Sylabus modułu kształceniaPobieranie 26.01 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.01 Kb.
Sylabus modułu kształcenia

Kod przedmiotu
Rok akad./semestr (zimowy, letni)
Nazwa przedmiotu

Bioróżnorodność i produktywność agroekosystemów

Kierunek

Ogrodnictwo

Typ studiów

I stopnia

Rodzaj przedmiotu

fakultatywny

Semestr studiów

3

Punkty ECTS

2

Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.

15 godzin wykładów

Prowadzący

Dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. nadzw.

Język

polski

Efekty kształcenia


Wiedza:

Student nabywa podstawową wiedzą o związku między ekologią roślin a działalnością rolniczą człowieka. Definiuje pojęcie produktywności roślin. Określa wskaźniki produktywności roślin. Wyjaśnia bazowe pojęcia teorii systemów i kompleksowości. Opisuje na czym polega kompleksowe oddziaływanie czynników siedliskowych na rośliny uprawne. Definiuje bioróżnorodność i rozróżnia jej rodzaje. Ilustruje bioróżnorodność przykładami mieszanek roślin uprawnych. Analizuje mieszankę roślin uprawnych pod kątem jej produktywności i oddziaływań jej komponentów O1 – W10


Umiejętności:

Student nabywa umiejętność kompleksowego analizowania zjawisk zachodzących w agroekosystemie. Interpretuje różnorakie związki przyczynowo-sktutkowe i sprzężenia zwrotne między jego komponentami. Ocenia dany agroekosystem stosując wskaźniki bioróżnorodności. Ilustruje produktywność mieszanki roślin uprawnych poznanymi wskaźnikami. Demonstruje jak lepiej wykorzystać procesy ekologiczne w celu zwiększenia produktywności roślin O1 U05


Kompetencje społeczne:

Organizuje i prowadzi badania w zespole przyjmując w nim różne role. Posiada świadomość znaczenia bioróżnorodności w skali globalnej i lokalnej oraz biologicznego i ekonomicznego ryzyka związanego z uproszczonym postrzeganiem agroekosystemu. Docenia konieczność samodoskonalenia i potrzebę dokształcania O1-K03, O1-K04Wymagania wstępne

botanika, gleboznawstwo, żywienie roślin

Treści kształcenia

Produktywność roślin, kompleksowe oddziaływań czynników siedliskowych na roślinę uprawną, teoria systemów i kompleksowość, bioróżnorodność, wskaźniki różnorodności gatunkowej, niekonwencjonalne metody zwiększania bioróżnorodności agroekosystemu, rodzaje zasiewów mieszanych, oddziaływania w mieszankach, ocena produktywności mieszanki, energia w agroekosystemie

Literatura

 • Waltner-Toews D., Kay J. J. ,Lister N. E. 2008 The Ecosystem Approach: Complexity, Uncertainty, and Managing for Sustainability. Columbia University Press. New York Chichester

 • Vandermeer J. 1992. The ecology of intercropping. Cambridge University Press. Cambridge

Metody oceny


Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: zaliczenie treści przedmiotu

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: w postaci znalezienia rozwiązania postawionego zadania

Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji: społecznych: dyskusja na zajęciach, postawa na egzaminie

Uwagi


TEMATYKA WYKŁADÓW (1 godz./tydzień)


 • Produktywność. Wprowadzenie do przedmiotu. Produktywność – definicja i interpretacja. Produkcyjność, plenność, plon rolniczy. Elementy plonu rolniczego.Wskaźnikowa analiza wzrostu. Wskaźniki opisujące wzrost łanu. Wskaźniki opisujące wzrost rośliny uprawnej.

 • Kompleksowość siedliska. Klasyfikacja czynników siedliskowych według ich dostępności w czasie wzrostu rośliny. Heterogeniczność środowiska. Roślina uprawna a działanie kompleksowe czynników siedliskowych. Przykłady kompleksowego oddziaływania czynników siedliskowych na roślinę uprawną.

 • Ekosystemy. Pojęcia systemu i biosystemu. Biosystemy związane z krajobrazem na kuli ziemskiej. Ekologiczne poziomy organizacji. Cechy ekosystemów.

 • Teoria systemów i kompleksowowść. Kompleksowość a element nieprzewidywalności oraz brak optymalnego rozwiązania problemu. Koncepcja samoorganizującego się, holarchicznego systemu otwartego.

 • Smoorganizujący się, holarchiczny systemu otwarty. Znaczenie samoorganizacji, koncepcja holarchii i holonu, autokatalityczne pętle i sprzężenia zwrotne w agroekosystemie. Granice systemu, kontekst, skala i typ obserwacji.

 • Agroekosystem. Poziomy organizacji agroekosystemu. Struktura troficzna agroekosystemu. Obieg materii w agroekosystemie. Główne różnice między ekosystemem i agroekosystemem.

 • Rodzaje bioróżnorodności. Pojęcie bioróżnorodności i jego wielowymiarowość. Rodzaje bioróżnorodności. Bioróżnorodność gatunkowa i funkcjonalna. Mieszanka zbożowo-strączkowa jako przykład bioróżnorodności funkcjonalnej.

 • Rodzaje bioróżnorodności. Bioróżnorodność genetyczna, pionowa, pozioma i czasowa. Idea bioróżnorodności planowanej i towarzyszącej

 • Rodzaje bioróżnorodności. Bioróżnorodność alfa, beta, gamma, metody zwiększania bioróżnorodności w agroekosystemie. Przykłady negatywnego wpływu rolnictwa industrialnego na bioróżnorodność.

 • Hipotezy związane z bioróżnorodnością. Hipotezy dotyczące zależności między bioróżnorodnością a funkcjonowaniem agroekosystemu. Hipotezy dotyczące zależności między bioróżnorodnością a produktywnością

 • Oddziaływania roślin w zbiorowisku. Konkurencja. Pozytywne i negatywne oddziaływania między roślinami. Zasady związane z konkurencją wewnątrzgatunkową. Prawo stałości plonu.

 • Polikultury. Rodzaje zasiewów mieszanych, funkcje w agroekosystemie, znaczenie zasiewów mieszanych w rolnictwie światowym

 • Rodzaje oddziaływań międzygatunkowych w mieszankach roślin uprawnych, pozytywne i negatywne oddziaływania międzygatunkowe, kompleksowość oddziaływań gatunków w czasie ich wzrostu

 • Produktywność mieszanek roślin uprawnych. Pojęcie komplementarności wykorzystywania zasobów siedliskowych i jej rodzaje, ocena produktywności mieszanek za pomocą różnych wskaźników

 • Energia kulturowa w agroekosystemie. Pojęcia energii ekologicznej i kulturowej. Nakłady energii kulturowej w różnych agroekosystemach. Metody ograniczenia nakładów energii przemysłowej w rolnictwie.


Pobieranie 26.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna