Strefa zn północny klin zieleni otwartejPobieranie 34.02 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar34.02 Kb.

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – 15.02.07 r. UWARUNKOWANIA

STREFA ZN ZN1 Ostrów Tumski

 1. STREFA ZN

 2. Północny klin zieleni otwartej

    • ZN1 Ostrów Tumski

Teren ograniczony krawędziami Ostrowa Tumskiego (część szczegółowa - mapa S/24).

     1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

      1. Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje towarzysząca zabudowie zieleń, o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej.

 • Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty, której szerokość w okolicach Starego Miasta wynosi do 4 km.

 • Stan rzeki Warty jako głównego elementu przyrodniczego podstrefy, wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in. ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń wód rzeki Warty i jej dopływów na terenie miasta, a w szczególności: azotu azotynowego, fosforu ogólnego, podwyższone zawartości cynku i miedzi, nadmierną zasobowość substancji biogennych i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń związków fenolowych, detergentów i metali ciężkich. Największe zastrzeżenie budzi stan sanitarny wód oraz ich saprobowość – intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej, stan wód określony został jako pozaklasowy.

 • Podstrefa znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie występowania obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

 • Na skutek dominacji wiatrów zachodnich i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

       1. Tereny zieleni

 • Zieleń towarzysząca:

 • ulicom i placom,

 • zabudowie w tym:

 • ogród przy Akademii Lubrańskiego (rejestr zabytków A13),

 • park przy Pałacu Arcybiskupim,

 • park przy Arcybiskupim Seminarium Duchownym.

 • Inne tereny zieleni:

 • wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Warta.

       1. Tereny rolne:

 • ogrody działkowe:

 • „ROD Energetyk I” przy ulicy Św. Wincentego, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.).

       1. Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

 • nie objęte formą ochrony przyrody:

 • dolina rzeki Warty, stanowi korytarz ekologiczny o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

      1. Ochrona dziedzictwa kulturowego

       1. Obszary i obiekty cenne kulturowo:

 • Objęte formą ochrony zabytków:

 • Zespół urbanistyczno-architektoniczny najstarszych dzielnic miasta m.in. Ostrów Tumski wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi.

 • W obrębie podstrefy występują obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

     1. ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

      1. Struktura funkcjonalno - przestrzenna

       1. Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

 • Obejmuje następujące struktury:

 • środkowa część terenu z historycznym zespołem zabytkowej zabudowy o funkcjach metropolitalnych, przedzielona trasą komunikacyjną,

 • w południowej części zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, blokowa przemieszana z pojedynczo zlokalizowanymi funkcjami ogólnomiejskimi i centrotwórczymi oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zwarta.

 • teren po północnej stronie torów kolejowych i w rejonie ulicy Panny Marii (o przewadze funkcji przemysłowej w zabudowie wielkogabarytowej) oraz teren zabudowy tymczasowej ogródków działkowych mogą stanowić potencjał terenów do przekształceń,

 • Podstrefa zdegradowana, podzielona torami kolejowymi i trasą komunikacyjną. Charakteryzuje się dużymi kontrastami funkcjonalno – przestrzennymi, posiada potencjał terenów nie wykorzystujących walorów lokalizacji.

 • W podstrefie występują tereny zamknięte.

       1. Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

 • Funkcje stymulujące rozwój: wyższego rzędu, metropolitalne Ostrowa Tumskiego,

 • Funkcje zagrożone: nie wykazano,

 • Funkcje agresywne: przemysłowa (w północnej części Ostrowa Tumskiego),

 • Funkcje wypierane: nie wykazano.

       1. Bariery funkcjonalno – przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

 • Ulica Wyszyńskiego oraz tory kolejowe relacji Poznań - Warszawa stanowią barierę przestrzenną i funkcjonalną na Ostrowie Tumskim.

      1. Podstawowe parametry zabudowy

       1. Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

 • W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m) (rejon na północ od ulicy Estkowskiego).

 • W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 - 4 kondygnacji (7 - 14 m) (rejon na południe od ulicy Estkowskiego).

 • W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach (rejon na południe od torów kolejowych).

 • W podstrefie występuje miejscowe obniżenie wysokości przystające do miejsca (sąsiedztwo Katedry).

       1. Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

 • Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15% dla terenów na południe do torów kolejowych.

 • Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 15 - 30% dla terenów na północ do torów kolejowych.

 • Średni procent zab. działki typu POD dla terenów brutto określono poniżej 5%.

      1. Stan zabudowy i zainwestowania

       1. Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

 • Struktura okaleczona,

       1. Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

 • W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane

 • rejon na południe od torów kolejowych.

 • rejon Elektrociepłowni „Garbary”.

 • W podstrefie występują struktury o zainwestowaniu nietrwałym

 • rejon na północ od torów kolejowych.

 • Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i ochrony lub rewaloryzacji i przekształceń

 • Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy.

      1. Fizjonomia miasta

       1. Główne ciągi miejskie (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

 • W granicach podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich o charakterze handlowym. Pojawiają się jedynie trakty kulturowe, które tworzą wewnętrzne uliczki na Ostrowie Tumskim. Cechą charakterystyczną w/w ciągów jest: brak kontynuacji w innych podstrefach oraz słabo ukształtowana przestrzeń publiczna.

       1. Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

 • Zabudowa i zagospodarowanie w podstrefie kształtują jej panoramy z wymienionych poniżej punktów i ciągów widokowych:

 • P17 - wiadukt nad ulicą Inflancką w ciągu ulicy Krzywoustego,

 • P20 - wiadukt kolejowy nad ulicą Podwale,

 • P21 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Św. Michała,

 • P22 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Krańcowej,

 • P25 - Kopiec „Wolności”,

 • P26 - most kolejowy w sąsiedztwie Dworca Poznań – Garbary,

 • P27 - most kolejowy w sąsiedztwie Środki,

 • P28 - most Chrobrego,

 • P29 - ulica Estkowskiego przy Starym Korycie Warty,

 • P30 - most Mieszka I,

 • P31 - most Królowej Jadwigi,

 • P32 - most Św. Rocha,

 • H-H - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Kolejowego na Zawadach do mostu Królowej Jadwigi,

 • G-G - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Lecha do mostu Kolejowego na Zawadach,

 • J-J - wschodnia pierzeja Chwaliszewa

 • T-T - pierzeja Centrum od mostu kolejowego przy ulicy Garbary do mostu Królowej Jadwigi,

 • U-U - zachodnia krawędź doliny rzeki Warty na odcinku od mostu kolejowego Poznań – Garbary do mostu Lecha.

 • Istnieją w zasadzie wyłącznie punkty i ciągi widokowe historycznych panoram miasta. Panoramę kształtują dominanty podstrefy, jej zabudowa wysoka, stąd odbiór panoramy jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

       1. Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

 • Katedra i kościół Najświętszej Marii Panny są jedynymi istotnymi wyznacznikami przestrzeni tej części miasta. Jednocześnie podkreślają i wyznaczają teren o wysokiej wartości przestrzennej. Natomiast komin Elektrociepłowni Poznań uznano jako obiekt o neutralnym oddziaływaniu.

     1. UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej
Pobieranie 34.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna