Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


ANALIZA MAKROEKONOMICZNA (MACROECONOMIC ANALYSIS)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona2/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ANALIZA MAKROEKONOMICZNA (MACROECONOMIC ANALYSIS)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

7

I

I

2

ćwiczenia

8

I

I

Prowadzący: dr Arkadiusz Żabiński,

tel. 757538252, 757538250; budynek i nr pok.: A72Treści programowe:

Analiza zależności pomiędzy wielkościami makroekonomicznymi przy zastosowaniu metod ilościowych. Wykorzystanie analizy makroekonomicznej w opisie współczesnych gospodarek. Zasady doboru zjawisk i gospodarek przy analizach makroekonomicznych. Metody analizy i metody prezentacji wyników badań. Sposoby formułowania i weryfikacji hipotez badawczych. Rozbudowana analiza struktur i dynamik we współczesnych gospodarkach.Metody dydaktyczne: studia przypadków, dyskusja, zadania, analizy przygotowywane przez studentów na wskazane tematy.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zasady i metody prowadzenia i prezentacji wyników analiz

umiejętności: prowadzenia badań zjawisk makroekonomicznych i właściwej prezentacji i interpretacji ich wyników, formułowania hipotez, doboru zmiennych i oceny ich przydatności pod kątem celu badań.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna, projekty.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie liczby punktów ze sprawdzianu pisemnego oraz projektu – weryfikacja hipotezy wybranej przez studentów. Wyniki badania przedstawiane są na zajęciach w formie prezentacji. Liczba punktów zależy od uzyskanych wyników. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] R. J. Barro (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.

[2] D. Romer (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.

[3] J. Rohaly (2001), Makroekonomia dla zaawansowanych. Rozwiązywanie problemów, PWN, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] S.Brown (2006), Guide to Economic Indicators, The Economist .

[2] (2003) Numbers Guide. The Essentials of Business Numeracy, The Economist .

[3] (2009)IMF Yearbooks .

[4] Roczniki GUS

[5] (2009) Pocket World in Figures, The Economist .


— ² —

ANALIZA RAPORTÓW GIEŁDOWYCH (ANALYSIS OF STOCK MARKET INVESTOR REPORTS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia/ Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Rynek papierów wartościowych, Zarządzanie finansami

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

7

II

I

2

ćwiczenia

8

II

I

Prowadzący: dr Jacek Welc

tel. 757538340; budynek i nr pok.: A40;Treści programowe:

Rodzaje raportów publikowanych przez spółki publiczne.

Raporty bieżące – typy raportów, wymogi prawne co do terminów, treści oraz formy ich publikowania, znaczenie informacji zawartych w raportach bieżących dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Raporty okresowe – typy raportów okresowych, wymogi prawne co do terminów, treści oraz formy ich publikowania, znaczenie informacji zawartych w raportach bieżących dla podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Raporty roczne oraz półroczne jako podstawowe źródła informacji o sytuacji finansowej spółki – zawartość raportów rocznych oraz półrocznych, analiza sprawozdania z działalności zarządu, analiza opinii biegłego rewidenta, analiza sprawozdania finansowego wraz z notami objaśniającymi do tego sprawozdania.

Wykorzystanie informacji płynących z raportów bieżących oraz raportów okresowych w ocenie jakości zysków spółek – analiza informacji z bilansu oraz rachunku zysków i strat, analiza informacji z not objaśniających do sprawozdania finansowego, analiza informacji ujętych w opinii biegłego rewidenta, wpływ stosowanych standardów rachunkowości na porównywalność danych finansowych spółek publicznych.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie wymogów co do treści, formy oraz terminów publikacji raportów bieżących oraz raportów okresowych spółek publicznych

umiejętności: wykorzystanie informacji płynących z raportów bieżących oraz raportów okresowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: losowanie zestawów składających się z 5 pytań. Uzyskanie z odpowiedzi na pytania co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Andrzejewski M. (2002), Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa.


—  —


Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna