Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (MANAGEMENT ACCOUNTING)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona11/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (MANAGEMENT ACCOUNTING)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rachunkowość

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

I

I

2

ćwiczenia

6

I

I

laboratoria

7

I

I

Prowadzący: dr Joanna Kogut, mgr Wojciech Krawiec, mgr Damian Kubiak

tel. 757538254, 757538263,budynek i nr pok.: A87, A99.Treści programowe:

System informacyjny jednostki gospodarczej. Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa. Koszt jako kategoria badawcza, klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i wyniku finansowego, zarządzania i kontroli. Kalkulacja kosztu jednostkowego – pojęcie, przedmiot i podmiot kalkulacji, metody kalkulacji podziałowej i doliczeniowej. Wady i zalety kalkulacji opartej o koszt pełny. Rachunek kosztów działań, założenia i istota. Rachunek kosztów zmiennych, założenia i istota. Zasady podziału kosztów całkowitych na stałe i zmienne. Wynik finansowy w systemie rachunku kosztów zmiennych i pełnych. Kalkulacja kosztu jednostkowego w systemie rachunku kosztów zmiennych. Rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych – wady, zalety. Analiza progu rentowności, założenia, istota. Analiza CVP dla produkcji jedno i wieloasortymentowej, analiza wrażliwości progu rentowności, próg rentowności a struktura kosztów, pieniężny próg rentowności.Metody dydaktyczne: studium przypadków, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, wykład

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z istotą i aparatem narzędziowym rachunkowości zarządczej wraz z możliwością jego zastosowania w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych

umiejętności: praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej; pozyskiwanie i wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości jednostki gospodarczej w procesach decyzyjnych

Forma i warunki zaliczenia: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna ustalona jako średnia oceny uzyskanej na podstawie pracy pisemnej z tematyki objętej zakresem wykładów, ćwiczeń oraz oceny uzyskanej na podstawie zadań laboratoryjnych do samodzielnego wykonania.

Literatura podstawowa:


 1. Jarugowa A., Szychta A., Nowak W. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Absolwent, Łódź.

 2. Kiziukiewicz T. (red.) (2003), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.

 3. Piosik A.(2006), Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa.

 4. Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H.Beck, Warszawa.

 5. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Tonik, Toruń.

Literatura uzupełniająca:

 1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.(2008), Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.

 2. Drury C. (1995), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.

 3. Gabrusewicz W. (red.) (2005), Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

 4. Jarugowa A. Szychta A.(red.) (1997), Zaawansowana rachunkowość zarządcza. Problemy, przykłady, zadania, FRRwP, Warszawa.

 5. Nowak E. (red.) (2005), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: teoria i praktyka, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

—  —


RELACJE INWESTORSKIE(INVESTOR RELATIONS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

I

I

5

ćwiczenia

10

I

I

Prowadzący: dr Alicja Janusz,

tel. 757538255, budynek i nr pok.: A89Treści programowe:

Aktywność inwestycyjna inwestorów na rynku finansowym: klasyfikacja inwestorów ; znaczenie inwestycji indywidualnych w gospodarce, świat globalnego akcjonariatu; indywidualni i instytucjonalni inwestorzy na GPW w Warszawie.

Prawa inwestora i ochrona tych praw: prawa inwestora; ochrona praw inwestorów, ład korporacyjny, zasady dobrych praktyk.

Bezpieczeństwo inwestorów indywidualnych na rynku finansowym: instytucje regulujące i nadzorcze ( Komisja Nadzoru Finansowego); systemy ochrony uczestników rynku (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Obowiązkowy System Rekompensat Inwestorom –Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Gwarancyjny funduszy emerytalnych, Program Ochrony Oszczędności Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych .

Zorganizowane wsparcie aktywności inwestycyjnej indywidualnych inwestorów: programy lojalnościowe; kluby inwestycyjne; stowarzyszenia indywidualnych inwestorów; The World Federation of Investors; Euroshareholders; działalność stowarzyszeń indywidualnych inwestorów na rzecz podniesienia odpowiedzialności społecznej spółek.

Relacje inwestorskie: pojęcie, geneza i cele i zadania relacji inwestorskich; cechy efektywnego systemu relacji inwestorskich.

Relacje inwestorskie jako narzędzie podnoszenia wartości firmy: chaos informacyjny; rosnące wymagania inwestorów instytucjonalnych; przekazywanie otoczeniu informacji niefinansowych; kształtowanie polityki informacyjnej.

Narzędzia relacji inwestorskich: media relations, prospekt emisyjny, raporty analityczne, cykliczne spotkania otwarte, raporty roczne, walne zgromadzenie akcjonariuszy, promowanie marki.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w relacjach inwestorskich: regres tradycyjnych form komunikowania się z inwestorami i otoczeniem; najlepsze praktyki internetowych relacji inwestorskich; internetowe relacje inwestorskie w polskich spółkach giełdowych, analiza przykładowych stron internetowych relacji inwestorskich; badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych; badania przeprowadzone przez "Partners for Financial Stability Program" .

Metody dydaktyczne: studium przypadków, samodzielne przygotowanie raportu z badań dotyczącego wykorzystania narzędzi relacji inwestorskich w wybranej spółce akcyjnej.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie praw inwestorów oraz możliwości ochrony tych praw; poznanie istoty i narzędzi relacji inwestorskich,

umiejętności: nauczenie umiejętności identyfikowania narzędzi relacji inwestorskich i wykorzystania nowoczesnych technologii w relacjach inwestorskich.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna,

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:


 1. Niedziółka D.( 2008), Relacje inwestorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Dziawgo D. (2004), Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

 3. Dziawgo D., (red.) (2004), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym” pod red. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Literatura uzupełniająca:

 1. Panfil M., Szablewski A. (red.) (2006), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora”, Poltext, Warszawa.

—  —


RYNEK KAPITAŁOWY I FINANSOWY (CAPITAL AND FINANCIAL MARKET)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: -

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

II

I

5

ćwiczenia

15

II

I

Prowadzący: dr Agnieszka Ostalecka, dr Jarosław Dziuba

tel. 757538241; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Ogólna charakterystyka rynku finansowego: pojęcie, funkcje i cechy rynku finansowego, struktura rynku finansowego. Instrumenty rynku finansowego w podziale na instrumenty tradycyjne (kredyty, pożyczki, papiery wartościowe o charakterze dłużnym lub udziałowym) i nowe instrumenty finansowe (instrumenty pochodne oraz instrumenty hybrydowe). Ryzyko instrumentów rynku kapitałowego. Infrastruktura instytucjonalna rynku finansowego, uczestnicy rynku finansowego.

Rynek pieniężny: rynek bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP, krótkoterminowych papierów komercyjnych, transakcje repo i sell-buy-back, lokaty międzybankowe.

Rynek kapitałowy: rynek giełdowy i pozagiełdowy. Instytucje organizujące publiczny obrót papierami wartościowymi. Instytucje nadzorujące, rozliczające i pośredniczące na rynku kapitałowym: charakterystyka i zakres działalności Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, domów maklerskich. Inne instytucje publicznego rynku kapitałowego – instytucje samorządowe (związki maklerów i doradców inwestycyjnych, stowarzyszenia inwestorów, kluby emitentów). Giełda papierów wartościowych: organizacja giełdy i zasady funkcjonowania, instrumenty notowane na giełdzie i systemy notowań, ustalanie kursu, rodzaje zleceń giełdowych, indeksy giełdowe. Rynek akcji. System rekompensat dla inwestorów giełdowych. Alternatywny system obrotu: założenia, zasady organizacji, charakterystyka NewConnect.

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym: banki komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki inwestycyjne.

System ubezpieczeniowy – funkcje, instytucje i cechy rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia gospodarcze.

Konglomeraty finansowe – łączenie różnych segmentów rynku finansowego.

Bezpieczeństwo rynku finansowego. Sieć bezpieczeństwa finansowego. Nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i giełdowym – różne rozwiązania nadzoru finansowego. Rola banku centralnego w nadzorze finansowym. Regulacja a konkurencja na rynku finansowym. Kryzysy na rynkach finansowych.Metody dydaktyczne: studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania, gry edukacyjne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zapoznanie się z pojęciem, funkcjami oraz strukturą rynku finansowego, zapoznanie się z funkcjonowaniem podstawowych segmentów rynku finansowego i poznanie notowanych tam instrumentów.

umiejętności: umiejętności dotyczące inwestowania na rynku kapitałowym (składanie zleceń giełdowych, wyznaczanie kursu giełdowego); wykorzystania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym; doboru i korzystania z usług instytucji rynkowego systemu finansowego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Dębski W. (2008), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[2] Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, PWE, Warszawa.

[3] Al.-Kaber M. (2006), Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.Literatura uzupełniająca:

[1] Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.

[2] Elder A. (2005), Zawód inwestor giełdowy: psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
—  —

RYNEK NIERUCHOMOŚCI (REAL ESTATE MARKET)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia I, Makroekonomia II

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

II

I

2

Prowadzący: dr Jacek Welc

tel. 757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Specyfika rynków nieruchomości na tle innych rynków. Zależności pomiędzy rynkami nieruchomości a rynkami kapitałowymi. Funkcjonowanie rynków nieruchomości – czynniki mikroekonomiczne oraz czynniki makroekonomiczne wpływające na rynki nieruchomości. Wartość pieniądza w czasie a rynek nieruchomości – wpływ czasu oraz ryzyka na kształtowanie się cen nieruchomości.

Czynniki mikroekonomiczne kształtujące rynek nieruchomości mieszkaniowych. Czynniki mikroekonomiczne kształtujące rynek nieruchomości innych niż mieszkaniowe. Różnice pomiędzy rynkami nieruchomości metropolitarnymi oraz regionalnymi.

Wzrost gospodarczy a sytuacja na rynkach nieruchomości. Wpływ sytuacji na rynkach finansowych na rynek nieruchomości. Cykliczność kształtowania się sytuacji na rynkach nieruchomości.

Wpływ polityki lokalnej oraz podatków od nieruchomości. Wpływ innych czynników lokalnych i regionalnych na rynek nieruchomości.

Metody wyceny nieruchomości: metody porównawcze, metody kosztowe, metody dochodowe.

Wybór formy finansowania inwestycji w nieruchomości: Podstawowe formy finansowania: kapitały własne, kredyty i pożyczki, leasing; cel oraz horyzont inwestycyjny a wybór formy finansowania inwestycji w nieruchomości; wpływ ryzyka związanego z nieruchomościami na optymalną strukturę finansowania inwestycji w nieruchomości.

Podstawowe wskaźniki mikro- oraz makroekonomiczne użyteczne w analizie i prognozowaniu sytuacji na rynkach nieruchomości.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie specyfiki, głównych czynników kształtujących ceny nieruchomości oraz podstawowych metod analizy i wyceny rynku nieruchomości

umiejętności: analiza podstawowych czynników kształtujących krótko- oraz długoterminową sytuację na rynkach nieruchomości

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: zestawy składające się z 5 pytań. Uzyskanie z odpowiedzi na pytania co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Kucharska-Stasiak E. (2004), Nieruchomość a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Hopfer A. i inni (1995), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 1. Szacowanie nieruchomości., Twiger, Warszawa.

[2] Miller N.G., Geltner D.M. (2005), Real Estate Principles for the New Economy, Thomson South-Western, Mason.

[3] Ling D.C., Archer W.R. (2005), Real Estate Principles. A Value Approach, McGraw-Hill, New York.


—  —

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE (STATISTIC DEDUCTION)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka opisowa

Charakterystyka zajęć dydaktycznych

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

I

I

6

ćwiczenia

10

I

I

laboratoria

10

I

I

Prowadzący: dr Zygmunt Bobowski

tel. 757538220, -249 budynek i nr pok.: A59, H21Treści programowe:

Pojęcie prawdopodobieństwa i zdarzenia losowego. Pojęcie zmiennej losowej i klasyfikacja zmiennych. Rozkłady zmiennej losowej skokowej (rozkład zero-jedynkowy, rozkład dwumianowy, rozkład Poissona). Rozkłady zmiennej losowej ciągłej (rozkład normalny, rozkład prostokątny).

Podstawy wnioskowania statystycznego. Istota i metody wnioskowania statystycznego. Operat i schematy losowania prób statystycznych. Estymacja parametryczna i jej metody. Pojęcie estymatora i pożądane własności. Estymacja przedziałowa wartości średniej. Estymacja przedziałowa wskaźnika struktury. Estymacja przedziałowa wariancji i odchylenia standardowego. Wyznaczanie minimalnej liczebności próby. Istota i rodzaje hipotez statystycznych. Wykorzystanie testów istotności w procedurze weryfikacji hipotez. Weryfikacja hipotezy dla średniej i dwóch średnich. Weryfikacja hipotezy dla wskaźnika struktury. Weryfikacja hipotezy dla współczynnika korelacji. Test niezależności chi-kwadrat. Test zgodności Kołmogorowa i Kołmogorowa-Smirnowa.

Metody dydaktyczne: podstawowy wymiar zajęć realizowany jest w układzie tradycyjnym (wykłady i ćwiczenia). Dla wybranych zagadnień wskazuje się możliwości wykorzystania technik komputerowych (przede wszystkim programu Excel) na zajęciach realizowanych w pracowniach komputerowych.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: metody wnioskowania statystycznego, cel i możliwości ich stosowania

umiejętności: projektowanie i wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w badaniach zjawisk społeczno-gospodarczych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz zagadnień realizowanych na laboratoriach

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Bobowski Z. (2004) Wybrane metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego, Wyd. WWSZiP, Wałbrzych

[2] Hellwig Z. (1993), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa

[3] Jóźwiak J., Podgórski J.(2006), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa

[4] Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.(2006), Statystyka – elementy teorii i zadania, Wyd. AE, Wrocław

[5] Sej-Kolasa M., Zielińska A. (2004) , Excel w statystyce. Materiały do ćwiczeń, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław

[6] Wawrzynek J. (2007), Metody opisu i wnioskowania statystycznego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław

Literatura uzupełniająca

[1] Gajek L., Kałuszka M., (2000), Wnioskowanie statystyczne: modele i metody, Wyd. Naukwo-Techniczne, Warszawa

[2] Konopacki G., Worwa K., (2002), Wybrane zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wyd. WSE w Warszawie, Warszawa

[3] Luszniewicz A., (1997), Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa[4] Sobczyk M.(2001), Statystyka, PWN, Warszawa

Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna