Streszczenia Nr 2 Przegląd Górniczy 2015 contents nr 2 Polish Mining Review 2015Pobieranie 57.51 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar57.51 Kb.
Streszczenia Nr 2 Przegląd Górniczy 2015

CONTENTS Nr 2 Polish Mining Review 2015

SSN 0033-216X

UKD 622.34:622.23:622.1:550.8

Mgr inż. Arkadiusz Anderko, Mgr inż. Mirosław Laskowski, dr inż. Adam Mirek, Mgr inż. Robert Osman, Mgr inż. Jerzy Wróbel

Dodatkowa profilaktyka tąpaniowa z wykorzystaniem strzelań w warstwach stropowych – doświadczenia kghm polska miedź s.A. O/zg „Rudna”

Słowa kluczowe:geologia, górnictwo, eksploatacja złoża, profilaktyka tąpaniowa

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 1-9

Przedstawiono przypadki stosowania w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” strzelań w warstwach stropowych w ramach profilaktyki tąpaniowej w różnych uwarunkowaniach geologiczno-górniczych. Omówiono genezę, przebieg i efektywność odprężenia górotworu strzelaniem długimi otworami w warstwach stropowych na przykładzie pól eksploatacyjnych G-23/1, G-1/7, X/1, G-7/5 i G-11/8. W przypadku pól G-23/1 i G-1/7, z uwagi na rodzaj użytego MW i długość otworów strzałowych rzędu 60 m, konieczne było opracowanie przez służby kopalni wielu szczegółów technicznych dotyczących konstrukcji i sposobu ładowania MW oraz jego zabezpieczenia przed wypadnięciem z otworu.
Additional prevention against tremors with the use of blasting in roof layers – tests of KGHM Polska Miedź S.A. ”Rudna” coal mine

Key words:geology, mining, deposit exploitation, prevention against tremors

This paper presents the cases of using blasting in roof layers in the framework of prevention against tremors in different geological and mining conditions, performed in KGHM Polska Miedź S.A. “Rudna” coal mine. It describes the origin, course and efficiency of rock mass decompression thanks to blasting with long blast-holes in roof layers on the example of exploitation fields G-23/1, G-1/7, X/1, G-7/5 and G-11/8. In cases of fields G-23/1 and G-1/7, it was necessary to develop a series of technical details, concerning the structure and manner of loading the blasting material and securing it against falling down the hole, because of the type of the used blasting material and the length of blast-holes amounting to 60m.

UKD 622.333:622.324.622:167.168Dr inż. Paweł Baran, Dr inż.Grzegorz S. Jodłowski, Dr inż. Marta Wójcik, Prof. dr inż. Katarzyna Zarębska

Zastosowanie modelu MSW do opisu sorpcji gazów kopalnianych na wybranej próbce węgla z Rybnickiego Okręgu Węglowego

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 10-19Słowa kluczowe: pojemność magazynowa, ditlenek węgla, metan, sorpcja, modelowanie

Wgląd w istotę mechanizmów deponowania mieszanin gazowych w materiałach węglowych, w szczególności w węglu kamiennym, może mieć istotne znaczenie dla określenia zasobów gazu, towarzyszącego złożom węgli kamiennych i określenia możliwości pozyskania gazu z tych złóż z jednoczesną, bądź równoległą sekwestracją ditlenku węgla. Wyniki badań mogą być również wykorzystywane do przewidywania zdolności adsorpcyjnych i katalitycznych poszczególnych próbek węgli lub przydatności węgli kamiennych w charakterze „tanich sorbentów” w procesach separacji i oczyszczania gazów. W tym celu przeprowadzono wiele pomiarów izoterm sorpcji w zakresie podwyższonego ciśnienia w układach: próbka węglowa – metan, – ditlenek węgla, – mieszanina tych gazów o składzie 50 %obj CH4 + 50 %obj CO2. Celem pracy było określenie mechanizmów występujących podczas lokowania cząsteczek mieszanin gazowych w materiałach węglowych. Rozważano również problem konkurencyjności sorpcji w celu opracowania procedury obliczeniowej, dającej rzetelne estymaty sorpcji z mieszanin na podstawie sorpcji pojedynczych składników mieszaniny gazowej lub analizy izotermy sorpcji mieszaniny z rozdziałem na poszczególne składniki. Uzyskane dane w korelacji z odpowiednią metodyką obliczeniową pozwalałaby przewidywać efekty i zjawiska zachodzące w trakcie wypierania metanu przez ditlenek węgla z metanowego złoża węglowego.


Application of MSW model to describe mine gases sorption on the basis of the selected coal samples from the Rybnik Coal Area

Key words:storage capacity, carbon dioxide, methane, sorption, modelling

Recognition of the matter of gaseous mixture deposition in carbonaceous materials, especially in hard coal, has a great meaning for estimation of the hard coal deposits of gas resources and possibilities of gas exploration from these beds with simultaneous or collateral carbon dioxide sequestration. Investigation results could be used either for prediction of adsorption and catalytic properties of the several coal samples or evaluation of the usability of hard coals as the “cheap sorbents” in the processes of separation and cleaning of gases. For this purpose, number of measurements were taken of the sorption isotherms in the range of elevated pressure in the systems: coal sample-methane, coal sample-carbon dioxide and the same for the mixture of gases with composition 50 % vol. CH4 + 50 % vol. CO2. The aim of this paper was to define the mechanisms taking part in the location of gaseous mixture molecules in the coal material. The sorption competition problem was taken into account in order to define a numeric procedure giving reliable estimates of sorption from the mixtures on the basis of data on sorption of individual gases or analysis of sorption isotherms of the mixture for each component separately. The obtained data in correlation with proper numerical methodology would allow to estimate effects and phenomena taking place during methane relocation by the carbon dioxide in the methane coal bed.

UKD 622.333:622.4:622.81/.82Dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. w Pol. Śl., Mgr inż. Magdalena Tutak

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 20-28Słowa kluczowe: przepływ powietrza, pożar podziemny, analiza numeryczna

Przepływ strumienia powietrza przez wyrobiska górnicze z ogniskiem pożaru jest przepływem o złożonym charakterze. Wydzielanie się do atmosfery kopalnianej gazów pożarowych powoduje duże zaburzenia tego przepływu. W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu pożaru egzogenicznego w ścianie eksploatacyjnej na parametry strumienia powietrza przepływającego przez to wyrobisko oraz wyrobiska przyścianowe. Analizę przeprowadzono wykorzystując programu Ansys Fluent, bazujący na metodzie objętości skończonych. Dla przyjętych założeń wyznaczono parametry fizyczne strumienia powietrza przepływającego przez ścianę eksploatacyjną z ogniskiem pożaru i wyrobiska przyścianowe, a także zmiany udziałów masowych gazów (tlenu oraz tlenku węgla i dwutlenku węgla) w tym strumieniu podczas przepływu przez analizowany układ wyrobisk dla różnych prędkości na wlocie.


Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru

Key words: airflow, underground fire, numerical analysis

The airflow through excavations with fire source is very complex. The release of fire gases to the atmosphere of a mine significantly disturbs the airflow. This paper presents the results of numerical analysis of the influence of the exogenic fire in longwall on the parameters of air flowing through this excavation and main excavations. The analysis was performed by the use of Ansys Fluent program which is based of the Finite Volume Method (FVM). For the assumption made, physical

parameters of the airflow through longwall with the source of fire and main excavations as well as changes in mass fraction of gases (oxygen and carbon monoxide and carbon dioxide) in the air stream during its flow through the analyzed system of excavations for different inlet velocities.

UKD 622.333:622.324:622.8Mgr inż. Barbara Dutka, Dr inż. Norbert Skoczylas, Dr hab. inż. Mirosław Wierzbicki

Wyznaczanie metanonośności pokładów na podstawie pomiarów wskaźnika intensywności desorpcji na przykładzie wyników z wybranej kopalni węgla kamiennego

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 29-34Słowa kluczowe: metan, metanonośność, zagrożenia naturalne, desorpcja

Oznaczenie metanonośności pokładów węgla kamiennego odbywa się na podstawie badań prowadzonych na próbkach kawałkowych oraz (najczęściej) zwiercinowych. W tym drugim przypadku istnieje Polska Norma określająca sposób oznaczania metanonośności w pokładach węgla kamiennego. Norma obejmuje również wyznaczanie metanonośności przybliżonej na podstawie pomiaru wartości wskaźnika intensywności desorpcji dwuminutowej. W pracy przeanalizowano zależności pomiędzy wartościami wskaźników intensywności desorpcji oraz metanonośnościami dla różnych pokładów kopalni „Zofiówka”. Podano wartości współczynników a i b, równań regresji prostych w układzie Mn=a(Δp)+b. Pokazano, jakie różnice występują pomiędzy poszczególnymi pokładami. Różnice te wynikają najprawdopodobniej z różnic w wartościach współczynników dyfuzji dla poszczególnych pokładów. Przedstawione relacje pomiędzy metanonośnością a wskaźnikiem desorpcji służyć mogą do szacowania zawartości metanu w poszczególnych pokładach z mniejszą niepewnością pomiarową w porównaniu z normą.


Indication of methane volume of beds on the basis of measurements of desorption intensity index illustrated with an example of results from the selected hard coal mine

Key words: methane, methane volume, natural hazards, desorption

Determination of methane volume of hard coal seams takes place on the basis of a research conducted on lump samples and (most often) drilling samples. The latter is determined by a Polish Standard which describes the method of designation of methane volume of hard coal beds. The Standard includes also the determination of methane volume approximated on the basis of measurements of the two-minute desorption intensity index value. This paper presents an analysis of relations between the values of desorption intensity indexes and methane volumes for different coal beds in “Zofiówka” coal mine. The values of a and b coefficients of simple regression equations in the system Mn = a(Δp) + b were presented. This work presents the differences between particular coal beds. These differences most likely result from the differences in values of diffusion coefficients for particular coal beds. The presented relations between the methane volume and the desorption index may be used for the estimation of methane concentration in particular coal beds with less measurement uncertainty than it would be in the Standard.

UKD 622.333:622.1:550.8:622.167/.168Dr hab. inż. Janusz Madej

Badania grawimetryczne w wybranych szybach górniczych na terenie GZW

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 35-42Słowa kluczowe: badania grawimetryczne w szybach górniczych, poprawka górnicza siły ciężkości, gęstość interwałowa

Artykuł prezentuje wyniki badań grawimetrycznych wykonanych w szybach górniczych. Omówiono metodę pionowego profilowania grawimetrycznego, przedstawiając fizyczne podstawy jej zastosowania. Zaprezentowano metodykę zarówno pomiarów grawimetrycznych w szybie, jak i sposób przetwarzania ich wyników. W pracy przedstawiono oryginalną metodę obliczania poprawki górniczej siły ciężkości od przewodu szybowego. Jej zastosowanie przyczynia się do otrzymywania gęstości objętościowych skał, występujących poza obudową szybu, zbliżonych do wartości rzeczywistych. W wyniku przeprowadzonej interpretacji badań wykryto strefy rozluźnień ośrodka skalnego wokół szybów. Strefy te mogą stanowić źródło stwierdzonych uszkodzeń obudowy i zmian w położeniu jej elementów.Gravimetric research in selected mine shafts in the Upper Silesian Coal Basin

Key words: gravimetric research in mine shafts, gravity correction, interval density

This paper presents the results of gravimetric research conducted in mine shafts. The method of vertical gravimetric survey is discussed in the context of physical grounds of its application. Both the methodology of gravimetric measurements in mine shafts and data processing are presented. This paper presents an original method of calculating gravity correction related to a mine shaft. The use of it contributes to obtaining total density values of the rock outside the shaft lining close to the actual values. As a result of the interpretation of the research results, a loosening zone in the rock mass surrounding the shafts was detected. Loosening zones may cause determinable damage in shaft lining and changes in the location of its elements.

UKD 622.333:622.8:622.83/.84dr hab. inż. prof. PK Elżbieta Pilecka

Rola tektoniki w oddziaływaniu na powierzchnię wysokoenergetycznej sejsmiczności w GZW

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 43-48Słowa kluczowe: wysokoenergetyczne wstrząsy, szkody górnicze, tektonika, górnictwo węgla kamiennego

Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na rolę tektoniki w skutkach na powierzchni terenu spowodowanych wysokoenergetyczną sejsmicznością indukowaną na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Liczne badania wykazały, że rozkład sejsmiczności indukowanej w GZW jest dwumodalny, co jest już powszechnie wykazane w sejsmologii górniczej [16, 10, 11, 12, 13, 27, 6, 4, 2, 3, 5 14]. Moda wysokoenergetyczna jest reprezentowana przez wstrząsy wysokoenergetyczne, powstające w wyniku współdziałania naprężeń eksploatacyjnych z naprężeniami tektonicznymi. Uskoki w GZW, zwłaszcza te, które wykazują naprężenia tektoniczne, mogą być potencjalnymi miejscami wystąpienia wysokoenergetycznego wstrząsu. Zatem można określić rejony będące potencjalnymi rejonami epicentralnymi wysokoenergetycznych wstrząsów. Tektonika powoduje także zaburzenia rozchodzenia się fali sejsmicznej ze źródła wstrząsu. W artykule przeanalizowano oddziaływanie uskoku rydułtowskiego na przykładzie wstrząsu w KWK „Rydułtowy” z dnia 22.02.2013 roku.


Tectonics in the influence on the surface of high-energy seismic activity in the Upper Silesian Coal Basin

Key words:high-energy tremors, mining damage, tectonics, hard coal mining

This paper is an attempt to attract one’s attention to the role of tectonics in the influence on the surface caused by high-energy induced seismic activity in the area of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Number of studies demonstrate that the distribution of induced seismic activity in the USCB is bimodal which is already proved in mining seismology [16, 10, 11, 12, 13, 27, 6, 4, 2, 3, 5 14]. The high-energy mode is represented by high-power tremors occurring as the result of “cooperation” between exploitation stress and tectonic stress. The faults in USCB, especially those of tectonic stress-related nature, may be potential locations of high-energy tremor occurrence. Thus, it is possible to locate the areas with potential epicenters of the high-energy tremors. Tectonics also leads to the disturbance in seismic wave propagation from the epicenter. This paper analyzes the influence of Rydułtowy fault on the example of the tremor in “Rydułtowy” from 22 February 2013.

UKD 622.333:622.324:622.8Mgr inż. Halina Potoczek, Mgr inż. Lucjan Lipnicki

Metan – zagrożenie i korzyści w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 49-57Słowa kluczowe:metan, zagrożenie metanowe, odmetanowanie, zagospodarowanie metanu

W Kompanii Węglowej S.A. tylko dwie kopalnie: „Piast” i „Ziemowit” są kopalniami niemetanowymi. Z pokładów metanowych pochodzi średnio 70% węgla wydobywanego w kopalniach KW S.A., przy czym około 21 % to wydobycie węgla z pokładów zaliczonych do najwyższej, IV kategorii zagrożenia metanowego. Metanowość kopalń utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie, mimo znacznego obniżenia wydobycia. Prowadzenie eksploatacji węgla w kopalniach metanowych wymaga stosowania odpowiedniej profilaktyki zagrożenia metanowego. Kompania Węglowa S.A. systematycznie prowadzi działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy systemów odmetanowania. Metan to nie tylko zagrożenie, to także naturalne źródło energii i ujęcie go na powierzchnię systemami odmetanowania stwarza możliwość jego gospodarczego wykorzystania. W Kompanii Węglowej S.A. metan ujęty w procesie odmetanowania górotworu wykorzystywany jest we własnych instalacjach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Produkcja energii w kogeneracji umożliwia otrzymanie certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej. Efekt ekonomiczny z ujmowania metanu na powierzchnię to także przychód z jego sprzedaży. W latach 2009÷2012 KW S.A. wspólnie z japońską firmą zrealizowała Projekt Wspólnych Wdrożeń (JI). Wygenerowane jednostki redukcji emisji (ERU) przyniosły dodatkowe efekty ekonomiczne. Korzyści z zagospodarowania metanu poprawiają wynik ekonomiczny kopalni i są argumentem umożliwiającym planowanie kolejnych inwestycji związanych z pozyskiwaniem tego gazu.Methane – benefits and hazards in the mines of Kompania Węglowa S.A.

Key words:methane, methane hazard, methane drainage, methane utilization

In Kompania Węglowa S.A. only the ”Piast” and the ”Ziemowit” are non-methane mines. On average, 70% of coal mined in KW S.A. mines comes from methane strata, from which about 21% comes from strata classified into the highest IV category of methane hazard. The methane-bearing capacity is constantly high, despite the significant reduction of exploitation. Exploitation of coal in methane mines requires the application of proper prevention against methane hazard. Kompania Węglowa S.A. systematically makes investments for expansion of methane drainage systems. Despite the hazardous nature of methane, it can be also a natural source of energy, thus draining methane to the surface creates a possibility of its utilization. In Kompania Węglowa S.A. the methane, captured in the process of rock mass drainage, is used in its own installations for thermal and electric energy production. Energy production in cogeneration allows to obtain certificates of origin of electric energy. From the economic point of view, capturing methane to the surface generates additional revenues from the sales of it. In 2009-2012 the KW S.A. together with a Japanese company realized a Joint Implementation Project. The obtained Emission Reduction Units have brought additional economic results. Benefits from the utilization of methane are improving the economic result of a mine and favor the planning of the successive investments connected with acquisition of methane.

UKD 622.333:622.324:622.167/.168Mgr inż. Zbigniew Rawicki, Mgr inż. Dariusz Katan

Badania i rozwój nauki skuteczną drogą do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 58-65Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, zapalenia i wybuchy metanu, wnioski komisji powypadkowych, zadania i projekty badawcze

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Zaprezentowano obszar działania tej instytucji w świetle prowadzonych programów badawczych. Omówiono genezę zainicjowania strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, bieżący (na miesiąc październik 2014 r.) stan realizacji zadań badawczych, prowadzonych w ramach tego projektu oraz oczekiwane rezultaty. Przytoczono najważniejsze produkty końcowe, osiągnięte w zakończonych dotychczas zadaniach. Przybliżono także, w sposób ogólny, zasady nadzorowania realizacji poszczególnych zadań badawczych. W podsumowaniu podkreślono istotę strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” w kontekście adaptacji produktów finalnych poszczególnych zadań i projektów badawczych do przepisów wykonawczych z zakresu prowadzenia ruchu zakładów górniczych.Research and development of science for improvement of work safety in mines

Key words:methane hazard, ignitions and explosions of methane, results of the accident compensation commission

This paper presents basic information on functioning of the National Center of Research and Development in Warsaw. It describes the field of action of this institution in the light of the conducted research projects. The origin of the strategic research project “The improvement of work safety in mines” was described, the current (for November 2014) state of running research tasks, conducted in the framework of this project highlighted and the anticipated results determined. The most important end

products finalized as part of the so far completed tasks were described. Also a general view of the supervising procedures for the realization of research tasks was mentioned. The conclusions place emphasis on the substance of the strategic project “The improvement of work safety in mines” in the context of adjusting the final products, resulting from particular tasks and research projects, to the executive orders in the field of running mining plant operations.

UKD 622.333:622.324:622.167/.168Dr inż. Skoczylas Norbert, Mgr inż. Kudasik Mateusz, Dr hab. inż. Wierzbicki Mirosław, Mgr inż. Murzyn Tomasz

Wyznaczenie desorbowalnej zawartości metanu w węglu oraz efektywnego współczynnika dyfuzji metanu na węglu metodą analogową

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 66-71Słowa kluczowe: metanonośność, współczynnik dyfuzji, wkład węgiel-gaz, desorpcja, metan

Opracowana została koncepcja nowej metody oraz urządzenia pomiarowego generującego dodatkowe parametry opisu układu węgiel-gaz. Dzięki prezentowanej metodzie możliwe jest określenie wartości desorbowalnej zawartości metanu w węglu oraz efektywnego współczynnika dyfuzji. Konstrukcja urządzenia pomiarowego pozwala na pracę w warunkach kopalnianych. Diametralne zmniejszenie klasy ziarnowej próbki węgla skutkuje skróceniem czasu obserwacji procesu emisji gazu do jednej doby. Praca zawiera opis konstrukcji przyrządu, prezentację prototypu oraz przykładowe wyniki testów laboratoryjnych.


Determination of desorbable methane content in coal and effective coefficient of methane diffusion on coal by use of the analog method

Key words: volume of methane, diffusion coefficient, coal-gas insert, desorption, methane

This paper presents a concept of a new method and measurement device which generates additional parameters of coal-gas system description. Thanks to the presented method, it is possible to determine the desorbable value of methane content in coal and effective coefficient of diffusion. The construction of the measurement device allows to operate under mining conditions. Significant reduction of the size grade of a coal sample results in cutting the time of observation of the gas emission process down to twenty-four hours. This paper includes a description of the device, presentation of the prototype and examples of laboratory tests results.

UKD 622.333:622.81/.82:622.86/88prof. dr hab. inż. Jan Szlązak, dr inż. Dariusz Musioł, dr hab. inż. Henryk Badura

Analiza przypadków ewakuacji załóg górniczych na drogach ucieczkowych w kopalniach węgla kamiennego

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 72-78Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, zagrożenia aerologiczne, ewakuacja załogi, drogi ucieczkowe

W artykule dokonano analizy przypadków ewakuacji załóg górniczych w kopalniach węgla kamiennego w latach 1990÷2013. Analiza została przeprowadzona na podstawie archiwalnej dokumentacji powypadkowej, będącej w dyspozycji Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Analiza ta została dokonana pod kątem występującego zagrożenia, w szczególności zagrożenia pożarowego i metanowego oraz wykorzystania indywidualnego sprzętu ucieczkowego będącego na wyposażeniu górników.Analysis of mining crew evacuation on the escape routes in hard coal mines

Key words:coal mining, aerologic hazard, crew evacuation, escape routes

This paper presents an analysis of mining crew evacuation cases in coal mines in 1990÷2013. The analysis was performed on the basis of archival injury documentation from the Higher Mining Office in Katowice, from the point of view of potential hazards, especially fire and methane hazards and the use of specific rescue equipment at each miner’s disposal.

UKD 622.333:622.324:622.4Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak, Dr hab. inż. Marek Borowski, Dr Justyna Swolkień

Ocena efektywności odmetanowania górotworu przy eksploatacji pokładu ścianą z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 79-86Słowa kluczowe:zagrożenie metanowe, odmetanowanie, efektywność odmetanowania, system wentylacji

Odmetanowanie w polskich kopalniach węgla kamiennego jest prowadzone w celu zmniejszenia wydzielania metanu do wyrobisk górniczych, co pozwala na utrzymanie dopuszczalnego stężenia w przepływającym powietrzu przez wyrobiska górnicze. W ten sposób zapewniane jest bezpieczeństwo pracującej załodze. W artykule przedstawiono sposób odmetanowania w ścianie 2 w pokładzie 506, który jest eksploatowany w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. W przypadku analizowanego wyrobiska ścianowego, wydzielający się metan z frontu ściany jest odprowadzany równoległym chodnikiem wentylacyjnym. W artykule przedstawiono wpływ systemu przewietrzania wyrobiska ścianowego na efektywność odmetanowania w ścianie 2 w pokładzie 506. W celu oceny wielkości zagrożenia metanowego wykonano pomiary stężenia metanu, prędkości powietrza, ciśnienia absolutnego powietrza oraz stężenia i ilości metanu ujmowanego przez system odmetanowania. Wyniki uzyskane z badań zostały wykorzystane do określenia zmian metanowości bezwzględnej, wentylacyjnej oraz ilości ujmowanego metanu wraz z efektywności odmetanowania.Effectiveness of methane drainage from the rock mass with the parallel ventilation heading during longwall mining

Key words: methane hazard, methane drainage, effectiveness of methane drainage, ventilation system

Methane drainage is used in Polish coal mines in order to reduce mine methane emission as well as to keep methane concentration in mine workings at safe levels. This paper describes the method of methane drainage used in longwall 2 in seam no. 506. In Poland, coal seams are frequently mined under difficult conditions of very high methane hazard. In such situations, methane is drained by means of parallel ventilation headings. This paper shows the influence of a specific ventilation system on the drainage efficiency at longwall 2 in seam no. 506. In this longwall, measurements of methane emission and the efficiency of the drained methane were taken. They consisted in gauging methane concentration, air velocity, absolute air pressure and the amount of methane removed by a drainage system. Experimental data was used to estimate the variations in absolute and ventilation methane-bearing capacity as well as to gauge the efficiency of methane drainage.

UKD 622.333:622.324:622.81/.82Dr hab. inż. Stanisław Trenczek

Zapalenia i wybuchy metanu w kontekście inicjałów związanych z zagrożeniami technicznymi i naturalnymi

Przegląd Górniczy 2015 nr 2 str. 87-92Słowa kluczowe: górnictwo, zagrożenia techniczne, zagrożenia naturalne, wybuch metanu, inicjały

Przypomniano uwarunkowania towarzyszące zapaleniom i wybuchom metanu w kopalniach podziemnych. Scharakteryzowano dotychczasową klasyfikację inicjałów zapaleń metanu pod kątem możliwości ich kontroli oraz zapobiegania ich wystąpieniu. Przedstawiono podział zagrożeń technicznych. Omówiono zdarzenia związane z zapaleniami i wybuchami metanu w polskich kopalniach w okresie ostatnich 12 lat pod kątem inicjałów. Dokonano identyfikacji inicjałów pod kątem zagrożeń technicznych i naturalnychMethane ignitions and explosions in the context of the initials related to technical and natural hazards

Key words: mining, technical hazards, natural hazards, methane explosions, initials

Conditions associated with methane ignitions and explosions in the underground mines were recalled in this work. This paper also presents the previous classification of initials of methane ignitions relating to the possibility of their control and to prevent their occurrence. A classification of technical hazards was presented as well. The events related to methane ignitions and explosions in the Polish collieries in the last 12 years in terms of their initials were discussed. Identification of the initials

regarding the technical and natural hazards was made. na

terenie GZW”„Rola tektoniki w oddziaływaniu na powierzchnię

«
: starastr
starastr -> Streszczenia Nr 5 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 5 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Przeglądu Górniczego nr 11-12/2010 ukd: 622(438): 658. 155(438): 338. 45
starastr -> Spis treści pg nr 11-12/2009 dr Joanna Kulczycka, mgr inż. Małgorzata Piotrowska: „Ocena rentowności wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce w latach 2000-2007”
starastr -> Andrzej Lisowski Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce
starastr -> Dr hab inż. Tadeusz Tatara, prof. Pk, Dr inż. Filip Pachla „Uszkodzenia w obiektach budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych”
starastr -> Streszczenia Nr 6 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 6 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Nr 11 Przegląd Górniczy 2011 contents nr 11 Polish Mining Review 2011
starastr -> Streszczenia Nr 2 Przegląd Górniczy 2013 contents nr 2 Polish Mining Review 2013
starastr -> Lisowski A. Trzeba wrócić do przesłania profesora Bolesława Krupińskiego polemiki – dyskusje
starastr -> Streszczenia Nr 1 Przegląd Górniczy 2015 contents nr 1 Polish Mining Review 2015
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna