Studium programowo-przestrzenne wielofunkcyjnego zagospodarowania doliny dolnej warty I noteciPobieranie 0.54 Mb.
Strona1/10
Data08.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE WIELOFUNKCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA DOLINY DOLNEJ WARTY I NOTECI

W GRANICACH WOJ. LUBUSKIEGO
Zarząd Województwa Lubuskiego

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

WIELOFUNKCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA

DOLINY DOLNEJ WARTY I NOTECI


W GRANICACH WOJ. LUBUSKIEGO

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o.GRUDZIEŃ 2005
Treść:


1.

Wprowadzenie

str. 4

2.

Ogólna charakterystyka obszaru opracowania i jego delimitacja

str. 5

3.

Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe3.1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna

str. 5
3.2. Rzeźba terenu

str. 8
3.3. Klimat

str. 8
3.4. Flora i fauna

str. 9
3.5. Lasy

str. 9
3.6. Wody

str. 10
3.7. Obszary chronione

str. 11
3.8. Stan środowiska przyrodniczego

str. 14
3.9. Walory środowiska kulturowego

str. 15
3.10.Walory krajobrazowe i powiązania wielkoprzestrzennych jednostek krajobrazowych

str. 16

4.

Uwarunkowania związane z osadnictwem i infrastrukturą społeczną4.1. Ludność

str. 17
4.2. Sieć osadnicza

str. 19
4.3. Wybrane elementy infrastruktury społecznej

str. 20
4.4. Powiązania głównych ośrodków osadniczych

str. 20

5.

Uwarunkowania związane z gospodarką ze szczególnym uwzględnieniem turystyki5.1. Ogólna charakterystyka stanu gospodarki

str. 20
5.2. Przemysł oraz budownictwo

str. 21
5.3. Rolnictwo

str. 23
5.4. Turystyka

str. 24

6.

Uwarunkowania związane z komunikacją i transportem6.1. Drogi i przejścia graniczne

str. 25
6.2. Koleje

str. 28
6.3. Transport wodny

str. 29
6.4. Transport lotniczy

str. 29

7.

Uwarunkowania związane z ochroną przeciwpowodziową i poprawą retencji

str. 30

8.

Uwarunkowania związane z infrastrukturą techniczną8.1. Zaopatrzenie w wodę

str. 31
8.2. Kanalizacja

str. 32
8.3. Elektroenergetyka

str. 32
8.4. Gazownictwo

str. 33
8.5. Gospodarka odpadami

str. 33

9.

Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazane w podstawowych dokumentach

dla planowania przestrzennego i strategicznego

  1. Kierunki rozwoju subregionu w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego

województwa

str. 33
  1. Kierunki rozwoju gmin w ustaleniach studiów uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego oraz planach miejscowych

str. 35
  1. Kierunki rozwoju subregionu w strategii rozwoju województwa i w innych strategiach

branżowych

str. 36
  1. Kierunki rozwoju subregionu wg studium kierunkowego zagospodarowania

przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

str. 37
  1. Możliwości aktywizacji turystycznej i gospodarczej terenów sąsiednich

w woj. wielkopolskim

str.37

10.

Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru10.1. Cele zagospodarowania przestrzennego

str.38
10.2. Kierunki ochrony przyrody i krajobrazu oraz środowiska kulturowego

str.38
10.3. Kierunki rozwoju osadnictwa i infrastruktury społecznej

str.39
10.4. Kierunki rozwoju gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki

str.39
10.5. Kierunki rozwoju komunikacji i transportu

str.40
10.6. Kierunki ochrony przeciwpowodziowej i poprawy retencji

str.40
10.7. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

str.41
10.8. Wnioski

str.41

11.

Zestawienie materiałów wyjściowych

str.41

12.

Aneksy

str.44
12.1. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24.06.2002 r.

str.45
12.2. Raport z konsultacji Studium przeprowadzonych w gminach w obrębie jego opracowania

str.46
12.3. Opinia dr Jerzego Tondera nt Studium

str.48
12.4. Opinia nr 1/2005 WKUA nt. „Studium” z dnia 12.12.2005 r.

str.52
12.5. Wybrane dane statystyczne dla powiatów i gmin w obszarze opracowania

str.53
12.6. Wnioski z planu zagospodarowania przestrzennego woj. lubuskiego dla gmin w obszarze opracowania

str.55
12.7. Wykaz proponowanych zadań samorządu województwa służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i wskazanych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego dla obszaru opracowania

str.61
12.8. Wykaz proponowanych wybranych zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych i wskazanych w planie zagospodarowania przestrzennego woj. lubuskiego dla obszaru opracowania

str.63
12.9. Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w l. 2003 - 2006 w ramach programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2003 – 2010

str.65
12.10. Zespół autorski

str. 67


Część graficzna:
a) rysunki w tekście:

Nr 1

Studium delimitacji obszaru opracowania

Nr 2

Regiony fizyczno-geograficzne w obszarze opracowania

Nr 3

Lesistość

Nr 4

Zmiany liczby ludności w latach 1988-2003

Nr 5

Sieć osadnicza

Nr 6

Główne ośrodki gospodarcze

Nr 7

Produkcja rolnicza dla rynku

Nr 8

Udzielone noclegi

Nr 9

Gęstość sieci drogowej

Nr 10

Intensywność ruchu granicznego

Nr 11

Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż granicy polsko – niemieckiej – ustalenia dla terenu opracowania

Nr 12

Dolina Warty - Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego obszaru Międzychodu i Sierakowa – ustalenia dla terenu opracowania

Nr 13

Dolina Noteci – możliwości aktywacji turystycznej i gospodarczej – ustalenia dla rejonu Krzyża Wlk. i Drawska

b) rysunki podstawowe

Rys. 1.

Uwarunkowania i kierunki dla ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz osadnictwa i infrastruktury społecznej, skala 1:50.000

Rys. 2.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki i turystyki, komunikacji, ochrony przeciwpowodziowej i infrastruktury technicznej, skala 1:50.000


1. Wprowadzenie
1. Opracowanie niniejszego studium programowo-przestrzennego wielofunkcyjnego zagospodarowania doliny Dolnej Warty i Noteci wiąże się z wyznaczeniem tych terenów jako obszaru problemowego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. Obszar ten obejmuje tereny 20 gmin położonych w północnej części regionu, w dolnych częściach dolin Warty i Noteci z jego centralnie położonym, głównym ośrodkiem osadniczym – Gorzowem Wielkopolskim. Studium stanowi materiał źródłowy, który będzie wykorzystany przy aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin położonych w obszarze opracowania oraz przy sporządzeniu okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. Studium zostało sporządzone na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, strategii jego rozwoju, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w obszar opracowania, szeregu regionalnych opracowań programowo koncepcyjnych oraz wybranej literatury przedmiotu i dostępnych danych statystycznych. Opracowanie składa się z syntetycznej części tekstowej, przedstawiającej uwarunkowania wielofunkcyjnego zagospodarowania obszaru oraz kierunki jego rozwoju przestrzennego, a także z części graficznej, na którą składają się dwa rysunki, obejmujące problematykę ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, osadnictwa, gospodarki i turystyki, komunikacji, ochrony przeciwpowodziowej i infrastruktury technicznej.
3. Przy sporządzaniu studium kierowano się zasadą wyeksponowania przede wszystkim aspektów przestrzennych rozwoju wskazanych wyżej dziedzin z bardzo ogólnym uwzględnieniem ich tła, jakim jest sfera społeczno-gospodarcza. Studium zawiera ogólne omówienie podstawowych dokumentów planowania strategicznego, jakie opracowano w latach 1998-2005 dla obszaru opracowania na poziomie regionalnym i lokalnym. Opracowaniu towarzyszą także aneksy, które m.in. zawierają zestawienie dostępnych danych statystycznych dla powiatów i gmin wchodzących w obszar opracowania oraz wnioski i wytyczne z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa i programu ochrony środowiska.
4. Studium opracowano w Jeleniogórskim Biurze Planowania i Projektowania na podstawie umowy nr 1/2005, zawartej w dniu 21.03.2005 r. pomiędzy Biurem a Marszałkiem Województwa Lubuskiego. Zgodnie z umową po wcześniejszej delimitacji zasięgu przestrzennego opracowania określone zostały w I etapie prac uwarunkowania jego rozwoju przestrzennego a w II – jego kierunki. Przy ich określeniu wykorzystano wyniki prac terenowych oraz konsultacji w gminach przeprowadzonych w lipcu i listopadzie 2005 r.

2. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania i jego delimitacja
1. Obszar objęty opracowaniem obejmuje tereny 20 gmin, położonych w dolnych odcinkach dolin rzek Warty i Noteci w północnej części woj. lubuskiego z ich głównym ośrodkiem osadniczym m. Gorzów Wielkopolski. Obszar ten zajmuje ok. 28% powierzchni województwa, mieszkająca tu ludność stanowi taki sam odsetek. Jego osiami przyrodniczymi są wielkoprzestrzenne doliny dolnych odcinków rzek Warty i Noteci, zaś głównymi osiami komunikacyjnymi droga wojewódzka nr 132 Kostrzyn-Witnica-Gorzów Wlkp. i jej przedłużenie – odcinek drogi krajowej nr 22 Gorzów Wlkp.-Dobiegniew oraz przecinająca ten układ z północy na południe droga krajowa nr 3 Świnoujście-Gorzów Wlkp.-Skwierzyna -Lubawka.
2. Dla wyznaczenia granic przestrzennych opracowania Studium przyjęto, że obejmie ono:

 • przede wszystkim tereny położone w obszarze dolin Warty i Noteci w ich dolnych biegach (Warty – od miejscowości Wiejce w gm. Przytoczna po m. Kostrzyn, Noteci – od miejscowości St. Bielice w gm. Drezdenko do miejscowości Santok); o charakterze tych terenów wchodzących w skład I strefy obszaru opracowania decyduje układ wielkoprzestrzennych jednostek krajobrazowych, ograniczonych krawędziami morfologicznymi dolin obu rzek lub krawędziami otaczających je kompleksów leśnych oraz zbliżony charakter ich zagospodarowania;

 • ponadto tereny otaczające od północy i południa obszar strefy I, położone w ciągach głównych korytarzy komunikacyjnych północnej części województwa lubuskiego, przebiegających na obrzeżach dolnych biegów Warty i Noteci; tereny te wchodzą w skład II strefy obszaru opracowania.

Tereny objęte opracowaniem wskazane są na załączonym obok rysunku nr 1 - Studium delimitacji obszaru opracowania
3. Wskazane wyżej tereny, położone w obrębie dolin dolnych biegów Warty i Noteci oraz w ich otoczeniu obejmują obszary następujących gmin:

 • w paśmie gmin położonych w dolinie Warty: gm. Przytoczna, m. i gm. Skwierzyna, gm. Deszczno, gm. Santok, m. Gorzów Wlkp., gm. Bogdaniec, gm. Krzeszyce, m. i gm. Witnica, gm. Słońsk, gm. Górzyca, m. Kostrzyn,

 • w otoczeniu w/w pasma: gm. Kłodawa i gm. Lubiszyn (położone w północnej części obszaru opracowania) oraz gm. Bledzew, gm. Lubniewice (w południowej części w/w obszaru),

 • w paśmie gmin położonych w dolinie Noteci: m. i gm. Drezdenko, gm. Stare Kurowo i gm. Zwierzyn,

 • w otoczeniu w/w pasma oraz m. i gm. Dobiegniew, m. i gm. Strzelce Krajeńskie (w północnej części w/w obszaru).


3. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna