Sylabus przedmiotu / modułu kształceniaPobieranie 59.74 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar59.74 Kb.

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:

Technologia informacyjna

Nazwa w języku angielskim:

Information Technology

Język wykładowy:

polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:

Zarządzanie

Jednostka realizująca:

Instytut Informatyki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):

obowiązkowy

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):

pierwszego stopnia

Rok studiów:

I

Semestr:

1

Liczba punktów ECTS:

3

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

dr Agnieszka Skulimowska

Założenia i cele przedmiotu:

Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Symbol efektu

Efekty kształcenia

Symbol efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01

Zna podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem komputerów, systemem operacyjnym, pakietem biurowym w tym: edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych.

K1_W08

W_02

Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania lokalnej i globalnej sieci komputerowej oraz usług dostępnych w Internecie. Posiada wiedzę na temat bezpiecznego użytkowania komputera i bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. Dysponuje wiedzą o programach antywirusowych i zagrożeniach w Internecie.

K1_W09, K1_W10

W_03

Posiada wiedzę z zakresu grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej.

K1_W17

W_04

Ma wiedzę na temat przygotowywania stron WWW, zna podstawy języka HTML.

K1_W08, K1_W09

W_05

Ma wiedzę na temat stosowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

K1_W08, , K1_W09, K1_W10

W_06

Zna i rozumie podstawowe pojęcia, a także zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego.

K1_W20
UMIEJĘTNOŚCI
U_01

Potrafi: instalować i deinstalować urządzenia peryferyjne i oprogramowanie, posługuje się urządzeniami peryferyjnymi, zabezpiecza i udostępnia zasoby. Korzysta z funkcji porządkujących środowisko pracy użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

K1_U14

U_02

W poprawny sposób używa komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Wykorzystuje zaawansowane funkcje edytora, pracuje z długimi dokumentami, stosując zasady przygotowania prac naukowych. Przygotowuje korespondencję seryjną.

K1_U16

U_03

Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania tabel, wykresów (w tym także przestawnych) oraz raportów finansowych. Posługuje się arkuszem kalkulacyjnym do gromadzenia i wyszukiwania danych.

K1_U03, K1_U04, K1_U08, K1_U14,

U_04

Tworzy i wykorzystuje systemy baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich. Umie zaprojektować bazę danych zbudowaną z wielu tabel. Potrafi definiować formularze, kwerendy, wyszukujące według podanych kryteriów oraz raporty.

K1_U08, K1_U14

U_05

Posiada umiejętności pozwalające na użycie technik graficznych. Przygotowuje grafikę odpowiedniej jakości.

K1_U04

U_06

Umie korzystać z sieci Internet do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Posiada umiejętność korzystania z sieci bezprzewodowej i komunikacji krótkiego zasięgu.

K1_U16

U-07

Korzysta z rożnych narzędzi, przygotowując multimedialną prezentację. Potrafi przygotować własną stronę WWW i zamieścić ją na serwerze.

K1_U16
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ks_01

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

K1_K01

Ks_02

Ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej w pracy zawodowej i samokształceniu.

K1_K01, K1_K05

Ks_03

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w społeczeństwie informacyjnym, wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

K1_K02, K1_K03

Forma i typy zajęć:

Ćwiczenia lab.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność korzystania w zakresie podstawowym z komputera i aplikacji biurowych objętych programem nauczania w szkole średniej.

Treści modułu kształcenia:

 1. Internet - ogólna charakterystyka sieci. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie, odczytywanie). Korzystanie z baz własnych UPH (biblioteka).

 2. Usługi w sieci Internet. Korzystanie z konta pocztowego, grup dyskusyjnych, forów internetowych, komunikatorów internetowych. Praca w „chmurze”. Zarządzanie swoimi plikami na serwerze.

 3. Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, obraz, dźwięk. Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów, tworzenie własnych archiwów). Praca z siecią komputerową (udostępnianie danych sieciowych, zabezpieczanie danych). Używanie dostępnych narzędzi Windows pozwalających na usprawnienie pracy systemu.

 4. Redagowanie dokumentów: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, podgląd wydruku. Korespondencja seryjna.

 5. Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, makra. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy treści, bibliografia, indeksy, spisy rysunków itd.

 6. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: Zasady projektowanie prezentacji. Grafika, dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w różnych formatach.

 7. Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, sposoby adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i zakresów, wykres XY.

 8. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe, statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie. Arkusz kalkulacyjny, jako prosta baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe,

 9. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu: zagadnienia optymalizacji: Solver, szukaj wyniku, tworzenie raportów – tabele i wykresy przestawne, makra.

 10. Podstawy pracy w bazie danych MS Access: ogólna charakterystyka aplikacji bazodanowych, tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje między tabelami, kwerendy wybierające i aktualizujące, pola obliczeniowe w kwerendach.

 11. Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta, poziomy, histogram. Podstawowe narzędzia programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka, przesunięcie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzędzi. Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis, wydruk.
  ABBYY FineReader. Ustawienia skanera. Wprowadzanie różnego rodzaju dokumentów: skanowanie grafiki, tabel, tekstu (rozpoznawanie, sprawdzanie pisowni, eksport).

 12. Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera. Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo, kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, wysokości itd. Nagrywanie własnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie.

 13. Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż materiału wideo (zmiana kolejności scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie przejść, tytułów, grafiki, efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego. Zapisywanie własnego filmu.

 14. Narzędzia i środki technologii informacyjnej w zarządzaniu. Systemy informacyjne. Tworzenie własnych dokumentów na podstawie wyszukanej i przetworzonej informacji.

 15. Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele, zagnieżdżanie tabel. Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page, kreatorów stron do tworzenia własnych witryn internetowych. Podstawy HTML.

Literatura podstawowa:

 1. Danowski B., „Tworzenie stron WWW w praktyce”, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.

 2. Frye C., „Microsoft Excel 2007. Krok po Kroku”, Wydawnictwo RM, 2007.

 3. Kolberg M., „Excel w firmie. Przykłady zastosowań”, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław 2001

 4. Liengme B. V., „Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu”, Wydawnictwo RM, Warszawa 2002.

 5. Pikoń K.., „ABC Internetu”, Wydawnictwo Helion, 2006.

 6. Praca zbiorowa, „Excel w finansach i zarządzaniu”, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2000.

 7. Preppernau J., Cox J., „Microsoft Office PowerPoint 2007. Krok po Kroku”, Wydawnictwo RM, 2007.

 8. Skulimowska A.,”Technologia informacyjna. Word 2007”, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2013.

 9. Sławik M., „Microsoft Office Access 2007 dla każdego", Videograf Edukacja, 2007.

Literatura dodatkowa:

 1. Kopertowska-Tomczak M., „Word 2007. Ćwiczenia”, PWN, 2009.

 2. Kopertowska-Tomczak M.,”Excel 2007. Ćwiczenia”, PWN, 2011.

 3. Kopertowska-Tomczak M., „PowerPoint 2007. Ćwiczenia”, PWN, 2010.

 4. Negrino T., „Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Helion, 2008.

 5. Mendrala D., Szeliga M., „Access 2007 PL. Kurs”, Helion, 2007.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Metody praktyczne, problemowe i programowane. Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty W_01, W_04 i U_01 są sprawdzane w czasie każdych ćwiczeń laboratoryjnych. W_02 i U_02 są weryfikowane podczas komunikacji przez Internet. Efekt U_02 sprawdzany jest także podczas tworzenia dokumentów, korespondencji seryjnej. Natomiast efekty U_03, U_04 są sprawdzane podczas prowadzenia obliczeń i analizy danych, a także wyszukiwania informacji w bazie. Efekty W_03, W_05, W_06, U_05, U_06 i U_07 są sprawdzane przy ocenie samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków:

 1. uzyskanie, co najmniej 65 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zajęcia;

 2. uzyskanie łącznie, co najmniej 35 punktów za samodzielne przygotowanie strony internetowej;

 3. uzyskanie łącznie, co najmniej 101 punktów ze wszystkich form zaliczenia.

Przedział punktacji

0-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Poprawy:

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie, w czasie konsultacji.Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

1. Godziny kontaktowe:

- 30 h ćwiczenia lab.,

- 8 h konsultacje.

2. Praca własna studenta:


 • przygotowanie do ćwiczeń -17 h;

 • przygotowanie projektu -20 h.
Studia niestacjonarne

1. Godziny kontaktowe:

- 18 h ćwiczenia lab.,

- 5 h konsultacje.2. Praca własna studenta:

 • przygotowanie do ćwiczeń – 25 h;

 • przygotowanie projektu – 27 h.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna