Strategia rozwoju


ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIAPobieranie 387.86 Kb.
Strona6/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

Opieka zdrowotna w powiecie pińczowskim jest świadczona w publicznych zakładach opieki stacjonarnej oraz w publicznych i niepublicznych zakładach opieki ambulatoryjnej, a także indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA jest realizowana przez gminne samorządowe zakłady opieki zdrowotnej oraz przez niepubliczny zakład opieki w Przychodni „ Na Średniej”. Opieka stomatologiczna realizowana jest przez niepubliczne i publiczne (SZOZ) gabinety stomatologiczne.

POMOC DORAŹNĄ mieszkańcom powiatu zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddział w Pińczowie, które dysponuje 5 karetkami sanitarnymi z czego 1 stanowi zespół wypadkowy ( Citroen Furgon z pełnym wyposażeniem ).

AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ świadczą przychodnie ZOZ w Pińczowie i indywidualne gabinety specjalistyczne.

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE – na dzień 30.04.2000 roku szpital dysponował 125 łóżkami ( w zależności od potrzeb zdrowotnych społeczeństwa) krótkoterminowymi na oddziałach: • wewnętrzny 60

 • chirurgia ogólna 35

 • położniczo – ginekologiczny 30

Analizując trendy chorobowe należy stwierdzić, że największy wzrost zachorowalności istnieje na:

- choroby układu krążenia

Kadra lekarzy oraz średniego personelu medycznego jest stabilna i nie ulega zmianie od kilkunastu lat. Dostępność personelu lekarskiego i pomocniczego personelu medycznego jest jednak znacznie niższa niż przeciętna wojewódzka. Na każdego lekarza w powiecie przypada 923 mieszkańców (w województwie 490), na jednego lekarza stomatologa przypada 3694,7 mieszkańca podczas, gdy średnia wojewódzka wynosi 3000.

Dobrze natomiast rozwinięta jest sieć aptek (10) obsługujących przeciętnie 4433 mieszkańców. Wskazuje to na wysoką dostępność usług świadczonych przez apteki.

Ogólnie biorąc do podstawowych problemów opieki zdrowotnej należą: 1. Niedostosowanie bazy szpitalnej do potrzeb społeczności powiatu.

 2. Niewielka liczba zatrudnionych lekarzy i lekarzy stomatologów.7. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to spójny system oparty między innymi na budowaniu podstaw systemu samopomocowego, wspieraniu i tworzeniu lokalnego systemu organizacji społecznych, a także na pracy na zasadach partnerstwa, pomocniczości i efektywności.

realizacja zadań oraz tworzenie systemu wsparcia społecznego leży w kompetencji gmin, powiatów, sejmiku przy aktywnej współpracy z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, pracodawcami.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez administrację rządową i samorządową.
Na terenie Powiatu Pińczowskiego funkcjonuje:


 • 5 ośrodków pomocy społecznej, zatrudniających łącznie 31 pracowników socjalnych

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • Związek emerytów i Rencistów

 • Dom Pomocy Społecznej z 94 miejscami dla chorych psychicznie i somatycznie zatrudniający 68 osób.


Brak jest natomiast:Cele strategiczne:


    1. Podniesienie poziomu usług socjalnych przy zachowaniu ich jakości i racjonalnym wykorzystaniu.

    2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

    3. Rozbudowa bazy.8. OŚWIATA1. Zadaniem powiatu jest organizowanie szkolnictwa na poziomie ponadpodstawowym, a w przyszłości ponadgimnazjalnym.
Elementem oświaty mającym wysoką rangę jest szkolnictwo ponadpodstawowe. Wymienić tu należy następujące szkoły: dwa licea ogólnokształcące ( w Pińczowie i Działoszycach ), Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie ( grupujący siedem szkół średnich i zawodowych ) oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu ( grupujący 3 szkoły średnie ). Przy Liceum Ogólnokształcącym w Działoszycach utworzone jest Liceum Ekonomiczne. Uzupełnieniem organizacji szkolnictwa ponadpodstawowego są trzy szkoły niepubliczne zorganizowane przez ZDZ oraz Centrum Oświatowo - Wychowawcze „Edukacja”. Łącznie do szkół ponadpodstawowych uczęszcza w roku szkolnym 2000 / 2001 - 2947 uczniów z tego 28,7 % to uczniowie liceów ogólnokształcących, a 23,6 % stanowią uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. 52,3 % ogólnej liczby to uczniowie szkół zawodowych ( maturalnych ) różnych typów. Łącznie do szkół maturalnych uczęszcza 71 % młodzieży.

Szkoły zawodowe nastawione są na kształcenie w kierunkach metalowych, budowlanych, mechanicznych oraz usługowych i rzemieślniczych. Stan techniczny budynków jest na ogół zadowalający i stwarza należyte warunki kształcenia.

Odrębną formą kształcenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa specjalna, internat oraz powołane w bieżącym roku szkolnym gimnazjum.

Istotne zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym będą przeprowadzane w ramach realizacji II etapu reformy edukacji. Organizując średnie szkoły ponadgimnazjalne należy tak dobierać kierunki i profile nauczania, aby dać młodzieży możliwość dalszego kształcenia na poziomie wyższym, lub możliwość zdobycia pożądanego zawodu.

Upośledzeniem dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie jest całkowity brak tego rodzaju szkolnictwa. Należy rozważyć możliwość powołania Państwowej Szkoły Muzycznej lub przynajmniej Ogniska Muzycznego. Brak jest również ośrodka szkoleniowego zajmującego się rekwalifikacją zawodową dorosłych. Na terenie Pińczowa jest placówka kształcąca na poziomie wyższym – Ośrodek Zamiejscowy Akademii Świętokrzyskiej.

Organizacja oświaty w powiecie pińczowskim kształtowała się w długim procesie historycznym. Piękną kartę zapisały szkoły w Pińczowie, Chrobrzu i Działoszycach, jak również szkoły podstawowe będące w okresie zaborów, okresie międzywojnia oraz okresie PRL - u nie tylko placówkami oświatowymi lecz również centrami kultury.

Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna