Sylabus informacje ogólnePobieranie 59.12 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar59.12 Kb.
Zastosowanie kopalnego DNA w badaniach paleontologicznych, archeologicznych i kryminalistycznych.

SYLABUS

 1. Informacje ogólne

Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Nazwa kierunku studiów

biologia

Poziom kształcenia

studia drugiego stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Kod przedmiotu

0200-BS2-PDW

Język przedmiotu

polski

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot do wyboru, biologia ogólna i molekularna, biologia środowiskowa

Rok studiów /semestr

I lub II rok/semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student powinien spełniać Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze nauk przyrodniczych dla studiów pierwszego stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład – 5 godz.,

konwersatorium – 25 godz.Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie zastosowania kopalnego DNA w badaniach filogenetycznych, populacyjnych, również w archeologii i kryminalistyce. Student poznaje strategie oraz problemy związane z analizą kopalnego DNA oraz gatunki mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w przypadku których takie analizy były przeprowadzone. Dyskutowane będą perspektywy zastosowania kopalnego DNA w innych dziedzinach nauki.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Metody dydaktyczne: praca z tekstami naukowymi, przygotowanie prezentacji multimedialnych przedstawiających poszczególne zagadnienia z tematyki paleogenetyki, konsultacje i dyskusja na temat przedstawionego zagadnienia. Formy zaliczenia wykładu: test, zaliczenie na ocenę. Forma zaliczenia konwersatorium: pozytywna ocena z testu, przygotowanej prezentacji multimedialnej na wybrany temat oraz aktywność na zajęciach.Efekty kształceniai

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Student wyjaśnia filogenezę wybranych grup taksonomicznych organizmów wymarłych.

2. Student opisuje techniki molekularne stosowane w badaniach kopalnego DNA.K_W07

K_W10


3. Student przygotowuje samodzielnie prezentację z danego zagadnienia z paleogenetyki

na podstawie dostępnej literatury tematu oraz znajomości zasad laboratoryjnych.K_U15


4. Student pracuje samodzielnie i w zespole omawiając zagadnienia z zakresu paleogenetyki.

5. Student prezentuje postawę otwartą w stosunku do otoczenia wynikającą ze znajomości podstawowych procesów biologicznych.

6. Student posiada wiedzę z danej dziedziny i wykazuje potrzeby do ciągłego

samodoskonalenia.K_K02

K_K04


K_K08

Punkty ECTS

2

Bilans nakładu pracy studentaii

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym:

udział w wykładach: 5 godz.; udział w zajęciach poza wykładowych: 25 godz., przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 17 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3 godz.Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

33

1,4

o charakterze praktycznym

45

1,8Data opracowania:

24.05.2013

Koordynator przedmiotu:

dr Ada Wróblewska


SYLABUS

 1. Informacje szczegółoweElementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Zastosowanie kopalnego DNA w badaniach paleontologicznych, archeologicznych i kryminalistycznych.

Kod przedmiotu

0200-BS2-PDW

Nazwa kierunku

Biologia, studia drugiego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

I lub II rok/semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

5 godz. -wykład

Prowadzący


dr Ada Wróblewska

Treści merytoryczne przedmiotu

 1. Wyjaśnienie i zastosowanie pojęć: kopalne DNA (aDNA), paleogenetyka, paleogenomika i mitogenomika.

 2. Materiał oraz metody stosowane przy ekstrakcji oraz strategie analizy aDNA. Kontaminacja i degradacja aDNA jako najważniejsze źródło problemów w analizach.

 3. Statystyczne opracowanie wyników pochodzących z analiz aDNA: analiza fragmentów endogennych, wykorzystanie banków genów do porównania otrzymanych sekwencji, programy do analiz filogenetycznych z otrzymanych sekwencji.

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Wyjaśnia filogenezę wybranych grup taksonomicznych organizmów

wymarłych.

2. Zna techniki molekularne stosowane w badaniach kopalnego DNA.

3. Prezentuje postawę otwartą w stosunku do otoczenia wynikającą ze

znajomości podstawowych procesów biologicznych.

Sposoby weryfikacji:


 1. Zaliczenie pozytywne testu z zagadnień przedstawianych na wykładzie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność).

 2. Pozytywna ocena z testu.

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

1. Hofreiter M. 2008. Paleogenomics. C R Palevol 7: 113–124.

2. Paijmans JLA, Gilbert MTP, Hofreiter M. 2012. Mitogenomic

analyses from ancient DNA. Mol Phyl Evol (in press).

3. Prufer K. Stenzel U. Hofreier M. 2010. Computation

challenges in the analysis of ancient DNA. Gen Biol 11: 1-15.Literatura uzupełniająca:

 1. Green RE. et al. 2006. Analysis of one million base pairs of Neanderthal DNA. Nature 444: 330-336.

 2. Hodgson JA. Bergey ChM. DIsotell TR. 2010. Neanderthal genome: the ins and outs of African genetic diversity. Curr Biol 20: R571-R519.

 3. Stiller M. et al. 2009. Direct multiplex sequencing (DMPS) – a novel method for targeted high-throughput sequencing of ancient and highly derided DNA. Gen Res 19: 1843-1848.


SYLABUS

 1. Informacje szczegółoweElementy składowe sylabusu

Opis

Nazwa przedmiotu

Zastosowanie kopalnego DNA w badaniach paleontologicznych, archeologicznych i kryminalistycznych.

Kod przedmiotu

0200-BS2-PDW

Nazwa kierunku

Biologia, studia drugiego stopnia

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, Instytut Biologii

Język przedmiotu

polski

Rok studiów/ semestr

I lub II rok/semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć

25 godz. - konwersatorium

Prowadzący


dr Ada Wróblewska

Treści merytoryczne przedmiotu

 1. 1. Wyjaśnienie i zastosowanie pojęć: kopalne DNA (aDNA),

 2. paleogenetyka, paleogenomika i mitogenomika.

2. Zastosowanie aDNA w badaniach paleontologicznych (filogeneza

m.in.: Canis, Dinornis, Emeus, Homo, Mammut, Mammuthus iUrsus).

3. Identyfikacja za pomocą aDNA szczątków ludzkich m. in. rodziny

królewskiej cara Mikołaja II Romanowa, Tutenhamona, Wikingów

oraz morderców i ich ofiar.

4. ADNA bakterii jako źródło informacji o epidemiach na przestrzeni

wieków.


5. Molekularna archeobotanika i jej zastosowanie w identyfikacji

gatunków roślin użytkowych i rekonstrukcji ich przodków oraz

ewolucji diety Homo sapiens.


Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji

Efekty kształcenia:

1. Wyjaśnia filogenezę wybranych grup taksonomicznych organizmów

wymarłych.

2. Przygotowuje samodzielnie prezentację z danego zagadnienia z

paleogenetki na podstawie dostępnej literatury tematu oraz znajomości

zasad laboratoryjnych.

3. Pracuje samodzielnie i w zespole omawiając zagadnienia z zakresu

paleogenetyki.

4. Prezentuje postawę otwartą w stosunku do otoczenia wynikającą ze

znajomości podstawowych procesów biologicznych.

5. Posiada wiedzę z danej dziedziny i wykazuje potrzeby do ciągłego

samodoskonalenia.

Sposoby weryfikacji:

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej z wybranego zagadnienia z

paleogenetyki oraz aktywny udział na konwersatoriach związany z

dyskusją na określony problem. Zaliczenie pozytywne testu z

zagadnień przedstawianych na konwersatoriach.


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność).

2. Pozytywna ocena z testu, przygotowanej prezentacji multimedialnej

na wybrany temat oraz aktywność na zajęciach.


Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającejLiteratura podstawowa:

1. Hofreiter M. 2008. Paleogenomics. C R Palevol 7: 113–124.

2. Prufer K. Stenzel U. Hofreier M. Et al. 2010. Computation

challenges in the analysis of ancient DNA. Gen Biol 11: 1-15.

3. Paijmans JLA, Gilbert MTP, Hofreiter M. 2012. Mitogenomic analyses

from ancient DNA. Mol Phyl Evol (in press).Literatura uzupełniająca:

 1. Hodgson JA. Bergey ChM. DIsotell TR. 2010. Neanderthal genome: the ins and outs of African genetic diversity. Curr Biol 20: R571-R519.

 2. Stiller M. et al. 2009. Direct multiplex sequencing (DMPS) – a novel method for targeted high-throughput sequencing of ancient and highly derided DNA. Gen Res 19: 1843-1848.

 3. Wang CH-C, Farina SE, Hui L. 2012. Neanderthal DNA and modern human origin. Quaternary (in press).

 4. Artykuły oryginalne i przeglądowe zalecane przez prowadzącego.


………………………………. podpis osoby składającej sylabus

i Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).

ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.

iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna