zlokalizowanych w Pińczowie, skąd prowadzone są tory sieciowe średnich napięć oraz do stacji transformatorowych redukujących napięcie na niskie ( 380V i 220V ).

Na terenach wiejskich sieć elektryczna jest prowadzona napowietrznie jako sieć średniego napięcia 15kV i sporadycznie 30kV napięcia. Przetworzenie napięcia średniego na niskie ( 380 / 220V ) następuje w stacjach transformatorowych na ogół słupowych.

Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze Pińczowa jest w dużej mierze siecią kablową podziemną. Pewność zasilania dla miasta jest wysoka, natomiast na terenach wiejskich występują ograniczenia w rozwoju elektroenergetyki. Wynika to z niewystarczającej mocy stacji transformatorowych oraz zbyt małych przekrojów sieci średniego i niskiego napięcia na terenach wiejskich. Największe ograniczenia występują w gminie Działoszyce, gdzie występuje pilna potrzeba budowy GPZ wraz z linią zasilającą 110kV, co radykalnie poprawi zaopatrzenie w energią elektryczną zarówno miasto jak i gminę.

Wszystkie miejscowości na terenie powiatu są zelektryfikowane.

 • Zaopatrzenie w gaz.

Gaz jako nośnik energii wykorzystywany do celów zarówno komunalnych jak i przemysłowych jest jednym z najważniejszych paliw o charakterze ekologicznym. Z tego też względu możliwość korzystania gazu sieciowego jest jednym z ważniejszych czynników decydowania o lokalizacji inwestycji i jej charakterze, a także o walorach wczasowo-turystycznych danej miejscowości, czy całego regionu.

Powiat pińczowski nie jest powiatem zgazyfikowanym. Aktualnie jest realizowana budowa sieci gazociągu wysokoprężnego na trasie: Proszowice – Pałecznica – Działoszyce – Słaboszów - Czarnocin, co umożliwi gazyfikację części gminy Działoszyce. Na etapie opracowania dokumentacyjnego jest linia gazociągu wysokoprężnego na trasie: Busko – Pińczów – Jędrzejów - Włoszczowa.

Przyspieszeniem procesu gazyfikacji zainteresowane są duże zakłady produkcyjne( „ Dolina Nidy” S.A., „ Lafarge Nida Gips” w Gackach oraz „Rigips” w Stawianach). Stwarza to szansę przyspieszenia procesu gazyfikacji południowej części powiatu. Warunkiem powodzenia jest jednak sprawna współpraca gmin z wymienionymi zakładami zarówno na etapie projektowania jak również wykonawstwa przyszłego gazociągu.

Władze poszczególnych gmin oraz władze powiatowe winny wykonywać wszystkie możliwe prace by proces gazyfikacji powiatu zakończyć w możliwie krótkim czasie. Należy tworzyć komitety ds. budowy sieci rozprowadzającej gaz w poszczególnych gminach, a także budowy urządzeń ( stacji ) redukujących ciśnienie. Należy podjąć starania o środki pomocowe z UE.

Zaopatrzenie w energię cieplną dokonuje się w oparciu o lokalne nieefektywne ciepłownie węglowe. W sposób zdecydowany należy przechodzić na ogrzewanie ekologiczne ( elektryczność, gaz, słoma ).

Z uwagi na specyficzne położenie Pińczowa i jego duże nasłonecznienie należy popierać próby wykorzystywania energii słonecznej do ogrzewania domów. Inicjatywy takie są popierane przez różnego typu fundacje, a istotnym ich zadaniem jest ochrona powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zanieczyszczeń wynikających ze spalania węgla kamiennego.

 • Transport

Działalność transportowa polegająca na przewozie osób i towarów może odbywać się w skali masowej tylko w warunkach istnienia urządzeń infrastrukturalnych w postaci sieci dróg, linii kolejowych, dworców, ramp załadowczych, przystanków itp., które swoim zasięgiem i znaczeniem mogą aktywnie oddziaływać na procesy rozwojowe terenu.

Powiat pińczowski położony jest daleko od ważnych szlaków zarówno kolejowych jak i drogowych. Przez powiat przebiegają wprawdzie dwie linie kolejowe: kolej normalnotorowa Kielce – Włoszczowice - Busko oraz szerokotorowa linia tzw. LHS oraz linia kolei wąskotorowej Jędrzejów-Pińczów. Wszystkie jednak nie mają większego znaczenia. Pierwsza przebiega obrzeżami powiatu, druga jest linią tranzytową bez przystanków, trzecia natomiast może być najwyżej atrakcją turystyczną. Biorąc pod uwagę, że współcześnie kolej traci na znaczeniu zarówno w przewozie osób jak i ładunków masowych. Nie odbija się to w sposób znaczący na gospodarce powiatu. Przewozy są skutecznie organizowane przez transport samochodowy, bardziej elastyczny przestrzennie i konkurencyjny w rachunku kosztów.

Kolejnictwo winno w ramach eksperymentu wprowadzać autobusy szynowe kursujące na zasadach ogólnych ruchu drogowego, a więc bez kosztownego utrzymywania rogatek sygnalizacji itp. Możliwość zastosowania takiego rozwiązania dotyczy szczególnie atrakcyjnej turystycznie linii wąskotorowej Jędrzejów – Pińczów. Nie wiadomo natomiast czy w warunkach gospodarki rynkowej utrzymana zostanie linia kolejowa Kielce – Włoszczowice - Busko, bowiem rozwój indywidualnego transportu oraz ostra rywalizacja poszczególnych oddziałów PKS stanowią dla niej bardzo ostrą konkurencję. Linia LHS może być brana pod uwagę w przypadku zmiany jej funkcji ( przekucie kolei szerokotorowej na normalną ) i zintensyfikowania stosunków handlowych z Ukrainą. Nie należy natomiast wiązać dużej nadziei na znaczącej roli kolei w przewozie towarów. Likwidacja centralnego rozdzielnictwa materiałów, surowców i towarów; swoboda w wyborze źródeł zaopatrzenia, rozproszenia prywatnych wytwórni, hurtowni i składów, ostrożność kupców w nabywaniu dużych partii towarów ograniczają całowagonowe przesyłki kolejowe. Nie bez znaczenia jest tutaj również szybkość dostawy, przeładunków, szkody przetokowe itp. Tak więc dotychczas przesyłane za pośrednictwem kolei ładunki trafiają do ciężarowego transportu drogowego, gdzie konkurencja w przewozach towarowych jest bardzo duża.

W tej sytuacji w warunkach powiatu pińczowskiego głównym źródłem transportu zarówno ludzi jak i towarów pozostaje transport drogowy wykorzystujący istniejącą sieć dróg o różnych zresztą parametrach technicznych. Powiat pińczowski jest oddalony od głównych dróg tranzytowych ( międzynarodowa droga E-7 oddalona jest o ok. 20 km ).

Podobna odległość dzieli Pińczów od drugiego ramiona tzw. krzyża komunikacyjnego głównych dróg ( Łódź – Piotrków – Kielce – Kraśnik - Lublin ).

Znacznie bliższa odległość dzieli powiat pińczowski od ważnej drogi komunikacyjnej Kielce-Busko - Tarnów.

W tej sytuacji ponadregionalnymi drogami przechodzącymi przez powiat są drogi: • Nr 765 droga krajowa Chmielnik - Jędrzejów

 • Nr 766 droga wojewódzka Morawica - Węchadłów

 • Nr 767 droga wojewódzka Pińczów - Busko

 • Nr 768 droga wojewódzka Jędrzejów – Węchadłów

Powyższy układ komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe i gminne. Ogólna długość dróg w powiecie wynosi 587 km.

Sieć dróg powiatowych wynosi 334 km. W rozbiciu na poszczególne gminy układ sieci dróg powiatowych przedstawia się następująco: • Gmina Działoszyce – 60 km,

 • Gmina Kije – 57 km,

 • Gmina Michałów – 52 km,

 • Gmina Pińczów – 101 km,

 • Gmina Złota – 55 km.

Istniejący system dróg nie jest dostosowany do obecnego gwałtownego wzrostu ilości samochodów. Zarówno w Pińczowie jaki Działoszycach węzłem drogowym są centra miasta. Stan nawierzchni drogowych można określić w około 50% jako zły. Podobnie wygląda stan obiektów drogowych, w tym mostów. Większość dróg zarówno wojewódzkich jak i lokalnych prowadzi przez siedliska ludzkie.

Miejscowości wiejskie nie posiadają na ogół chodników zabezpieczających pieszym bezpieczne poruszanie się po drogach. Zastrzeżenie budzi oznakowanie dróg. Brak jest ( szczególnie na drogach lokalnych ) wiat i zadaszeń na przystankach komunikacji PKS. Nie do końca jest rozwiązany problem oświetlenia ulicznego zwłaszcza wsi, co jest jedną z przyczyn wypadków.

Praktycznie wszystkie drogi na terenie powiatu nie są przygotowane do ciężkiego taboru samochodowego (TIR-ów).

Sieć dróg w powiecie pińczowskim jest wystarczająca (nie wymaga budowy nowych dróg), wymaga jedynie nakładów na ich modernizację i remonty.

 • Handel, gastronomia i usługi bytowe

Dopełniającą lecz coraz ważniejszą rolę w działalności gospodarczej, a także w życiu społecznym przypisuje się handlowi i usługom. Ogólne uwarunkowania ekonomiczne, zwłaszcza zaś relacje cenowo-dochodowe, a w efekcie rosnąca bariera popytu ogranicza poważnie rozwój działalności w tym zakresie. Skutkiem tych prawidłowości jest niemal całkowity zanik usług bytowych świadczonych przez jednostki sektora publicznego. Podobną sytuację obserwuje się także w powiecie pińczowskim. W rezultacie niemal całość placówek handlowych, gastronomicznych i usług bytowych opiera się na zasadach rynkowych i prywatnej działalności. Podobnie jednak jak w przypadku działalności produkcyjnej, podmioty gospodarcze często łączą działalność usługową i wytwórczą, niekiedy także handlową. Stąd też informacje o ich działalności nie zawsze są ścisłe. Opierając się jednak na strukturze zgłoszeń działalności gospodarczej w urzędach gmin podjęto próbę oceny stanu i struktury podmiotów zajmujących się handlem. Ogólnie biorąc handlem detalicznym, hurtowym i obwoźnym zajmuje się na terenie powiatu ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Rozmieszczenie placówek handlu detalicznego na terenie Pińczowa, Działoszyc oraz poszczególnych gmin jest na ogół równomierne. W rodzajowej strukturze placówek handlowych różnych branż dominują sklepy o charakterze ogólnym ( spożywcze często uzupełniane także przez sprzedaż artykułów przemysłowych, a także spożywcze, przemysłowe, mięsne).

Handel detaliczny w miastach realizowany jest również na dwóch stałych targowiskach oraz okazjonalnych targowiskach.

Proces prywatyzacji handlu i gastronomii rozpoczął przekształcanie własnościowe polskiej gospodarki. Dość łatwa podzielność majątku ( sklepy, magazyny, bary, restauracje itp.) oraz tradycja Jej działalności umożliwiły także i w powiecie pińczowskim szybkie przekazywanie kolejnych obiektów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą czy też spółkom ( prawa handlowego lub cywilnym). Na terenie Pińczowa i powiatu funkcjonuje obecnie 18 punktów i zakładów gastronomicznych. W całym powiecie liczba punktów gastronomicznych nie przekracza 30. Także struktura placówek usług bytowych dla ludności wykazuje pewne dysproporcje wynikające jak się wydaje przede wszystkim z uwarunkowań rynkowych. Jak wynika z wpisów do ewidencji działalności gospodarczej na terenie powiatu prowadzi działalność gospodarczą ponad 400 placówek usługowych. Dominującą rolę pod względem liczby zakładów usługowych mają te rodzaje usług, które świadczone są w większym zakresie na rzecz działalności gospodarczej lub inwestycyjnej, niż na rzecz zaspokojenia bieżących potrzeb ludności. Relatywnie dużą liczbę zakładów wykazują zwłaszcza działy usług transportowych i budowlanych oraz wymienione wcześniej zakłady pracujące na rzecz rolnictwa.

Pozostałe zakłady świadczą już usługi o wyraźnie bytowym charakterze. Jednak z uwagi na dużą liczbę bezrobotnych, z których część podejmuje próby prowadzenia działalności gospodarczej, Zwłaszcza w handlu należy sądzić, że część formalnie zaewidencjonowanych usług jest „martwym" zapisem i faktycznie nie rozwinęła się, co wynika z faktu dużo wolniejszego obrotu niż w handlu, zainwestowanych środków finansowych w usługi oraz potrzeby zatrudnienia w nich kwalifikowanej i lepiej opłacanej kadry. Dowodem tego jest brak typowych usług bytowych jak szewstwo, krawiectwo, fryzjerstwo, kosmetyka, punkty naprawy sprzętu AGD i innych. Należy jednak sądzić, że w miarę ożywienia sytuacji gospodarczej, a także dochodowej ludności zapotrzebowanie asortymentowe na usługi będzie się rozszerzało. Do takiego rozwoju winny być przygotowane władze miast Pińczowa i Działoszyc. Usługi wzorem lat dawnych winny być jedną ze specjalizacji rozwojowej tych miast. Wymagają tego zresztą względy rynkowe ( koncentracja popytu zapewnia większe możliwości zbytu).

 • Mieszkalnictwo i usługi komunalne

Stan zabudowy mieszkaniowej, jej wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej wyznaczają bezpośrednio poziom warunków zamieszkiwania ludności, pośrednio zaś stwarzają możliwości do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Rozmiary zasobów mieszkaniowych, ich stan i struktura, przyrost nowych mieszkań, stan budownictwa indywidualnego, prac modernizacyjnych, adaptacyjnych i remontowych a także ubytków substancji mieszkaniowej wszystko to wpływa na ocenę tego zjawiska.

Warunki mieszkaniowe w istotny sposób stymulują wzrost poziomu życia, lecz w latach 1993-1998 w powiecie pińczowskim nie nastąpiła odczuwalna poprawa w tym zakresie. W końcu roku 1993 gminy powiatu pińczowskiego liczyły 13540 mieszkań, natomiast w końcu 1997 liczyły 13688 ( w ciągu 4 lat liczba mieszkań wzrosła o 148 ).

W powiecie pińczowskim na każde 1000 osób przypada 307,1 mieszkań ( w województwie 293,4). Przeciętna powierzchnia użytkowa wynosi 63,4 m. kwadratowych (w województwie 59,2) a przeciętna powierzchnia użytkowa na 1 osobę wynosi 19,9 m kwadratowych (w woj. 17,7) co plasuje powiat pińczowski ( na drugim miejscu w województwie po powiecie Kazimierza Wielka ) wg „Polska w nowym podziale terytorialnym” .

TABELA NR 10 – Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 1997 i 1999
Mieszkania

Przeciętna pow. użytkowa w m. kwadratowych

Rok

Ogółem

Na 1000 osób

Stanowiące własność gminy w stosunku do ogółu

Jednego mieszkania

Na jedną osobę

13 688

307,1

5,1

63,4

19,9

1997

13 708

310,5

4,3

63,5

20,1

1999

W latach 1993 – 1998 w Pińczowie i w gminach tego powiatu nie oddano do użytku nowych mieszkań komunalnych. Nie wykonuje się również w odpowiednim zakresie remontów kapitalnych i modernizacji starej substancji mieszkaniowej głównie z powodu niedoborów środków budżetowych.


Usługi komunalne posiadają charakter codzienny, powszechny, masowy i niezbędny. Mimo ich endogenicznego charakteru ( nakierowanie jedynie na obsługę lokalnych społeczności ), ich brak lub niedorozwój jest hamulcem funkcji egzogenicznych (przemysłowych, turystyczno-wypoczynkowych) i wywołuje patologię warunków życia ludności ( brak zaopatrzenia w wodę, kłopoty z usuwaniem odpadów, zanieczyszczenia środowiska ). Gminy dobrze wyposażone technicznie w urządzenia infrastruktury komunalnej oraz dysponujące rezerwą zdolności podaży usług komunalnych mogą przynosić tzw. korzyści lokalizacyjne dla inwestorów w dziedzinie wytwórczości, handlu, usług i osadnictwa. Z obszernego rejestru usług komunalnych omówiono już zaopatrzenie energoelektryczne i gazownicze. Poniżej omówione zostaną te usługi, które stanowią „progi rozwojowe”. Usługami tymi są: zaopatrzenie w wodę, usługi kanalizacyjne oraz usuwanie stałych odpadów komunalnych.


 • Zaopatrzenie w wodę

Woda, jeszcze niedawno traktowana jako tzw. dobro wolne, staje się obecnie jednym ze strategicznych czynników rozwoju gospodarczego i poprawy warunków egzystencji ludzi. Obecnie jest to produkt fazowego procesu technologicznego. W procesie zaopatrzenia w wodę węzłowe znaczenie posiada faza ujęcia wody którą określają warunki hydrologiczne. Wszystkie następne fazy determinuje technika i technologia oraz nakłady kapitałowe.

Powiat pińczowski nie posiada jednolitego zintegrowanego systemu wodociągowego. Główny ciek odwadniający powiatu – rzeka Nida – prowadzi wody pozaklasowe a więc praktycznie nie nadające się do traktowania jako znaczące źródło wody do potrzeb komunalnych i przemysłowych, sceptycznie należy się bowiem odnieść do szans takiego oczyszczenia wód tej rzeki w taki sposób by pozbawić ją biogenów i soli mineralnych, do stanu kwalifikującego ją jako źródła wody dla potrzeb komunalnych. Celowi temu mogą służyć tylko: odcinek Mierzawy i odcinki innych cieków po poniesieniu dużych nakładów na higienizację ich zlewni.

Rzeka Nida na odcinku jej przepływania przez powiat pińczowski posiada tylko jeden niewielki zbiornik rekreacyjny ( Pińczów ). Zbiornik ten oprócz funkcji rekreacyjnej jest potrzebny do utrzymania wód gruntowych, utrzymania właściwej wilgotności powietrza, szczególnie wobec postępującemu w dolinie Nidy stepowieniu terenów rolniczych.

Specyficzny układ hydrologiczny województwa świętokrzyskiego powoduje, że zasilanie wodociągowe dokonywane jest z odwiertów ( studni głębinowych ) ujmujących czwartorzędowy i kredowy poziom wodonośny ( Pińczów, Michałów ), Chroberz ( ujęcie infiltracyjne ), Marzęcin ( poziom górno kredowy ) oraz liczne wodociągi zagrodowe. Łączna sieć wodociągowa rozdzielcza na terenie powiatu wynosi 212,7 km.

TABELA NR 11 – Podstawowe dane o gospod. komunalnej w 1997 i 1999
Długość sieci ( w km )

Komunalne oczyszczanie ścieków

Rok

Wodociągowej rozdzielczej

Kanalizacyjnej

Gazowej rozdzielczej

Obiekty

Przepustowość oczyszczalni

Ogółem

W tym chemiczne, biologiczne i podwyższ. biogen

Ogółem

W tym chemiczne, biologiczne i podwyższ. biogen

178

20

-

2

2

4453

4453

1997

212,7

21,5

-

2

2

4453

4453

1999

Na przedstawionym tle, zbiorcza kanalizacja na terenach wiejskich jawi się jako znajdujące się w stadium początkowym swego rozwoju ( na 21,5 km sieci kanalizacyjnej 20,7 km znajduje się w Pińczowie, 0,8 km to sieć kanalizacyjna w gminie Kije ).

Wzrost zużycia wody powstały w wyniku rozbudowy wodociągów na wsi wywołał wytworzenie ścieków. Ich nieuporządkowane usuwanie z domostw i obiektów gospodarczych najczęściej w pobliżu miejsca ich wytwarzania – zagraża poważnie jakości wód, w tym szczególnie płytkich wód gruntowych, będących najczęściej źródłem zaopatrzenia dla przyzagrodowych ujęć wodnych. Sytuację w zakresie sposobu usuwania śmieci przedstawia:

TABELA NR 12 – Gospodarstwa rolne wg głównego sposobu odprowadzania ścieków i usuwania śmieci z gospodarstwa.

 • Gminy

  Odprowadzanie ścieków

  Wywożenie śmieci

  Do sieci kanalizacyjnej

  Do dołu gnilnego

  Bez szamba i nie do instalacji kanalizacyjnej

  Brak kanalizacji

  Na zorganizowane wysypisko

  Zagospodarowanie we własnym zakresie

  Bez oczyszczania

  Z oczyszczaniem

  Bez oczyszczania

  Z oczyszczaniem

  Ogółem liczba gospodarstw

  Działoszyce

  Kije


  Pińczów ( m )

  Michałów


  Złota

  Pińczów ( g )  -

  -

  45  -

  5

  -  -

  -

  147  1

  6

  10  702

  663


  82

  429


  734

  1127


  146

  -

  38  109

  -

  187  178

  -

  8  67

  315


  341

  475

  699


  16

  612


  315

  520


  17

  1362


  155

  105


  1060

  328


  1484

  -

  181  1113

  -

  1857


  45

  164

  3737

  480

  909

  2637

  3027

  4635
  Składowiska odpadów

Jednym z kierunków ochrony środowiska jest gospodarka odpadami. Odpadami są zużyte przedmioty lub substancje ciekłe, nieprzydatne w miejscu lub czasie w którym powstały uciążliwe dla środowiska. Niewłaściwe gromadzenie odpadów przejawia się skażeniem wody, gleby i powietrza, niszczeniem krajobrazu, wyłączeniem z użytkowania terenów leśnych i rolnych. Gromadzenie odpadów może odbywać się tylko w miejscach przeznaczonych na ten cel, a odpady grożące skażeniem, zakażeniem lub inne szczególnie szkodliwe należy unieszkodliwiać poprzez spalanie, neutralizację chemiczną, scalanie.Na terenie powiatu pińczowskiego funkcjonują składowiska odpadów komunalnych ( związanych z działalnością człowieka ), przemysłowych ( będących wynikiem procesów technologicznych ) i chemicznych ( przeterminowane środki ochrony roślin ).

TABELA NR 13 - Składowisko komunalne

Lp.

Lokalizacja składowisk

Eksploatujący

Obsługiwany rejon

Pow w ha

Okres eksploatacji

Badania

Nagromadzenie odpadów

Geologiczne

Monitoring

1

Skrzypów

RPGiM Pińczów

M. i G. Pińczów, Kije, Złota, Michałów

1,57

1975

-

-

Piazometr gleby

102715

2

Działoszyce – składowisko na terenie gminy Skalbmierz, powiat KazimierskiTABELA NR 14 - Składowiska przemysłowe

Lp.

Lokalizacja

Użytkownik

Pow

Składowane odpady

Grupa szkodliwości

Monitoring

1

Skowronno

ZPOW Agros-Fortuna

0,53

Odpady poprodukcyjne

I,III,IV

Wody podziemne

2

Bolechowice

Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego

0,12

Osadnik szlamu z obróbki marmuru


Składowisko w Skowronnie Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Pińczowie należy do niebezpiecznych bowiem razem z odpadami poprodukcyjnymi wywożone są inne odpady między innymi zawartość łapaczy tłuszczów. Realizowane przez pewien okres prace rekultywacyjne połączone z utylizacją i gospodarczym wykorzystaniem odpadów zostały przerwane w 1995r.

Do szczególnie niebezpiecznych należy składowisko wycofanych przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań tzw. mogilnik w Młodzawach Dużych ( g. Pińczów i Złota). Jak wszystkie tego typu składowiska stanowi potencjalne źródło zagrożeń środowiska. Mogilnik w Młodzawach dn. 30.03.2001 r. będzie zlikwidowany, w Złotej trwają prace organizacyjne przed przystąpieniem do likwidacji.

Właściwą politykę w zakresie gospodarki odpadami prowadzą Zakłady Gipsowe „Dolina Nidy” w Gackach i Rigips Stawiany. Na wytworzoną rocznie ilość odpadów wynoszącą 21896,0 ton ( odpadowe elementy płyt gipsowych, odpady surowcowe ) cała ilość jest gospodarczo zagospodarowana.

Należy zwrócić uwagę na nie właściwe unieszkodliwienie odpadów szpitalnych. Spalanie odpadów szpitalnych w niskich temperaturach powoduje zagrożenie powstawania silnie trujących organicznych i nieorganicznych związków chemicznych ( chlorowodór, fluorowodór, metale ciężkie, dioksyny i fureny ).

Ibidem.
Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna