Sylabus informacje ogólnePobieranie 34.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.19 Kb.
Obliczenia chemiczne

nazwa przedmiotu

SYLABUS

  1. Informacje ogólne
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Nazwa kierunku studiów

Chemia

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-CS1-1OCH

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Rok studiów /semestr

I rok/I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)


Podstawowy zasób wiedzy z chemii z liceum ogólnokształcącego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: konwersatorium 30 godz.Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie umiejętności rozwiązywania zadań ze stechiometrii, obliczania stężeń, stałej równowagi, pH mocnych oraz słabych kwasów i zasad

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody nauczania: praca grupowa, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę
Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w zakresie niezbędnym do zrozumienia i opisu procesów chemicznych ( zadania ze stechiometrii, obliczanie stężeń, stała równowagi, pH mocnych i słabych kwasów i zasad )

K_W12

2. Identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę


K_U01

3. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez cale życie

K_K1

Punkty ECTS

3

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w zajęciach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 41 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

34

1,4

o charakterze praktycznym

50

3,0Data opracowania:

13.06.2012r.

Koordynator przedmiotu:

Dr Ewa CieszyńskaSYLABUS

  1. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Obliczenia chemiczne

Kod przedmiotu

0200-CS1-1OCH

Nazwa kierunku

Chemia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr


I rok/I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: konwersatoriaProwadzący


Dr Ewa Cieszyńska

Treści merytoryczne przedmiotu

  1. Stechiometria równań chemicznych

  2. Stężenia roztworów

  3. Jonizacja wody i pH; mocne kwasy i zasady

  4. Równowaga chemiczna; słabe kwasy i zasady

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

- Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w zakresie niezbędnym do zrozumienia i opisu procesów chemicznych

( zadania ze stechiometrii, obliczanie stężeń, stała równowagi

oraz pH mocnych i słabych kwasów i zasad ).

- Identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę

Sposób weryfikacji: dwa kolokwia i ocena aktywności w trakcie zajęć

Forma i warunki zaliczenia

przedmiotu
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest otrzymanie ocen pozytywnych z dwóch kolokwiów.
W przypadku nieobecności na zajęciach student powinien zgłosić się na konsultacje.


Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ( 6 godzin ) na zajęciach

kwalifikuje do nie zaliczenia przedmiotu

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej  1. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej” pod redakcją Zbigniewa Galusa, PWN 2010

  2. Adam Hulanicki „ Reakcje kwasów w chemii analitycznej”, PWN 1992

  3. Krzysztof M. Pazdro „ Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony” Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2009


……………………………….

podpis osoby składającej sylabus

i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna