Streszczenia Nr 4 Przegląd Górniczy 2012 contents nr 4 Polish Mining Review 2012Pobieranie 48.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar48.4 Kb.
Streszczenia Nr 4 Przegląd Górniczy 2012

CONTENTS Nr 4 Polish Mining Review 2012
UKD: 622.28.043/.044: 622.281.74/.76-034.1: 622.831.3

mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski

Zastosowanie obudowy kotwowej podatnej celem poprawy stateczności wyrobisk poprzez częściowe przejmowanie deformacji górotworu.

Słowa kluczowe: obudowa kotwowa, upodatnienie

W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne kotew przeznaczonych dla warunków górniczych, w których górotwór deformuje się. Zaprezentowano kotwy, które uległy modyfikacji, ze względu na zastosowany gatunek stali lub dodanie do nich elementów upodatniających, a także nowe kotwy, które przechodzą fazę testów. Na podstawie przykładu z kopalni „Liyazhuang” oraz jednej z GZW, pokazano, iż obudowa kotwowa podatna, wykonana ze stali konstrukcyjnej, nisko stopowej o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie, dobrze przystosowuje się do deformacji górotworu.


The application of yielding bolt support in order to improve the stability of excavations through partial taking over of rock mass deformations

Key words: bolt support, yielding

Abstract: The article presents constructional solutions of bolts intended for mining conditions, in which the rock mass becomes deformed. Moreover, bolts have been presented which were modified on account of the application of a new steel grade or added yielding elements to them, as well as new bolts, which have been tested. On the ground of samples from the hard coal mine ”Liyazhuang” and one of the mines from the Upper Silesian Coal Basin, it has been indicated that yielding bolt support

made from constructional steel, low-alloyed and with increased tensile strength, well adopts to rock mass deformations..
UKD: 622.232.8-047.37: 622.23.054.54-045.44: 621.912.025-045.44: 539.4.019

Dr inż. Piotr Cheluszka, Dr inż. Piotr Sobota

Wpływ dokładności rozmieszczenia noży skrawających na obciążenie głowic w kombajnie chodnikowym.

Słowa kluczowe:kombajn chodnikowy, głowice urabiające, stereometria, obciążenie, dokładność rozmieszczenia

Przeprowadzono badania wpływu zmiany ustawienia noży na ich obciążenie z wykorzystaniem programu komputerowego przeznaczonego do wspomagania procesu projektowania i doboru głowic urabiających w określonych warunkach geologiczno-górniczych KREON v.1.1. Dla zaprojektowanej głowicy zmieniano położenie wierzchołka jednego noża skrawającego. Zmiana ustawienia noża poprzez zmianę położenia wierzchołka ostrza noża powoduje zmniejszenie objętości skrawu realizowanego przez ten nóż i zmniejszenie sił działających na niego, przy równoczesnym wzroście obciążenia sąsiedniego noża lub wzrost sił działających na nóż o zmienionym położeniu.


The influence of accuracy of cutting knives spacing on the load of heads in the road header machine

Key words:road header machine, cutting heads, stereometry, load, spacing accuracy

Abstract: Investigations into the influence of change of knives arrangement on their load using the computer programme intended to assist the process of design and selection of cutting heads for determined mining and geological conditions KREON v. 1.1. were carried out. For the designed head the position of one cutting knife vertex was changed. The change of knife arrangement through the change of the position of knife edge vertex causes the decrease of the volume of cut realized by this knife and reduction of forces acting on it with simultaneous increase of load of the adjacent knife or increase of forces acting on the knife with changed position.
UKD: 622.647.53-027.236: 62-252

Dr inż. Piotr Sobota

Doświadczalne wyznaczenie sprawności bębna łańcuchowego w przenośniku zgrzebłowym.

Słowa kluczowe:przenośnik zgrzebłowy, bęben łańcuchowy, sprawność

W artykule przedstawiono rezultaty badań przenośnika zgrzebłowego w warunkach dołowych, pozwalających na doświadczalne wyznaczenie sprawności bębnów łańcuchowych, rozumianej jako sprawność zazębienia łańcucha z tymi bębnami. Sprawność bębnów łańcuchowych wraz z przekładnią zębatą w przenośniku zgrzebłowym wyznaczono na podstawie przebiegów czasowych sił w łańcuchu prawym i lewym, zarejestrowanych przez zestawy siłomierzy oraz przebiegów czasowych momentów obrotowych, zmierzonych przez momentomierze zamontowane na wałach silników napędowych w napędzie wysypowym i zwrotnym. Wyznaczone na drodze doświadczalnej, w rzeczywistych warunkach eksploatacji, górniczego przenośnika zgrzebłowego wartości sprawności bębnów łańcuchowych są niskie. W aspekcie dużych mocy zainstalowanych w napędach świadczy to o znacznych stratach mocy podczas przekazywania siły uciągu z bębnów na łańcuch zgrzebłowy.


Experimental efficiency determination of the chain barrel in the scraper chain conveyor

Key words:scraper chain conveyor, chain barrel, efficiency

Abstract: The article presents the results of investigations of a scraper chain conveyor in underground conditions allowing experimental efficiency determination of chain barrels understood as the eficiency of chain meshing with these barrels. The efficiency of chain barrels together with toothened gear in the scraper chain conveyor was determined on the basis of time courses of forces in the right and left chain registered by dynamometer sets and time courses of torques measured by torque meters mounted on shafts of driving motors in the discharge driving set and reversible driving set. The values of efficiency of chain barrels determined by way of experiment in real conditions of exploitation of the mining scraper chain conveyor are low. In the aspect of high powers installed in the drives, this fact proves considerable losses of powers during the transmission of the draw-ball pull from the barrel to the scraper chain.
UKD: 622.647.53-047.37; 621.867.1-047.37: 539.412: 531.3: 531.6

dr inż. Andrzej Pytlik

Dyssypacja energii w łańcuchu przenośnika zgrzebłowego przy obciążeniu dynamicznym symulującym awaryjny stan zablokowania cięgna.

Słowa kluczowe: przenośnik zgrzebłowy, łańcuch, badania stanowiskowe, obciążenie dynamiczne, siła rozrywająca, dyssypacja energii, odporność dynamiczna

W praktyce ruchowej występują zdarzenia zahaczania lub klinowania się cięgien przenośnika zgrzebłowego, prowadzące do poważnych awarii łańcucha, elementów złącznych i zgrzebeł. Podczas gwałtownego blokowania się cięgna, często nie jest ono w stanie dyssypować całej energii napędu, co w konsekwencji jest jedną z przyczyn rozrywania się łańcucha na skutek jego dynamicznego obciążenia o charakterze udarowym. W związku z tym, że nie istnieją obecnie żadne normy ani metodyki badań, pozwalające określić odporność dynamiczną łańcuchów na obciążenia dynamiczne, opracowano przez autora artykułu metodykę badań, pozwalającą na określanie maksymalnej energii, którą łańcuch jest w stanie dyssypować bez zniszczenia jego ciągłości. W artykule przedstawiono metodykę stanowiskowych badań, stanowisko badawcze, zbudowane przy współpracy GIG z firmą THIELE GmbH & Co.KG. oraz wyniki analizy obciążeniowo-deformacyjnej łańcuchów o wielkości d×p (wyrażonej iloczynem wartości nominalnych w mm średnicy ogniwa i podziałki łańcucha) wynoszącej 34×126, wykonanych w klasie THD oraz TSD

bez zabezpieczenia antykorozyjnego.
Energy dissipation in the chain of a scraper chain conveyor under dynamic load simulating the emergency state of flexible connector blocking

Key words:Scraper chain conveyor, chain, stand tests, dynamic load, breaking force, energy dissipation, dynamic rersistance

Abstract: In the operational practice occur events of catching and wedging of flexible connectors of the scraper chain conveyor that lead to serious failures of the chain, connecting elements and scrapers. During impetuous blocking of the flexible connector frequently it is not able to dissipate the whole energy of the drive, what in consequence is one of the reasons of breaking of the chain as a result of its dynamic load of impact character. In connection with the fact that there do not exist at present any standards of testing methodologies allowing to determine the dynamic resistance to dynamic loads, the author has developed a testing methodology, enabling to determine the maximum energy, which the chain is able to dissipate without the destruction of its continuity. The article presents the methodology of stand tests, the test stand constructed in co-operation of the Central Mining Institute (GIG) with the firm THIELE GmbH & Co.KG. and the results of load-strain analysis of chains of the size d×p (expressed by the product of nominal values in mm of the link diameter and chain pitch) amounting to 34×126 , carried out in the THD and TSD class without anti-corrosion protection.

UKD:622.831.246: 622.28.048.6-047.58: 620.173: 622.012.22dr hab.inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH, mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski

Badania porównawcze nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów o różnym wypełnieniu.

Słowa kluczowe: obudowa górnicza, kasety

Przedmiotem rozważania autorów są kaszty drewniane wykonane z drewna bukowego stosowane w kopalniach podziemnych. W warunkach laboratoryjnych wykonano modele kasztów w skali liniowej 1:10 i poddano je obciążeniu ściskającemu w różnych konfiguracjach konstrukcyjnych. Zbadano kaszty wypełnione materiałem sypkim, spoiwem wiążącym oraz kaszty nie wypełnione. Określono wartości odkształceń dla narastającej siły ściskającej oraz podano maksymalną nośność przy określonych wartościach odkształceń właściwych oraz obliczono wskaźniki sztywności kasztów w zależności od sposobu wypełnienia jego wnętrza.


Comparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling

Key words: Mining support, chocks

Abstract: The subject of the authors’ consideration are wooden chocks made from beechwood used in uderground mines. In laboratory conditions models of chocks at the linear scale 1:10 were carried out and subjected to compressive load in different constructional configurations. Chocks filled with loose material, binding material and non-filled chocks were tersted. The values of strains for the increasing compressive strength were determined and the maximum load capacity under determined values of specific strains were given as well as indices of chock rigidity according to the type of filling of its inside were calculated.
UKD: 622.831: 551.241(438-13): 622.333(438-13): 622.834.2-047.58: 519.61/.64

Dr inż. Marek Wesołowski

Określenie wpływu projektowanej eksploatacji na deformacje w rejonie uskoku radzionkowskiego.

Słowa kluczowe: podziemna eksploatacja górnicza, uskoki, modelowanie numeryczne, deformacja górotworu

W artykule podjęto próbę określenia wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Bobrek-Centrum” w złożu „Centrum” w pokładzie 620 na uskok Radzionkowski. W ramach pracy analizowano trzy warianty prowadzonej eksploatacji górniczej: zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża, zgodnie z Planem Ruchu oraz w oparciu o wariant pośredni. Do procesu modelowania numerycznego wykorzystano program różnic skończonych FLAC.


Determination of the influence of planned exploitation on deformations in the area of the ”Radzionkowski” fault

Key words: underground mining exploitation, faults, numerical modelling, rock mass deformation

Abstract: This article is an attempt to determine the influence of mining exploitation conducted by the ”Bobrek-Centrum” colliery in the ”Centrum” deposit in the seam 620 on the ”Radzionkowski” fault. In the framework of the work three variants of conducted mining exploitation are analyzed: according to the Deposit Management Plan, according to the Operational Plan and on the basis of an intermediate variant. For the numerical modelling process the finite difference programme (FLAC) was used.
UKD: 622.333: 622.817.47-044.53: 546.246-31: 541.183

Dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak, Dr inż. Jarosław Chećko, Mgr inż. Leszek Wątor, Dr hab. inż. Ludwik Zawisza, prof. AGH.

Ogólna charakterystyka technologii intensyfikacji wydobycia metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2 (ECBM)

Słowa kluczowe: metan pokładów węgla, dwutlenek węgla, intensyfikacja wydobycia metanu z pokładów węgla

Metan zawarty w pokładach węgla powstaje na skutek uweglenia substancji organicznej i traktowany jest jako źródło zagrożenia. Eksploatacja metanu z pokładów węgla prowadzona jest w USA od wielu lat. Pierwotna metoda wydobycia metanu z pokładów węgla polega na zatłaczaniu wody i zmniejszaniu ciśnienia w zbiorniku, pozwala na wydobycie około 20÷60 % gazu. W celu uzyskania większego stopnia sczerpania metanu z pokładów węgla od lat 1990-tych stosuje się zaawansowane

metody wydobycia tego gazu (ECBM) poprzez zatłaczanie azotu (N2-ECBM) i zatłaczanie dwutlenku węgla (CO2- ECBM) wykorzystują one różne mechanizmy intensyfikacji desorpcji metanu i jego wydobycia. Dwutlenek węgla jest preferencyjnie sorbowany przez węgiel w stosunku do metanu. W pokładach węgla zawierających metan matryca węgla może kurczyć się w wyniku desorpcji i rozszerzać w wyniku sorpcji gazów. Zmiany objętości węgla są kluczowe ze względu na to, że związane są z przepuszczalnością pokładów węgla, która wpływa na ciśnienie zatłaczania i eksploatację metanu
General characteristics of the technology of coal-bed methane output by means of CO2 injection (ECBM).

Key words: coal-bed methane, carbon dioxide, coal-bed methane output intensification

Abstract: Methane contained in coal seams originates as a result of organic substance coalification and is treated as a hazard source. Coal-bed methane exploitation is conducted in the USA since many years. The primary method of coal-bed methane exploitation consists in water injection and pressure reduction in the reservoir; it allows to exploit about 20-60% of gas. In order to obtain a higher degree of coal-bed methane output, since the nineties advanced methods of exploitation of this gas are used (ECBM) by means of nitrogen injection (N2-ECBM) and carbon dioxide injection (CO2-ECBM). These methods use various mechanisms of methane desorption intensification and methane exploitation. Carbon dioxide is preferentially sorbed through coal in relation to methane. In coal seams containing methane the coal matrix can shrink as a result of desorption and extend in consequence of gas sorption. The changes of coal volume are the key ones on account of the fact that they are connected with coal seam permeability, which influences the injection pressure and methane exploitation.
UKD: 626.87: 550.837.31: 536: 662’17-047.37: 622.333

dr inż. Andrzej Kotyrba, mgr inż. Marcin Grądziel, mgr inż. Krzysztof Gogola

Zastosowanie metody elektrooporowej w badaniach stanu termicznego zwałowisk odpadów powęglowych.

Słowa kluczowe: geofizyka, metod elektrooporowa, zwałowisko odpadów, węgiel, pożar

W zwałowiskach odpadów w sprzyjających warunkach aerologicznych węgiel ulega samozapaleniu. Inicjuje to procesy termiczne w obrębie bryły zwałowiska. Jednym z negatywnych oddziaływań tych procesów na środowisko jest emisja powstających podczas spalania węgla gazów do atmosfery. Sposobem ograniczenia lub likwidacji tych oddziaływań jest prawidłowa rekultywacja hałdy. Aby jednak właściwie zaprojektować prace rekultywacyjne konieczne jest określenie przestrzennej charakterystyki stanu termicznego i geotechnicznego bryły zwałowiska. W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych prac badawczych wykonanych na nieczynnym zwałowisku odpadów powęglowych w Rudzie Śląskiej. Ich zadaniem było określenie przestrzennej charakterystyki strukturalnej i termicznej hałdy z wykorzystaniem pomiarów metodą sondowań elektrooporowych.


Application of the electrical resistance method in investigations of the thermal state of coal waste dumps

Key words: Geophysics, electrical resistance method, waste dump, coal, fire

Abstract: Exploitation waste dumps of the hard coal mining industry are a durable element of the landscape in Silesia. In contradiction to waste dumps of other mining industry branches they are characterized by the content of coal in their mineral composition. In favourable aerological conditions coal is subject to spontaneous combustion. This phenomenon initiates thermal processes within the dump lump. One of the negative impacts of these processes on the environment is the emission into the atmosphere of gases originating during coal combustion. A method of reduction or elimination of these impacts is proper dump reclamation. In order to plan suitably the reclamation operations, it is necessary to determine the spatial characteristics of the thermal and geotechnical state of the dump lump. The article presents the results of experimental research work carried out at an inactive coal waste dump in Ruda Śląska in the framework of the research project POIG 1.3 entitled ”Management system of liquidation of CO emissions from coal waste dumps”. The task of the research work was the determination of the spatial structure and thermal characteristics of the dump using measurements by means of the electrical resistance prospecting method.
UKD:622.333(438-13): 656.5: 622.273.217-026.67: 666.963-026.56

Dr inż. Marian Madaj, Dr inż. Wojciech Klimas, Zygfryd Jaksa

Transport grawitacyjny konstrukcyjnych spoiw mineralnych z powierzchni do podziemnych wyrobisk górniczych.

Słowa kluczowe: rurociągi podsadzkowe, kopalnie podziemne, podsadzka, spoiwa mineralne, transport grawitacyjny

W artykule przedstawiono nietypowy w polskim górnictwie węglowym przykład transportu (hydraulicznego) grawitacyjnego konstrukcyjnych spoiw mineralnych z powierzchni kopalni do miejsca wykonania tam izolacyjno-oporowych Ti-137 i Ti-138 w upadowych Iz i Iw pokładu 338/2 na poz.700 m w kopalni „Budryk”. Przedstawiono właściwości fizyko-mechaniczne wybranych spoiw mineralnych popiołowo-cementowych uwzględniając sposób ich przygotowania na powierzchni i transportu siecią istniejących rurociągów podsadzkowych do podziemnych wyrobisk górniczych.


Gravitational transport of constructional mineral binding agents from the surface to underground mine workings

Key words: stowing pipelines, underground mines, stowing, mineral binding agents, gravitational transport

Abstract: The article presents the non-typical in the Polish mining industry example of the gravitational (hydraulic) transport of constructional mineral binding agents from the mine surface to the site of performance of isolation-resisting Ti-137 and Ti-138 dams in the Iz and Iw inclines of the seam 338/2 on the level 700 m at the ”Budryk” colliery. The physico-mechanical properties of selected mineral ash-cement binding agents are presented, taking into consideration the method of their preparation on the surface and transport using the network of existing stowing pipelines to underground mine workings.
UKD: 502.5: 504.2: 504.5: 628.16: 622.538: 626.8

Dr hab. Krzysztof Labus prof. nzw.w Pol. Śl, Dr inż. Sylwia Skoczyńska-Gajda

Przegląd biernych metod oczyszczania kwaśnych wód kopalnianych.

Słowa kluczowe: drenaż kwaśnych wód, oczyszczanie wód , ochrona środowiska

W artykule przedstawiono istotę zjawiska formowania kwaśnych wód (AMD), często towarzyszącego działalności górniczej i składowaniu odpadów. Scharakteryzowano czynne i bierne metody remediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego w wyniku zjawiska AMD. Przedstawiono zasady doboru tych metod, wskazując na wzrastające zainteresowanie metodami opartymi na naturalnych procesach przebiegających w środowisku.


A review of passive treatment methods of acid mine drainage

Key words: acid mine drainage ,water treatment, environment protection

Abstract: The article presents the essence of the acid mine drainage (AMD) formation phenomenon, frequently accompanying the mining activity and waste storage. Active and passive remediation methods of the water environment polluted as a result of the AMD phenomenon are characterized. The principles of selection of these methods are presented, indicating the increasing interest in methods based on natural processes occurring in the environment.
UKD:622.807.12: 621.928.9: 622.012.22: 622.413.6: 622.457.2: 622.016.3: 536.1

Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, Mgr inż. Zbigniew Kuczera

Parametry powietrza w suchym odpylaczu filtracyjnym

Słowa kluczowe: odpylacz suchy, parametry termodynamiczne powietrza, warunki cieplne

W artykule dokonano oceny szczelności pracującej instalacji odpylającej z suchym odpylaczem typu HBKM 1/400 oraz określono jego wpływ na temperaturę i wilgotność przepływającego powietrza. Znajomość tych wielkości ma istotne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu temperatury i wilgotności powietrza w wyrobiskach korytarzowych przewietrzanych kombinowaną wentylacją lutniową, w której w pomocniczym lutniociągu zabudowany jest ten typ odpylacza. W formie tabelarycznej przedstawiono wyniki przeprowadzonych w warunkach in situ pomiarów parametrów termodynamicznych przepływającego rozważaną instalacją powietrza. Wykonano analizę statystyczną bezwzględnych i względnych odchyłek wilgotności właściwej oraz wydatku objętościowego powietrza w instalacji odpylającej. Wyznaczono również średni przyrost temperatury powietrza w przedmiotowej instalacji.


Air parameters in the dry filter dust collector

Key words: dry dust collector, thermodynamic parameters of air, thermal conditions

Abstract: In the present article the tightness of a working dust extracting installation equipped with a dry filter dust collector of the HBKM 1/400 type is assessed and the filter’s influence on the temperature and humidity of flowing air through the installation is determined. The knowledge of these quantities is highly important for the appropriate determination of the distribution of air temperature and humidity in roadway workings ventilated by means of combined air duct ventilation, where in the auxiliary air duct this type of dust collector is installed. The results of measurements of thermodynamic parameters of air flowing through the considered installation conducted under in situ conditions are presented in the tabular form. The statistic analysis of absolute and relative deviatons of the specific humidity as well as volumetric expenditure of air in the dust extracting installation has been performed. Moreover, the average air temperature increase in the installation has been determined.
Bolesław Ciepiela__

Jubileusz 60-lecia immatrykulacji na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie - Informacja

W dniach 2÷3 września br. doszło do spotkania koleżanek i kolegów, którzy 1 października 1951 roku rozpoczęli studia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
: starastr
starastr -> Streszczenia Nr 5 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 5 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Przeglądu Górniczego nr 11-12/2010 ukd: 622(438): 658. 155(438): 338. 45
starastr -> Spis treści pg nr 11-12/2009 dr Joanna Kulczycka, mgr inż. Małgorzata Piotrowska: „Ocena rentowności wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce w latach 2000-2007”
starastr -> Andrzej Lisowski Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce
starastr -> Dr hab inż. Tadeusz Tatara, prof. Pk, Dr inż. Filip Pachla „Uszkodzenia w obiektach budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych”
starastr -> Streszczenia Nr 6 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 6 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Nr 11 Przegląd Górniczy 2011 contents nr 11 Polish Mining Review 2011
starastr -> Streszczenia Nr 2 Przegląd Górniczy 2013 contents nr 2 Polish Mining Review 2013
starastr -> Lisowski A. Trzeba wrócić do przesłania profesora Bolesława Krupińskiego polemiki – dyskusje
starastr -> Streszczenia Nr 1 Przegląd Górniczy 2015 contents nr 1 Polish Mining Review 2015
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna