Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


EKONOMIA PORÓWNAWCZA (COMPARATIVE ECONOMICS)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona6/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

EKONOMIA PORÓWNAWCZA (COMPARATIVE ECONOMICS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

6

I

I

2

ćwiczenia

9

I

I

Prowadzący: dr Grażyna Węgrzyn

tel. 757538252, 757538253; budynek i nr pok.: A71Treści programowe:

Systemy ekonomiczne jako przedmiot ekonomii porównawczej. Podstawowe kryteria wyróżniania systemów ekonomicznych. Formy własności i rodzaje mechanizmów ekonomicznych. Historyczny proces ewolucji i transformacji systemów ekonomicznych. Modelowe ujęcie systemów. Mieszany charakter systemów. Klasyfikacja systemów ekonomicznych. Wybrane modele teoretyczne: ortodoksyjny model gospodarki kapitalistycznej, gospodarka centralnie planowana. Kapitalizm w praktyce – system amerykański. Analiza porównawcza wybranych przypadków: Szwecja, społeczna gospodarka rynkowa Niemiec, sterowana gospodarka rynkowa Japonii, Chiny. Społeczeństwo zorganizowane religijnie: gospodarki państw muzułmańskich. Analiza porównawcza wybranych gospodarek – efektywność poszczególnych systemów.Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne, samodzielna analiza wybranych systemów ekonomicznych

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne założeń modelowych systemów ekonomicznych oraz znajomość cech współczesnych systemów ekonomicznych;

umiejętności: rozumienie historycznych uwarunkowań kształtowania się różnych systemów ekonomicznych, ocena i porównanie istniejących współcześnie systemów ekonomicznych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie samodzielnie przygotowanej pracy przedstawionej w formie prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa:

[1] Kowalik T., Systemy gospodarcze, efekty i defekty zmian ustrojowych, Fundacja innowacja, Warszawa 2005.

[2] Kozłowski S.G., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

[3] Kozłowski S.G., Ameryka współczesna. Pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2008.

[4] Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1994.

Literatura uzupełniająca:

[1] Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltex, Warszawa 1999,

[2] Gaibraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 2005.

[3] Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000.


—  —

FINANSE MENEDŻERSKIE (FINANCES OF MANAGER)


Kierunek / specjalność Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępnezaliczone przedmioty: Mikroekonomia,

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

14

I

I

2

ćwiczenia

6

I

I

laboratoria

9

I

I

Prowadzący: dr Andrzej Koza, dr Robert Kurek, mgr Beata Owczarczyk

tel. 757538255, budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Podstawowe obszary i cele zarządzania finansami firm. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne decyzji menedżera. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa: ryzyko gospodarcze (wytwórcy) i ryzyko finansowe.

Przesłanki wyboru źródeł finansowania działalności firmy - ocena zdolności kredytowej firmy, ocena ryzyka kontrahenta oraz strategie finansowania działalności firmy, ryzyko finansowe a dźwignia finansowa. Zastosowanie dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej w zarządzaniu firmą.

Planowanie finansowe: preliminarz obrotów gotówkowych, analiza progu zysku, wykorzystanie dźwigni przy planowaniu zysku,

Podstawy autooceny sytuacji finansowej firmy. Narzędzia analityczne stosowane w zarządzaniu finansami firmy, wskaźnikowa ocena sytuacji finansowej, metody oceny projektów gospodarczych, zasady uwzględniania inflacji w analizie finansowej,

Metody dydaktyczne: studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych problemów zarządzania firmą przez współczesnego menedżera oraz możliwość wykorzystania dostępnych narzędzi w ich rozwiązywaniu;

umiejętności: przeprowadzanie w sposób samodzielny analizy i diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, sporządzanie raportów analitycznych i projekcji finansowych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz wykonanych projektów.

Literatura podstawowa:

[1] red. Szyszko L., Szczepański J, Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007

[2] Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.

[3] Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.

[4] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

[1] M. Sierpińska, T. Jachna Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004

[2] Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Wydanie II, Difin, Warszawa 2002.

[3] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.


—  —Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna