Sylabus informacje ogólnePobieranie 41.76 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar41.76 Kb.
Chemia polimerów

nazwa przedmiotu

SYLABUS

  1. Informacje ogólne
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Nazwa kierunku studiów

Chemia

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-CS-22CHP

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów /semestr

I rok/II semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 30 godzinZałożenia i cele przedmiotu

Celem wykładów jest przekazanie podstawowych informacji oraz zdobycie umiejętności związanych z metodami otrzymywania i modyfikacji polimerów, właściwościami najczęściej spotykanych tworzyw sztucznych, zależnościami wiążącymi strukturę i właściwości makrocząsteczek oraz podstawowymi metodami analizy tworzyw sztucznych. Poznanie nowoczesnych metod polimeryzacji kontrolowanej oraz nowych trendów w chemii związków wielkocząsteczkowych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne:

  • podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające).

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

Zaliczenie pisemne i/lub ustne na ocenę.
Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

  1. Prezentuje rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii polimerów, jej historycznego rozwoju, znaczenia dla postępu nauk ścisłych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości.

  2. Wyjaśnia budowę, właściwości i metody otrzymywania polimerów różnymi technikami, Wykazuje zainteresowanie podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku.

  3. Wykazuje znajomość nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w analizie chemicznej polimerów, charakteryzuje spektroskopowe metody analizy budowy związków polimerowych, Wybiera metodę i aparaturę do wykonania konkretnej analizy chemicznej. Objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach polimerów jak: DSC, TGA, chromatografia żelowa, NMR, FTIR, TEM, SEM i inne.

  4. Orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii tworzyw polimerowych (np. metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej), stosuje zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z dziedziny biologii, ochrony środowiska, farmacji, medycyny.

  5. Określa kierunki dalszego kształcenia i realizuje proces samokształcenia, rozumie potrzebę popularno-naukowego przedstawiania laikom wybranych zagadnień z chemii polimerów w szczególności w aspekcie zastosowania tworzyw polimerowych w życiu codziennym. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę uczenia się przez całe życie.

  6. Korzysta z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł w celu pozyskiwania niezbędnych informacji, zna podstawowe krajowe i międzynarodowe czasopisma naukowe z dziedziny chemii, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08

K_U03, K_U09, K_U07, K_U08, K_U09, K_U15

K_K01, K_K02, K_K08, K_K09Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 30 godz.; przygotowanie się do zaliczeń: 41 godz.; udział w konsultacjach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

34

1,4

o charakterze praktycznym

45

1,8Data opracowania:

01.10.2012

Koordynator przedmiotu:

Dr Agnieszka Z. WilczewskaSYLABUS

  1. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Chemia polimerów

Kod przedmiotu

0200-CS-22CHP

Nazwa kierunku

Chemia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

I rok/II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 30 godzinProwadzący

Dr Agnieszka Z. Wilczewska

Treści merytoryczne przedmiotu

Metody otrzymywania polimerów; podstawowe polireakcje, kinetyka i mechanizm polimeryzacji: polimeryzacja rodnikowa, kontrolowana, pseudożyjąca polimeryzacja rodnikowa (ATRP, RAFT/MADIX, NMP), polimeryzacja jonowa (anionowa, kationowa) monomerów winylowych i heterocyklicznych, polimeryzacja GTP, polimeryzacja koordynacyjna, izomeria w polimerach, mechanizm stereoregulacji, polimeryzacja metatetyczna i elektrochemiczna, polikondensacja i poliaddycja.

Budowa makrocząsteczek, wpływ mas molowych na właściwości polimerów). Struktura fizyczna polimerów, właściwości: objętość właściwa, swobodna i molowa, temperatura zeszklenia, topnienia, płynięcia i krystalizacji, morfologia polimerów krystalicznych, sieciowanie, pęcznienie, mieszaniny i stopy polimerowe.

Analiza związków wielkocząsteczkowych: wyznaczanie mas cząsteczkowych (chromatografia żelowa - GPC, MALDI-ToF, wiskozymertia, osmometria); analizy termoanalityczne skanignowa kalorymetria różnicowa, termograwimetria); analizy metodami spektroskopowymi: spektroskopia elektronowa, spektroskopia skaningowa, spektroskopia NMR i FTIR.

Środki pomocnicze stosowane do otrzymywania tworzyw sztucznych.Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii polimerów, jej historycznego rozwoju, znaczenia dla postępu nauk ścisłych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości.

Wyjaśnia budowę, właściwości i metody otrzymywania polimerów różnymi technikami, Wykazuje zainteresowanie podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w środowisku.

Wykazuje znajomość nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w analizie chemicznej polimerów, charakteryzuje spektroskopowe metody analizy budowy związków polimerowych, Objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach polimerów jak: DSC, TGA Chromatografia żelowa, NMR, FTIR i inne.

Orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii tworzyw polimerowych (np. metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej), stosuje zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z dziedziny biologii, ochrony środowiska, farmacji, medycyny.

Określa kierunki dalszego kształcenia i realizuje proces samokształcenia, rozumie potrzebę popularno-naukowego przedstawiania laikom wybranych zagadnień z chemii polimerów w szczególności w aspekcie zastosowania tworzyw polimerowych w życiu codziennym. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę uczenia się przez całe życie.

Korzysta z literatury fachowej, baz danych i innych źródeł w celu pozyskiwania niezbędnych informacji, zna podstawowe krajowe i międzynarodowe czasopisma naukowe z dziedziny chemii, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy.


Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

Zaliczenie pisemne i/lub ustne na ocenę.

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotuObecność na wykładach nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004

Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków, 2005

Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

Czerniawski B., Nassalski A., Folie opakowaniowe, WNT, Warszawa 1970

Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957
……………………………….

podpis osoby składającej sylabusi Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna