StreszczeniaPobieranie 23.45 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar23.45 Kb.
ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

Rok 2009, TOM 22, NR 3
STRESZCZENIA

ABSTRACTS
Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982–2005
Evolution of legal regulations concerning the alcohol supply in Poland from 1982 to 2005
Grażyna Świątkiewicz, Łukasz Wieczorek
Streszczenie – Celem pracy była analiza ewolucji regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982–2005. Artykuł opisuje rezultaty pracy stanowiącej jeden z elementów szerszego projektu badawczego pt. „Ewaluacja polityki wobec substancji psychoaktywnych w Polsce” W artykule opisane są rezultaty analiz dotyczących regulacji legislacyjnych i uwarunkowań zmian wprowadzanych do tych regulacji w obszarze ograniczania podaży alkoholu. Punktem wyjścia przeprowadzonych analiz była uchwalona w 1982 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która do roku 2005 była wielokrotnie nowelizowana. Zmiany najczęściej dotyczyły regulacji, które w pierwotnej wersji ustawy stanowiły instrumenty ograniczania podaży alkoholu. W analizie wykorzystano: akty legislacyjne dotyczące podaży alkoholu w Polsce w latach 1982–2005, literaturę dotyczącą społecznej debaty na temat alkoholu w Polsce w latach 1980–2005, dane i opracowania na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce w latach 1980–2005.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces liberalizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości rozpoczął się zaledwie kilka miesięcy po jej wejściu w życie. Szczególnego przyspieszenia nabrał od początku lat 1990. Wprowadzane regulacje liberalizujące handel alkoholem nie natrafiły na opór, bo lobby reprezentujące interesy zdrowia publicznego nie dysponowało poparciem politycznym. Poparcie takie udało się uzyskać lobby reprezentującemu interesy przemysłu alkoholowego.


Słowa kluczowe: podaż, alkohol, polityka, ustawodawstwo
Abstract – The study focuses on an analysis of evolution of legal regulations concerning the alcohol supply in Poland from 1982 to 2005.

The findings presented here are situated within a broader project entitled “Evaluation of policy on psychoactive substances in Poland”. They include a description of law regulations and the socio-economic context of changes in legal rulings on the alcohol supply. The law on up-bringing in sobriety and counteracting alcoholism passed by parliament in 1982 and which has been amended several times until 2005 served as the starting point for the analysis. Regulations which in original version of this act constituted instruments of limiting alcohol availability have been amended the most frequently.

The analysis covers legislative regulations of the alcohol supply in Poland from 1982 to 2005, publications on public debate on alcohol problem in Poland from 1980 to 2005, as well as data and studies on the socio-economic conditions in Poland from 1980 to 2005.

The process of liberalization impacting the law on up-bringing in sobriety has started only few months after its coming into force. A particular acceleration of this process can been observed from the beginning of the 1990s. New more and more liberal regulations did not encounter resistance from public health lobby because public health advocates did not have the same political support as the alcohol industry lobby.


Key words: supply, alcohol, policy, legislation

Treningi umiejętności społecznych a interpretacja sytuacji stresowej przez pacjentów z podwójnym rozpoznaniem
Influence of social skills training on the interpretation of stressful situation by dual diagnosis patients
Maryla Sawicka, Paweł Bronowski, Sylwia Kluczyńska

StreszczenieWstęp. Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób interpretują sytuację stresową pacjenci z podwójnym rozpoznaniem, ze schizofrenią i osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych oraz czy ich udział w treningach umiejętności społecznych modyfikuje sposób interpretowania sytuacji stresowej.


Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 90 pacjentów Instytutu Psychiatrii i Neurologii z rozpoznaniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, schizofrenii oraz osoby łączące oba rozpoznania i określane jako chorzy z podwójnym rozpoznaniem. Każdy z pacjentów został przebadany dwukrotnie, przed rozpoczęciem treningu umiejętności społecznych oraz po jego zakończeniu. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Skalę Wyzwanie, Zagrożenie, Strata – autorstwa Sęk i Szaładzińskiego, Test Uzależnienia od Alkoholu (MAST), kwestionariusz danych społeczno-demograficznych oraz kwestionariusz wywiadu z pacjentem i jego rodziną.

Wyniki. W pierwszym pomiarze żadna z tendencji do interpretowania sytuacji stresowej nie dominowała nad innymi we wszystkich grupach. Różnice, jakie odnotowano w obrębie poszczególnych grup pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem pokazują, że najwięcej zmian istotnych statystycznie odnotowano w grupie pacjentów uzależnionych. W grupie osób chorych na schizofrenię istotnie statystycznie zmieniły się wyniki w kwestii spostrzegania sytuacji jako straty, a w grupie pacjentów z podwójnym rozpoznaniem w sposobie spostrzegania sytuacji jako zagrożenia. Zaobserwowana zmiana dotycząca zredukowania oceny zagrożenia u pacjentów z podwójnym rozpoznaniem może być wynikiem modyfikującego wpływu treningów umiejętności społecznych.
Słowa kluczowe: stres, uzależnienie, schizofrenia, choroby psychiczne, rehabilitacja
Abstract – Introduction. The aim of the research was to study how stressful situations are interpreted by dual diagnosis patients, patients with schizophrenia and those addicted to psychoactive substances, and if their way of interpreting stressful situations is modified by participation in a social abilities training programme.

Material and method. Study participants were 90 patients of the Institute of Psychiatry and Neurology diagnosed with addiction, schizophrenia and both (dual diagnosis patients). Every patient was examined twice, before and after beginning of a social skills training programme. The following measures were used: Challenge, Threat, Loss Scale by Sęk and Szaładziński, Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), Social-Demographic Data Questionnaire and an interview with the patient and his family.

Results. At the time of the first measurement there were no differences between study groups as to the interpretation of stressful situations. A group comparison at first and the second time of measurements shows statistically significant changes among the addicted patients group. For the group diagnosed with schizophrenia statistically significant changes occurred in the way a situation of loss was interpreted. Dual diagnosis patients changed their response patterns when confronted with a situation of threat. The observed change concerning the reduction of threat estimation among the dual diagnosis patients can be seen as an outcome of the social abilities training.
Key words: stress, addiction, schizophrenia, mental illness, rehabilitation

Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny
ABCB1 genotype, the risk and the course of heroin addiction
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska
Streszczenie Wstęp. Celem pracy była ocena znaczenia mutacji C3435T genu ABCB1 dla ryzyka powstania i przebiegu uzależnienia od heroiny.

Materiał i metoda. Badaniami objęto 112 osób. W grupie tej było 40 osób czynnie uzależnionych od heroiny oraz 72 osoby zdrowe stanowiące grupę kontrolną. Polimorfizm genu ABCB1 zbadano za pomocą metody PCR-RFLP.

Wyniki. Częstość występowania badanych genotypów 3435CC, 3435CT i 3435TT u osób uzależnionych od heroiny nie różniła się statystycznie istotnie od częstości ich występowania u osób zdrowych. Całkowity czas przyjmowania heroiny i czas najdłuższego tzw. „ciągu narkotykowego” był dłuższy w grupie heterozygot i homozygot z dwoma allelami T w porównaniu do osób z prawidłowym genotypem. Może to tłumaczyć większą częstość zakażenia HIV i HCV w grupie o genotypie 3435CT i 3435TT w porównaniu do osób o genotypie 3435CC. Także odsetek osób uzależnionych od polskiej heroiny (tzw. „kompotu”) w porównaniu do uzależnionych od heroiny brązowej był większy w grupie heterozygot i homozygot 3435TT niż w grupie osób o genotypie dzikim. W przypadku osób o genotypie 3435CC w porównaniu do grupy o genotypie 3435CT i 3435TT zaobserwowaliśmy jednak częstsze nadużywanie w przeszłości alkoholu oraz większą liczbę epizodów zapaści z powodu przedawkowania heroiny.

Wnioski. Polimorfizm genetyczny w pozycji 3435 genu ABCB1 nie jest czynnikiem predysponującym do rozwoju uzależnienia od heroiny, jednak może wpływać na przebieg i stopień uzależnienia.
Słowa kluczowe: ABCB1, C3435T, polimorfizm genetyczny, P- glikoproteina, uzależnienie od heroiny
Abstract Introduction. The study estimates the influence of C3435T mutation in ABCB1 gene on the risk and the course of heroin addiction.

Material and method. ABCB1 polymorphism was estimated in 40 heroin dependents. The control group consisted of 72 healthy volunteers. C3435T mutation in ABCB1 gene was determined by the PCR-RFLP method.

Results. The main mutation at the ABCB1 3435 locus among heroin addicted did not differ in this study from the control group. The time of addiction and continuous everyday heroin use were longer in the heterozygous and mutation genotype in comparison to wild-type genotype. In addition, the study found that the prevalence of dependent on brown sugar than “Polish heroin” (domestic product from poppy straw or juice, usually shows higher contents of heroin than brown sugar) in the group of 3435CC was higher than in the group of 3435CT and 3435TT genotype. The consequence of more severe heroin addiction in the group with a minimum one deficient gene was higher prevalence of HIV and HCV infection in this group than in the wild-type genotype. Moreover, our findings indicated an overrepresentation of alcohol occasional users and amount of collapses due to heroin overdose among the group of 3435CC genotype.

Conclusion. These results can indicate that C3435T mutation in ABCB1 gene does not increase the risk of heroin addiction development but may have negative effect on the course of heroin addiction.
Key words: ABCB1, C3435T, genetic polymorphism, P-glicoprotein, heroin addiction

Zastosowanie Inwentarza Sytuacji związanych z Piciem (IDS) oraz Kwestionariusza Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych (SCQ) w badaniach osób uzależnionych od alkoholu. Doniesienie wstępne
Applications of the Inventory of Drinking Situations (IDS) and the Situational Confidence Questionnaire (SCQ) for examination of alcohol dependent patients. Preliminary report
Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Anita Markowska, Beata Augustyńska, Krzysztof Opozda
StreszczenieWstęp. Celem badań była ocena wyników badania Inwentarzem Sytuacji związanych z Piciem (Inventory of Drinking Situations – IDS) oraz Kwestionariuszem Radzenia sobie w Sytuacjach Ryzykownych (Situational Confidence Questionnaire – SCQ) osób uzależnionych od alkoholu, a także próba znalezienia związków między sytuacjami wysokiego ryzyka i oceną radzenia sobie w tych sytuacjach a wybranymi danymi klinicznymi. Obliczono również wskaźniki rzetelności obu narzędzi.

Metoda. Badania przeprowadzono wśród 190 mężczyzn leczonych szpitalnie z powodu uzależnienia od alkoholu. Od pacjentów uzyskano informacje socjodemograficzne, przeprowadzono wywiad kliniczny oraz badanie przy użyciu IDS, SCQ oraz SADD (Short Alcohol Dependence Data Questionnaire).

Wyniki. Obie metody charakteryzują się zadowalającą rzetelnością. Osoby badane w ciągu ostatniego roku najczęściej piły duże ilości alkoholu w sytuacjach społecznej presji oraz w związku z odczuwaniem nieprzyjemnych emocji. Swoje umiejętności radzenia sobie pacjenci najlepiej oceniali w sytuacjach fizycznego dyskomfortu, zaś najgorzej – w pozytywnych sytuacjach towarzyskich i związanych ze sprawdzaniem możliwości kontrolowania picia. Występują istotne statystycznie związki między większością wyróżnionych w IDS i SCQ zmiennych, co oznacza, że picie dużych ilości alkoholu w różnych sytuacjach związane jest ujemnie z poczuciem radzenia sobie z występującymi pokusami lub potrzebami picia. Zarówno IDS, jak i SCQ mogą znaleźć szerokie zastosowanie w diagnozie i terapii osób uzależnionych od alkoholu.
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, sytuacje ryzyka picia, radzenie sobie w sytuacjach ryzykownych
AbstractIntroduction. The aim of this research was to evaluate results of the Situational Confidence Questionnaire (SCQ) and Inventory of Drinking Situations (IDS) among alcohol dependent males and to identify correlations between high risk situations for drinking and assessment of ability to cope with them and selected clinical data. Also, reliability measures for both questionnaires were calculated.

Method. 190 patients hospitalized because of alcohol addiction were examined. Social, demographic and clinical data were obtained by using IDS, SCQ and SADD (Short Alcohol Dependence Data Questionnaire).

Results. Both questionnaires show satisfactory reliability. Respondents most commonly were drinking alcohol last year due to social pressure and unpleasant emotions. Patients assess their ability to cope with high risk situations for drinking as most efficient when they feel physical discomfort and as least efficient in positive social situations and in situations when they can evaluate the possibility of controlled drinking. Most items of IDS and SCQ correlate significantly. More specifically, alcohol abuse in different situations is inversely related to the sense of coping effectively with the temptation or need to drink. Both the IDS and the SCQ questionnaires may find broad use in diagnosis and treatment of alcohol dependent patients.
Key words: alcohol dependency, high risk drinking situations, ability to cope effectively with high risk drinking situations

Pobieranie 23.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna