Sylabus przedmiotu/modułu kształceniaPobieranie 85.79 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar85.79 Kb.
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia

Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony ZdrowiaNazwa kierunku

Ratownictwo medycznePoziom studiów

studia pierwszego stopniaForma studiów

studia niestacjonarneNazwa przedmiotu

Medycyna RatunkowaJęzyk wykładowy

polskiRodzaj modułu

Moduł 3 przygotowanie merytoryczne w zakresie treści kierunkowychRok studiów

Rok II, IIISemestr studiów

Semestr III, IV, V, VIPunkty ECTS

18Liczba godzin

368 ( 120 W. 248 Ćw.)Przedmioty wprowadzające

Anatomia człowieka, Patofizjologia, Farmakologia
Założenia i cele kształcenia:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z postępowaniem z pacjentem w różnym wieku w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w warunkach przedszpitalnych i wewnątrzszpitalnychĆwiczenia:

Po zakończeniu zajęć student nabędzie wiedzę w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w warunkach przedszpitalnych i wewnątrzszpitalnychCele przedmiotu to przygotowanie studenta do:

 • Komunikowania się w zespole terapeutycznym z pacjentem i jego rodziną.

 • Oceny stanu pacjenta w zakresie podstawowych czynności życiowych

 • Prowadzenia podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci

 • Wykonywania wybranych zabiegów inwazyjnych przy chorym przy pomocy nauczyciela akademickiego.

 • Interpretacji badań diagnostycznych przeprowadzanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 • Samodzielnego doskonalenia i kształcenia.

 • Pomiaru parametrów życiowych

 • Wykonywania przy współudziale nauczyciela zabiegów terapeutycznych

 • Respektowania praw pacjenta.

 • Ukształtowania postawę życzliwości, sumienności, odpowiedzialności, wiarygodności wobec chorego, jego rodziny oraz zespołu terapeutycznego.


Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Efekty: W_01 – W_08 oraz U_ 01 – U_06 będą sprawdzane na kolokwiach pisemnych i egzaminie

Efekty K_01 – K_04 będą sprawdzane w trakcie zajęć praktycznych w Jednostkach Systemu Państwowe go Ratownictwa Medycznego i w trakcie ćwiczeń na fantomach dydaktycznych
Forma i warunki zaliczenia : egzamin

ćwiczenia: uczestnictwo studenta na ćwiczeniach, aktywność oceniana na bieżąco, sprawozdania z ćwiczeń. Wymagana jest obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione (materiał realizowany na tych zajęciach należy zaliczyć), następna skutkuje obniżeniem oceny.

wykłady: egzamin. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin odbywa się w formie 100 pytań testowych. Na napisanie odpowiedzi studenci mają 100 minut. Taka sama formuła egzaminu dotyczy I jak i II terminu.

Zasady punktacji: • za każde pytanie student może otrzymać od 0-1 punktów

 • w celu otrzymania pozytywnej oceny student musi osiągnąć 60%+1 maksymalnej liczby punktów.


Treści programowe :

wykłady;

Sem. III


Medycyna Ratunkowa Wieku Dziecięcego:

Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, niemowląt i noworodków

Postępowanie z dzieckiem urazowym

Urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej u dzieci

Urazy układu kostno-stawowego u dzieci – specyfika wieku dziecięcego

Urazy czaszkowo-mózgowe u dzieci

Urazy wielonarządowe u dzieci

Ostre schorzenia jamy brzusznej u dzieci

Stany gorączkowe w wieku dziecięcym

Choroby zakaźne w wieku dziecięcym

Aspekty psychologiczne postępowania z dzieckiem i jego rodzicami

Farmakoterapia w wieku dziecięcym

Sem.IV

Pacjent dorosły urazowy:Urazy czaszkowo-mózgowe oraz urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Urazy klatki piersiowej i jamy brzusznej

Urazy układu moczowo-płciowego

Obrażenia układu kostno-stawowego

Urazy u kobiet w ciąży

Ostre zatrucia

Wybrane schorzenia internistyczne:

Ostry zespół wieńcowy i zawał serca

Niewydolność krążenia

Niewydolność oddechowa

Cukrzyca

Ostre schorzenia jamy brzusznej

Nadciśnienie

Udar mózgu

Choroby nerek

Sem. V


Kardiologia:

Sem. VI


Laryngologia

ćwiczenia:

Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci

Monitorowanie funkcji i parametrów życiowych,

Ocena parametrów krytycznych

Ocena pacjenta w wybranych sytuacjach klinicznych

Postępowanie z pacjentem urazowym

Dostępy donaczyniowe

Umiejętność prawidłowego zabezpieczenia dróg oddechowych

Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia i zdrowia

Transport poszkodowanych

Wstępne postępowanie poresuscytacyjne.
Literatura podstawowa:

1.Cline M., Ma J., Tintinalli J., Kelen G., Stapczynski S.: Medycyna Ratunkowa, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003

2. King Ch., Henretig F.: Podręczny Atlas Zabiegów Ratunkowych u Dzieci, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003

3. Plantz Scott H., Jonatan N. Adler,: Medycyna ratunkowa, wydanie II polskie pod red. J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2008

4. Colquhoun M.C., Handley A.J., Evans T.R.: ABC Resuscytacji, wydanie II polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006

5. Jakubaszko J.: Ratownik Medyczny, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

6. Singel M., Grant I.,: ABC Intensywnej Terapii, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2004

7. Chan O.: ABC Radiologii w Medycynie Ratunkowej, wydanie I polskie pod red. U. Zaleweskiej - Dorobisz, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009

8. Driscoll P., Skinner D, Earlam R.: ABC postępowania w urazach, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

9. Advanced Life Support Group: Medycyna ratunkowa – nagłe zagrożenia pochodzenia wewnętrznego, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

10. Strange G. R., Ahrens W. R., Schafermeyer R. W., Toepper W. C.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego, wydanie I polskie pod red J. Jakubaszki, Urban&Partner, Wrocław 2003

11. Tintinalli J., Stapczyński S., Gabor D.: Emergency medicine: A Comprehensive Study Guide, wydanie VII, 2010

12. Roberts J., Hedges J.: Clinical procedures in emergency medicine, Saunders, V Edition, 2009

13. Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010, PZWL 2011

14. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa, PZWL 2007

15. Mackway-Jones K., Marsden J., Windle J.: Triage – ratunkowa segregacja medyczna, wydanie I polskie pod red. J. Jakubaszki, Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2012


Literatura uzupełniająca:

1. Keim S.M.: Medycyna Ratunkowa na Dyżurze, wydanie I polskie pod red. F Kokota, PZWL, Warszawa 2006

2. SefrinP., Schua R.: Postępowanie w nagłych przypadkach, wydanie polskie pod redakcją Zbigniewa Rybickiego, Urban&Partner, Warszawa 2002

3. Stone K., Humphries R.: Current diagnosis and treatment in emergency medicine, 2010

4. Szajewski J., Feldman R., Glińska – Serwin M.: Leksykon ostrych zatruć, PZWL 2000

5. Kunar Ch., Dodds Ch.: Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze, PZWL 2007


6. Henry G. L., Little N.: Stany nagłe w neurologii-od objawu do rozpoznania, PZWL 2007


7. Gaszyński W.: Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej -repetytorium, PZWL 2008
Symbol efektu

Efekty kształcenia

Symbol efektu kierunkowegoWIEDZAW_01

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;


K_W01

K_W02
W_02

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i in­wazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

K_W03
W_03

Zna przyczyny, rozpoznawanie i postępowanie w ostrej niewydolności oddechowej

K_W03W_04

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii

K_W04W_05

zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;

K_W04W_06


zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego;

K_W03

K_W04
W_07


zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;K_W08

K_W12
W_08

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęst­szych chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:

a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych,

b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,

c) urazów czaszkowo-mózgowych,

d) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,

e) guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,

f) chorób kręgosłupa i rdzenia


K_W13UMIEJĘTNOŚCIU_01

Umie rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia – zatrzymanie krążenia, niewydolność oddechowa, stany nieprzytomności

K_U01
U_02

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy;

K_U02U_03

Umie zastosować odpowiednie procedury w niektórych stanach zagrożenia życia (zatrucia, oparzenia, udar cieplny, odmrożenie, ukąszenie, porażenie prądem, krwawienia, krwotoki)

K_U05
U_04

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

K_U05
U_05

zakłada dostęp donaczyniowy

K_U04

K_U05


K_U13U_06

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości dł

K_U12KOMPETENCJE SPOŁECZNEK_01

Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

K_K01

K_K02
K_02

Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym, i wielonarodowościowym

K_K05
K_03

Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia.

K_K05
K_04

Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta,

K_K03
K_K04


Bilans nakładu pracy studenta w godzinach
nakładu

Aktywność


Obciążenie studenta (godz.)


Udział w wykładach

120

Udział w ćwiczeniach

248Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

30Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów

50Wykonanie zadań domowych (sprawozdań)

30Udział w konsultacjach z przedmiotu

18Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie

44Sumaryczne obciążenie pracą studenta

540Punkty ECTS za przedmiot

18Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

388 (386+2 godz. egz.)
Nakład pracy studenta związany z pracą własną

152Jednostka realizująca: Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia

Osoby prowadzące: Dr Agnieszka Szymańska, Lek. Agnieszka Borysiewicz, Lek. Bogusław Opyrchał, Piel. Jadwiga MurawskaData opracowania programu: 15.09.2013


1 ECTS = 25 - 30 godz. pracy studenta

Pobieranie 85.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna