Studia II stopnia magisterskie 2Pobieranie 1.69 Mb.
Strona1/18
Data08.05.2016
Rozmiar1.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
KATALOG PRZEDMIOTÓW ECTS CZĘŚC 2. OPISY PRZEDMIOTÓW

WYDZIAŁ TEORII, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ. KIERUNEK: TEORIA MUZYKI. 2

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE 2

Praca magisterska 2

Metodologia pracy badawczej 4

Współczesne metody analityczne 7

Kształcenie słuchu 9

Historia Teorii Muzyki 12

Etnomuzykologia 14

Krytyka i prelekcja 16

Muzyka elektroakustyczna i komputerowa 18

Wykłady monograficzne 19

Muzyka polska XX i XXI wieku 22

Analiza form muzycznych 24

Wprowadzenie do Word – Tonu 27

Współczesne techniki kompozytorskie 29

Muzyka polska XIX wieku 33

Fuga 2 36

Zarządzanie, marketing i promocja 37

Estetyka muzyki 40

Analiza współczesnego dzieła muzycznego 42

Propedeutyka dyrygowania 44

Praktyka wykonawcza muzyki współczesnej 46

Chór kontynuacja 48

Orkiestra kontynuacja 51

Instrumentacja 53

Historia muzyki elektroakustycznej i komputerowej 55

Muzyka teatralna i filmowa 59

Seminarium aksjologii 62

Historia muzyki popularnej XX i XXI wieku 64

Historia filozofii 66

Filozofia współczesna 68

Historia i teoria sztuki 72

Zarządzanie, marketing i promocja – kontynuacja 74

Harmonia XX wieku 76

Kontrapunkt XX i XXI wieku 78

Propedeutyka kompozycji 82

Akustyka i elektroakustyka 86

Podstawy muzyki komputerowej 88

Muzyka komputerowa 91

Realizacja dźwięku w studio 93

Kształcenie słuchu komputerowe 96

Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej 99

WYDZIAŁ TEORII, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ. KIERUNEK: TEORIA MUZYKI.
STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE


Praca magisterska


Nazwa przedmiotu:

Praca magisterska

Kod przedmiotu:


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


Data

21.05.2012


Nazwa kierunku:

Kompozycja i Teoria Muzyki


Forma studiów:

Stacjonarne II st

Profil kształcenia:

ogólnoakademicki

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Specjalność:

Teoria Muzyki

Rok / semestr:

I-II / 1-4

Języki nauczania przedmiotu:

polski, angielski

Forma zajęć:

indywidualne


Wymiar zajęć:

60

Koordynator przedmiotu

Kierownik Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki

Prowadzący zajęcia

Prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski

Prof.dr hab. Teresa Malecka

Prof.dr hab. Leszek Polony i inni

Cele przedmiotu

Celem seminarium jest konsultacja i pomoc w przygotowaniu i opracowaniu pracy magisterskiej. Seminarium zakłada krystalizację zainteresowań teoretyczno-naukowych studenta, oraz wstępne określenie tematu pracy magisterskiej w poprzednim roku akademickim.

Wymagania wstępne

Ukończenie I roku studiów II stopnia w specjalności teoria muzyki
Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

K-W01

K-W02


Poszerzona wiedza w dziedzinie teoretyczno-muzycznej

Znajomość literatury fachowej na temat stylów, technik oraz metod analizy muzyki, w tym współczesnych metod analitycznych

Znajomość historii teorii i myśli o muzyce

A2_W01

A2-W01

A2_W03

A2_W01

A2-W03

Umiejętności (U)

K_U01

K_U06

K-U01

K-U07Stosowanie metodologicznie pogłębionej analizy i interpretacji dziela muzycznego w szerokim kontekście muzyczno-humanistycznym.

Dysponowanie warsztatem umożliwiającym podjęcie ewentualnej pracy naukowejA2_U01

A2_U06

A2-U03Kompetencje społeczne (K)

K_K01

K-K02


Jest teoretykiem muzyki otwartym na nowe zjawiska w sztuce, zdolnym do formułowania sądów wartościujących, kreatywnym w refleksji o kulturze muzycznej

Wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy, podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych działań również w warunkach ograniczonego dostępu do informacji, a także przyswoił sobie- w znacznym stopniu – umiejętność krytycznej oceny

A2-K01

A2-U01

A2-K02

A2_K04TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I roku I
- metodologie współczesnej humanistyki

- muzykologia i teoria muzyki, obszary zainteresowań

-poznanie dzieła muzycznego, jego wymiar ontologiczny, semiologiczny i aksjologiczny, metody analizy, problematyka interpretacji hermeneutycznej

- wybór tematu pracy magisterskiej, jego analiza, dobór wstępnej bibliografii, dyskusja nad lekturami

- konstrukcja referatu, rozprawki, pracy naukowej.
Semestr I roku II

- określenie tematu, zakresu i celu pracy.

- dobór wstępnej bibliografii dot. tematu pracy

- dyskusja nad koncepcją pracy, przygotowanie konspektuSemestr II roku I

- konsultacje przeprowadzonych `analiz, problemów wyłaniających się z lektur

- dyskusja nad kolejnymi fragmentami pracy, ich adiustacja

Semestr II roku II

- konsultacja pracy nad materiałami, lekturami, analizami;

uzupełnianie i kompletowanie bibliografii,

- praca nad kolejnymi rozdziałami, adiustacja tekstu.


Metody kształcenia

Praca z tekstem i dyskusja

Analiza przypadków

Praca indywidualnaMetody weryfikacji efektów kształcenia

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Kod efektu kształcenia

Prezentacja pracy magisterskiej

Obrona pracy magisterskiej

K_W01

K-W02

K-U01

K-U06

K_U07

K_K01

K_K02

Forma i warunki zaliczenia

I/1 s. zaliczenie

I/2 s. egzamin

II/1 s. zaliczenie z oceną

II/2 s. zaliczenie z oceną

Literatura podstawowa

- Polony L. Hermeneutyka i muzyka. Kraków 2003

Symbol i muzyka, Kraków 2011

- Stróżewski W. Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków 2002

- Tomaszewski M. Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans. Kraków 2000; Nad analizą i

interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia. [W:] Res Facta nr 9./19
Oraz literatura związana z tematem pracy


Literatura uzupełniająca

- Dybel P. Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.-G.Gadamera. Kraków 2004:

- Gołąb M. Spór o granice poznania dzieła muzycznego. Wrocław 2003.

- Guczalski K. Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce. Kraków 1999

- Jabłoński M. Muzyka jako znak. Poznań 1999

- Piotrowska M. Tezy o możliwości hermeneutyki w świetle stu lat jej historii. Warszawa 1990


NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne

60

Przygotowywanie się do zajęć

30

Praca z literaturą

60

Konsultacje

30

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu

10

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia
Inne

20

Łączny nakład pracy studenta w godz.

180

Liczba punktów ECTS

35

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Student jest przygotowany do ewentualnego kształcenia w specjalności teorii muzyki za studiach III stopnia

Student może podjąć pracę w szkolnictwie muzycznym, wszelkiego rodzaju instytucjach muzycznych i instytucjach upowszechnienia kultury, , mediach, itp.

Metodologia pracy badawczej
Nazwa przedmiotu:

Metodologia pracy badawczej

Kod przedmiotu:


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


Data

21.05.2012


Nazwa kierunku:

Kompozycja i Teoria Muzyki


Forma studiów:

Stacjonarne II st.

Profil kształcenia:

Ogólno-akademicki

Status przedmiotu:

obowiązkowy

Specjalność:

Teoria Muzyki

Rok / semestr:

I / 1

Języki nauczania przedmiotu:

polski

Forma zajęć:

grupowe


Wymiar zajęć:

15

Koordynator przedmiotu

Kierownik Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki

Prowadzący zajęcia

Prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski


Prof. dr hab. Leszek Polony

Cele przedmiotu

zapoznanie słuchacza z metodologią pracy naukowej w dziedzinie humanistyki, przygotowanie do samodzielnego opracowania wybranych przez siebie tematów z zakresu analizy i interpretacji muzyki. Poprzez odpowiednie ukierunkowanie zainteresowań i rozwój intelektualny słuchacza ,zajęcia mają przygotowywać do wyboru odpowiedniego tematu i opracowania pracy magisterskiej.

Cele te są realizowane poprzez:

- wstępną rozmowę o zainteresowaniach i możliwościach studenta, ulubionych

kompozytorach, rodzajach i gatunkach muzyki czy też stylach i epokach

historycznych, zmierzającą do wyboru określonych tematów

- konsultację w sprawie doboru odpowiednich lektur

- referowanie przeczytanych pozycji i dyskusję nad nimi

- przygotowanie planu (konspektu) referatu (rozprawki)

- konsultacje przy analizie tekstu muzycznego

- lekturę i adiustację napisanych prac, dyskusję nad nimi.


Wymagania wstępne

Ukończenie studiów licencjackich w specjalności teorii muzyki
Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

K-W01

K_W10


Poszerzona wiedza w dziedzinie teoretyczno-muzycznej

Wiedza umożliwiająca docieranie do koniecznych informacji (książki, nagrania, materiały nutowe, zasoby internetowe)

A2_W01

A2_W01

A2-W02

Umiejętności (U)

K_U01
K-U04


Stosowanie metodologicznie pogłębionej analizy i interpretacji dzieła muzycznego, szczególnie współczesnego, w szerokim kontekście muzyczno-humanistycznym

Kompetentne wypowiadanie się w mowie i piśmie na tematy muzyczne


A2_U01
A2-UO1

A2-U06

Kompetencje społeczne (K)

K_K02

Wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy o muzyce, podejmowania samodzielnych, nowych i kompleksowych zadań (pracy magisterskiej), przyswoił sobie umiejętność krytycznej oceny


A2_K02

A2-K04TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I

- metodologie współczesnej humanistyki

- muzykologia i teoria muzyki, obszary zainteresowań

-poznanie dzieła muzycznego, jego wymiar ontologiczny, semiologiczny i aksjologiczny, metody analizy, problematyka interpretacji hermeneutycznej

- wybór tematu pracy magisterskiej, jego analiza, dobór wstępnej bibliografii, dyskusja nad lekturami

- konstrukcja referatu, rozprawki, pracy naukowej.


Semestr II

- konsultacje przeprowadzonych `analiz, problemów wyłaniających się z lektur

- dyskusja nad kolejnymi fragmentami pracy, ich adiustacja


Metody kształcenia

Praca z tekstem i dyskusja

Analiza przypadków

Praca indywidualna


Metody weryfikacji efektów kształcenia

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Kod efektu kształcenia

Prezentacji koncepcji pracy magisterskiej

A2_W01

A2_U01

A2_U06

A2_K02

A2-K04

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną


Literatura podstawowa

- Ingarden R.: Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości. Kraków 1973

- Jarzębska A. Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej. Kraków 2002.

- Polony L. Hermeneutyka i muzyka. Kraków 2003

Symbol i muzyka, Kraków 2011

- Stróżewski W. Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków 2002

- Tomaszewski M. Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans. Kraków 2000.

Oraz literatura związana z projektowanym tematem pracy magisterskiej

Literatura uzupełniająca

- Dybel P. Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.-G.Gadamera. Kraków 2004:

- Gołąb M. Spór o granice poznania dzieła muzycznego. Wrocław 2003.

- Guczalski K. Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce. Kraków 1999

- Jabłoński M. Muzyka jako znak. Poznań 1999

- Piotrowska M. Tezy o możliwości hermeneutyki w świetle stu lat jej historii. Warszawa 1990NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne

15

Przygotowywanie się do zajęć

15

Praca z literaturą

15

Konsultacje

2

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu

-

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia

-

Inne

-

Łączny nakład pracy studenta w godz.

47

Liczba punktów ECTS

10

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Kurs przygotowuje do opracowania i obrony pracy magisterskiej ze specjalności teorii muzyki

Współczesne metody analityczne

Nazwa przedmiotu:

WSPÓŁCZESNE METODY ANALITYCZNEKod przedmiotu:


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
Data

21.05.2012
Nazwa kierunku:

Kompozycja i Teoria Muzyki
Forma studiów:

stacjonarne II st.Profil kształcenia:

ogólnoakademickiStatus przedmiotu:

obowiązkowySpecjalność:

Teoria MuzykiRok / semestr:

R I / S I-IIJęzyki nauczania przedmiotu:

polski, angielskiForma zajęć:

wykładWymiar zajęć:

60


Koordynator przedmiotu

Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego


Prowadzący zajęcia

Wykładowca zbiorowy

Cele przedmiotu

Zdobycie ogólnej wiedzy o współczesnych metodach analizy i interpretacji dzieła muzycznego.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza z teorii muzyki (historia, literatura, zasady) na poziomie studiów licencjackich w specjalności Teoria Muzyki

Kod efektu

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Efekt kształcenia w obszarze kształcenia

Wiedza (W)

K_W02

K_W07

K_W10


literaturę fachową na temat metod analizy muzyki XX wieku i najnowszej, w tym współczesnych metod analitycznych;
historię teorii myśli o muzyce;
wiedzę umożliwiającą docieranie do koniecznych informacji (książki, artykuły, nagrania, materiały nutowe, zasoby internetowe).


A2_W01

A2_W03


A2_W01

A2_W03
A2_W01

A2_W02


Umiejętności (U)

K_U01

K_U07
K_U09stosowanie metodologicznie pogłębionej analizy i interpretacji dzieła muzycznego, szczególnie współczesnego, w szerokim kontekście muzyczno-humanistycznym;
dysponowanie warsztatem umożliwiającym podjęcie pracy naukowej;
analizę i interpretację źródeł służących dotarciu do istoty badanych zjawisk;

A2_U01

A2_U06
A2_U01

A2_U03
A2_U01

A2_U06


Kompetencje społeczne (K)

K_K02

wykazuje zdolność integrowania nabytej wiedzy, podejmowania samodzielnych, nowych i  kompleksowych działań również w warunkach ograniczonego dostępu do informacji, a także przyswoił sobie – w znacznym stopniu – umiejętność krytycznej oceny;

A2_K02

A2_K04


TREŚCI PROGRAMOWE

Semestr I

Podstawy metodologii nauk i filozofii nauki.

Ogólna panorama współczesnych nurtów w humanistyce w kontekście wywiedzonych z nich szczegółowych metod analitycznych.

Metody formalno-strukturalne (H. Schenker, A. Forte, F. Lerdahl).

Semiotyka muzyki

Metody narratologiczne.

Ekphrasis w muzyce

Metody badania realizacji scenicznych.

Metody analizy dzieł multimedialnych

Metody stosowane w etnomuzykologii

Metody wywiedzione z psychologii poznawczej.


Semestr II

Metody wywiedzione z antropologii kulturowej, etnologii i socjologii.

Metody komputerowej analizy utworów muzycznych

Statystyczna analiza muzyki.

Analiza dzieła muzycznego z punktu widzenia teorii metafory i amalgamatów pojęciowych

Metody analiz wykonań dzieł muzycznych.

Teoria gestu muzycznego.

Teoria harmonii strukturalnej (Zalewski/Wójcik)

Psychoakustyczna analiza harmonii i barwy.


Metody kształcenia

seminarium i dyskusja, wykład

Metody weryfikacji efektów kształcenia

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny

Kod efektu kształcenia

egzamin końcowy

K_W02

K_W07


K_W10

K_U01


K_U07

K_U09


Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach

Egzamin pisemny (test)
Literatura podstawowa

Thomas Christensen (red.) The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge 2008

Nicholas Cook, A guide to musical analysis, Oxford, 1984
Literatura uzupełniająca

Nicholas Cook, The Schenker Project, Oxford 2007

Allen Forte, The structure of atonal music, Yale 1977

Eero Tarasti, A Theory of musical semiotic of music, 1994NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin

Zajęcia dydaktyczne

60

Przygotowywanie się do zajęć

5

Praca z literaturą

5

Konsultacje
Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu

5

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia

15

Inne
Łączny nakład pracy studenta w godz.

80

Liczba punktów ECTS

8

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ

Wykorzystanie wiedzy w pracy naukowej.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna