Studia I stopnia licencjackie 2Pobieranie 2.02 Mb.
Strona1/23
Data03.05.2016
Rozmiar2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS CZĘŚC 2. OPISY PRZEDMIOTÓW

WYDZIAŁ TEORII, INTERPRETACJI I EUKACJI MUZYCZNEJ. KIERUNEK: TEORIA MUZYKI. 2

STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE 2

Wprowadzenie do pracy naukowej 2

Praca licencjacka 5

Wykład monograficzny 7

Kształcenie słuchu 10

Kształcenie słuchu komputerowe 12

Harmonia klasyczna 17

Harmonia praktyczna 19

Harmonia XX wieku 21

Kontrapunkt 23

Fuga 1 25

Literatura muzyczna 1 27

Analiza form muzycznych 31

Historia form i stylów muzycznych 37

Współczesne techniki kompozytorskie 39

Czytanie partytur 43

Wprowadzenie do dyrygowania 45

Instrumentacja 46

Wprowadzenie do kompozycji 49

Muzyka polska XX i XXI wieku 52

Edycja komputerowa tekstu nutowego 54

Wychowanie fizyczne 56

Gra na instrumencie 58

Chór 60

Orkiestra 63Big Band 65

Język obcy nowożytny 66

Wykład monograficzny kontynuacja 71

Historia muzyki komputerowej i elektroakustycznej 74

Muzyka polska XIX wieku 77

Instrumentoznawstwo praktyczne 80

Akustyka i elektroakustyka 82

Instrumentalna praktyka zespołowa 85

Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej 87

Praktyka wykonawcza na wybranym instrumencie 89

Emisja głosu 91

Chór-kontynuacja 93

Orkiestra-kontynuacja 96

Historia filozofii 98

Historia i teoria sztuki 100

Muzyka teatralna i filmowa 102

Historia muzyki popularnej 105

Język obcy II 107

WYDZIAŁ TEORII, INTERPRETACJI I EUKACJI MUZYCZNEJ. KIERUNEK: TEORIA MUZYKI.
STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE


Wprowadzenie do pracy naukowej
Rok 1


Nazwa przedmiotu:

Wprowadzenie do pracy naukowej

Kod przedmiotu:


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


Data

21.05.2012


Nazwa kierunku:

Kompozycja i Teoria Muzyki


Forma studiów:

Stacjonarne I st.

Profil kształcenia:

Ogólno-akademicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Specjalność:

Teoria Muzyki

Rok / semestr:

I, 1-2

Języki nauczania przedmiotu:

polski

Forma zajęć:

indywidualne


Wymiar zajęć:

30

Koordynator przedmiotu

Kierownik Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki

Prowadzący zajęcia

Prof. dr (kw.IIst.) Teresa Malecka


Cele przedmiotu

Opanowanie warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki

Wymagania wstępne

Wiedza ogólno muzyczna na poziomie szkoły II stopnia
Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

K_W01
K_W08


Podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie teorii muzyki
Podstawy pracy naukowej

A1_W01

A1_W05

A1-W08Umiejętności (U)

K_U01Dokonywanie analizy dzieła muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX w. i najnowszej, przy pomocy adekwatnej metody analitycznej

A1-U03

A1_U07

A1_U09


Kompetencje społeczne (K)


K_K01

K-K02

K-K03
Jest gotowy do przedstawiania problematyki muzycznej w kontekście kultury, w sposób zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zbierania i interpretowania informacji, samooceny oraz konstruktywnej krytyki, weryfikacji sądów w zakresie wiedzy i umiejętności, a także refleksji dotyczącej kwestii naukowo artystycznych, a także społecznych, naukowych, etycznych i wartościujących

Efektywnie wykorzystuje w różnych sytuacjach swoją wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolność kreatywnego i elastycznego myślenia oraz działania, a także umiejętność kontrolowania swoich zachowań – również w zakresie prezentacji publicznych.

A1_K02

A1_K03

A1_K04
A1_K01

A1_K02

A1-K04

A1_K03

TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I
- zapoznanie studentów z różnymi typami publikacji naukowych zakresu teorii

i muzykologii

- założenie własnych „katalogów” literatury przedmiotu

- opanowanie zasad powoływania się na literaturę

-samodzielne próby pisania o muzyce recenzji.

- referowanie stanu badań danego tematu

- budowanie konspektów prac

-przygotowanie samodzielnej pracy pisemnej na temat twórczości i życia wybranego kompozytoraSemestr II

-kontynuacja zadań podjętych w sem. I

- przygotowanie samodzielnej pracy monograficznej na temat wybranego gatunku muzycznego

Metody kształcenia

Referowanie literatury przedmiotu

Dyskusje

Omawianie propozycji konspektów

Praca nad tekstem

Metody weryfikacji efektów kształcenia

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Kod efektu kształcenia

Ocena pisemnych prac: monograficznej )kompozytor, gatunek) oraz recenji

K-W01

K-W08


K-K01

K_K02


K_K03


Forma i warunki zaliczenia

S .I – zaliczenie z oceną

S .II – egzamin

Literatura podstawowa

Przeglądy literatury naukowej, typu: RILM, RISM, NOTES oraz baz danych, np. JSTOR

Monografie życia i twórczości omawianych kompozytorów oraz ujęcia monograficzne historii i teorii gatunków

Hasła z wielkich światowych encyklopedii muzycznych, typu: MGG, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Riemannlexikon

Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych. Praca zbiorowa, PWN

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne

30

Przygotowywanie się do zajęć

30

Praca z literaturą

40

Konsultacje
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu

60

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia
Inne
Łączny nakład pracy studenta w godz.

160

Liczba punktów ECTS

10

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Praca w instytucjach upowszechnienia kultury muzycznej.

Rok 2Nazwa przedmiotu:

Wprowadzenie do pracy naukowej

Kod przedmiotu:


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


Data

21.05.2012


Nazwa kierunku:

Kompozycja i Teoria Muzyki


Forma studiów:

Stacjonarne I st.

Profil kształcenia:

Ogólno-akademicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Specjalność:

Teoria Muzyki

Rok / semestr:

II, 1-2

Języki nauczania przedmiotu:

polski

Forma zajęć:

grupowe


Wymiar zajęć:

30

Koordynator przedmiotu

Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego

Prowadzący zajęcia

Prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski


Cele przedmiotu

- Opanowanie warsztatu naukowego w zakresie teorii muzyki

- Ukształtowanie umiejętności interpretacji dzieła muzycznego w perspektywie integralnej, od genezy do rezonansu
Wymagania wstępne

Opanowanie wiedzy i umiejętności z przedmiotów obowiązujących na Teorii Muzyki na I r. studiów I st.
Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

K_W01
K_W08


Podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie teorii muzyki
Podstawy pracy naukowej

A1_W01

A1_W05


A1-W08Umiejętności (U)

K_U01Dokonywanie analizy dzieła muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem muzyki XX w. i najnowszej, przy pomocy adekwatnej metody analitycznej

A1-U03

A1_U07


A1_U09


Kompetencje społeczne (K)

K_K01


K-K02

K-K03Jest gotowy do przedstawiania problematyki muzycznej w kontekście kultury, w sposób zrozumiały zarówno dla odbiorców profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zbierania i interpretowania informacji, samooceny oraz konstruktywnej krytyki, weryfikacji sądów w zakresie wiedzy i umiejętności, a także refleksji dotyczącej kwestii naukowo artystycznych, a także społecznych, naukowych, etycznych i wartościujących

Efektywnie wykorzystuje w różnych sytuacjach swoją wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, zdolność kreatywnego i elastycznego myślenia oraz działania, a także umiejętność kontrolowania swoich zachowań – również w zakresie prezentacji publicznych.A1_K02

A1_K03


A1_K04
A1_K01

A1_K02


A1-K04

A1_K03
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna