Studenci indywidualni umcs koła naukowe umcs samorządy studenckie umcsPobieranie 12.97 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar12.97 Kb.
KONKURS GRANTOWY ACK UMCS „CHATKA ŻAKA” 2011


ADRESACI KONKURSU:REGULAMIN:


 1. Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w roku 2011 na łączną kwotę 45 000 złotych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu. wynosi 3500 złotych
 1. Wnioski /aplikacje/ w formie pisemnej /na specjalnym formularzu/ o przyznanie dofinansowania projektu przyjmuje Dział Programowy ACK UMCS (ul. Radziszewskiego 16, pok. 1) w terminie od 17 stycznia 2011 do 20 lutego 2011 roku. Wniosek o dofinansowanie projektu obejmuje jego pełną prezentację merytoryczną projektu oraz opis niezbędnych do jego realizacji środków technicznych i organizacyjnych, w tym zestawienie przewidywanych pełnych kosztów przedsięwzięcia.
 1. ACK UMCS zobowiązuje się do przeprowadzenia konsultacji, mających na celu przybliżenie formalnych zasad sporządzania wniosku o przyznanie grantu. Konsultacje odbywać się będą po uprzednim umówieniu się z:

Mieczysławą Goś – tel. 691818565 (projekty plastyczne)

Piotr Kotowski – tel. 691955612 (projekty filmowe)Agnieszka Matecka – Skrzypek tel. 601732249 (pozostałe wydarzenia)


 1. W trakcie oceny preferowane będą projekty przedsięwzięć podkreślające związek z UMCS i ACK oraz wzmacniające ich wizerunek, w szczególności charakteryzujące się:


a) wysoką wartością merytoryczną, a w szczególności:

 • wysoką jakością artystyczną, kulturotwórczą i edukacyjną

 • wpisujące się w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

 • mające wpływ na rozwój kultury studenckiej

 • podnoszące standard spędzania wolnego czasu przez studentów

 • aktywizujące środowisko studenckie

 • poprawiające i ułatwiające dostęp do dóbr kultury

 • o nowatorskim charakterze;b) wysoką wartością społeczną, a w szczególności:

 • wydarzenia integrujące środowiska akademickie

 • angażujące różnorodne środowiska uniwersyteckie i pozauniwersyteckie

 • przeciwdziałające wykluczeniu

 • integrujące studentów ze społecznością Lublina

 • angażujące jak największą liczbę osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania ze środowiska uniwersyteckiego

 • angażujące mieszkańców Miasteczka Akademickiego i skutkujące poprawą więzi społecznych;


c) wysokim poziomem organizacyjnym, a w szczególności:

 • zakładające odpowiednie formy promocji

 • angażujące odpowiednich wykonawców przedsięwzięcia

 • prezentujące realny budżet oraz adekwatność kosztów do przewidywanych efektów oraz do skali i zasięgu przedsięwzięcia

 • posiadające odpowiednich partnerów do realizacji zadania

 • przewidujące wkład środków finansowych spoza ACK 1. Wnioski ocenia komisja powołana przez Dyrektora ACK UMCS. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej liczby wniosków objętych dofinansowaniem oraz niewykorzystania pełnej kwoty 45000 złotych przeznaczonych na dofinansowanie. Decyzje komisji są ostateczne
 1. Do każdego wybranego zadania będzie przydzielany opiekun merytoryczny (pracownik ACK), który będzie dbał o właściwą realizację projektu.
 1. Plan budżetowy przyjętego programu grantowego jest dokumentem wiążącym dla obu stron, co oznacza, że przyznane środki nie mogą być wykorzystane w sposób niezgodny z zaplanowanym budżetem bez konsultacji z kierownictwem ACK.
 1. Harmonogram realizacji zadania zaproponowany we wniosku jest obowiązujący, a wszelkie zmiany muszą być uzgadniane z opiekunem merytorycznym przedsięwzięcia i zaakceptowane przez kierownictwo ACK.
 1. Projekty muszą być zrealizowane od 1.04.2011 do 31.12.2011
 1. ACK UMCS zastrzega sobie prawo do wycofania się z finansowania przedsięwzięcia w przypadku rażącego naruszenia struktury finansowej projektu, tj. gdy koszty przewidziane do pokrycia lub dotychczas pokryte przez ACK UMCS nie gwarantują realizacji zadania.
 1. Osoba składająca podpis na wniosku jest traktowana jako osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację przedsięwzięcia.
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 28 lutego 2011 roku.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna