Streszczenia pg nr 9/2010 ukd: 628 045/. 047: 628. 4: 622. 343(438): 622. 363. 1(438): 622. 693. 24-027. 32: 621. 039. 7Pobieranie 107.87 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar107.87 Kb.
Streszczenia PG nr 9/2010
UKD: 628.4.045/.047: 628.4: 622.343(438): 622.363.1(438): 622.693.24-027.32: 621.039.7

Karbownik A.,Wodarski K.

Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 2-5Słowa kluczowe: strategia spółki węglowej, analiza strategiczna, kopalnie węgla kamiennego, metodyka oceny kopalń

Treść: Budowa strategii spółki węglowej wymaga przeprowadzenia analizy strategicznej obejmującej badanie otoczenia spółki oraz

jej sytuacji wewnętrznej. Szczególne znaczenie ma tutaj analiza i ocena stanu aktualnego oraz potencjału rozwojowego kopalń,

wchodzących w skład spółki, jako jej jednostek strategicznych. W artykule przedstawiono metodykę oceny kopalń dla potrzeb

budowy strategii spółki węglowej.

UKD: 628.4.045/.047: 628.4: 622.343(438): 622.363.1(438): 622.693.24-027.32: 621.039.7

Wirth H.,Kubacki K.

Nabycie zagranicznego złoża miedzi – realizacja strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 6-8Treść: KGHM Polska Miedź S.A. jest dziewiątym producentem górniczym miedzi na świecie. Produkuje około 440 tysięcy Mg miedzi w koncentracie pochodzącej z własnych złóż. Strategia spółki uchwalona w 2009 r. zakłada zwiększenie łącznego poziomu produkcji do 700 tysięcy Mg. Aby cel ten osiągnąć, KGHM musi powiększać swoją bazę zasobową poprzez nabywanie nowych złóż poza obszarem Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Na początku maja 2010 r. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy inwestycyjnej z Abacus Mining & Exploration Corporation, dotyczącej wspólnej inwestycji w złoże miedzi i złota Afton-Ajax, w prowincji Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady. Jest to pierwszy krok ku realizacji strategii KGHM, a niniejszy artykuł opisuje szczegółowo proces selekcji projektów, złoże Afton-Ajax, strukturę transakcji oraz wycenę wartości projektu.
UKD: 622.333: 622.81-047.43: 622.8-025.52

Bijańska J.

Wybrane problemy w prognozowaniu rentowności produkcji węgla kamiennego w kopalniach

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 9-12Słowa kluczowe: prognozowanie rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego, analiza danych statystycznych

Treść: W artykule przedstawiono wybrane problemy, które pojawiły się w toku realizacji badań w zakresie prognozowania rentowności produkcji węgla kamiennego w perspektywie do roku 2020 r. Problemy te wynikały przede wszystkim z dostępności i specyfiki danych statystycznych, natomiast związane były z jakością opracowanych modeli prognostycznych oraz z wyborem metod prognozowania, a także z oceną dokładności i trafności uzyskanych prognoz.
UKD: 628.4.045/.047: 628.4: 622.343(438): 622.363.1(438): 622.693.24-027.32: 621.039.7

Bijańska J.,Wodarski K.

Model symulacyjny dla prognozowania rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 12-15Słowa kluczowe: prognozowanie rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego, model symulacyjny

Treść: W artykule przedstawiono model symulacyjny, który został opracowany jako narzędzie dla wspomagania prognozowania rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego. W szczególności przedstawiono cel opracowania modelu, sposób odwzorowania kopalni węgla kamiennego, zestaw danych wykorzystywanych w modelu, przyjęte metody prognozowania wartości czynników mających wpływ na rentowność produkcji w kopalni oraz metody symulacyjne.
UKD: 622.012: 005.591.452(438): 004.364(438): 005.336.1-022.51

Turek M., Jonek-Kowalska I.

Źródła efektów koncentracji na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 16-19Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, efekty koncentracji przedsiębiorstw, zasoby

Treść: W niniejszym artykule podjęto problem źródeł efektów koncentracji przedsiębiorstw. Prowadzone rozważania odniesiono do koncentracji branżowej dokonanej w ramach Kompanii Węglowej S.A. Identyfikacja źródeł efektów koncentracji została przeprowadzona w kontekście procesu łączenia zasobów majątkowych, kapitałowych i ludzkich.
UKD: 622.012: 336.02-047.58: 658.15-047.58: 005.342

Turek M.,Michalak A.

Uwarunkowania budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 20-23Słowa kluczowe: model finansowania, przedsiębiorstwo górnicze, działalność operacyjna

Treść: W sytuacji finansowej, w jakiej działają obecnie przedsiębiorstwa górnicze, konieczna staje się weryfikacja ich strategii w zakresie struktury finansowania. Autorzy podjęli próbę stworzenia nowych modeli finansowania. Modele finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych budowane są z uwzględnieniem określonych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które przedstawiono w niniejszym opracowaniu.
UKD: 330.43-047.58: 622.333: 338.45-047.72

Przybyła H.,Kijewska A.

Zastosowanie modeli ekonometrycznych w podejmowaniu proefektywnościowych decyzji w kopalniach węgla kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 24-29Słowa kluczowe: modele ekonometryczne, wyniki górnictwa, mierniki, prognoza

Treść: Autorzy zaproponowali metodykę podejmowania proefektywnościowych decyzji w kopalniach w oparciu o modele ekonometryczne opracowane dla górnictwa węgla kamiennego, wyznaczenie istotnych dla efektywności wskaźników, odniesienie własnych wyników do najlepszych oraz określenie relacji pomiędzy najistotniejszymi wskaźnikami. Wskazano również na znaczenie i wpływ czynnika ludzkiego na osiągane wyniki kopalni.
UKD: 658.1: 005.2: 005.34: 005.342: 622: 339.187

Dziubińska A.

Uwarunkowania innowacji strategicznej w pozyskiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. Perspektywa przemysłu wydobywczego

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 30-33Słowa kluczowe: paradygmat innowacji, koewolucja ekosystemu biznesu, case study

Treść: W artykule przedstawiono podstawowe bariery związane z tradycyjnymi założeniami procesów innowacji w organizacjach biznesowych. Postawiono również pytanie o przydatność nowoczesnych koncepcji strategicznych, opartych na systemowym podejściu do organizacji i biznesu, w warunkach branży przemysłowej jaką jest branża wydobywcza. Odpowiedź twierdzącą poparto wynikami jakościowych badań empirycznych.

UKD:005.2: 005.8: 004.89: 005.342: 622-043: 338.3-047.74: 005-047.74Woźny T., Głodzik S., Magda R., Jasiewicz J.

Innowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 34-37Treść: W pracy wskazano na celowość implementacji niektórych technik i narzędzi, które można w szerszym niż dotychczas stopniu wykorzystać do planowania i projektowania elementów kopalń i górniczych procesów technologicznych, głównie poprzez analizę wąskich gardeł, eliminację marnotrawstwa i zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji (artificial intelligence). Metody te w mniejszym lub większym stopniu są zaawansowane w innych branżach przemysłu.
UKD: 005.2: 622.012: 658.1/.5: 167/.168

Kowal B.

Koncepcja identyfikacji strategicznych celów przedsiębiorstwa górniczego w ramach BSC.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 38-41Słowa kluczowe:Balanced Scorecard, cele strategiczne, ocena spójności respondentów

Treść: Celem artykułu jest przedstawienie sposobu identyfikacji celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego zawartych w obszarach Balanced Scorecard. Zaprezentowano autorską metodologię tzw. „ścieżek przejścia” pozwalających na rozpoznanie i wyznaczenie najistotniejszych celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego.
UKD: 622.333-057.187: 339.138: 662.6: 339.13.021(438)

Bogacz P.

Analiza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców

indywidualnych w Polsce

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 42-45Słowa kluczowe: marketing, badanie rynku, węgiel kamienny, rynek potencjalny.

Treść: Koncepcję badań poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce, zbudowano na autorskim algorytmie badawczym, zgodnym z ideą marketingu relacyjnego. W ramach koncepcji autor zaprezentował wyniki badań gospodarstw domowych w Polsce, użytkujących piece na paliwa grzewcze inne niż stałe, wraz z określeniem jej zróżnicowania regionalnego. Określił tym samym kierunki działań marketingowych przedsiębiorstwa górniczego w budowaniu rynku na węgiel kamienny i efektywnej walki konkurencyjnej z producentami innych paliw grzewczych.
UKD: 622: 662.6: 662.7: 621.31: 620.91: 338.5: 658.8.03: 657.471.1

Bednarczyk J.

Dynamika produkcji i kosztów energii elektrycznej z węgla brunatnego i kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 46-50Słowa kluczowe:energia elektryczna, węgiel brunatny, węgiel kamienny, ceny, koszty

Treść: Elektrownie zasilane węglem brunatnym i kamiennym stanowią decydujące źródła energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym

Polski. Mają porównywalne technologie produkcji, urządzenia, zarządzanie i standardy jakościowe oraz ekonomiczne eksploatacji. Przedstawione wyniki analizy kosztów wytwarzania, cen sprzedaży energii elektrycznej oraz osiąganych przychodów i zysków wskazują na występujące zróżnicowanie tych wskaźników w obu najważniejszych branżach wytwarzania. Wynika ono w dużej części z różnych okresów ich powstawania oraz specyfiki, co nie wyklucza możliwości ich porównywania i uwzględniania w doskonaleniu działalności


UKD: 338.82(438)-044.325: 338.22(438)-043.86: 622(438)

Franik T.

Dynamika inwestowania w górnictwie w okresie przemian gospodarczych w Polsce.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 51-54Słowa kluczowe:przemiany gospodarczo-ustrojowe w Polsce, górnictwo polskie, polityka inwestycyjna

Treść: W pracy przedstawiono analizę dynamiki inwestowania w gospodarce Polski w okresie przemian gospodarczych (1995÷2008) z uwzględnieniem udziału przemysłu oraz górnictwa w tej działalności. Ponoszone nakłady inwestycyjne są jednym z podstawowych czynników wpływających na wielkość efektów gospodarczych osiąganych przez podmioty gospodarcze. Analizowano zmiany udziału nakładów inwestycyjnych wydatkowanych w przemyśle do nakładów całkowitych oraz udział górnictwa w nakładach przemysłu w badanym okresie. Analiza uwzględnia również udział sektora publicznego i prywatnego w ponoszonych nakładach inwestycyjnych. Zastosowaną miarą efektywności wydatkowanych nakładów inwestycyjnych jest stosunek wysokości

efektów, za które uznano wartość dodaną brutto, do wysokości poniesionych nakładów kapitałowych.
UKD: 622.36(100)-048.445: 553.98-048.445

Byrska-Rąpała A.

Poziom niepewności technicznej w międzynarodowych klasyfikacjach zasobów węglowodorów.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 55-59Słowa kluczowe:Kategoria zasobów, system klasyfikacji zasobów, niepewność techniczna, współczynniki korygujące zasoby

Treść: Wyniki działalności finansowej firm naftowych zależą od ilości i wiarygodności zasobów geologicznych i zasobów wydobywalnych,

których oszacowanie następuje już na etapie ustalenia kategorii zasobów, w ramach obowiązującego systemu klasyfikacji

zasobów. W artykule przedstawiono wybrane międzynarodowe systemy klasyfikacji zasobów węglowodorów − PRMS,

klasyfikacja Federacji Rosyjskiej, NPD, UNFC oraz proponowane przez te klasyfikacje współczynniki korekcyjne na ryzyko

techniczne do oceny zasobności obiektów geologicznych. Autorka uzupełnia listę współczynników i ich wartości propozycjami

wybranych autorów na podstawie literatury naftowej.


UKD: 334.76(438): 620.91(438): 622.332(438): 338.5: 502: 662.613.13: 546.264.31

Jurdziak L.,Woźniak J.

Wpływ cen pozwoleń na emisję CO2 na wielkość zasobów węgla opłacalnych do eksploatacji.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 60-63Słowa kluczowe:węgiel brunatny, energetyka, emisje CO2

Treść: Przedstawiono wyniki analizy funkcjonowania bilateralnego monopolu kopalni węgla brunatnego i elektrowni w warunkach niepewności. Badano wpływ cen pozwoleń na emisję CO2 na wielkość zasobów węgla opłacalnych do wydobycia tzn. znajdujących się w obszarze optymalnego wyrobiska docelowego (z algorytmu Lerchsa-Grossmanna) maksymalizującego łączne zyski układu kopalni i elektrowni. Podstawą analiz był zestaw 12 „zagnieżdżonych” wyrobisk optymalnych dla różnych poziomów cen węgla utworzonych dla każdego z 20 wariantów „studialnego” złoża węgla brunatnego w okolicy Legnicy wygenerowanych w procesie symulacji warunkowej. Badano wrażliwość rozwiązania na zmianę cen pozwoleń na emisję dla scenariuszy

odpowiadających różnym poziomom cen pozwoleń.


UKD: 622.333(438): 339.923: 341.12(4-67): 338.22: 330.322.14

Bielecka-Szularz A.

Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle regulacji Unii Europejskiej.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 64-66Słowa kluczowe:pomoc publiczna, górnictwo węgla kamiennego, inwestycje początkowe

Treść: W artykule zarysowano kwestię pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1407/2002 państwa członkowskie mogą wspierać finansowo górnictwo węgla kamiennego do końca 2010 roku.


UKD: 339.722: 330.13: 519.86: 336.02

Bąk P.

Inżynieria finansowa – nowy trend w świecie finansów.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 67-69Słowa kluczowe:inżynieria finansowa, instrumenty pochodne, ryzyko finansowe, rynki finansowe, instrumenty egzotyczne

Treść: Inżynieria finansowa obejmuje metody i narzędzia, które są nowe i twórcze i rozwiązują problemy finansowe. Stąd dotyczy ona instrumentów pochodnych, różnych strategii inwestowania, a w szczególności teorii portfela. Inżynieria finansowa wiąże różne koncepcje nowoczesnych finansów, do których zalicza się wycenę, ryzyko i strategię inwestowania. Zalicza się tu również różne teorie, w szczególności teorie stóp procentowych i teorie kursów walutowych. Znaczenie inżynierii finansowej we współczesnych finansach oraz możliwość wykorzystania tej metody w górnictwie jest tematem niniejszego artykułu.


UKD: 005.334: 622.012: 658.1/.5

Brzychczy E.

Identyfikacja źródeł ryzyka ze strony instrumentów pochodnych dla przedsiębiorstw górniczych.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 70-73Słowa kluczowe:instrumenty pochodne, ryzyko, zarządzanie, przedsiębiorstwa górnicze

Treść: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem instrumentów pochodnych. Zaprezentowano

krótkie wprowadzenie do teorii derywatów oraz wskazano rodzaje ryzyka związanego z ich wykorzystywaniem.
UKD: 336.764/.768(73): 336.172(73): 658.7: 339.13: 622.333: 662.6

Magda R.

Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 74-76Słowa kluczowe:rynek węgla, giełda futures and options, NYMEX

Treść: W artykule przedstawiono zasady zawierania transakcji inwestycyjnych i zabezpieczających w handlu węglem kamiennym na przykładzie kontraktów futures notowanych na giełdzie NYMEX. Przytoczono również rezultaty transakcji inwestycyjnych i zabezpieczających na prostych przykładach.


UKD: 338.45: 622.333: 336.02: 658.14/.17-047.43

Łuczak I.,Sukiennik M.

Metody oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 77-80Słowa kluczowe: kopalnie węgla kamiennego, ocena stanu finansowego, analiza dyskryminacyjna, sieci neuronowe

Treść: W ramach artykułu scharakteryzowano wybrane metody służące ocenie stanu finansowego przedsiębiorstw. Wykazano specyfikę przemysłu wydobywczego oraz scharakteryzowano dotychczasowe prace nad wykorzystaniem poszczególnych metod do oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego.

UKD: 658.8.03: 338.516.22: 622.333: 336.77: 338.53-048.65

Fuksa D.

Wykorzystanie opustów cenowych w polityce kredytowej przedsiębiorstwa górniczego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 81-83Słowa kluczowe: racjonalny system opustów cenowych, opust ilościowy, opust „za płatność”

Treść: Prezentowany artykuł stanowi praktyczną ilustrację zagadnień związanych z modelowaniem racjonalnego poziomu opustów cenowych oferowanych odbiorcom, które teoretycznie przedstawiono w pracy [1]. Metodę obliczania opustów cenowych, obejmujących opust „za płatność” oraz opust ilościowy zaprezentowano na przykładzie realnej kopalni węgla kamiennego. Zwrócono ponadto uwagę na maksymalne graniczne korzyści, jakie można osiągnąć przy stosowaniu zaprezentowanych opustów.


UKD: 622.333: 622.273.23-027.5: 519.85: 658.5-044.52: 339.132-044.52

Snopkowski R. prof. nzw. AGH

Stochastyczny model wydobycia z przodka ścianowego dla jednokierunkowej technologii urabiania kombajnem.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 84-87Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, niestabilność procesu produkcyjnego, wydobycie zmianowe

Treść: W artykule przedstawiono model stochastyczny, którego wykorzystanie umożliwia ustalenie prognozowanego wydobycia na poziomie, którego przekroczenie lub nie przekroczenie, w warunkach danego przodka ścianowego, powinno być tak samo prawdopodobne. W ten sposób wyznaczony poziom wydobycia obiektywizuje rzeczywiste możliwości produkcyjne przodka.


UKD: 338.45-047.72: 338.3-047.72: 622.333-044.3

Utrata A.

Analiza porównawcza metod predykcji wykorzystywanych do krótkoterminowego prognozowania mierników procesu produkcyjnego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 88-90Słowa kluczowe: prognozowanie ekonomiczne, modele adaptacyjne, krótkookresowa predykcja mierników pracy przedsiębiorstwa

Treść: W artykule przedstawiono ocenę sześciu metod prognozowania, które są lub mogą być potencjalnie wykorzystane do krótkoterminowej

predykcji mierników oceny przebiegu procesu produkcyjnego. Oceny tych metod dokonano poprzez analizę trafności prognoz sporządzonych dla czterech różnych szeregów czasowych, charakteryzujących proces wydobywczo- przeróbczy w układzie miesięcznym.
UKD: 622.012: 330.322.5-047.74: 005.922.1: 336.005: 334.658.7

Ranosz R.

Wyznaczanie strefy zwiększonego ryzyka inwestycyjnego na bazie wskaźnika NPV.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 91-93Słowa kluczowe:wycena inwestycji górniczych, NPV (Net Present Value), kontrakty terminowe, koszt zabezpieczenia, strefa bezpieczeństwa

Treść: Opracowano wycenę inwestycji w kontekście ryzyka związanego z podejmowanymi w przedsiębiorstwie górniczym przedsięwzięciami.

W celu pełniejszej oceny ryzyka związanego, wprowadzono modyfikację w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźniku NPV (Net Present Value). Modyfikacja ta polega na uwzględnieniu kosztów zabezpieczenia finansowego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i wyznaczeniu tzw. strefy bezpieczeństwa, informującej o zbyt wysokim ryzyku, a tym samym sugerującej, iż nie powinno się podejmować działań zmierzających w kierunku realizacji planowanej inwestycji.
UKD: 622.333: 005.591.4: 658.310.9: 005.95/.96-044.52: 331.5-044.96

Bator A.

Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia w ramach restrukturyzacji w wybranych podmiotach górniczych.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 94-96Słowa kluczowe: planowanie zasobów kadrowych, restrukturyzacja, górnictwo węgla kamiennego

Treść: W artykule przedstawiono przeszłą oraz bieżącą strukturę zatrudnienia w wybranych podmiotach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Omówiono proces restrukturyzacji zatrudnienia górnictwa węgla kamiennego oraz działania, jakie należy podjąć, aby zakończył się powodzeniem. Przeprowadzono analizę struktury zatrudnienia absolwentów oraz pracowników posiadających uprawnienia emerytalne w wybranych podmiotach górniczych wydobywających węgiel kamienny.


UKD: 622: 005.95/96-048.445: 658.310.8: 331.108-048.445

Ślósarz M.

Koncepcja klasyfikacji pracowników dla potrzeb zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wydobywczym.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 97-99Słowa kluczowe: taksonomia, porządkowanie liniowe, wynagrodzenia, motywacja, górnictwo

Treść: W opracowaniu przedstawiono znaczenie tworzenia klasyfikacji pracowników dla potrzeb systemów kafeteryjnych. W tym celu zaprezentowano wybrane metody tworzenia rankingów obiektów o wielu cechach. Omówiono taksonomiczne metody klasyfikacji obiektów. Na tej podstawie zaproponowano metodologię szeregowania liniowego pracowników przedsiębiorstw wydobywczych dla celów motywacji, szkoleń oraz wynagrodzeń kafeteryjnych.


UKD: 005.52: 622-057.16: 331.103: 316.334.22: 331.107: 338.45: 303.4/.8: 005.95/.96

Kutkowski J., Zaniewski K.

Rola wartości pracy i czynników osobowych w efektywnym zarządzaniu produkcją.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 100 - 103Słowa kluczowe: zachowania górników, hierarchia wartości pracy, efektywność pracy

Treść: Proces zarządzania produkcją wymaga monitorowania i analizowania elementów o charakterze socjologicznym, pozwalającym udzielić odpowiedzi na pytanie, co według pracowników jest najważniejsze w procesie produkcji ? Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród górników i dozoru górniczego, których celem było poszukiwanie i poznanie przyczyn nieracjonalnych zachowań pracowników. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 234 pracowników nieetatowych i etatowych.


UKD: 622.333: 331.5: 331.103.3: 331.31-049.7

Gumiński A.

Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 104 - 107Słowa kluczowe: efektywny czas pracy, liczba roboczodniówek netto, wskaźnik efektywnego wykorzystania czasu pracy

Treść: Poziom zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego decyduje o podaży pracy brutto. Efektywny czas pracy, który może zostać wykorzystany do realizacji procesów technologicznych, jest pomniejszony o straty związane z absencją pracowników, czasem dotarcia do miejsca pracy czy skróconym czasem pracy ze względu na szkodliwe warunki. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano sposób określenia efektywnego czasu pracy oraz ustalono jego wartość w Dziale Robót Górniczych w wybranych kopalniach węgla kamiennego.


UKD: 622.333(438): 622.867.1-047.74: 005.4

Krowiak A.

Rozważania na temat organizacji ratownictwa w górnictwie węgla kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 108 - 111Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, górnictwo, ratownictwo, organizacja, koncepcja

Treść: W artykule przedstawiono rozważania na temat zmian w organizacji ratownictwa górniczego w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Przedstawiono różne poglądy przedstawicieli środowiska zawodowego zainteresowanego tą tematyką oraz własne propozycje autora. Przyjęto, że istotą i celem zmian powinna być poprawa funkcjonowania ratownictwa oraz optymalizacja kosztów jego funkcjonowania w skali całej branży, bez pogorszenia stanu ochrony pracy górników.


UKD: 622.333(438)-057.16: 622.8-057.16: 331.108-024: 331.5-024: 005.95/.96

Domański J., Krowiak A.

Struktura zatrudnienia oraz kwalifikacji ratowników górniczych zatrudnionych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 112 - 116Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, górnictwo, ratownictwo, analiza, wyniki badań

Treść: W artykule przedstawiono analizę struktury zatrudnienia i kwalifikacji ratowników górniczych zatrudnionych w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. w latach 2006÷2010.


UKD: 622.333(438)-022.327: 620.91: 622.817.47-049.7: 620.92

Gatnar K.,Tor A.

Gospodarcze wykorzystanie metanu z pokładów węgla a poprawa efektywności ekonomicznej na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 117 - 121Słowa kluczowe: metan z odmetanowania, układ energetyczny, tańsza energia z lokalnego źródła

Treść: W artykule przedstawiono układy energetyczne z silnikami gazowymi wykorzystującymi metan z odmetanowania kopalń. Przedstawiono układy energetyczne w kopalniach „Borynia”, „Budryk”, „Krupiński” i „Pniówek” w zakresie parametrów technicznych i stopnia pokrycia zapotrzebowania kopalń na energię elektryczną, ciepło i „chłód”. Wykorzystując dane za lata 2007÷2009 dokonano oceny wpływu wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń w zakresie obniżania kosztu zakupu energii elektrycznej. W podsumowaniu omówiono rolę układów energetycznych w zaopatrzeniu kopalń, obniżeniu kosztów zakupu mediów i poprawie efektywności ekonomicznej.

UKD: 622.333(438): 622.807: 657.47

Widera M.
Profilaktyka zagrożeń naturalnych, a jej wpływ na koszty w kopalni węgla kamiennego na przykładzie Kopalni Węgla

Kamiennego „Rydułtowy-Anna”.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 122 - 125Słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, profilaktyka zagrożeń naturalnych, koszty, koszty BHP

Treść: W artykule przedstawiono występujące w kopalni zagrożenia naturalne oraz dokonano analizy kosztów w układzie kalkulacyjnym

oraz rodzajowym. Następnie omówiono poniesione koszty związane z profilaktyką zagrożeń naturalnych.
UKD: 338.45: 658.7-048.34: 622.333: 005.51

Mikoda W., Hołda M.

Realizacja procesu zabezpieczenia produkcji w Kompanii Węglowej S.A.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 126 - 130Słowa kluczowe: proces zakupu, logistyka zaopatrzenia, zarządzanie zakupami, zabezpieczenie produkcji

Treść: Powszechność procesów zakupu, zarówno dla celów dalszego przetwarzania, jak i dalszej odsprzedaży sprawia, że funkcja zakupu w każdym przedsiębiorstwie odgrywa ważną rolę. Kształtowanie strategii zakupowych powinno być jedną kluczowych umiejętności i kompetencji firm mającą w pływ na zdobywanie przewagi konkurencyjnej. W niniejszym artykule autorzy przedstawili sposób realizacji procesu zakupu w Kompanii Węglowej S.A.


UKD: 622.232.75-044.3: 622.333(438): 338.45: 658.471.1: 622.273.23

Kubaczka Cz.,Wróbel A., Rędzia T.

Ekonomiczna ocena efektywności wykorzystania techniki strugowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego „Zofiówka”.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 131 - 135Słowa kluczowe: zmechanizowany kompleks strugowy, eksploatacje ścianowe, oddziałowy rachunek kosztów, górnictwo węgla kamiennego

Treść: W artykule przedstawiono zagadnienia związane realizacją przez JSW S.A. projektu wdrożenia ścianowego zmechanizowanego

kompleksu strugowego w kopalni „Zofiówka”. Zaprezentowano oceną ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia oraz sposób

kalkulacji kosztów oparty na Oddziałowym Rachunku Kosztów.


UKD: 622.271(438): 622.353.2(438): 657.471.1: 338.45

Gałaś Z. prof. nzw.

Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 136 - 138Słowa kluczowe: kruszywa drogowe, efektywność produkcji, koszty produkcji, wskaźniki produkcyjno-ekonomiczne, zakłócenia produkcji, sezonowość produkcji, próg rentowności produkcji

Treść: Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu oznaczonej symbolem Z dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności

wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych w latach 2005÷2009. Zakłócenia procesu produkcji kruszyw zidentyfikowano poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży bazaltowych kruszyw drogowych określono trendem empirycznym. Dokonano analizy kosztów własnych produkcji kruszyw w układzie rodzajowym, a także wyznaczono próg rentowności produkcji kruszyw.
UKD: 338.45: 622.332: 338.3: 657.471.1-047.58

Trzaskuś-Żak B.

Wyznaczanie progu rentowności dla produkcji wieloasortymentowej w zależności od podejścia do kosztów stałych na

przykładzie kopalni odkrywkowej

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 139 - 142Słowa kluczowe: próg rentowności dla produkcji wieloasorymentowej, koszty stałe, metoda segmentowa

Treść: Artykuł przestawia sposoby wyznaczania progów rentowności (ilościowych i wartościowych) przy produkcji wieloasortymentowej

w zależności od sposobu podejścia do kosztów stałych w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono, aplikację metody segmentowej do wyznaczania progu rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej A, która produkuje (sprzedaje) trzy rodzaje asortymentów A, B i C.
UKD: 622.333(94): 339.137: 338.516.22: 656.02

Pindór T.

Sektor węgla kamiennego w Australii –światowy biegun wzrostu i konkurencyjności.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 143 - 146Słowa kluczowe: węgiel kamienny, sektor węgla kamiennego w Australii, bieguny wzrostu i konkurencyjności

Treść: W artykule ukazano tendencje rozwojowe w sektorze węgla kamiennego w Australii. Zidentyfikowano czynniki, które zdecydowały o przejęciu przez przedsiębiorców australijskich pozycji lidera w rankingu konkurencyjności globalnego sektora węgla

kamiennego. W szczególności przeanalizowano następujące zagadnienia:

– uwarunkowania geologiczne i górnicze ekspansji przemysłu węglowego w Australii;

– międzynarodową współpracę australijskich przedsiębiorstw górniczych z zagranicznymi firmami technologicznymi, handlowymi

i logistycznymi;

– rozwój infrastruktury transportu wewnętrznego oraz portowych terminali węglowych.
UKD:339.1: 620.91(100)-047.82: 622.012.34-043.7: 339.13.021

Kryzia D.

Analiza zmian koncentracji na światowych rynkach surowców energetycznych.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 147 - 150Słowa kluczowe: koncentracja, surowce energetyczne, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, indeks Herfindahla-Hirschmana, HHI, rynek

Treść: W artykule przedstawiono zmiany stopnia koncentracji, jakie zaszły na przestrzeni lat na rynkach surowców energetycznych.

Badanymi cechami były zasoby, produkcja, konsumpcja, eksport i import ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla. Poziom koncentracji kalkulowano na podstawie udziału poszczególnych państw w globalnym ujęciu danych wartości. Obliczenia stopnia koncentracji wykonano także dla świata, jako całości opierajac się na udziałach wnoszonych przez poszczególne regiony. Jako miarę koncentracji wykorzystano indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI). W dalszej części pracy porównano wyliczone wskaźniki HHI oraz przeanalizowano zmiany ich wartości omawiając najistotniejsze z nich.

UKD: 622.333: 005.2: 004.032: 658.1/.8Karkula M.,Kowal D.

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach realizacji strategii przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 151 - 154Słowa kluczowe: implementacja strategii, business intelligence, balanced scorecard, strategiczna karta wyników, systemy informatyczne, ARIS

Treść: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania rozwiązań IT w procesie wdrażania koncepcji Balanced Scorecard (BSC). Szczególną uwagę zwrócono na oprogramowanie ARIS firmy IDS Scheer wykorzystywane w zarządzaniu procesami biznesowymi przez wiele przedsiębiorstw na całym świecie. Omówiono moduł ARIS BSC, stanowiący element środowiska ARIS

zawierający wszystkie narzędzia potrzebne w procesie zarządzania strategicznego.
UKD: 622.8: 622.333: 005.4: 004.032

Syrkiewicz J.,Marzec R.

Nowe rozwiązania informatyczne z zakresu oceny i analizy wydobycia węgla kamiennego z uwzględnieniem występujących zagrożeń naturalnych.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 155 - 157Słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, wydobycie węgla, zarządzanie, narzędzia i technologie informatyczne

Treść: W artykule przedstawiono ogólne założenia oraz charakterystykę funkcjonalną rozwiązań informatycznych w zakresie oceny

i analizy wydobycia węgla kamiennego wg głębokości zalegania i występujących zagrożeń.
UKD: 005.8: 330.322-047.74: 622.012-044.382: 004.032

Piotrowski K.

Zarządzanie projektami górniczymi w zakresie inwestycji i remontów – moduł SZYK2/KPT/MZZ.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 158 - 161Słowa kluczowe:zarządzanie projektami górniczymi, inwestycje, remonty, narzędzia informatyczne

Treść: W artykule przedstawiono rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie projektami górniczymi, ze szczególnym

pokazaniem rozwiązań w zakresie inwestycji i remontów, ich funkcjonalną charakterystykę, wraz z zakresem już dokonanych

praktycznych wdrożeń i uzyskanych z tego tytułu efektów.


UKD: 622.333-047.74: 005.51: 658.515: 658.2-047.74: 004.42

Dzedzej Cz.

Informatyczne wspomaganie procesu planowania i harmonogramowania produkcji górniczej wraz z prognozowaniem

zapotrzebowania na podstawowe środki produkcji – moduł SZYK2/KPT/HPR.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 162 - 165Słowa kluczowe:plan produkcji, element planu, czynność, sieć czynności, plan zatwierdzony, wersja planu, harmonogram Gantta, środki produkcji

Treść: W artykule naszkicowano wspomaganie procesu planowania i harmonogramowania w kopalni węgla kamiennego oparte na

module SZYK2/KPT/HPR oraz jego możliwości w zakresie prognozowania zapotrzebowania na materiały, robociznę oraz inne

zasoby produkcyjne.


UKD: 622.333(438): 658.114.5: 005.8: 004.057.2: 338.3-047.36: 004.42

Tchórzewski S.

Wykorzystanie programu MS Project w planowaniu i kontroli projektów realizowanych w KHW S.A.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 166 - 169Słowa kluczowe:planowanie projektów, zarządzanie projektami, monitorowanie zadań, standaryzacja informacji

Treść: Jednoczesna realizacja wielu projektów wymaga uporządkowania oraz usystematyzowania informacji niezbędnej dla skutecznego

zarządzania nimi. Sposobem pozwalającym na takie podejście jest wprowadzenie standardu, obejmującego między innymi zakres

oraz formę informacji, który pozwala na porównywanie poszczególnych projektów pomiędzy sobą. W artykule zaprezentowano

doświadczenia, uzyskane w procesie wprowadzenia takiego standardu w planowaniu oraz monitorowaniu projektów w KHW

S.A.
UKD: 622.333: 334.75: 622.22: 622.26: 004.032: 004.6: 005.591.452Jasiewicz J., Magda R., Głodzik S., Woźny T.

Dane dotyczące górniczych robót korytarzowych dla systemu informatycznego ułatwiającego gospodarkę środkami technicznymi .

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 170 - 173Słowa kluczowe: węgiel kamienny, informatyka w górnictwie, dane dotyczące robót korytarzowych

Treść: Przedstawiono cel i zadania systemu informatycznego, który może kadrom kierującym górniczymi przedsiębiorstwami wielozakładowymi

ułatwić gospodarkę technicznymi środkami produkcji. Omówiono dane dotyczące robót korytarzowych, potrzebne dla systemu oraz uwypuklono korzyści, jakie może przynieść proponowany systemem.
UKD: 622.333: 622.273.23: 658.2: 005.55-047.58

Brzychczy E., Jasiewicz J.

Algorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni węgla kamiennego.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 174 - 179Słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, wyrobiska ścianowe, alokacja technicznych środków produkcji

Treść: W artykule zaprezentowano algorytm alokacji wybranych technicznych środków produkcji do wyrobisk ścianowych w kopalni

węgla kamiennego. W algorytmie ujęto zarówno sposób tworzenia wariantów wyposażenia wyrobisk ścianowych jak i sposób

przydziału wyposażenia do planowanych robót. Podano również procedurę wyboru najlepszego wariantu, z uwzględnieniem

dostosowania wielkości wydobycia z robót eksploatacyjnych do wielkości planowanych w zadanym okresie.
UKD: 622.333(438): 622.2-047.74: 658.5-027.236: 004.032

Maroszek Z.,Kostka D., Setlak K., Brzychczy E.

Wspomaganie planowania robót eksploatacyjnych w warunkach Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit”.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 180 - 184Słowa kluczowe: planowanie robót górniczych, harmonogramowanie, górnictwo węgla kamiennego, systemy informatyczne

Treść: W artykule opisano przykład narzędzia do wspomagania planowania robót górniczych w kopalni „Ziemowit”. Dla projektowanej

eksploatacji parceli E w pokładzie 209 opracowano harmonogram robót górniczych na lata 2015÷2022 w programie HARM.
UKD: 339.139: 658.5: 658.7: 004.03: 622.012: 622.333: 005.51

Hołda M.,Urbańczyk J.,Gaszka Sz.

Systemy informatyczne wspierające procesy zabezpieczenia produkcji w Kompanii Węglowej S.A.

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 185 – 187Słowa kluczowe: logistyka, zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, zakupy elektroniczne

Treść: W Kompanii Węglowej S.A. realizowany jest projekt wdrożenia nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze zabezpieczenia produkcji – Kompleksu Logistyki Materiałowej. Decyzja o wdrożeniu systemu zapoczątkowała proces zasadniczych zmian w zakresie systemów informatycznych wspierających procesy zabezpieczenia produkcji w KW S.A. Wdrażany system powinien stanowić bazę do dalszej ewolucji procesów związanych z gospodarką magazynową i materiałową oraz do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w sferze zakupów, pozwalających sprostać współczesnym wyzwaniom.


UKD: 004.439: 622.334: 004.02: 622.273.23-028.68: 658.811-032.3: 662.6: 622.016.62-021.25

Kęsek M.

Język R w odkrywaniu wiedzy górniczej

Prz. Górn. nr 9/2010 str. 188 – 191Słowa kluczowe: język R, metody ilościowe, grupowanie przodków ścianowych, szeregi czasowe

Treść: W artykule przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania języka R w odkrywaniu wiedzy o produkcji górniczej. Ukazano podstawowe cechy języka, a także przeprowadzono przykładowe obliczenia dotyczące sezonowości sprzedaży węgla i podobieństwa taksonomicznego przodków górniczych.
: starastr
starastr -> Streszczenia Nr 5 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 5 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Przeglądu Górniczego nr 11-12/2010 ukd: 622(438): 658. 155(438): 338. 45
starastr -> Spis treści pg nr 11-12/2009 dr Joanna Kulczycka, mgr inż. Małgorzata Piotrowska: „Ocena rentowności wybranych przedsiębiorstw górniczych w Polsce w latach 2000-2007”
starastr -> Andrzej Lisowski Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce
starastr -> Dr hab inż. Tadeusz Tatara, prof. Pk, Dr inż. Filip Pachla „Uszkodzenia w obiektach budowlanych w warunkach wstrząsów górniczych”
starastr -> Streszczenia Nr 6 Przegląd Górniczy 2014 contents nr 6 Polish Mining Review 2014
starastr -> Streszczenia Nr 11 Przegląd Górniczy 2011 contents nr 11 Polish Mining Review 2011
starastr -> Streszczenia Nr 2 Przegląd Górniczy 2013 contents nr 2 Polish Mining Review 2013
starastr -> Lisowski A. Trzeba wrócić do przesłania profesora Bolesława Krupińskiego polemiki – dyskusje
starastr -> Streszczenia Nr 1 Przegląd Górniczy 2015 contents nr 1 Polish Mining Review 2015

Pobieranie 107.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna