Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy mińsk mazowieckiPobieranie 0.74 Mb.
Strona1/15
Data02.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


WÓJT GMINY MIŃSK MAZOWIECKI


STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ……./2009

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia ………. 2009 r.
Spis treści


WSTĘP 5

I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY 7

1.UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7

2.UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 8

2.1. Stan i funkcjonowanie środowiska 8

2.1.1. Położenie fizycznogeograficzne 8

2.1.2. Ukształtowanie powierzchni; geomorfologia 8

2.1.3. Budowa geologiczna - kopaliny, naturalne zagrożenia geologiczne 10

2.1.4. Hydrogeologia - zasoby wód podziemnych 11

2.1.5. Wody powierzchniowe 14

Sieć rzeczna 14

2.1.6. Gleby i warunki agroekologiczne 15

2.1.7. Szata roślinna i świat zwierzęcy 16

2.1.8. Warunki klimatyczne 18

2.1.9. Przyrodnicze obszary i obiekty chronione 19

Rezerwat przyrody „Bagno Pogorzel” 19

Miński Obszar Chronionego Krajobrazu 20

Pomniki przyrody 20

2.1.10. Lokalne uciążliwości i zagrożenia środowiskowe - warunki i jakość życia 21

Zanieczyszczenie powietrza 21

Zanieczyszczenie wód 23

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 23

Zanieczyszczenie wód podziemnych 23

Hałas 24

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku poważnych awarii, osuwisk mas ziemnych oraz powodzi 25

3. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 26

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU I FUNKCJONOWANIA 27

ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 27

4.1. Zabytkowe układy drożne 27

4.2. Architektura sakralna 28

4.3. Założenia rezydencjonalne i folwarczne 28

4.4. Budownictwo 29

4.5. Budownictwo przemysłowe 30

4.6. Cmentarze 31

4.7. Miejsca pamięci poza cmentarzami 31

4.8. Zabytki archeologiczne 32

4.9. Wykaz stanowisk archeologicznych 33

4.10. Wykaz wsi historycznych w poszczególnych obszarach AZP: 34

4.11. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne 34

4.12. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 35

4.13. Wykaz obiektów w ewidencji zabytków 35

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ŻYCIA 39

MIESZKAŃCÓW 39

5.1. Ludność 39

5.2. Źródła utrzymania ludności 41

5.3. Aktywność ekonomiczna ludności 42

5.4. Budżet gminy 4344

5.5. Komunikacja zbiorowa 44

5.6. Zasoby i warunki mieszkaniowe 45

5.7. Handel i usługi 45

5.8. Szkoły. Przedszkola 46

5.9. Zdrowie 46

5.10. Kultura. Sport. Rekreacja 46

5.11. Bezpieczeństwo ludności 47

5.12. Problemy do rozwiązania 47

6. UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE 48

6.1. Układ kolejowy 48

6.2. Układ drogowy 48

6.3. Komunikacja zbiorowa 52

6.4. Obsługa ruchu i obsługa techniczna motoryzacji 52

7. UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 53

7.1. Gospodarka wodno-ściekowa 53

7.2. Gospodarka odpadami 55

7.3. Zaopatrzenie w ciepło 56

7.4. Zaopatrzenie w gaz ziemny 56

8. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ELEKTROENERGETYKI 57

8.1. Uwarunkowania zewnętrzne 57

Powiązania gminy z systemem sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia 110 kV 57

Źródła energii elektrycznej średniego napięcia 15 kV 58

System magistralnych linii SN 15 kV. 59

Ocena zewnętrznych uwarunkowań rozwoju 60

8.2. Uwarunkowania wewnętrzne 60

Lokalne sieci dystrybucyjne 60

II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 65

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 65

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 65

1.1. Struktura przestrzenna gminy 65

1.2. Obszary urbanizacji 66

2. KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 70

ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE 70

SPOD ZABUDOWY 70

3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW 73

3.1. Zasady ochrony zasobów i walorów środowiska, przyrody i krajobrazu 73

3.1.1. Ochrona zasobów środowiska 73

3.1.2. Ochrona walorów krajobrazowych 73

3.1.3. Prawna ochrona przyrody 74

3.2. Zasady ochrony środowiskowych warunków jakości życia 76

3.2.1. Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza 76

3.2.2. Ochrona przed hałasem 76

3.2.3. Ochrona wód podziemnych 76

3.2.4. Gospodarka odpadami 77

3.2.5. Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 77

3.3. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 77

3.3.1. Zalesienia 77

3.3.1. Zalesienia 77

3.3.2. Ochrona terenów leśnych i rolnych 77

4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 78

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 78

4.1. Obszary objęte ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków 78

4.3. Obiekty i obszary proponowane do objęcia ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków 79

4.4. Strefowanie krajobrazu kulturowego oraz warunki w poszczególnych strefach 79

5. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 82

6. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 88

6.1. Gospodarka wodno-ściekowa 88

6.2. Usuwanie odpadów stałych 88

6.3. Zaopatrzenie w ciepło i gaz 88

7. KIERUNKI ROZWOJU ELEKTROENERGETYKI 89

7.1. Kierunki rozwoju urządzeń ponadlokalnych 89

Źródła energii elektrycznej SN 15 kV 89

Linie wysokiego napięcia 110 kV 89

System magistralnych linii SN 15 kV 90

7.2. Kierunki rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych 90

8. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU 93

PONADLOKALNYM 93

9. INWESTYCJIE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 94

10. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI 94

I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 94

11. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU 95

KOPALINY FILAR OCHRONNY 95

12. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH 95

13. OBSZARY SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPDAROWANIA PRZESTRZENNEGO 96

14. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 96

15. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI 96

LUB REKULTYWACJI 96

16. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 96III. SYNTEZA I UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ STUDIUM 97

Spis map 99


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna