Strategia rozwojuPobieranie 387.86 Kb.
Strona8/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10. UWAGI OGÓLNE:

Złożona sytuacja demograficzna przedstawiona w pierwszej części strategii oraz duże strukturalne bezrobocie powoduje zjawiska patologiczne. Należą do nich między innymi: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zjawiska tzw. drugiego życia młodzieży i inne. Należy podkreślić, że instytucje powołane do rozwiązywania tych problemów cechuje duży profesjonalizm oraz głębokie rozpoznanie problematyki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie oraz posterunków gminnych. Podobnie na wysoką ocenę zasługuje praca Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Instytucje te posiadają długofalowe programy działania zatwierdzone przez władze powiatu. Podobnie należy ocenić działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz opracowaną strategię na lata 2000 – 2005. Na terenie powiatu pińczowskiego funkcjonuje m.in. 5 ośrodków pomocy, Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej. Brak jest natomiast takich placówek jak: Pogotowie Opiekuńcze, noclegowni dla bezdomnych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz rodzinnych domów dziecka. Wymieniony wyżej program zakłada sukcesywne, w miarę posiadanych środków, powoływanie w/w placówek.
CZĘŚĆ IISZANSE I ZAGROŻENIA POWIATU P1ŃCZOWSKIEGO

1. BILANS SŁABYCH I MOCNYCH STRON ( ANALIZA STRATEGICZNA)

Analiza strategiczna powiatu pińczowskiego ujmuje w ujęciu globalnym rozpoznanie jego siły i słabości.

Zakres wewnętrznej analizy powiatu wyznaczony jest przez układ i stan podstawowych zasobów przyrodniczych, demograficznych, majątkowych i finansowych. Każda z wymienionych grup zasobów poddana została porównaniu z warunkami tkwiącymi w konkurencyjnym otoczeniu. Jako konkurencyjne uznano powiaty województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów ościennych tj. powiaty: Jędrzejów, Busko Zdrój, Kazimierza Wielka.

Powiat pińczowski jako obszar geograficzny tworzy wiele elementów. Najbardziej istotne z nich to: architektura, rzeźba terenu, sieć dróg, zanieczyszczenie środowiska, wygląd miast i wsi - ich zadbanie, czystość i estetyka otoczenia, taki wizerunek tworzony jest poprzez osobisty pobyt, wycieczki szkolne, opowiadania znajomych, publikatory, radio, telewizję, publikacje - książki, albumy, foldery, ulotki, czasopisma, miejsce i rolę w historii Polski. Wszystko to razem tworzy niepowtarzalny „genius loci" powodujący więź z regionem.

Drugi sposób kształtowania obrazu powiatu tworzą ludzie zamieszkujący powiat oraz dzieła ich rąk i umysłów, zwłaszcza te, które w sposób jednoznaczny, a często jedyny kojarzą się z Pińczowem lub powiatem. Skojarzenia: Pińczów - Miasto Polskiego Renesansu, „Dolina Nidy", „Nida Gips” czy też Rigips Polska - Stawiany, „Agros - Fortuna", pińczowskie wapienie czy Stadnina Koni Arabskich w Michałowie. Są to określenia i pojęcia funkcjonujące w świadomości różnych grup społecznych; wykształconych humanistów, przedsiębiorców budownictwa mieszkaniowego, rolników i hodowców nie tylko w Polsce lecz również w Europie i świecie.

Ponidzie to nie tylko pozytywy. Zestawienie mocnych i słabych stron powiatu wykazuje dużą ilość ważnych problemów które wymagają szybkiego rozwiązania.

Mocne strony

Słabe strony

 • Ekologiczny profil przemysłu zlokalizowanego w powiecie. Brak zakładów uciążliwych dla środowiska.

 • Istniejące atrakcje turystyczne i zabytki.

 • Sprzyjające warunki glebowo -klimatyczne dla rozwoju rolnictwa, a szczególnie rolnictwa ekologicznego ze względu na niski stopień

zanieczyszczenia środowiska.

 • Znakomite walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz cenne zabytki architektury.

 • Rozwinięty przemysł rolno - spożywczy z bogatym zapleczem do przetwórstwa spożywczego w postaci ekologicznie czystych terenów rolniczych.

 • Bogate złoża gipsu oraz wapieni
 • Brak wizerunku powiatu jako obszaru sprzyjającego inwestycjom.

 • Brak odrębnych komórek w urzędach gmin zajmujących się promocją oraz pozyskiwaniem inwestorów.

 • Brak rozwiniętej bazy noclegowej i słabo rozwinięta sieć gastronomiczna dla turystyki.

 • Brak systemu obsługi ruchu turystycznego.

 • Brak rozwiązań w gospodarce odpadami.

 • Brak gazyfikacji powiatu.

 • Niezadowalający stan urządzeń wodociągowych.

 • Wysoki poziom bezrobocia i niski stopień wykorzystania zasobów siły roboczej.

 • Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych.

 • Emigracja wykształconej młodzieży.

 • Kotłownie opalane węglem, koksem.

Aczkolwiek w zestawieniu mocnych i słabych stron powiatu przeważają jeszcze słabe strony to potencjalne możliwości powiatu stwarzają szansą dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu by stworzyć z powiatu pińczowskiego jedno z ważniejszych centrów województwa świętokrzyskiego. Do szans tych należy zaliczyć:


Zespół warunków glebowo - klimatycznych, wielowiekowa tradycja rolna czynią z gmin Złota, Pińczów, Michałów i Kije czołowe gminy rolnicze, będące potentatami w zakresie produkcji warzyw, zbóż i owoców. Należy jednak podjąć szereg działań w celu ich wykorzystania. Możliwości dalszego wzrostu dochodowości gospodarstw rolnych poprzez wzrost produkcji rolnej mają szansę powodzenia jedynie poprzez tworzenie dla wyprodukowanych produktów spożywczych możliwości eksportowych. Wynika to z faktu, że możliwości popytu krajowego na produkty rolniczo żywnościowe są w zasadzie wyczerpane ( zakłada się, że popyt na rynku krajowym będzie wzrastał od 0,6 - l ,0 % w skali rocznej ).

Zwiększenie eksportu zależeć będzie od wielu czynników, a między innymi od jakości oferowanego towaru ( konkurencyjności) możliwości wykorzystywania transferu know-how i kapitału z krajów zachodnich do Polski. W związku z planowanym wejściem Polski do Unii Europejskiej zakłada się stopniowe zmniejszanie interwencji skupowej w obrotach na rzecz form pośrednich, takich jak poręczenie kredytowe w obrocie finansowania zapasów gromadzonych przez podmioty gospodarcze oraz zaliczkowania transakcji z terminowymi dostawami itp., na rynku utrzymują się tylko silne gospodarstwa, o właściwej strukturze obszarowej, posiadające właściwe ekonomiczne relacje siły roboczej do ziemi. Wzrośnie w sposób zdecydowany rola przetwórstwa i dystrybucji żywności. By to osiągnąć konieczny jest napływ kapitału tworzącego nowe miejsca pracy na wsi.

Koniecznością jest bardzo szybki rozwój infrastruktury wsi. Pozwoli to na zwiększenie zatrudnienia. Należy w tym celu wykorzystać wszystkie możliwości stwarzane przez środki pomocowe w tym środki Banku Światowego. ( z wytycznych MRiGŻ ) Modernizacja i rekonstrukcja rolnictwa powinna przebiegać w następujących kierunkach:

1. Stopniowej poprawy struktury agrarnej i produkcji rolnej przy utrzymywaniu podstawowej roli gospodarstw rodzinnych. Oznacza to konieczność zwiększenia udziału gospodarstw o specjalizowanej produkcji i wyższej towarowości, o areale większym niż 20 ha. Struktura chłopskiej gospodarki rolnej powinna ulegać unowocześnieniom i coraz bardziej upodobniać się do tej, jak dominuje w Europie Zachodniej. Proces ten jednak będzie przebiegał stopniowo. Tempo do roku 2005 na pewno nie może być tak szybkie jak w Europie Zachodniej, jeżeli nie chce się dopuścić do wzrostu bezrobocia. Udział gospodarstw powyżej 10 ha powinien w związku z tym zwiększyć się do ponad 60 % w roku 2010. Możliwość przyspieszenia tego procesu powstanie po roku 2005, kiedy zmniejszy się niebezpieczeństwo bezrobocia w gospodarce pozarolniczej. Restrukturyzacja rolnictwa powinna zwiększyć wydatnie przeciętną wielkość gospodarstwa chłopskiego. Chodzi jednak o to aby następowała ona nie dzięki dotowaniu rolnictwa a za pomocą poprawy ekonomiki rolnictwa. Do roku 2010 należy w tym celu stworzyć ok. 3-4 tys. miejsc pracy dla osób przechodzących z rolnictwa, z czego 2/3 po roku 2005.

2. Rozwijanie dziedzin produkcji charakteryzujących się wyższą pracochłonnością, które stwarzają szansę opłacalnego eksportu.

3. Popieranie rozwoju produkcji o niskiej kapitałochłonności czemu sprzyjać może nowoczesna polityka rolna. Umożliwia ona bowiem m in. zmniejszenie wahań w produkcji zwierzęcej powodowanych zmiennością warunków dla produkcji roślinnej w kolejnych latach. Wymaga to jednak elastycznego uzupełnienia w gorszych latach krajowej bazy paszowej importem. Powinno to umożliwić istotne zmniejszenie cykliczności w hodowli trzody chlewnej.

4. Zwiększenie udziału nowoczesnych gospodarstw rolnych prowadzonych zgodnie z zasadami „agrobiznesu" a więc zdolnych do samodzielnego działania na rynku.

5. Skupienie hodowli w gospodarstwach mogących utrzymać większe stada i rozwijać produkcję na sprzedaż, a nie tylko na potrzeby własne.

6. Rozszerzenie „biorolnictwa" na terenach nie skażonych ekologicznie (sklepy ekologiczne, edukacja).

7. Rozbudowy na terenach wiejskich usług dla rolnictwa.

8. Rozwoju infrastruktury społecznej i cywilizacyjnej na wsi.


Pozyskanie inwestorów stawia przed gminami powiatu szereg zadań.
 1. Uregulowanie statusu własnościowego gruntów oferowanych inwestorom. Najlepiej żeby były własnością gminy.

 2. Inwestowanie w infrastrukturę. Jest to atut, który w poważny sposób decyduje o podjęciu działań inwestycyjnych na danym terenie.

 3. Prowadzenie spolegliwej polityki fiskalnej gmin wobec nowo powstałych przedsiębiorstw.

 4. Pozyskiwanie środków pomocowych pozarządowych (UE, BŚ)


Pozostałe zadania przedstawione są w formie załączonych projektów:
NR l - Utworzenie pińczowskiego centrum informacji w sieci Internet.

NR 2 - Utworzenie centrum informacji i promocji turystyki.

NR 3 - Utworzenie centrum targowe - wystawowego dla wyrobów gipsowych i kamieniarskich w Pińczowie.

NR 4 - Koncepcja i program edukacji zawodowej oraz ustawicznego dokształcania zawodowego celem maksymalnego dostosowania szkolnictwa do rynku pracy.

NR 5 - Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi.

NR 6 - Promocja powiatu pińczowskiego.

NR 7 – Program restrukturyzacji SPZOZ w Pińczowie 1. Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna