Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


ANALIZA UMÓW I KONTRAKTÓW (ANALYSIS OF AGREEMENTS AND CONTRACTS)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona3/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ANALIZA UMÓW I KONTRAKTÓW (ANALYSIS OF AGREEMENTS AND CONTRACTS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo gospodarcze, Finanse

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

7

II

I

1

ćwiczenia

8

II

I

Prowadzący: dr Jacek Welc

tel. 757538340; budynek i nr pok.: A40Treści programowe:

Uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów handlowych: istota i formy umów, sposoby zawierania umów.

Analiza ryzyk związanych z umową - zarządzanie ryzykiem przez kupującego i sprzedającego.

Zawieranie umów w formie oferty: formułowanie zapytania ofertowego, formułowanie oferty, elementy oferty i jej przykładowe sformułowania, problemy i pułapki związane z milczącą akceptacją oferty, zasady odpowiedzi na ofertę i formułowania kontroferty.

Zasady uzgadniania w umowie warunków płatności: analiza sposobu płatności z punktu widzenia sprzedającego oraz kupującego, uwarunkowane i nieuwarunkowane sposoby płatności.

Negocjowanie i formułowanie zasadniczych klauzul umowy: elementy umowy i zasady ich negocjowania, dane formalno-porządkowe, preambuła i definicje w umowie, cena jako istotny element umowy, klauzule rewizji ceny oraz warunki ich użycia, baza dostawy, klauzule warunków płatności, terminy dostawy.

Negocjowanie i formułowanie ogólnych warunków umowy: klauzule zawieszające, wyłączające oraz interpretujące, klauzule weryfikacji zgodności dostawy z umową oraz dochodzenia roszczeń, klauzule precyzujące terminy istotne umowy i zasady jej rozwiązania.

Zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń: rodzaje reklamacji i ich uzasadnienie, reklamacje dochodzone pomiędzy firmami z tytułu wad towaru lub usługi, odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości, dochodzenie roszczeń przed sądem państwowym i arbitrażem, postępowanie arbitrażowe.Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, studia przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie specyfiki umów oraz kontraktów handlowych, metod negocjowania i zawierania umów, klauzul stanowiących treść umów i kontraktów, najważniejszych ryzyk związanych z zawieranymi umowami i kontraktami handlowymi

umiejętności: ocena treści umów i kontraktów handlowych, ocena ryzyk związanych z zawieranymi umowami i kontraktami

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: losowanie zestawów składających się z 5 pytań. Uzyskanie z odpowiedzi na pytania co najmniej 50% punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Budzyński W.: Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Uwarunkowania, ryzyka, pułapki, Poltext 2009, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] Grzegorczyk F. (red.): Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Zakamycze 2005, Kraków.


—  —

EKONOMETRIA II (ECONOMETRICS II)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka opisowa, Ekonometria I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

I

I

4

ćwiczenia

10

I

I

laboratoria

15

I

I

Prowadzący: prof. dr hab. Danuta Strahl, dr Elżbieta Sobczak, dr Małgorzata Markowska, dr Beata Bal-Domańska, dr Jacek Welc

tel. 757538212, 757538237, 757538239, 757538340; budynek i nr pok.: A32, A36, A38, A40Treści programowe:

Modele regresji wielorakiej, ich estymacja i interpretacja. Ocena jakości modelu ekonometrycznego (dopasowanie modelu, testy normalności rozkładu elementu losowego: Hellwiga, Shapiro-Wilka, istotności ocen parametrów strukturalnych: t-Studenta, Fishera-Snedecora, sferyczności składnika losowego: autokorelacji składnika losowego Durbina-Watsona i t-Studenta, heteroskedastyczności składnika losowego White’a, stacjonarności składnika losowego t-Studenta, test nieliniowości - kwadraty). Dobór zmiennych do modelu (od ogółu do szczegółu, od szczegółu do ogółu). Porównanie jakości kilku modeli na podstawie kryterium informacyjnego Akaike AIC i Schwartza BIC oraz skorygowanego współczynnika determinacji). Transformacja liniowa. Analiza i interpretacja zjawisk na podstawie modeli nieliniowych (postać potęgowa, wykładnicza, wielomianowa, logistyczna). Zintegrowanie szeregów i kointegracja. Modelowanie zjawisk sezonowych. Modele wielorównaniowe o równaniach prostych, rekurencyjnych oraz łącznie współzależnych (2KMNK). Analiza mnożnikowa. Zmienne jakościowe w modelu regresji – zastosowanie i interpretacja. Modelowanie ekonometryczne z wykorzystaniem programu GRETL oraz pakietu Analiza Danych programu Excel.Metody dydaktyczne: ćwiczenia, laboratoria, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, opracowanie projektów laboratoryjnych

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne i metodologia weryfikacji modeli ekonometrycznych, znajomość zakresu wykorzystania i konsekwencji zastosowania wybranych modeli nieliniowych, podstawy i zasady opisu zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem modeli wielorównaniowych, podstawy teoretyczne modelowania szeregów czasowych, zasady ekonometrycznego opisu zjawisk jakościowych

umiejętności: wykorzystywania metod ekonometrycznych do charakterystyki prawidłowości ekonomicznych, konstruowanie oraz ocena liniowych i nieliniowych modeli opisujących zjawiska ekonomiczne, doboru zmiennych do modelu, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu GRETL do szacowania i weryfikacji modeli ekonometrycznych, interpretowanie wyników analiz modelowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia laboratoriów: projekt.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna.

Forma zaliczenia wykładów: pisemna.

Warunki zaliczenia laboratoriów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wykonanych projektów.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Warunki zaliczenia wykładów: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, WN PWN, Warszawa.

 2. Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

 3. Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B. (2004), Modelowane ekonometryczne z Excelem. Materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wyd. AE, Wrocław.

 4. Osińska M. (red.) (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.

 5. Dziechciarz J. (red.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wrocław.

 6. Nowak E. (2006), Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, WN PWN, Warszawa.

 7. Welfe A. (red.) (2003), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa.

 8. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Guzik B. (2008), Podstawy ekonometrii, Wyd. AE, Poznań.

 2. Welfe A. (2003), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.

 3. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. (2003), Ekonometria. Wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.

 4. Gajda J.B. (2004), Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa.

—  —
Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna