Stubno, dnia 16. 02. 2011 r. Nr 7624/5/10Pobieranie 54.41 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar54.41 Kb.
Stubno, dnia 16.02.2011 r.

Nr 7624/5/10DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. k. ul. Podwisłocze 30/5, 35-309 Rzeszów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w związku przedłożoną przez wnioskodawcę zgodą z dnia 15.02.2011 r. na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz firmy MAK Anna Jurkiewicz Jan Jurkiewicz Spółka jawna 35-211 Rzeszów, ul. M. Konopnickiej 18

ustalam

dla firmy MAK Anna Jurkiewicz Jan Jurkiewicz Spółka jawna środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacja Złoża Kruszywa Naturalnego „Chałupki Dusowskie”, budowie Zakładu Przerobu Kruszywa i drogi gminnej na odcinku Chałupki Dusowskie – Stubienko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 7/26, 7/27, 13/1 w obrębie nr 0007 Chałupki Dusowskie, nr 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 154/2, 157, 176/1, 176/2, 179/1, 179/2, 190 w obrębie nr 0001 Barycz, nr 195, 248/1, 249/1 w obrębie nr 0007 Stubienko w jednostce ewidencyjnej: 181309Stubno w gminie Stubno wraz z towarzyszącą infrastrukturą i jednocześnie:

określam:

I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie dotyczy eksploatacji Złoża Kruszywa Naturalnego „Chałupki Dusowskie”, budowy Zakładu Przerobu Kruszywa i drogi gminnej na odcinku Chałupki Dusowskie – Stubienko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie gminy Stubno, powiat przemyski, województwo podkarpackie obejmować będzie przede wszystkim: 1. Eksploatację systemem odkrywkowym złoża kruszywa naturalnego „Chałupki Dusowskie''' o powierzchni obszaru górniczego 68,50 ha i maksymalnym rocznym wydobyciu kopaliny głównej i kopaliny towarzyszącej w ilości do 2, 674 min m3/rok oraz eksploatację części nadkładu.

 2. Budowę zakładu przerobu kruszywa o rocznej wydajności do 450 000 m3 /rok (774 000 Mg/rok) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 3. Budowę drogi gminnej o szerokości od 6 m do 12 m na odcinku: złoże kruszywa Chałupki Dusowskie - granica miejscowości Stubienko o długości ok. 4,6 km.

 4. Eksploatacja prowadzona będzie przy zastosowaniu koparek i sprzętu pływającego, np. refuler.

II. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Całość przedsięwzięcia składać się będzie z trzech faz : • pierwsza polegająca na udostępnieniu złoża,

 • druga eksploatacja złoża,

 • trzecia to rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu kopaliny.

Początkowo nastąpi zdjęcie uprawnej części gleby z terenu przewidzianego do eksploatacji i składowanie go na wydzielonej hałdzie, pozostałe masy ziemne stanowiące nadkład złoża zostaną przemieszczone na zwałowiska oraz nastąpi przygotowanie dróg technologicznych do wywozu kopaliny.

Faza druga to wydobycie kopaliny z odkrytego złoża, załadunek urobku na samochody odbiorców.Faza trzecia polegać będzie na częściowym zasypaniu wyrobisk zgromadzonym na hałdach nadkładem i przerostami występującymi w złożu, wyprofilowaniu skarp, dna wyrobisk, na terenie przewidzianym w projekcie rekultywacji jako użytki rolne należy rozprowadzić wcześniej zgromadzoną ziemię uprawną i przeprowadzić zabiegi agrotechniczne. Całość nadkładu zgromadzonego na zwałowiskach zostanie wykorzystana do rekultywacji terenu. Zaprojektowany obszar górniczy dla części udokumentowanego złoża obejmie 72 ha i przewidziany jest w całości do wydobycia kopaliny. Po jej zakończeniu około 20 % terenu objętego działalnością górniczą zostanie przywrócona jako użytek rolny natomiast pozostała część to naturalne zbiorniki wodne służące hodowli ryb i rekreacji.

III. wymagania dotyczące ochrony środowiska :

 1. Zabrania się odwadniania wyrobiska podczas eksploatacji kruszywa. Prace eksploatacyjne nie mogą spowodować zaburzenia w naturalnej dynamice poziomu wód w obrębie starorzecza.

 2. W związku z prowadzoną działalnością zabrania się w jej pobliżu ubezpieczania brzegów rzeki San.

 3. Zabrania się odprowadzania do rzeki San jakichkolwiek substancji i wód z obszaru górniczego.

 4. Zabrania się zasypywania odpadami gospodarczymi i przemysłowymi oraz urobkiem kopalnianym terenu starorzecza.

 5. Zabrania się zasypywania, materiałami stanowiącymi odpady, zadrzewień występujących wzdłuż rzeki San.

 6. Przygotowanie terenu pod eksploatację złoża, polegające na wycince drzew i krzewów, zostanie przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków, tj. poza 15 marca - 31 lipca.

 7. Wczesną wiosną 2011 r. (marzec - kwiecień 2011 r.) w południowej części działek o nr ewid. 7/26 i 7/27 w pasie o szerokości 20 m wyłączonym z eksploatacji, wzdłuż granicy działek od strony starorzecza, należy wprowadzić nasadzenia. Nasadzenia będą się składać z rodzimych gatunków drzew i krzewów tj.:
 1. olcha czarna Alnus glutinosa (40%), wierzba krucha Salix fragilis (30%), wierzba biała Salix alba (30%),

 2. trzmielina pospolita Euonymus europeus (45%), dereń świdwa Cornus sanguinea (40%) i bez czarny Sambucus nigra (15%).

8. Do nasadzeń należy zastosować wyłącznie materiał rodzimego pochodzenia,
uwzględniając makro- i mikroregion nasienny.
Wprowadzanie nasadzeń należy wykonać pod nadzorem przyrodniczym, który określi szczegóły prac, tj. sposób przygotowania gleby, więźbę sadzenia.

 1. Nasadzenia należy wprowadzić w luźnej więźbie, uniemożliwiającej uzyskanie pełnego zwarcia w okresie 5 - 10 lat od wprowadzenia nasadzeń.

 2. W pierwszym i drugim roku od wprowadzenia nasadzeń należy je pielęgnować poprzez mechaniczne zwalczanie chwastów. Zwalczanie chwastów należy rozpocząć zanim rozwinie się ich silny system korzeniowy.

 3. W 3 roku od nasadzenia należy ogłowić odrosty wierzby, celem wykształcenia formy drzewiastej. Ogławianie należy prowadzić w miarę potrzeb co 5 lat w okresie styczeń - luty, celem zachowania ww. pokroju drzew.

 4. W terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia wprowadzania nasadzeń, należy przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska (Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie) sprawozdanie z ww. działań, uwzględniające m. in. terminy nasadzeń, skład gatunkowy nasadzeń, zabiegi przygotowujące glebę. Do października każdego roku prowadzonej pielęgnacji nasadzeń, należy przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska (Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie) sprawozdanie z ww. działań.

 5. Na powierzchni co najmniej 1 ha dno wyrobiska zostanie ukształtowane poprzez wypłycenie basenu w części przybrzeżnej na głębokość 0 - 1 m poniżej poziomu wody.

 6. W miejscach wypłyceń basenu zostanie wprowadzona roślinność wieloletnia, szuwarowo - oczeretowa tj. trzcina pospolita Phragmites australis, pałki Typha sp., tatarak zwyczajny Acorus calamis, sitowie Scirpus sp., manna mielec Glyceria maxima, oczeret jeziorny Schoenoplectus lacastris.

 7. Wprowadzanie do basenu gatunków roślin należy wykonać jedną z metod:

a) przez przenoszenie z natury (z innych zbiorników wodnych) wykopanych
i przetransportowanych kęp roślin,

b) przez zakupienie gotowych sadzonek roślin. 1. W przypadku przenoszenia roślin z innych zbiorników wodnych należy pozyskać je z odpowiednio dużym fragmentem kęp i kłączy. Rośliny należy sadzić wczesną wiosną na przełomie kwietnia i maja.

 2. Pozyskane kłącza z kiełkującymi pędami lub zakupione sadzonki należy posadzić w wykształconych wypłyceniach zbiornika, przy głębokości wody ok. 20-30 cm, zachowując odstęp ok. 1 m.

 3. Rośliny należące do tego samego gatunku powinny być sadzone na odcinku nie krótszym niż 10 m (20 sadzonek), co gwarantuje wykształcenie się jednolitego płata.

 4. Jeśli wiosną drugiego roku w miejscu posadzenia roślinności brak będzie roślin, należy powtórzyć zabieg wprowadzania kęp lub sadzonek.

 5. W celu stworzenia miejsc lęgowych dla mew i rybitw, po zakończeniu eksploatacji, na wodach zbiornika poeksploatacyjnego zostaną umieszczone co najmniej 4 drewniane platformy pływające, wypełnione otoczakami (żwirem), o wymiarach od 1,5 x 1,5 m do 3 x 3 m.

 6. Ściany boczne platform zostaną zabezpieczone siatką o gęstych oczkach, zabezpieczającą lęgi.

 7. Przez kolejne 5 lat od oddania platform do użytku, będzie prowadzony w okresie lęgowym monitoring zasiedlenia platform. Po każdym sezonie lęgowym do dnia 1 października zostanie przedłożone właściwemu organowi ochrony środowiska (Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie) sprawozdanie zawierające informację o lokalizacji platformy, powierzchni platformy oraz liczbie
gniazd. Wraz z ww. sprawozdaniem należy przedkładać dokumentację fotograficzną stanowiącą monitoring sukcesji (rozwoju wprowadzonej roślinności).

 1. Przy doborze sprzętu budowlanego i środków transportu dostarczających materiały konstrukcyjne i budowlane należy uwzględnić poziom hałasu i drgań oraz stan techniczny.

 2. Należy przestrzegać instrukcji/przepisów zawartych w DTR urządzeń technologicznych i maszyn emitujących hałas w zakresie instalacji, rozruchu, eksploatacji, konserwacji i demontażu aby ograniczyć negatywny wpływ hałasu na ludzi i środowisko.

 3. Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym powierzchni utwardzonych (drogi dojazdowe/wewnętrzne), w obrębie których odbywał się będzie ruch samochodowy celem zminimalizowania intensywności drgań i poziomu hałasu emitowanego przez poruszające się pojazdy.

 4. Należy eliminować pracę na biegu jałowym silników spalinowych maszyn i środków transportu (na postoju, w czasie przerw w pracy, itd.).

 5. Operacje i czynności związane z udostępnianiem, eksploatacją złoża i rekultywacją wyrobiska będą prowadzone w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 - 22:00 oraz porze nocnej 22:00 - 6:00, gdzie dopuszcza się możliwość prowadzenia udostępniania i eksploatacji złoża w ograniczonym stopniu (do 25 % wydajności maksymalnej w zakresie wywozu).

 6. Maksymalna ilość przejazdów (wjazd i wyjazd) samochodów w porze nocnej 22:00 -6:00 nie będzie przekraczać 30 w ciągu jednej godziny.

 7. Agregat prądotwórczy o mocy 100 kW będzie zamontowany w zamkniętej obudowie.

 8. Zaprojektować ekran izolacyjny o długości 30 m i wysokości 3,5 m. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego (skrzyżowanie z drogą powiatową) należy zastosować ekran przeźroczysty, który zlokalizowany będzie wzdłuż nowo -budowanej drogi gminnej, w obrębie pasa drogowego dla ochrony najbliżej położonego budynku mieszkalnego przy włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej w miejscowości Stubienko.

 9. W celu ograniczenia pylenia powstałego w trakcie transportu samochodowego kruszyw po projektowanej drodze należy jej powierzchnię zraszać wodą poprzez użycie samochodu - polewaczki (w sytuacjach, gdy będzie występowała taka konieczność ze względu na warunki atmosferyczne np. długotrwała susza).

 10. Drogi lokalne (gminne), którymi będzie transportowana kopalina należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.

 11. Do ogrzewania zaplecza socjalnego należy zastosować ogrzewanie elektryczne.

 12. Na bieżąco należy dokonywać kontroli szczelności układów hydraulicznych, paliwowych i chłodniczych używanego sprzętu wydobywczego oraz środków transportu poruszającego się po terenie zakładu górniczego.

 13. Na terenie obszaru górniczego nie należy przechowywać paliw i smarów za wyjątkiem paliwa znajdującego się w zbiorniku agregatu prądotwórczego. Paliwo do maszyn (koparki, ładowarki, spychacze) należy dostarczać w zamkniętych pojemnikach lub za pomocą pojazdów przystosowanych do jego przewożenia z jednoczesną możliwością napełniania zbiorników pojazdów/maszyn tankowanych.

 14. Wytworzone w trakcie eksploatacji odpady powstające i związane z pracą maszyn i transportu oraz odpady komunalne należy segregować oraz magazynować w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującym prawem.

 15. Odpady powstające przy wydobywaniu kruszywa tj. przerosty ilaste, gliny, pyły należy gromadzić na hałdach wraz z nadkładem w celu ich późniejszegowykorzystania przy zasypywaniu wyrobiska zdążającego do odtworzenia gruntów rolnych.

 1. Ścieki bytowe w trakcie eksploatacji należy gromadzić w przenośnych sanitariatach wyposażonych w szczelne zbiorniki. Po napełnieniu zbiorników zgromadzone ścieki należy wywozić do oczyszczalni ścieków. Wytworzone odpady należy segregować i gromadzić w miejscach oznakowanych i sukcesywnie przekazywać do odzysku.

 2. Udostępnienie złoża będzie poprzedzone usunięciem wierzchniej warstwy humusu. Usuwany humus będzie tymczasowo składowany na pasach ochronnych wyłączonych z eksploatacji i docelowo wykorzystywany będzie do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Hałdę humusu po jej usypaniu i zagęszczeniu z nachyleniem skarp nieprzekraczającym kątów naturalnego zsypu należy obsiać trawą. Zwałowany humus należy rozplantować, w obrębie gruntów przeznaczonych na użytki zielone, na wierzchniej warstwie terenu zrekultywowanego.

 3. Cześć nadkładu należy gromadzić na tymczasowych lub docelowych zwałowiskach i następnie wykorzystać do rekultywacji terenu wyrobiska. Nadkład zdejmowany będzie jednym lub dwoma poziomami przy pomocy spycharek gąsienicowych i koparek jednonaczyniowych. Zdejmowany nadkład będzie przemieszczany spycharkami urabiającymi na tymczasowe oraz docelowe (wewnętrzne) zwałowiska. W zależności od odległości jego przemieszczania na docelowe miejsca składowania będą użyte również samochody samowyładowcze.

 4. Projektowany mobilny węzeł do przerobu kruszywa należy zlokalizować na terenie zamierzonej eksploatacji kruszywa w odległości nie mniejszej niż ok. 150 m od najbliższych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenach sąsiednich.

 5. W związku z przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu będzie sukcesywnie prowadzona rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, tj.:

a) w kierunku rolnym - część obszaru (obszar o powierzchni określonej w projekcie
rekultywacji) powstałego wyrobiska należy wyrównać masami nadkładowymi
zgromadzonymi na zwałowiskach do rzędnych pierwotnych; rekultywację w kierunku
rolnym należy skoncentrować w południowej części wyrobiska poeksploatacyjnego
(od strony starorzecza),

b) w kierunku wodnym - na pozostałym obszarze wyrobiska utworzony będzie


zbiornik wodny.

 1. W stosunku do terenów sąsiednich bezwzględnie należy zachować pasy ochronne z tym, że dla rowów melioracyjnych szerokość pasa ochronnego będzie wynosić przynajmniej 8 m. Zabudowę mieszkalną osiedla byłych pracowników Stadniny Koni zabezpieczyć przed oddziaływaniem hałasu emitowanego głównie przez samochody wiozące kruszywo. Przygotowanie złoża do eksploatacji oraz prace budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej.

 2. Na terenie zakładu górniczego i na drogach dojazdowych nie należy przekraczać prędkości ok. 30 km/h.

 3. Należy zapewnić i umożliwić przejazd właścicielom innych działek po drodze transportowej użytkowanej przez zakład górniczy.

 4. W czasie trwania eksploatacji należy prowadzić badania jakości wody w wyrobisku w zakresie zawartości zawiesin i substancji ropopochodnych, które należy przeprowadzać 2 razy w ciągu roku - wiosną i jesienią. Częstotliwość należy zwiększyć w wypadku stwierdzenia pogarszania się jakości wód. Ponadto w celu obserwacji poziomu wód gruntowych i możliwości zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód gruntowych poza wyrobiskiem, należy wykonać 3 otwory obserwacyjne (piezometry) - z czego jeden będzie znajdował się na napływie, a dwa będą znajdować się na odpływie. Przy czym wskazanym jest, aby okres prowadzonych badań wód podziemnych ustalić pod nadzorem hydrogeologa. Wraz z adnotacją poziomu głębokości zwierciadła wody należy zaznaczyć, w jakim okresie zostały one przeprowadzone - w okresie wilgotnym bądź suchym.


IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 1. Uwzględnić zalecenia wynikające z punktu I i II postanowienia.

 2. Droga transportowa kruszywa z wyrobiska będzie posiadać co najmniej dwa pasy ruchu, a jej konstrukcja będzie w stanie przenieść powstałe obciążenia pochodzące od poruszających się pojazdów transportujących urabianą kopalinę.

 3. Projektowana droga transportowa na odcinku sąsiadującym z rzeką San w szczególności w części D2-D3 zlokalizowana będzie w odległości ok. 150 m od koryta rzeki San (ok. 140 m od granicy działki rzeki San), zaś na odcinku D3-D4 droga ta będzie przebiegać w odległości ok. 145 m od rzeki San (ok. 135 m od granicy działki rzeki San).

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązek przeprowadzenia:

 1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

 2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

- nie dotyczyVII. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- przedsięwzięcie nie ma oddziaływania transgranicznegoVIII. stwierdzam konieczność:

1. wykonania kompensacji przyrodniczej.

2. zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.

IX. stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczyX. nie nakładam obowiązku:

1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w


sprawie wydania koncesji na wydobycie kruszywa.

2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na


środowisko

XI. nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego oraz selektywnego składowania humusu i prawidłowego jego wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych. Pomiary mają być prowadzone na obszarach poeksploatacyjnych, po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania, a ich wyniki przedstawione w terminie trzech miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania .
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 10.11.2010 r. r. RES - GAJ Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podwisłocze 30/5, 35-309 Rzeszów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja Złoża Kruszywa Naturalnego „Chałupki Dusowskie”, budowie Zakładu Przerobu Kruszywa i drogi gminnej na odcinku Chałupki Dusowskie – Stubienko wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 7/26, 7/27, 13/1 w obrębie nr 0007 Chałupki Dusowskie, nr 36/1, 36/3, 36/4, 36/5, 154/2, 157, 176/1, 176/2, 179/1, 179/2, 190 w obrębie nr 0001 Barycz, nr 195, 248/1, 249/1 w obrębie nr 0007 Stubienko w jednostce ewidencyjnej:181309 Stubno w gminie Stubno. Obwieszczeniem nr 7624/5/10 z dnia 15.11.2010 r. podano do publicznej wiadomości (strona internetowa UG, tablice ogłoszeń, zainteresowane sołectwo) o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji środowiskowej na ww. przedsięwzięcie. Jednocześnie w dniu 17.11.2010 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie i opinię odnośnie przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu na środowisko tego przedsięwzięcia. Pismem znak: WOOŚ.4242.13.1.2011.GJ-4 z dnia 05.01.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Wójta Gminy Stubno wezwanie RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. k. do uzupełnienia przedłożonego RDOŚ Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wójt Gminy w Stubnie pismem nr 7624/5/11 z dnia 06.01.2011 r. wezwał RES-GAJ do uzupełnienia Raportu zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W dniu 14.01.2011 r. Wójt Gminy przekazał uzupełniony raport do RDOŚ oraz w dniu 09.02.2011 r. Wójt Gminy Stubno przekazał dodatkowe informacje do RDOŚ w zakresie raportu. Po przeanalizowaniu dokumentów przedłożonych przez inwestora stwierdzono, że uzupełniony raport spełnia warunki wymogi art. 66 powołanej w podstawie prawnej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia ustalono, że należy je zaliczyć do grupy przedsięwzięcia wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha. Tym samym przedsięwzięcie to należało zaliczyć do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 173 powołanej ustawy. Szczegółową informację o przedsięwzięciu zawiera charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca integralną część niniejszej decyzji.

W sprawie tego przedsięwzięcia uzyskano pozytywną opinię i uzgodnienie:

1/ Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 07.12.2010 r. znak: SNZ.460-16/10 ( uzgodnieniami ujętymi w całości w sentencji decyzji),

2/ Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4242.13.1.2011.GJ-7 z dnia 02.07.2010 roku. również z uwagami i warunkami ochrony środowiska podczas realizacji zadania ujętymi w całości w sentencji tej decyzji.

Uwag i wniosków społeczeństwa w sprawie nie było.

Przedsięwzięcie nie posiada oddziaływania trans granicznego.

Szczegółową informację o przedsięwzięciu zawiera jego charakterystyka.


Ustalenia zawarte w raporcie i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie - należy kategorycznie przestrzegać.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji koncesji na poszukiwanie kopalin. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.


Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy w Stubnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś


Otrzymują:

Wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy


Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

2.Państwowy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowieu. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna