Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


EKONOMIA MATEMATYCZNA (MATHEMATICAL ECONOMICS)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona5/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

EKONOMIA MATEMATYCZNA (MATHEMATICAL ECONOMICS)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

II

I

5

ćwiczenia

15

II

I

Prowadzący: dr Michał Sosnowski

tel. 757538252, 757538251; budynek i nr pokoju: A72Treści programowe:

Matematyczna teoria popytu. Wyprowadzenie i zastosowanie funkcji konsumpcji – model Cobba-Douglasa. Prognozowanie popytu i zachowań konsumenta, w szczególności aksjomat preferencji jawnych, matematyczne ujęcie ograniczenia budżetowego, preferencji i użyteczności, modele zachowań konsumentów, analiza cen progowych, równanie Słuckiego. Matematyczna teoria produkcji. Wyjaśnienie zagadnień związanych z funkcją produkcji i prognozowaniem podaży oraz zachowań producenta. Zastosowanie matematycznych modeli zachowań producenta, funkcji produkcji, funkcji kosztów, analizy optymalizacyjnej, rozwiązań brzegowych i w punktach nieciągłości. Równowaga rynkowa i równowaga przedsiębiorstwa – analiza z wykorzystaniem teorii gier. Analiza równowagi Nasha, dylemat więźnia, konkurencja oligopolistyczna, powiązanie teorii gier i funkcji podaży. Modele równowagi rynkowej. Krótko- i długookresowe strategie przedsiębiorstwa w teorii neoklasycznej. Równowaga ogólna Walrasa – współczesne wersje. Model egzo- i endogenicznego wzrostu gospodarczego. Modele wzrostu Marksa, Solowa, Mundella-Fleminga, Lucasa. Reguły akumulacji czynników wzrostu w ujęciu matematycznym. Długookresowa równowaga wzrostu. Modelowanie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej. Modele alokacji zasobów przy uwzględnieniu czasu i ryzyka.Metody dydaktyczne: wykład, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, ćwiczenia – rozwiązywanie zadań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: postacie i zastosowania różnych funkcji konsumpcji i produkcji, zagadnienia związane z optymalizacją produkcji i minimalizacją kosztów, procedury rozwiązań dla różnych postaci funkcji produkcji, definicja i interpretacja aksjomatu preferencji jawnych, podstawowe modele równowagi i wzrostu; pojęcie ryzyka i jego wpływ na rachunki opłacalności oraz alokację środków w czasie i pomiędzy różne zastosowania.

umiejętności: formułowania problemów ekonomicznych w języku matematycznym i ich rozwiązywania; rozumienia współzależności opisywanych za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych mikro- i makroekonomicznych; rozumienia aksjomatycznych teorii ekonomii; stosowania metod matematycznych w ekonomii.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna, projekt

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna na podstawie przygotowanego projektu (praca pisemna polegająca na budowie funkcji produkcji lub konsumpcji w oparciu o dane statystyczne) oraz testu – zestawu zawierającego 2 zadania do samodzielnego rozwiązania. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z zestawu i pozytywnie oceniony projekt.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna na podstawie rozwiązania testu – zestawu zadań i uzyskanie co najmniej 50% punktów z zestawu zawierającego 2-3 zadań.

Literatura podstawowa:

[1] H.R. Varian (2002), Mikroekonomia. Kurs średni, PWN, Warszawa .

[2] A. Więznowski (2007), M. Sosnowski, P. Szlachetka, Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej i menedżerskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

[3] W. Panek (2003), Ekonomia matematyczna., Wyd. AE w Poznaniu, Poznań .

[4] E. Panek (2001), Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

[5] P. Kaczorowski, R. Piwowarski, P. Krajewski, M. Mackiewicz (2009), Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.Literatura uzupełniająca:

[1] A.C. Chiang (1994), Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.

[2] D. Romer (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.

[3] A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz (2006), Ekonomia matematyczna w zadaniach, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

[4] T. Tokarski (2008), Matematyczne modele przedsiębiorstwa, Wyd. UJ, Kraków.

[5] T. Tokarski (2008), Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wyd. UJ, Kraków.


—  —

EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA (INTERNATIONAL ECONOMICS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykład

30

I

I

4

Prowadzący: dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska

tel. 757538344, budynek i nr pok.: A80Treści programowe:

  • Podstawy funkcjonowania rynków międzynarodowych: rodzaje rynków międzynarodowych, specjalizacja międzynarodowa, struktury rynkowe i konkurencja, struktura geograficzna wymiany, konkurencyjność międzynarodowa, dobra handlowe i niehandlowe.

  • Standardowy model handlu międzynarodowego – ujęcie podażowe: możliwości produkcyjne, koszty absolutne i komparatywne, koszt alternatywny, korzyści z handlu, handel międzynarodowy – ujęcie popytowe i popytowo-podażowe, równowaga międzynarodowa (model równowagi cząstkowej i ogólnej).

  • Nowe teorie handlu międzynarodowego: uwarunkowania wymiany według nowej teorii handlu, handel wewnątrzgałęziowy, modele technologiczne. Teoria handlu a nowa geografia ekonomiczna. Dyfuzja technologii w skali międzynarodowej.

  • Międzynarodowe przepływy czynników produkcji: neoklasyczne modele transferu kapitału i pracy, rynek kapitałowy i inwestycje portfelowe, międzynarodowa migracja pracowników,

  • Handel a rozwój gospodarczy: makroekonomiczne podstawy gospodarki otwartej, współzależność handlowa w dobie globalizacji. Rola handlu i inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym.

  • Bilans płatniczy, metody wyrównywania deficytu płatniczego. Kurs walutowy a inflacja – efekt Balassy-Samuelsona. Międzynarodowe rynki finansowe. Zadłużenie międzynarodowe. Kryzysy finansowe – źródła i efekty.

  • Globalizacja i regionalizacja we współczesnej gospodarce światowej. Motywy, przejawy i skutki regionalnej integracji gospodarczej.

Metody dydaktyczne: Wykład – omówienie problematyki ekonomii międzynarodowej, studium przypadków.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: rozumienie rodzajów i znaczenia międzynarodowych transakcji gospodarczych.

umiejętności: wykorzystanie koncepcji teoretycznych do rozumienia rynku międzynarodowego i gospodarki światowej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna po uzyskaniu ca najmniej 50% i więcej ilości punktów.

Literatura podstawowa:

[1] Krugman R. P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa T. 1, 2 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

[2] Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i handlu międzynarodowegoj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[3] Budnikowski A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, 2001Literatura uzupełniająca:

[1] Stiglitz J. E., Charlton A., Fair Trade – szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[2] Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2005.

[3] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI w., Difin, Warszawa 2006.


—  —Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna