Strategia rozwojuPobieranie 387.86 Kb.
Strona9/10
Data08.05.2016
Rozmiar387.86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PROJEKTY
 • PROJEKT NR 1:

UTWORZENIE PIŃCZOWSKIEGO CENTRUM INFORMACJI W SIECI INTERNET


Treść projektu:

 • Międzynarodowa promocja działań powiatu,

 • Całodobowy dostęp do informacji o powiecie pińczowskim,

 • Błyskawiczne modyfikowanie i uaktualnianie informacji o powiecie,

 • Prowadzenie korespondencji w trybie rzeczywistym z podmiotami działającymi w sieci,


Uzasadnienie projektu

Internet – to informatyczna sieć łączności między komputerami, obejmująca cały świat, ale działająca także lokalnie. Już prawie połowa gmin w Polsce ma dostęp do Internetu. Obecnie możliwe jest przesyłanie Internetem nie tylko tekstu, danych i kolorowych zdjęć ale także audycji radiowych, filmów i programów telewizyjnych. Internet jest obecnie drugim po telewizji multimedialnym przekaźnikiem reklamowym. Nie bez znaczenia jest możność uzyskania ( ściągania na nasz komputer wszystkich informacji z systemu WWW – World Wide Web – Wielka Światowa Pajęczyna ).


Sposób realizacji projektu

Wariant A: • Stałe przyłączenie Urzędu Starostwa sieci Internet ( warunkiem są szybkie i sprawne łącza telekomunikacyjne ),

 • Powołanie stanowiska ds. technicznej i informatycznej obsługi sieci ( absolwent informatyki posiadający umiejętność programowania w języku HTML, co pozwala samodzielnie tworzyć internetowe prezentacje powiatu bez zewnętrznej pomocy specjalistów ) pod bezpośrednim nadzorem merytorycznym Starosty,

 • Powołanie stanowiska ds. promocji i korespondencji powiatu przy użyciu sieci,

Wariant B: • Zawarcie umowy z jednym z dostawców usług internetowych, który udostępni swój serwer dla prezentacji powiatu. ( Usługi świadczą między innymi: SM Media, ATM, Internet Technologies, Pdi i inni ).

Wariant C: • Nawiązanie współpracy z lokalną firmą posiadającą trwałe przyłącza do sieci Internet,

 • Podpisanie umowy, na podstawie której instytucja ta zobowiąże się do stałego prezentowania na oddzielnej stronie WWW informacji dostarczanych przez powiat oraz pośredniczenia w korespondencji e-mail,

 • Powołanie stanowiska ds. promocji i korespondencji powiatu przy użyciu sieci.

Czas potrzebny na wdrożenie projektu:

Warianty A, B i C - 2 - 3 miesiące.
Przewidywane efekty:


 • Promocja powiatu pińczowskiego,

 • Zainteresowanie ewentualnych inwestorów możliwościami inwestowania na terenie powiatu,

 • Zainteresowanie ofertami gospodarczymi, handlowymi, turystycznymi itp. podmiotów zewnętrznych.

 • Zainteresowanie osób fizycznych walorami turystycznymi, przyrodniczymi i kulturowymi Ponidzia i poszczególnych gmin,

 • Możliwość zarabiania ( opłata przez podmioty reklamujące się w sieciowym informatorze powiatu oraz od ewentualnych sponsorów.
 • PROJEKT NR 2:

CENTRUM INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYKITreść projektu

 • Informacje turystyczno-krajoznawcze,

 • Propagowanie walorów krajoznawczych,

 • Promocja programów turystycznych,

 • Propagowanie działalności Muzeum ( Reformacji ? ),

 • Informacje o bazie turystycznej i usługowej,

 • Informacje komunikacyjne,

 • Obsługa turystów,


Uzasadnienie projektu

 • Brak skoncentrowanej i profesjonalnej informacji turystycznej,

 • Brak zorganizowanej i profesjonalnej promocji walorów krajoznawczych i kulturowych Pińczowa i Ponidzia jako regionu w województwie świętokrzyskim,


Sposób realizacji projektu

 • Przygotowanie koncepcji działalności Centrum,

 • Wybór jego formy prawno-organizacyjnej,

 • Powołanie Centrum do życia,

 • Ułożenie sieci kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych,

Czasokres realizacji projektu – 6 miesięcy


Uczestnicy projektu

 • Miasto Pińczów,

 • Wojewoda Świętokrzyski,

 • Podmioty gospodarcze reklamowane przez Centrum,


Spodziewane efekty realizacji projektu

 • Kreowanie wizerunku Pińczowa i powiatu pińczowskiego w aspekcie walorów turystycznych,

 • Napływ turystów,

 • Rozwój usług turystycznych i para-turystycznych,

Wstępne kalkulacje kosztów projektu – 200 tys. zł


Źródła finansowania projektu

 • Budżet m. Pińczów i starostwa,

 • Wojewoda Świętokrzyski,

 • Zewnętrzne fundusze pomocowe,

 • Fundusze podmiotów gospodarczych zainteresowanych reklamą swoich usług i działalności.

Harmonogram prac dotyczących rozwoju turystyki pieszej
 1. Inwentaryzacja wszystkich atrakcji turystycznych na terenie powiatu i Ponidzia.
 1. Uzgodnienie wspólnie z Dyrekcją Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz PTTK nowych szlaków turystycznych oraz weryfikacja starych szlaków, sporządzenie mapy turystycznej powiatu z zaznaczeniem miejsc postojowych i biwakowych oraz punktów widokowych.
 1. Wytyczenie w terenie przebiegu szlaków turystycznych i ścieżek spacerowych, oznakowanie ich oraz budowa niezbędnej infrastruktury ( ławeczki spoczynkowe, kosze na śmieci, zadaszenia, ogrodzenia itp. ).
 1. Zaopatrzenie atrakcyjnych obiektów w tablice informacyjne, regulaminy zachowania się na trasie itp.
 1. Powyższe prace może wykonać grupa robocza według zasad opisanych w pierwszej części strategii.


Lista najważniejszych targów turystycznych


 • Krajowe Targi Turystyki i Wypoczynku – Warszawa,

 • Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw – Warszawa,

 • Krajowa Giełda PAPT – Warszawa,

 • Międzynarodowe Targi Ofert Turystycznych Itemec – Kraków,

 • Wystawa Regiony Turystyczne – Łódź,

 • Międzynarodowe Targi Turystyki Glob – Katowice,

 • Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon – Poznań,

 • Międzynarodowe Targi Turystyczne Promocja – Kielce,

 • Targi Uzdrowiskowe Natura Senat – Polanica Zdrój,

 • Kołobrzeska Giełda Wczasów i Kolonii – Kołobrzeg. • PROJEKT NR 3 :

CENTRUM TARGOWO – WYSTAWOWE DLA WYROBÓW GIPSOWYCH I KAMIENIARSKICH W PIŃCZOWIE


Treść projektu:

 • Prezentacje i promocje produkcji przemysłu gipsowego i kamieniarskiego,

 • Powstawanie sieci kontaktów między producentami a odbiorcami,

 • Promocja Pińczowa, rozwój przedsiębiorczości,


Uzasadnienie projektu:

 • Brak podobnego Centrum ( o tym profilu ) w Polsce,

 • Rozwój przedsiębiorczości, ożywienia handlu, możliwość promowania innych walorów Ponidzia,


Sposób realizacji:

 • Opracowanie koncepcji działalności Centrum,

 • Ustalenie sieci kontaktów wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych powołaniem Centrum,

 • Powołanie Centrum do życia,


Uczestnicy projektu:

 • Starostwo powiatowe,

 • Zarząd Miasta Pińczów,

 • Wystawcy,

 • Handlowcy,

 • Producenci,


Spodziewane efekty realizacji projektu:

 • Promocja Pińczowa i Ponidzia,

 • Rozwój przedsiębiorczości,


Źródła finansowania projektu:

 • Budżet Miasta Pińczów i starostwa powiatowego,

 • Stali wystawcy,

 • Potencjalni wystawcy,

 • Potencjalni producenci,
 • PROJEKT NR 4:

KONCEPCJA I PROGRAM EDUKACJI ZAWODOWEJ ORAZ USTAWICZNEGO DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO CELEM MAKSYMALNEGO DOSTOSOWANIA STRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DO RYNKU PRACY


Cel projektu:

Dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.


System edukacji jest powiązany z rynkiem pracy. Są to związki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji zawodowych jako rezultatu systemu edukacji dla pracownika, przedsiębiorstwa, gospodarki i społeczeństwa.
Analiza struktury bezrobotnych według wieku stanowi potwierdzenie występujących w skali całego kraju problemów z jakimi spotykają się młodzi ludzie poszukujący pracy. Spośród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w PUP w Pińczowie 64,2 % nie przekroczyło 35 roku życia.

Grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem są również osoby w wieku 35 – 44 lat, stanowiące 20,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Jeżeli chodzi o strukturę bezrobotnych według poziomu wykształcenia to najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym ( 39,2 % ogółu bezrobotnych ).

Z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym jest 27,7 %.

Wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe posiadało 21,7 % bezrobotnych, średnie ogólnokształcące – 8,4 %, a tylko 2,9 % stanowią bezrobotni z wyższym wykształceniem.
Strukturę bezrobotnych w powiecie pińczowskim według poziomu zatrudnienia w 2000 r. przedstawia poniższy wykres.

W
ykres 1 – Bezrobotni według poziomu wykształcenia według stanu na 31.12.2000 r.

 1. Bezrobotni z wyższym wykształceniem

 2. Policealne i średnie zawodowe

 3. Średnie ogólnokształcące

 4. Zasadnicze

 5. Podstawowe i niepełne podstawowePrzedstawiona analiza wykazuje, że nastąpił wyraźny rozdźwięk pomiędzy kierunkami kształcenia realizowanymi przez szkoły średnie i zawodowe, a realnymi potrzebami przemysłu, handlu i innych działów gospodarki powiatu.

W celu maksymalnego zbliżenia kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki należy zobowiązać Powiatowy Urząd Pracy do stałego monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych według metody opracowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Monitoring to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowanie ocen, wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Monitoring nie odnosi się do oceny ogólnej sytuacji na rynku pracy ale do popytu i podaży na poszczególnych rynkach zawodowo – terytorialnych.

Do potrzeb określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego oraz szkolenia bezrobotnych, niezbędne jest określenie jakie grupy zawodów na lokalnym rynku pracy są aktualnie deficytowe, jakie nadwyżkowe, a jakie wykazują równowagę.

Bezrobocie absolwentów szkół ponadpodstawowych należy do problemów wymagających szybkich rozwiązań. Bezrobocie u młodego człowieka wywołuje często poważne konsekwencje – zmiany osobowościowe, kolizję z prawem, frustrację, słabnięcie aktywności i przedsiębiorczości, migrację zarobkową, a także intelektualną bierność owocującą zjawiskiem wtórnego analfabetyzmu.

Źródła bezrobocia wynikają z wielu przyczyn ekonomicznych i strukturalnych ale znaczną rolę pełni tu również „produkcja bezrobotnych” przez szkolnictwo ponadpodstawowe.

Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych powiatu pińczowskiego skłania do konkluzji o bardzo „tradycyjnym” doborze kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i średnich. Należy również stwierdzić, że przyjęte zmiany kierunków kształcenia nie odbiegają zbytnio od działań powszechnie wdrażanych na innych terenach ( dodatkowe zajęcia z informatyki i języków obcych znajdują się w normie „standardów” ogólnopolskich ) i nie wpłyną w znaczący sposób na poprawę rynku pracy aczkolwiek powinny być kontynuowane.

Zwraca uwagę znacząca jak na skalę powiatu liczba szkół o zbliżonych zawodowo profilach: dwa licea ekonomiczne, Liceum Handlowe, Technikum Mechaniczne, Liceum Techniczne, Liceum Zawodowe itp. Wiele tych szkół tworzy wspólną strukturę wchodząc w skład zespołów szkół. Ich profil programowy nie jest przez to przejrzysty i jednoznaczny co w konsekwencji może skutkować w tzw. sylwetce absolwenta.

Należy dodać, że działające w Pińczowie szkoły niepubliczne ZDZ - tu i „Edukacja” kształcąca w kierunku społeczno – prawnym i ogólnym będą zwiększać podaż bezrobotnych.

Pozytywnymi działaniami jest powołanie dwóch nowych kierunków agrobiznes oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Sposób działania
Możliwość doraźnej poprawy oraz działań długofalowych należy prowadzić w następujących kierunkach:


 • Dostosowanie profilu kształcenia zawodowego do zapotrzebowania rynku pracy poprzez koordynację działań instytucji odpowiedzialnych programowo za kształcenie młodzieży,

 • Preorientacja zawodowa i edukacja ekonomiczna,

Sugeruje się aby PUP opracowywał kwartalne, półroczne i roczne raporty o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, a także przeprowadzał raz w roku sondaż o przewidywanych przyjęciach i zwolnieniach z pracy w zakładach na terenie powiatu. Wyniki monitoringu winny być przekazywane władzom oświatowym i dyrektorom szkół. Wyniki monitoringu powinny stanowić podstawę projektowania kursów szkoleniowych, finansowanych i organizowanych przez PUP.

Władze oświatowe oraz dyrekcje szkół w oparciu o wyniki monitoringu powinny konstruować i planować szkolenie kursowe finansowane i organizowane przez PUP. Władze oświatowe oraz dyrekcja szkół w oparciu o wyniki monitoringu powinny podejmować decyzje dotyczące poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego.

System przepływu informacji winien być oparty na świadomym współdziałaniu instytucji lokalnych i płynnym przepływie informacji pomiędzy sferą rynku pracy, a sferą kształcenia zawodowego.

Taka systemowa analiza potrzeb rynku pracy powinna być głównym czynnikiem służącym do właściwego kształtowania profilu zawodowego uczniów i absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych.


 • Należy kontynuować poszerzanie w programach wszystkich szkół ponadpodstawowych nauczanie informatyki oraz języków obcych.

 • Należy rozważyć zasadność utworzenia klas zawodowych skorelowanych z popytem rynku pracy w dziedzinach unikalnych, takich jak zabawkarz, pamiątkarz ( wyroby z gipsu ), restaurator zabytków ( umiejętność obróbki kamienia i wytwarzania detali architektonicznych, uzupełnienia rzeźb itp. ), stolarz mebli zabytkowych, kowalstwo artystyczne, oraz związanych z usługami ( szewstwo, krawiectwo, naprawa sprzętu RTV ), umiejętności organizacji agroturyzmu z b. szeroką gamą usług: gastronomiczne, kosmetyczno - fryzjerskie, hipnoterapia i inne )

 • Dostosowanie programów edukacyjnych do potencjalnego i realnego popytu na pracowników w dużych przedsiębiorstwach gospodarczych powiatu.

 • Kształcenie wyprzedzające ( w związku z inwestowaniem w infrastrukturę powiatu należy kształcić specjalistów w zakresie telekomunikacji, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony środowiska )

W gospodarce rynkowej szczególnie ważna dla młodzieży jest znajomość podstaw wiedzy ekonomicznej. Należy stworzyć system którego celem jest uzyskanie:

 • Podstaw wiedzy ekonomicznej związanej z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej w tym problemów lokalnych oraz przedsiębiorczości prywatnej,

 • Wiedzy w zakresie startu zawodowego i możliwości samo zatrudnienia ( w przypadku przyjęcia propozycji Stowarzyszenie Edukacja może opracować stosowny program )

Stosowane środki tzw. aktywnych form walki z bezrobociem ( roboty publiczne, prace interwencyjne ) należy traktować jako niepożądaną ostateczność.

Systematyczne i skoordynowane działania wyprzedzające mogą zlikwidować problem bezrobocia w niedługiej perspektywie czasowej. • PROJEKT NR 5:

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


Treść projektu:

 • Założenie spółki z o.o. ds. gospodarki odpadami komunalnymi celem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „ u źródeł ” ich powstawania,

 • Wybudowanie zakładu utylizacji ( stacje segregacji, składowisko i kompostownia ) korzystając z tanich źródeł finansowania – dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.


Uzasadnienie projektu

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.IX. 1996r określa zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy zobowiązane są nie tylko do ochrony środowiska naturalnego lecz również do odbioru i utylizacji odpadów. Zmniejszenie ( od 1994r ) dotacji na finansowanie takich inwestycji jak oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów zmusza gminy do finansowania takich inwestycji poprzez pożyczki i kredyty preferencyjne. Utrzymanie składowisk odpadów odbywa się w oparciu o opłaty lokalne za usługi komunalne. Spotyka się to z dużym oporem społecznym wynikającym między innymi z przyzwyczajeń wynikających ze „ starych czasów ”.

Powołanie spółki pozwoli zracjonalizować gospodarkę odpadami komunalnymi, da maksymalną ochronę środowiska a także osiąganie zysków za odzyskane surowce wtórne. Racjonalna gospodarka odpadami wpłynie znacząco na podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Sposób realizacji projektu.


 • Gmina na terenie której powstanie składowisko obejmie 51% udziałów. Pozostałą część udziałów obejmą gminy pozostałe proporcjonalnie do liczby mieszkańców,

 • Wybudowanie obiektów składowiska,

 • Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych bezpośrednio przez mieszkańców powiatu ( gminy wchodzące w skład spółki zaopatrzą mieszkańców posesji w zestawy wieszakowo-workowe ( kolorowe worki z LDPE o wartości jednostkowej ok. 10 zł ). Worki i pojemniki kompostowe oznakowane są kolorystycznie i mają nadrukowaną instrukcję segregowania np.:

 • Biały – szkło białe,

 • Zielony – szkło kolorowe,

 • Niebieski – makulatura i szmaty,

 • Czerwony – puszki, drobny złom,

 • Żółty – tworzywa sztuczne,

 • Odpady organiczne lub balastowe w pojemnikach oznaczonych na brązowo lub na czarno.

Surowce wtórne uzyskane tym sposobem są bardzo czyste ( 80% ). Po doczyszczeniu, belowaniu i zagęszczeniu odsprzedawane są innym odbiorcom. Odpady organiczne przerabiane są na kompost i sprzedawane do sklepów ogrodniczych. Odpady szkodliwe i uciążliwe dla środowiska mogą zbierać:

 • Szkoły średnie, podstawowe i przedszkola – np.: zużyte baterie elektryczne,

 • Apteki, przychodnie lekarskie i ośrodki zdrowia – przeterminowane lekarstwa,

 • Stacje paliw – zużyte opony, olej przekładniowy i silnikowy, opakowania po olejach, akumulatory z kwasem,

Powyższy system został wdrożony w Żywcu ( spółka z o.o. „Beskid” obejmuje 18 gmin ( 1130 km kwadratowych ) zamieszkałych przez 175 000 osób. Tereny Żywiecczyzny stanowią również parki krajobrazowe.

Realizowany program budzi duże zainteresowanie w Polsce. Już kilkadziesiąt gmin podejmuje działania budowy podobnych składowisk. Nadmienić należy, że szczegółowe informacje są udzielane w Centrum Ekologicznym w Żywcu ul.: Kabaty 2.
 • PROJEKT NR 6:

PROMOCJA POWIATU PIŃCZOWSKIEGO.


Ponidzie, w tym także powiat Pińczowski, posiada szczególne walory turystyczno-krajoznawcze nadające się do promocji. Mamy tu na uwadze przede wszystkim ukształtowanie terenu, parki krajoznawcze, zabytki architektoniczne, bogatą tradycję i historię. Istotną rolę mogą tu również odegrać zakłady przemysłowe posiadające dobrą renomę w kraju i za granicą.


 1. Cele promocji

Celem promocji powiatu pińczowskiego jest zdyskontowanie jego walorów turystyczno-krajoznawczych oraz potencjału intelektualnego i ekonomicznego dla zdynamizowania życia gospodarczego, społecznego, ekonomicznego i kulturalnego, a także podniesienia poziomu życia jego mieszkańców.

Promocja będzie miała dwa aspekty: ekonomiczny i społeczny.

Pierwszy z nich ma charakter wymierny i może zmierzać w kierunku wzrostu dochodów lub oszczędności dochodów. Natomiast cele społeczne obejmują:


 • Zwiększenie zainteresowania w województwie, kraju i poza jego granicami tym terenem,

 • Poprawę wizerunku Ponidzia w oczach władz administracyjnych i samorządowych oraz społeczeństwa,

 • Ściągnięcie kapitału w celu zdynamizowania życia gospodarczego i społecznego,

 • Zwiększenie sprzedaży proponowanych dóbr i usług,

 • Ożywienie ruchu turystycznego,

 • Popularyzację osiągnięć powiatu,

 • Kształtowanie pożądanych postaw opinii publicznej przez „politykę rozgłosu” ,

Program promocji musi uwzględniać następujące czynniki: możliwości finansowe powiatu, niejednolity charakter rynku wojewódzkiego i krajowego, specyfikę poszczególnych segmentów rynku, możliwości intelektualne.


Promocja oznacza wejście w kontakt z potencjalnym odbiorcą-klientem i konsumentem danego produktu. Jest to więc swoisty dialog między oferentem dóbr i usług, a klientami realizowany z jednej strony przez działania informacyjno-nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej.

Polityka promocji stanowi jedno z głównych obok produktu, cen i dystrybucji – narzędzi kierowania przez przedsiębiorstwo rynkiem, koordynacji popytu z podażą oraz walki konkurencyjnej. Poprzez promocję lansuje się pożądany wizerunek powiatu oraz wytwarzanych na jego terenie dóbr.


Promocja spełnia następujące funkcje:

 • Informacyjną – leży ona u podstaw komunikowania się powiatu, przedsiębiorstwa z rynkiem, pełni jednocześnie ważną rolę w edukacji rynkowej konsumentów,

 • Funkcja pobudzająca sprzedaż – zmierza do wywołania określonych postaw i zachowań rynkowych potencjalnych nabywców. Zmierza ona do dostarczenia potencjalnym nabywcom odpowiedniego zestawu przesłanek decyzyjnych, zarówno racjonalnych jak i emocjonalnych, umożliwiających ocenę poszczególnych wariantów zakupu i dokonanie wyboru „właściwego” z punktu widzenia potrzeb i preferencji oferenta,

 • Funkcja konkurencyjna promocji – wyraża się w stworzeniu zestawu pozacenowych instrumentów rywalizacji na rynku. W szczególności jej działanie przejawia się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza wiąże się z atrakcyjnością i „sił przebicia” instrumentów promocji i programów, proponowanych i wykorzystywanych przez oferenta. Druga sprowadza się do możliwości „zakłócenia” programów promocyjnych emitowanych przez konkurencję.

Promocja pozwala na zmniejszenie dystansu między oferowanym produktem i potencjalnym nabywcą. Dystans ten można zmniejszyć lub nawet wyeliminować poprzez dwa różne podejścia do komunikowania się z rynkiem. Pierwszym jest zbliżenie nabywcy do produktu, drugim produktu do nabywcy. Przybliżenie nabywcy do produktów jest możliwe poprzez instrumenty bezpośrednio kształtujące popyt konsumentów, a więc głównie reklamę i public relations. Pełniąc funkcje informacyjne im pobudzające, instrumenty te „przeprowadzają” nabywcę przez wstępne fazy procesu zakupu, a więc uświadomienia potrzeby, identyfikację sposobów jej zaspokojenia oraz ocenę alternatyw decyzji zakupowych.

Drugie podejście urzeczywistnia w zasadzie promocja osobista i promocja dodatkowa.
Budżet promocji.

Określenie wielkości środków przeznaczonych na promocję należy do najważniejszych i zarazem najtrudniejszych problemów kształtowania i realizacji programu promocji. Wielkość budżetu winna być określona przez cele i zadania promocji, efekty jakie w jej wyniku chcemy osiągnąć.

Biorąc pod uwagę skromne możliwości finansowe powiatu i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład, wskazane jest utworzenie celowego Funduszu Promocji Ponidzia lub Powiatu.

Na fundusz ten wpłacałyby określoną kwotę gminy na mocy stosownej uchwały rady gminy, starostwo ( starostwa ), osoby prawne ( np. zakłady produkujące gips ) oraz osoby fizyczne.

Fundusz Promocji Ponidzia / Powiatu umożliwiłby racjonalne skoncentrowanie wysiłków promocji na zagadnieniach newralgicznych dla całego Ponidzia / Powiatu, dzięki temu ułatwiłby pozyskanie potencjalnych inwestorów.

Fundusz ten należy podzielić na realizację poszczególnych programów promocji, a w ich ramach konkretnych nośników reklamy np. na reklamę prasową, radiową, pocztową, plakatową, telewizyjną, wydawniczą ( np., foldery, widokówki, przewodniki ).

Istotne znaczenie mieć będzie także uwzględnienie poszczególnych aspektów czasowych reklamy w poszczególnych jej formach. Istnieją w tym zakresie trzy możliwości:


 • Promocji doraźnej ( przynosi niewielkie efekty ),

 • Promocji ciągłej ( realizowanej systematycznie, bez przerwy w pewnym okresie czasu ),

 • Pulsacyjnej ( prowadzonej rytmicznie w nieregularnych odstępach czasu. Z badań wynika, że ta forma przynosi największe efekty )

Podział budżetu winien uwzględniać „efekt odłożenia” rezultatów promocji w czasie sezonowości ( wahania okresowe sprzedaży usług, np. turystycznych ).

Nakłady na promocję powinny charakteryzować się także znaczną elastycznością, pozwalającą na szybszą reakcję w postaci przesunięcia środków w związku ze zmieniającą się sytuacją rynkową oraz skoncentrowania ich na rozwiązywaniu newralgicznego problemu.

Wybierając formy i metody promocji należy mieć na uwadze: koszt poszczególnych form i metod promocji, ich efektywność, specyfikę poszczególnych segmentów rynku, zdolności recepcyjne (zapamiętywania) potencjalnych odbiorców promocji. Z badań wynika, że człowiek zachowuje w swej pamięci około 10% treści zobaczonej i wysłuchanej.

(T. Kramer Podstawy marketingu Warszawa 1986 )


 1. Docelowe segmenty rynku

Potencjalny rynek Ponidzia i powiatu pińczowskiego nie jest jednorodny lecz zróżnicowany. Należy więc dokonać jego segmentacji w celu skuteczniejszego oddziaływania. Wydaje się, iż celowe byłoby wyodrębnienie m.in. następujących grup: • Uczniowie szkół podstawowych i średnich,

 • Studenci,

 • Zwolennicy różnych sposobów rekreacji i wypoczynku ( turystyka: piesza, rowerowa, kajakowa, ścieżki przyrodnicze, konna itp. ),

 • Zakłady przemysłowe,

 • Biura turystyczne,

 • Uczelnie państwowe i niepubliczne ( prywatne ),

 • Krajowi i zagraniczni odbiorcy produktów zakładów produkujących gips i galanterię gipsową,

 • Biznesmeni,

 • Związki zawodowe,

 • Artyści,

Do wyżej wymienionych grup należy skierować oferty ukazujące walory Ponidzia i korzyści wynikające z przebywania na jego terenie.
 1. Podstawowe formy ( składniki ) promocji Powiatu.

W promocji powiatu należy zastosować następujące formy promocji:
 • Reklama będąca bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy formą przekazywania informacji rynkowych,

 • Public relations ( propaganda marketingowa ), stanowiąca kompleks działań mających na celu uzyskanie zrozumienia i zaufania opinii publicznej starostwa oraz organizacji, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych, które ono promuje.

 • Promocja dodatkowa, obejmująca zespół środków zwiększających stopień atrakcyjności oferowanych dóbr i usług dla nabywców i podwyższających ich skłonność do zakupu.

 • Promocja osobista, polegająca na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i jej aktywizowaniu za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych osób promujących z potencjalnymi nabywcami.

 • Sponsoring.

Efektywność wyżej wymienionych elementów promocji zależy m.in. od charakteru oferowanych produktów i usług. Dla firm działających na rynku dóbr konsumpcyjnych, starających się dotrzeć do szerokich rzesz odbiorców, najbardziej owocna jest reklama i promocja dodatkowa. Mniejsze znaczenie posiadają tu promocja osobista i public relations.

Natomiast dla przedsiębiorstw wytwarzających i sprzedających dobra inwestycyjne największe znaczenie w procesie komunikacji z rynkiem ma sprzedaż osobista i promocja dodatkowa. Natomiast mniejszą rolę odgrywają tu reklama i public relations.


 1. Metodyka zastosowania poszczególnych form promocji.
 1. Reklama

Niezwykle ważną rolę w promocji powiatu może odegrać reklama. Opracowując jej formy i środki należy mieć na uwadze, że potencjalny nabywca interesuje się hasłami i informacjami reklamowymi które nawiązują do jego sytuacji motywacyjnej kształtowanej przez uświadomione potrzeby. Reklama powinna być kierowana do poszczególnych wyodrębnionych segmentów rynku. Skuteczność jej będzie silniejsza, jeżeli język i argumenty reklamowe odpowiadają charakterowi danego segmentu rynku. Ważny jest również aspekt psychologiczny reklamy. Winna więc być atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców w danym segmencie ( grupie ), winna mieć charakter konkurencyjny w stosunku do innych ofert występujących na rynku, tzn. wyróżniać się treścią i formą.


Osoby odpowiedzialne za promocję powiatu i realizujące jej program powinny kierować się w swej pracy zasadą efektywności i „prawami” rządzącymi reklamą. Z badań naukowych wynika, że regularna reklama przynosi szybki wzrost świadomości zaistnienia na rynku danego towaru, jednak już po 2 tygodniach oddziaływania krzywa wzrostu szybko opada, osiągając relatywnie niski poziom.

Bardziej efektywna jest metoda pulsacyjna, tzn. powtarzanie tej samej formy promocji rytmicznie w przyjętych odstępach czasu. Wpływa ona wolniej na potencjalnego nabywcę, ale ostatecznie daje lepszy efekt końcowy.

( J. Witkowski, J. Sosnowski Środki strategii marketingowej – Łódź 1975 )
Przy zastosowaniu obydwu metod przy promocji powiatu należy realizować trzy rodzaje reklamy:


 • Reklamę wprowadzającą – informującą o treści i wartości oferowanych dóbr i usług,

 • Reklamę utrwalającą,

 • Reklamę przypominającą.

Ważkość przyjętych priorytetów i możliwości finansowe powinny stanowić główne kryterium dla decydentów i realizatorów promocji oraz spodziewane efekty przy wyborze dziedziny, form, metod i czasu promocji.


 1. Public relations.

Istotną rolę w promocji powiatu może odegrać public relations ( propaganda marketingowa ) polegająca na tworzeniu zaufania do firmy i instytucji, tworzenia klimatu wzajemnego zaufania i zrozumienia między starostwem, gminami i zakładami działającymi na tym terenie, a społeczeństwem.

Ta forma promocji podporządkowana jest zasadzie „czyń dobrze i mów o tym głośno”. Starostwo może tu wykorzystać następujące środki promocji:


 • Nawiązywanie i utrzymywanie dobrych kontaktów z prasą, radiem i telewizją poprzez: konferencje prasowe, wywiady, przygotowane i przekazane dziennikarzom informacje o „nowinkach” zaistniałych na terenie powiatu, prezentowanie zestawień tematycznych, sprawozdań, raportów, komunikatów, wyjaśnień itp.,

 • Organizowanie ogólnodostępnych wykładów, odczytów, dyskusji panelowych ukazujących walory Ponidzia i problemy jego rozwoju,

 • Publikowanie materiałów jubileuszowych,

 • Organizowanie „drzwi otwartych” przez przedsiębiorstwa i instytucje,

 • Spektakularne przedsięwzięcia, np. organizowanie akcji charytatywnych.

Propagandę marketingową kierować należy przede wszystkim do osób, które uznać można za liderów opinii publicznej i wywierających na nią znaczny wpływ, np. dziennikarzy, artystów, biznesmenów, dysponentów mass mediów, działaczy społecznych i politycznych.

Przedstawione wyżej działania sprzyjać będą tworzeniu dobrego wizerunku powiatu oraz instytucji i podmiotów gospodarczych działających na jego terenie. Umożliwi jednocześnie przekazywanie opinii publicznej informacji charakteryzujących działalność starostwa, zbudowanie i ewentualne podtrzymanie autorytetu nieodzownego do sprawnego kierowania powiatem.


 1. Sponsoring

Ważną rolę w promocji powiatu może odegrać sponsoring, który może wykorzystać przedsiębiorstwo jako formę własnej promocji. Dlatego celowe byłoby ustalenie przez starostwo z przedsiębiorstwami działającymi na jego terenie „obszarów”, których promocję gotowe byłyby one sfinansować lub współfinansować. Zdefiniowanie tych „obszarów” umożliwiłyby listy intencyjne i badania ankietowe.

Oryginalną i efektywną formą sponsoringu mogłoby być wysyłanie przez przedsiębiorstwa materiałów promujących powiat przez swoje agendy oraz pomoc w szukaniu inwestorów, np. wśród swoistych kontrahentów lub zaprzyjaźnionych firm.
Taktyka promocji


 1. Strategię rozwoju i promocji powiatu przedyskutować na seminarium, w którym uczestniczyć będą: Zarząd Starostwa, Rada Powiatu, przewodniczący rad gmin, wójtowie, burmistrzowie, szefowie przedsiębiorstw, dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych.

 2. Akceptacja zwiąże liderów powiatu z przyjętym programem strategii rozwoju i promocji powiatu i zmobilizuje ich do jej wdrażania na swoim odcinku.

 3. Zorganizowanie w Pińczowie we współpracy z UKFiT, Urzędem Marszałkowskim seminarium poświęconego roli turystyki w dynamizowaniu życia kulturalnego i gospodarczego. Jednym z punktów programu winna być wycieczka z dobrym przewodnikiem ukazująca piękno Ponidzia.

 4. Publikowanie na łamach prasy wojewódzkiej i krajowej artykułów o Ponidziu i jego dziedzictwie kulturowym i walorach turystyczno-krajoznawczych.

 5. Zaangażować zakłady pracy w promocję powiatu w wybranych segmentach rynku lub zgodnie z profilem produkcji oraz oferowanych dóbr i usług. Szczególną rolę mogłyby tu odegrać zakłady produkujące gips i mające szeroki rynek zbytu w kraju i za granicą.

 6. Organizować w Pińczowie lub na terenie wybranej gminy święto warzyw na wzór „święta kwitnącej jabłoni” w Grójcu czy święta śliwek w Szydłowie.

 7. Wysłać listy intencyjne do wybranych zakładów pracy i biur turystycznych zawierające ofertę usług oraz warunki lokowania kapitału.

 8. Ogłosić w mediach konkurs na hasła promujące Ponidzie i Powiat, wyasygnować na ten cel stosowną nagrodę, np. tydzień bezpłatnego pobytu na Ponidziu.

 9. Ogłosić w szkołach województwa świętokrzyskiego ( na wybranym poziomie edukacyjnym ) opowiadanie o Ponidziu.

 10. Zorganizować w szkołach średnich województwa świętokrzyskiego konkurs o dziedzictwie kulturowym Ponidzia i jego walorach krajobrazowych.

 11. Zorganizować konkurs w szkołach artystycznych i wśród rzemieślników na temat możliwości wykorzystania galanterii z gipsu do urządzania wnętrz mieszkań i innych obiektów użyteczności publicznej ( np. sal szkolnych i konferencyjnych ).

 12. Udział przedstawicieli starostwa, Zarządu Gmin lub osób przez nich desygnowanych w programie telewizyjnym poświęconemu promocji gmin ( TVP 1 ).

 13. Giełda galanterii gipsowej w Pińczowie

 14. Przygotowanie gadżetów promujących Ponidzie i Pińczów.

 15. Wydanie specjalnego numeru lub serii artykułów poświęconych Ponidziu ( w ramach Funduszu Promocji Powiatu w piśmie „Rynek Turystyczny” red. Janusz Dębiński ).

 16. Konkurs na gospodarstwo agroturystyczne ( nagrody: starosty, wójtów, burmistrzów ).
 • PROJEKT NR 7

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W PIŃCZOWIE


Powiat posiada program restrukturyzacji i ochrony zdrowia:
Cele wiodące:

    1. Kompleksowe zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i właściwego poziomu leczenia mieszkańcom Powiatu Pińczowskiego w zakresie lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego lecznictwa otwartego.

    2. Wzrost efektywności funkcjonowania zakładu poprzez zwiększenie wydajności makroekonomicznej


Cele operacyjne:

 1. Nowa organizacja lecznictwa zamkniętego – szpitala – związana z oddaniem do użytku nowego obiektu.

 2. Prywatyzacja usług medycznych.


Ad. 1

Po oddaniu nowego obiektu szpitalnego przewiduje się następującą strukturę organizacyjną szpitala powiatowego:

Oddziały:


 1. Wewnętrzny – 50 łóżek,

w tym oddział kardiologiczny – 10 łóżek

 1. Ginekologiczno – położniczy – 24 łóżka

 2. Chirurgiczny ogólny – 30 łóżek

pododdział traumatologiczny – 16 łóżek

 1. OIOM – 3 łóżka

 2. Zintegrowane Ratownictwo Medyczne – 2 łóżka

Razem (opieka krótkoterminowa) 125 łóżek.

 1. Oddział dla przewlekle chorych

(opieka długoterminowa) – 30 łóżek, w tym : 7 łóżek psychiatrycznych.

10 łóżek opieki paliatywnej


Ad. 2
W latach 2000-2001 przewiduję się prywatyzację

- lecznictwa ambulatoryjnego

- zaplecza logistycznego
MOCNE STRONY PROGRAMU

- nowa struktura szpitala uwzględniająca potrzeby lokalowe i technologiczne wysoko

zaawansowanych technik medycznych

- możliwość zintegrowania lecznictwa zamkniętego i otwartego w obrębie jednej jednostki.SŁABE STRONY

 • brak środków finansowych na zakończenie inwestycji pod nazwą ” Rozbudowa szpitala w

Pińczowie” w zakresie uposażenia medycznego i częściowo technologicznego.Pobieranie 387.86 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna