Służby Celnej Konkurs „Służba Celna chroni granice i dba o dochody państwa”Pobieranie 77.57 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar77.57 Kb.ZATWIERDZAM
Dyrektor Departamentu

Służby Celnej


KonkursSłużba Celna chroni granice i dba o dochody państwa”

Regulamin
§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu jest Szef Służby Celnej, zwany dalej „Organizatorem”.

Adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.
§ 2

Uczestnicy

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski – w wieku 11 – 12 lat (dozwolony udział dzieci młodszych).


§ 3

Temat konkursu

Służba Celna chroni granice i dba o dochody państwa”. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę ( zadania i funkcje Służby Celnej patrz załącznik nr 1).


§ 4

Informacja o konkursie

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Służby Celnej www.clo.gov.pl,

Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl, na stronach internetowych poszczególnych izb celnych oraz w formie papierowej w sekretariatach izb celnych Służby Celnej(wykaz patrz załącznik nr 2).

2. Regulamin konkursu zostanie wysłany do wszystkich wojewódzkich kuratoriów oświaty(wykaz patrz załącznik nr 3).

3. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Pani Jolanta Mikołajczyk(0-22) 694 43 97, e-mail: jolanta.mikolajczyk@mofnet.gov.pl.

4. Koordynatorami konkursu na poziomie izb celnych są rzecznicy prasowi ( wykaz patrz załącznik nr 4).


§ 5

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace indywidualnie, na kartce formatu A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać:

  • imię, nazwisko i wiek autora,

  • tytuł pracy,

  • imię, nazwisko rodzica (opiekuna) oraz telefon i adres jego zamieszkania.

 2. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.


§ 6

Termin i warunki dostarczenia prac


 1. Prace należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby izby celnej, właściwej w danym województwie ze względu na lokalizację szkoły dziecka (wykaz patrz załącznik nr 1), z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do dnia 10 września 2009r. (decyduje data wpływu do wyżej wskazanej jednostki).

2. Prace przesyłane są na koszt uczestnika.

3. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.


§ 7

Organizacja przebiegu konkursu

 1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.

 2. W I etapie:

• W każdej izbie celnej zostanie powołana komisja, która dokona wyboru ośmiu spośród wszystkich nadesłanych prac.

• Trzy najlepsze prace otrzymają nagrody, a pięć prac wyróżnienie, przyznane

przez dyrektora izby celnej.

• Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w I etapie konkursu odbędzie się w

izbach celnych do dnia14 września 2009r.

• Trzy nagrodzone w I etapie prace zostaną przesłane na adres Szefa Służby Celnej w

Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa z dopiskiem

„Konkurs Plastyczny” w terminie do dnia 16 września 2009 r.

• Wybrane w I etapie prace zostaną poddane ocenie Komisji w II etapie konkursu.

3. W II etapie:

• W Ministerstwie Finansów zostanie powołana Komisja, która dokona wyboru

najlepszych 8 prac w terminie do dnia 17 września 2009r.

• Spośród 8 prac zostanie przyznana nagroda główna oraz dwie nagrody za drugie i

trzecie miejsce, a pozostałe osoby otrzymają dyplomy uznania.

• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie oraz

pisemnie poprzez rodziców (opiekunów).

• Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych

Organizatora oraz izb celnych.

• Uroczyste zakończenie konkursu i nagrodzenie zwycięzców odbędzie się w gmachu

Ministerstwa Finansów w Warszawie w dniu 21 września 2009r.

4. Organizator i izby celne nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas przesyłki.
§ 8

Zasady przyznawania nagród


 1. Rozstrzygnięcia konkursu poprzez wybór najlepszych spośród wyłonionych w I etapie prac dokona powołana w tym celu Komisja.

 2. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą:

 • Przewodniczący: Jacek Kapica – Szef Służby Celnej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

 • Grzegorz Smogorzewski – Zastępca Szefa Służby Celnej, Dyrektor Departamentu Służby Celnej

 • Gabriela Mońko – Naczelnik Wydziału w Departamencie Polityki Celnej

 • Barbara Filip- Naczelnik Wydziału w Departamencie Polityki Celnej

 • Witold Lisicki – Naczelnik Wydziału w Departamencie Służby Celnej

 • Wojciech Malinowski – Departament Polityki Celnej

 • Jolanta Mikołajczyk –Departament Służby Celnej, sekretarz Komisji
 1. Kryterium wyboru laureatów będzie:

- oryginalność prac,

- odzwierciedlenie tematu konkursu,

- estetyka wykonania,

- kolorystyka,

- kompozycja.


 1. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane zarówno przez komisje w izbach celnych, jak i przez Komisję w Ministerstwie Finansów.

 2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają cenne nagrody.

 3. Informacje o osobach nagrodzonych i ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora, Ministerstwa Finansów oraz stronach internetowych izb celnych.§ 9

Postanowienia końcowe


 1. Prace przesyłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem do nich praw autorskich o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) na rzecz właściwej izby celnej oraz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu (w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych) wydawanych przez daną jednostkę Służby Celnej, organizowanych wystawach oraz publikacji w Internecie i Intranecie.

 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i jego rodzic (opiekun) wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w publikacjach, o których mowa w pkt 2 wydawanych przez właściwą izbę celną oraz Organizatora.

 4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 5. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w regulaminie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym poinformuje Uczestników na stronach internetowych wskazanych w § 4 Regulaminu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator konkursu.

 8. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.Załącznik nr 1


ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ

Służba Celna działa w trzech obszarach (cła, akcyzy, gier i zakładów wzajemnych) oraz wypełnia trzy podstawowe funkcje:

- pobiera cła i podatki do budżetu państwa,

- chroni obywateli Polski i Unii Europejskiej przed napływem niebezpiecznych towarów oraz niekontrolowanym wywozem dóbr kultury.

- poprzez ułatwienia w handlu wspiera przedsiębiorstwa prowadzące działalność zgodnie z przepisami prawa.
Funkcja fiskalna obejmuje pobór należności celnych i podatkowych (podatek akcyzowy w obrocie krajowym (np.: od wyrobów alkoholowych, paliw, wyrobów tytoniowych) oraz podatek VAT i podatek akcyzowy od importu towarów, oraz opłata paliwowa). Stanowią one wpływy do budżetu państwa w wysokości ponad 30% ogółu dochodów Skarbu Państwa. W roku 2008 była to kwota 78,6 mld. zł. Oznacza to na przykład, że co trzeci pracownik sfery budżetowej (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, policjant) jest opłacany z wpływów pobieranych do budżetu państwa przez Służbę Celną.
Funkcja ochronna Służby Celnej to przede wszystkim kontrola towarów przywożonych do Polski oraz Wspólnoty Europejskiej przez obywateli i przedsiębiorców i zatrzymywanie towarów, które są niebezpieczne dla konsumentów. Do takich towarów można zaliczyć np.: narkotyki, towary podrabiane, odpady lub towary nie spełniające norm bezpieczeństwa.
Oprócz funkcji fiskalnej i ochronnej, ważne miejsce w działalności Służby Celnej stanowią zadania obejmujące ułatwienia w handlu. Celnicy wspierają działania przedsiębiorców (importerów i eksporterów) wykonywane zgodnie z prawem, zwalczają nieuczciwą konkurencję w handlu zagranicznym, a w ten sposób chronią rynek i konsumentów.
Aktualnie w Służbie Celnej działa 16 izb celnych, 46 urzędów celnych i 159 oddziałów celnych. Na czele Służby Celnej stoi Szef Służby Celnej, który jednocześnie jest w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

W Służbie Celnej zatrudnionych jest około 16 tysięcy osób, w tym ponad 13 tysięcy to umundurowani funkcjonariusze celni, a około 2 tysiące osób to cywile.


Od 1 maja 2004 r., gdy Polska weszła w skład Unii Europejskiej, zniknęły granice celne z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Od tego dnia wspólnie ze służbami celnymi wszystkich krajów UE , Służba Celna chroni cały obszar Wspólnoty Europejskiej, a polscy celnicy pracują opierając się na Wspólnotowym Kodeksie Celnym i Wspólnej Taryfie Celnej.
Celnicy wykonują swoje obowiązki zarówno wewnątrz kraju, jak i w przejściach granicznych.

Pełnią służbę na wschodniej i północnej granicy Polski, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Wykonują trudne zadania związane ze zwalczaniem przemytu i innej przestępczości celno-granicznej. Dbają o bezpieczeństwo naszych obywateli i mieszkańców pozostałych 26 państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez kontrolę towarów, mając na uwadze, by przemytnicy nie przewozili przez granice – na lądzie, morzu i na międzynarodowych lotniskach - towarów niebezpiecznych i zakazanych, takich jak podróbki towarów oryginalnych, markowych, towary ”pirackie” np. kopie płyt muzycznych wykonane nielegalnie, bez zgody autorów utworów), substancje toksyczne czy trujące, narkotyki i środki psychotropowe, niebezpieczne urządzenia, broń, a także dzieła sztuki i dobra kultury, okazy dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz wyroby z nich (np. ze skór węży, krokodyli, wyroby z kości słoniowej, części rafy koralowej, muszle, kawior) itd. Szczególnym wyzwaniem dla polskiej Służby Celnej w ostatnim okresie jest przeciwdziałanie wzmożonym próbom przemytu ogromnych ilości papierosów.

Natomiast w kraju, ważne jest zwłaszcza sprawowanie szczególnego nadzoru podatkowego, polegającego m.in. na kontroli produkcji, rozlewania, przewozu, banderolowania, przechowywania, pakowania i innych czynności dotyczących towarów, od których pobierany jest podatek akcyzowy (papierosy, alkohole, paliwa i inne produkty otrzymywane z ropy naftowej). Służba Celna wykonuje to zadanie poprzez m.in. nadzór nad gorzelniami, winiarniami i fabrykami papierosów.

Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego ma miejsce także w zakresie gier losowych poprzez kontrolę kasyn gry, salonów gier na automatach, oraz automatów o niskich wygranych.


(więcej informacji nt. zadań i funkcji Służby Celnej RP: www.clo.gov.pl).

Załącznik nr 2
WYKAZ IZB CELNYCH


IC BIAŁA PODLASKA IC KATOWICE

ul. Północna 19 Pl. Grunwaldzki 8/10

21-500 Biała Podlaska 40-127 Katowice

www.bialapodlaska.uc.gov.pl www.katowice.ic.pl

ic.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl ic.katowice@kat.mofnet.gov.pl

tel. 0-83 344-98-33 tel. 0-32 358-72-03

fax 344-33-97 fax 358-72-04


IC BIAŁYSTOK IC KRAKÓW

ul. Octowa 2 Al. Krasińskiego 11 B

15-399 Białystok 31-111 Kraków

www.bialystok.uc.gov.pl www.krakow.ic.gov.pl

ic.bialystok@bia.mofnet.gov.pl ic.krakow@kra.mofnet.gov.pl

tel. 0-85 745-85-01 tel. 0-12 629-02-00

fax 745-85-99 fax 415-49-12

IC ŁÓDŹ IC GDYNIA

ul.. Lodowa 97 ul. Północna 9 A

93-232 Łódź 81-029 Gdynia

www.lodz.ic.gov.pl www.gdynia.uc.gov.pl

ic.lodz@lod.mofnet.gov.pl ic.gdynia@gdy.mofnet.gov.pl

tel. 0-42 638-82-22 tel. 0-58 666-90-88

fax 638-83-50 fax 621-05-54


IC OLSZTYN IC TORUŃ

ul. Dworcowa 1 ul. Mazowiecka 63/65

10-413 Olsztyn 87-100 Toruń

www.olsztyn.uc.gov.pl www.izbacelna.torun.pl

ic.olsztyn@ols.mofnet.gov.pl ic.torun@tor.mofnet.gov.pl

tel. 0-89 539-70-10 tel. 0-56 611-73-03

fax 539-70-11 fax 611-74-60


IC POZNAŃ IC WROCŁAW

ul. Krańcowa 28 ul. Hercena 11

61-037 Poznań 50-950 Wrocław

www.poznan.icgov.pl www.icwroclaw.pl

ic.poznan@poz.mofnet.gov.pl ic.wroclaw@wro.mofnet.gov.pl

tel. 0-61 658-35-01 tel. 0-71 370-53-20

fax 658-35-02 fax 343-54-39


IC PRZEMYŚL IC WARSZAWA

ul. Sielecka 9 ul. Erazma Ciołka 14 A

37-700 Przemyśl 01-443 Warszawa www.przemysl.ic.gov.pl www.warszawa.ic.gov.pl

ic.przemysl@prz.mofnet.gov.pl ic.warszawa@war.mofnet.gov.pl

tel. 0-16 676-43-00 tel. 0-22 510-47-00

fax 678-30-03 fax 811-68-41

IC RZEPIN IC SZCZECIN

ul. Dworcowa 5 ul. Energetyków 55

69-110 Rzepin 70-952 Szczecin

www.icrzepin.asi.pl www.ic-szczecin.pl

ic.rzepin@rze.mofnet.gov.pl ic.szczecin@szc.mofnet.gov.pl

tel. 0-95 750-93-01 tel. 0-91 462-34-71

fax 759-64-42 fax 480-58-01

IC OPOLE IC KIELCE

ul. Szpitalna 3 b-5-7 ul. Wesoła 56

45-010 Opole 25-363 Kielce

www.ic.opole.pl www.ickielce.pl

ic.opole@opo.mofnet.gov.pl ic.kielce@kie.mofnet.gov.pl

tel. 0-77 400-67-00 tel. 0-41 364-28-10

fax 400-67-07 fax 364-28-47

Załącznik nr 3

WYKAZ WOJEWODZKICH KURATORIÓW OŚWIATYLp.


Adres

Kier.

Telefony

1.

DOLNOŚLĄSKIE
50-951 Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1
kuratorium@uwoj.wroc.pl
www.kuratorium.wroclaw.pl

0-71

340-63-48
fax 340-61-08
340 63 30

2.

KUJAWSKO-POMORSKIE
85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1/3
kurator@uwoj.bydgoszcz.pl
www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl

0-52

349-76-06
fax 349-76-45

3.

LUBELSKIE
20-950 Lublin
ul. 3-go Maja 6
kurator@kuratorium.lublin.pl
kuratorium.lublin.pl

0-81

532-92-81
fax 532-98-00
532 33 11

4.

LUBUSKIE
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10
kuratorium@provector.pl
www.ko-gorzow.edu.pl

0-95

720-84-12 do 15
fax 722-37-26
720 84 12 w. 133

5.

ŁÓDZKIE
90-446 Łódź
ul. Kościuszki 120a
kolodz@kuratorium.lodz.pl
www.kuratorium.lodz.pl

0-42

637-70-55
fax 636-03-85
637 77 18

6.

MAŁOPOLSKIE
31-156 Kraków
ul. Basztowa 22
kurator@bci.krakow.pl
www.kuratorium.krakow.pl

0-12

422-99-18
fax 422-00-80
616 04 16

7.

MAZOWIECKIE
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 32
kuratorium@mazowieckie.pl
www.kuratorium.mazowieckie.pl

0-22

551-24-00
fax 826-64-97
826 64 91 w 345

8.

OPOLSKIE
45-082 Opole
ul. Piastowska 14
kontakt@kuratorium.opole.pl
www.kuratorium.opole.pl

0-77

452-45-68
fax 452-49-21
452 45 73

9.

PODKARPACKIE
35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
kuratorium@ko.rzeszow.pl
www.ko.rzeszow.pl

0-17

867-11-00
fax 867-19-54
867-11-43
862 75 11 w 1136

10.

PODLASKIE
15-950 Białystok
Rynek Kościuszki 9
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
www.kuratorium.bialystok.pl

0-85

741-58-48
fax 741-58-59

11.

ŚLĄSKIE
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 25
ko@katowice.uw.gov.pl
www.ko.katowice.uw.gov.pl

0-32

257-13-70
fax 255-58-25
207 74 57

12.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
25-516 Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3
kurator@kuratorium.kielce.pl
www.kuratorium.kielce.pl

0-41

344-33-58
fax 344-88-83
342 16 21

13.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
10-959 Olsztyn
Al. Piłsudskiego 7/9
ko@ko.olsztyn.pl
www.ko.olsztyn.pl

0-89

523-26-00
fax 527-27-21
523 25 18

14.

WIELKOPOLSKIE
60-967 Poznań
ul. Kościuszki 93
wko@ko.poznan.pl
www.ko.poznan.pl

0-61

854-16-61
fax 852-31-69
854 16 79

15.

ZACHODNIOPOMORSKIE
71-615 Szczecin
ul. Jana Matejki 6 B
kurator@kuratorium.szczecin.pl
www.xoops.kuratorium.szczecin.pl

0-91

434-71-52
fax 433-93-04

16.

GDAŃSKIE

80-810 Gdańsk

ul. Okopowa 21/27

kuratorium@kuratorium.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

0-58


307-73-89

fax 301-80-23
Załącznik nr 4


LISTA RZECZNIKÓW PRASOWYCH IZB CELNYCH
1). Izba Celna w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Północna 19,Marzena Siemieniuk – Rzecznik Prasowy tel. 0 83 344 98 61

2). Izba Celna w Białymstoku

15-399 Białystok ul. Octowa 2,Maciej Czarnecki– Rzecznik Prasowy tel. 085 745 85 82
3). Izba Celna w Gdyni

81-029 Gdynia ul. Północna 9a


Marcin Daczko – Rzecznik Prasowy tel. 058 666 90 28

4). Izba Celna w Kielcach

25-363 Kielce ul. Wesoła 56Wiesława Dróżdż – Rzecznik Prasowy tel. 041 364 28 65

5). Izba Celna w Katowicach

40-127 Katowice pl. Grunwaldzki 8/10Aldona Węgrzynowicz – Rzecznik Prasowy tel. 032 358 71 67

6). Izba Celna w Krakowie

31-111 Kraków ul. Krasińskiego 11BTomasz Kierski – Rzecznik Prasowy tel. 012 629 02 09
7). Izba Celna w Łodzi

93-232 Łódź ul. Lodowa 97Anna Ludkowska – Rzecznik Prasowy tel. 042 638 82 04
8). Izba Celna w Olsztynie

10-413 Olsztyn ul. Dworcowa 1Anna Hatała - Wanat – Rzecznik Prasowy tel. 089 539 70 63
9). Izba Celna w Opolu

45 – 010 Opole ul. Szpitalna 3B-5-7Tomasz Nowak – Rzecznik Prasowy tel. 077 400 67 43

10). Izba Celna w Poznaniu

61-037 Poznań ul. ul. Krańcowa 28Cezary Kosman – Rzecznik Prasowy tel. 061 658 37 71
11). Izba Celna w Przemyślu

37-700 Przemyśl ul. Sielecka 9Małgorzata Eisenberger – Rzecznik Prasowy tel. 016 676 44 02

12). Izba Celna w Rzepinie

69-110 Rzepin ul. Dworcowa 5Beata Zapolska – Rzecznik Prasowy tel. 095 750 93 13
13). Izba Celna w Toruniu

87-100 Toruń ul. Mazowiecka 63/65Marzena Kamińska – Rzecznik Prasowy tel. 056 611 74 29
14). Izba Celna w Szczecinie

70-952 Szczecin ul. Energetyków 55Monika Woźniak – Lewandowska – Rzecznik Prasowy tel. 091 480 55 08
15). Izba Celna w Warszawie

01-443 Warszawa ul. Erazma Ciołka 14APiotr Tałałaj – Rzecznik Prasowy tel. 022 510 48 52

16). Izba Celna we Wrocławiu

50-950 Wrocław ul. Hercena 11


Aleksandra Pokora – Rzecznik Prasowy tel. 071 370 53 61

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna