Sylabus przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 37.29 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar37.29 Kb.
Wzór

Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia

Kod przedmiotu

wypełnia rada programowa dla kierunku

Rok akad./semestr (zimowy, letni)

2012/2013/2-3 (letni-zimowy)

Nazwa przedmiotu

Ogólna Uprawa Roli i Roślin

Kierunek

Rolnictwo

Typ studiów

studia I stopnia

Rodzaj przedmiotu

obligatoryjny

Semestr studiów

4,5

Punkty ECTS

7

Formy kształcenia (wykłady/ćwiczenia/inne) - liczba godz.

wykłady 30 ćwiczenia laboratoryjne 45

Prowadzący

Dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. nadzw. UP

Język

polski

Efekty kształcenia

Wiedza:

Student nabywa wiedzę o funkcjonowaniu agroekosystemu, uprawie roli, technologii siewu, pielęgnowaniu i metodach zbioru roślin uprawnych R1R_W09, R1R_W14, R1R_W21

Kojarzy i opisuje tradycyjną uprawę roli i zadania narzędzi uprawowych użytych w całokształcie uprawy roli w zmianowaniu. R1R_W11

Wyjaśnia wpływ uproszczeń w uprawie roli na środowisko glebowe, zachwaszczenie i roślinę uprawną. R1R_W18

Kojarzy i określa środowiskową rolę międzyplonów i mulczów.

R1R_W23


Umiejętności:
Ocenia i dostosowuje poszczególne rośliny uprawne do warunków siedliskowych oraz stosuje właściwe narzędzia uprawowe do założonych celów uprawy roli RIR_U01, RIR_U04 RIR_U06 RIR_U07

Opracowuje produkcję roślinną w ramach płodozmianów i wskazuje możliwości uprawy międzyplonów w zmianowaniu.

RIR_U08; RIR_U09

Kompetencje społeczne:

Organizuje i rekomenduje uprawę roli w sposób nie degradujący środowiska glebowego. R1A_K01

Organizuje i prowadzi badania w zespole. R1A_K02

Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania zabiegów uprawowych. R1A_K03

Docenia znaczenie nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności. R1A_K04

Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt R1A_K08.
Wymagania wstępne

botanika, gleboznawstwo, agrometeorologia

Treści kształcenia

Siedlisko roślin uprawnych, teoretyczne podstawy uprawy roli, technologia tradycyjna i uproszczenia w uprawie roli, przygotowanie materiału siewnego i technologia siewu, ocena roślin w różnych fazach rozwojowych, mechaniczne pielęgnowanie roślin uprawnych, technologie zbioru roślin uprawnych, podstawowe zagadnienia płodozmianowe

Literatura

1. Ogólna uprawa roli i roślin, Świętochowski B., Jabłoński B., Krężel R., Radomska M., PWRiL Warszawa 1996

2. Zagadnienia uprawy roli i roślin. Krężel R., Parylak D., Zimny L., AR Wrocław 1999

3. Nasionoznawstwo. Młodzianowska D. PWRiL Warszawa 1984


Metody oceny

Ocena efektów kształcenia w zakresie wiedzy: egzamin pisemny + projekt całokształtu uprawy roli w różnych zmianowaniach,

Ocena efektów kształcenia w zakresie umiejętności: ocena w terenie. Prace domowe w postaci projektów, obserwacja wykonawstwa, prezentacja ppt,Ocena efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: praca indywidualna i w grupach, dyskusja na zajęciach

Uwagi

SEMESTR 4
Wykłady w semestrze 4 (1 godz. / tydzień)


 1. Charakterystyka polowej produkcji roślinnej. Terminologia rolnicza. Zakres przedmiotu, podstawowe pojęcia związane z uprawą roli i roślin, specyfika produkcji roślinnej

 2. Agroekosystem. Agroekosystem – ekologiczne poziomy organizacji, struktura troficzna, ekosystem i agroekosystem – najważniejsze różnice.

 3. Sieldlisko roślin uprawnych. Czynniki siedliska, podstawowe reguły rządzące oddziaływaniem czynników siedliskowych na rośliny, amplituda ekologiczna gatunku znaczenie światła w siedlisku, możliwości regulowania czynnika świetlnego w siedlisku.

 4. Temperatura i woda jako czynniki siedliska. Znaczenie temperatury w siedlisku, mrozoodporność i zimotrwałość roślin uprawnych, możliwości regulowania czynnika termicznego w siedlisku, zużycie wody przez rośliny uprawy polowej, skutki niedoboru i nadmiaru wody dla roślin uprawnych.

 5. Wiatr jako czynnik siedliska, czynnik topograficzny, biotyczny i antropogeniczny. Znaczenie wiatru w siedlisku i możliwości jego regulowania, problemy gospodarowania w warunkach górskich, pozytywne i negatywne działanie czynnika biotycznego na rośliny uprawne, rola człowieka w kształtowaniu krajobrazu rolniczego, kompleksowe oddziaływanie czynników siedliska na rośliny uprawne.

 6. Gleba jako czynnik siedliska. Najważniejsze właściwości gleby, istotne z punktu widzenia uprawy roli i roślin, uprawa roli a jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

 7. Teoretyczne podstawy uprawy roli. Cele uprawy roli, agronomiczne właściwości roli, choroby gleby wynikające z niewłaściwej uprawy roli.

 8. Systemy uprawy roli, rodzaje uprawek. Współczesne technologie uprawy roli, system płużny i beżpłużny, pozytywne cechy tradycyjnej uprawy, rodzaje uprawek.

 9. Rodzaje orek. Orka – podział wg. głębokości, funkcji i sposobu wykonania Orki zasadnicze.

 10. Rodzaje orek. Orki uzupełniające i specjalne.

 11. Uprawki spulchniające i wyrównujące rolę. Kultywatorowanie – zadania i technika wykonania, bronowanie – zadania i technika wykonania.

 12. Uprawki ugniatające i kruszące rolę. Podział wałów, wałowanie – zadania i technika wykonania.

 13. Zespoły uprawek. Zespół uprawek pożniwnych – cele i sposoby wykonania, zespół uprawek przedsiewnych pod oziminy – cele i sposoby wykonania.

 14. Zespoły uprawek. Zespół uprawek przedzimowych – cele i sposoby wykonania, zespół uprawek wiosennych – cele i sposoby wykonania.

 15. Uprawa roli w różnych warunkach siedliska. Uprawa gleb ciężkich i lekkich, uprawa gleb torfowych, uprawa gleb zadarnionych.Ćwiczenia w semestrze 4 (2 godz. / tydzień)


 1. Nasionoznawstwo roślin uprawnych. Wstęp do nasionoznawstwa rolniczego, rodzaje owoców, grupy użytkowe roślin uprawnych.

 2. Zboża. Znaczenie gospodarcze, charakterystyka morfologiczna i agrotechniczna.

 3. Strączkowe. Znaczenie gospodarcze, charakterystyka morfologiczna i agrotechniczna.

 4. Motylkowe drobnonasienne. Znaczenie gospodarcze, charakterystyka morfologiczna i agrotechniczna.

 5. Przemysłowe, okopowe i pastewne jednoroczne. Znaczenie gospodarcze, charakterystyka morfologiczna i agrotechniczna.

 6. *Ocena przezimowania roślin uprawnych. Diagnostyka uszkodzeń roślin uprawnych spowodowana złym przezimowaniem według obserwowanych objawów, porównanie rzeczywistej obsady roślin z założeniami teoretycznymi, podejmowanie decyzji o ewentualnym zaoraniu plantacji w przypadku złego przezimowania

 7. Zaliczenie tematów 1-5. Ocena organoleptyczna i laboratoryjna materiału siewnego. Oznaczenie czystości materiału siewnego. Badanie MTS różnych gatunków roślin uprawnych

 8. Wartość użytkowa materiału siewnego. Oznaczenie zdolności kiełkowania, ocena wartości użytkowej materiału siewnego, planowanie ilości wysiewu badanych gatunków roślin uprawnych

 9. *Ocena siewu i wschodów roślin jarych. Ocena błędów popełnionych w przygotowaniu roli do siewu, diagnostyka nieprawidłowości związanych z siewem roślin, porównywanie obsady rzeczywistej roślin po wschodach z danymi teoretycznymi

 10. *Ocena uprawek. Agregatowanie narzędzi. Demonstracja orki szybkiej i ocena parametrów jej jakości, demonstracja pozostałych narzędzi do uprawy roli, ocena działania na glebę agregatów i maszyn uprawowych

 11. *Rozpoznawanie roślin uprawnych w różnych fazach ich rozwoju. Rozpoznawanie siewek jarych roślin uprawnych po wschodach, rozpoznawanie roślin zbożowych przed ich wykłoszeniem

 12. Metody badania trwałości agregatów glebowych oraz oznaczanie ich wodoodporności. Metody oznaczania wodoodporności agregatów glebowych, wykonanie oznaczenia wodoodporności agregatów glebowych metodą Miczyńskiego na przykładzie różnych rodzajów gleb, demonstracja szlifów glebowych

 13. Woda w glebie i jej ruch. Badanie podsiąkania i przesiąkania wody w różnych rodzajach gleb. Znaczenie optymalnej wilgotności uprawowej, badanie zdolności gleby do zgruźlania i rozmywania

 14. *Ocena uproszczeń w uprawie roli i roślin. Wpływ uproszczeń w uprawie roli oraz siewu bezpośredniego na stan roślin uprawnych i zachwaszczenie łanów. Problematyka badawcza Katedry.

 15. Zaliczenie tematów 6-14 z rozpoznawaniem roślin uprawnych w różnych fazach wzrostu

* - ćwiczenia terenowe w RZD SwojecSEMESTR 5
Wykłady w semestrze 5 (1 godz. / tydzień)


 1. Uproszczenia w uprawie roli. Przyczyny uproszczeń w uprawie roli, krytyka tradycyjnej uprawy roli, uprawa konserwująca i jej znaczenie.

 2. Uproszczenia w uprawie roli. Możliwości uproszczeń w tradycyjnej uprawie roli, agregatowanie narzędzi, cechy uproszczonej uprawy roli przy użyciu agregatów uprawowo-siewnych.

 3. Siew bezpośredni (uprawa zerowa). Sposób przygotowania pola do siewu bezpośredniego, rodzaje siewników, wpływ siewu bezpośredniego na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz na patogeny i roślinę uprawną, ekonomiczna strona uproszczeń w uprawie roli i siewu bezpośredniego.

 4. Siew i sadzenie roślin uprawnych. Przygotowanie materiału siewnego, błędy popełniane w przygotowaniu roli do siewu, czynniki wpływające na termin siewu, czynniki wpływające na głębokość siewu.

 5. Gęstość i sposób siewu roślin uprawnych. Zasady ustalania optymalnej obsady roślin w uprawie polowej, czynniki decydujące o sposobie rozmieszczenia roślin – metody siewu.

 6. Mechaniczne pielęgnowanie roślin uprawnych. Zadania pielęgnowania, pielęgnowanie roślin w uprawie szeroko- i wąskorzędowej, pielęgnowanie koniczyny i lucerny.

 7. Zbiór roślin - zbożowe i przemysłowe. Fazy dojrzałości roślin a termin zbioru roślin uprawnych, sposoby zbioru najważniejszych gatunków roślin uprawnych.

 8. Zbiór roślin - okopowe i pastewne. Czynniki decydujące o zbiorze okopowych, sposoby zbioru okopowych, fazy dojrzałości i sposoby zbioru roślin pastewnych.

 9. Rośliny okrywowe w polowej produkcji roślinnej. Gatunki stosowane jako rośliny okrywowe, czas trwania okrywy, zadania stawiane roślinom okrywowym, zagospodarowanie roślin okrywowych, problemy związane z uprawą roślin okrywowych

 10. Mulcz w polowej produkcji roślinnej. Cele mulczowania, rodzaje mulczów, ujemne strony mulczowania, żywy mulcz, sposoby ochrony roślin uprawnych przed konkurencją ze strony żywego mulczu.

 11. Płodozmiany – przyrodnicze czynniki zmianowania. Podstawowe pojęcia związane z zagadnieniami płodozmianowymi, funkcje płodozmianu, przyrodnicze czynniki zmianowania

 12. Agrotechniczne czynniki zmianowania. Nawożenie organiczne, mineralne, wapnowanie w zmianowaniu, regulacja zachwaszczenia i uprawa roli w ogniwie zmianowania

 13. Płodozmiany polowe i paszowe. Płodozmian zbożowy – zagrożenia, czynniki łagodzące ujemne skutki płodozmianu zbożowego, płodozmiany: okopowy i przemysłowy i mieszany, płodozmian pastewny i przemienny pastwiskowo-łąkowy.

 14. Płodozmiany specjalne i uproszczone. Płodozmian nasienny i przeciwerozyjny, płodozmian z polem wypadającym i wędrującym, zmianowanie dowolne.

 15. Odłogowanie i ugorowanie pól uprawnych. Przyczyny odłogowania pól, skutki pozostawienia pól odłogiem w sposób niekontrolowany, rodzaje ugorów.Ćwiczenia w semestrze 5 (2 godz. / tydzień)


 1. *Diagnostyka pól jesienią. Ocena pól zajętych przez niezebrane plony główne, międzyplony i wysiane oziminy, ocena stanu pól w trakcie wykonywania różnych zespołów uprawek.

 2. *Szacowanie plonów roślin uprawnych. Stan pól z roślinami okopowymi, ocena dojrzałości, zdrowotności i zachwaszczenia upraw, porównanie obsady rzeczywistej roślin z obsadą teoretyczną, wykonanie praktyczne oceny szacunkowej plonu buraka cukrowego.

 3. *Technika wykonywania orki i jej ocena. Ocena wyorania grzbietu przy orce w zgon oraz zakończenia orki w rozorywkę wg. klasyfikacji międzynarodowych konkursów orek, ocena parametrów jakości orki, współczynnik spulchnienia i wyskibienia.

 4. Sposoby wykonywania orek. Wyznaczanie właściwej liczby składów, orka w skład i rozorywkę, orki kombinowane, zaorywanie pól o nieregularnych kształtach – orki figurowe, orka jednostronna.

 5. Zaliczenie tematów 1-4. Zasady konstruowania płodozmianów. Dobór elementów zmianowania do rodzaju gleby, konstruowanie członów zmianowania.

 6. Płodozmiany polowe. Projektowanie płodozmianów polowych według podanych założeń

 7. Płodozmiany paszowe. Układanie płodozmianów paszowych według założeń, pole wypadające

 8. Zaliczenie tematów 5-7.


* - ćwiczenia terenowe w RZD Swojec
: files -> aktualnosci
aktualnosci -> 1. Poszukiwani są partnerzy do 3 projektów (ist) pr konkurs na wnioski projektowe w dziedzinie materiałów I inżynierii materiałowej
aktualnosci -> Zarządzenie Nr /15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
aktualnosci -> Data imprezy Wydarzenie
aktualnosci -> *Kształcenie w zakresie rozszerzonym – dodatkowo 4 godz tygodniowo. Semestr I
aktualnosci -> 1. Kolejne zmiany dotyczące modelu kosztów w 7 Programie Ramowym
aktualnosci -> Zakres konkursu
aktualnosci -> Nauczyciel zastępujący, przedmiot Ks. J. Dzierżak
aktualnosci -> 2. Konkurs Best of Good Practice (e-business, e-government, e-health, e-learning) Finanse I zarządzanie projektami w pr – korzystajmy z helpdesk’a Konferencja „Zrównoważony I Bezpieczny Transport Powierzchniowy”
aktualnosci -> Zgoda 13 Szanowni Państwo! W związku z wymianą podzielników, prosimy Państwa o obecność w domu dnia
aktualnosci -> Janusz Żurakowski

Pobieranie 37.29 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna