Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


FINANSE MIĘDZYNARODOWE (INTERNATIONAL FINANCE)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona7/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

FINANSE MIĘDZYNARODOWE (INTERNATIONAL FINANCE)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

4

II

I

1

ćwiczenia

11

II

I

Prowadzący: dr Małgorzata Solarz

tel. 757538261; budynek i nr pok.: A99Treści programowe:

Pojęcie i przesłanki rozwoju finansów międzynarodowych. Koncentracja, globalizacja i internalizacja międzynarodowych rynków finansowych. Liberalizacja przepływów kapitałowych a międzynarodowe kryzysy finansowe. Geneza, cele i zasady działania współczesnych międzynarodowych i regionalnych instytucji finansowych - Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Afrykański Bank Rozwoju itd. oraz ich rola w stabilizowaniu światowego systemu finansowego.

Międzynarodowe systemy walutowe - ich pojęcie, ewolucja, podmioty, przedmioty, cele i zadania. Wymienialność walut i znaczenie międzynarodowe poszczególnych walut i jednostek rozrachunkowych, w tym wspólny pieniądz europejski - euro i jego rola w integracji walutowej państw Unii Europejskiej.

Kursy walutowe i rynek walutowy. Istota, funkcje, charakter oraz klasyfikacje kursów walutowych. Systemy kursów walutowych i parametry determinujące wybór reżimu kursowego. Czynniki kształtujące kursy walutowe oraz ekonomiczne skutki ich zmian. Pojęcie i mechanizm rynku walutowego, rodzaje transakcji na międzynarodowym rynku walutowym. Istota ryzyka walutowego i wybrane techniki zabezpieczeń przed nim.

Definicja i składniki bilansu płatniczego państwa, formy jego sporządzania. Pojęcie równowagi bilansu płatniczego, rola kursów walutowych w jego równoważeniu. Sposoby przywracania równowagi bilansu płatniczego. Istota i przyczyny powstawania zadłużenia międzynarodowego, sposoby rozwiązywania tego problemu, z uwzględnieniem roli międzynarodowych instytucji finansowych w tym zakresie.

Zasady obrotu dewizowego w Polsce. Systemy i środki rozliczeń międzynarodowych. Rozliczenia bezdewizowe – barterowe, clearingowe oraz rozliczenia dewizowe w handlu zagranicznym. Uwarunkowanie i nieuwarunkowane sposoby zapłaty w handlu zagranicznym. Finansowanie krótko- i długoterminowych operacji zagranicznych przedsiębiorstw oraz ich inwestycje międzynarodowe.Metody dydaktyczne: wykład, zadania do samodzielnego rozwiązania, studium źródeł prawa.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie metodologii i zasad funkcjonowania: współczesnego międzynarodowego systemu walutowego, międzynarodowych rynków finansowych oraz systemów międzynarodowych rozliczeń;

umiejętności: wykorzystanie aparatu pojęciowego nowej ekonomii instytucjonalnej do wyjaśnienia międzynarodowych stosunków finansowych, efektywne rozwiązywanie wybranych problemów zarządzania finansami międzynarodowymi w przedsiębiorstwie.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:


 1. Bernaś B. (2006), Finanse międzynarodowe, Wyd. PWN, Warszawa.

 2. Kosztowiak A., Misztal P., Pszczółka I., Szelągowska A. (2009), Finanse i rozliczenia międzynarodowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

 3. Lutkowski K. (2007), Finanse międzynarodowe – zarys problematyki, PWN Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

 1. Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy: kierunki ewolucji, PWE, Warszawa.

 2. Chrabonszczewska E. (2006), Międzynarodowe organizacje finansowe, SGH, Warszawa.

 3. Najlepszy E. (2006), Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa.

 4. Solarz J.K. (2001), Międzynarodowy system finansowy, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.

 5. Zabielski K. (2002), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa.

—  —


GOSPODARKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (ECONOMY OF LOCAL AUTHORITIES)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Gospodarka i administracja publiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Administracja publiczna

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

II

I

5

ćwiczenia

15

II

I

Prowadzący: dr Marian Maciejuk

tel. 757538237; budynek i nr pok.: A37Treści programowe:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami: • Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej;

 • Sposoby nabycia mienia komunalnego;

 • Struktura rodzajowa mienia komunalnego;

 • Formy organizacyjno-prawne zarządzania mieniem komunalnym;

 • Gospodarka samorządu w oparciu o elementy infrastruktury technicznej;

 • Gospodarka komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;

 • Gospodarka samorządu w oparciu o elementy infrastruktury społecznej;

 • Gospodarka samorządu w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Na ćwiczeniach słuchacze rozwiązują pod kierunkiem prowadzącego wybrane konkretne przykłady z zakresu poszczególnych elementów prowadzonych zadań gospodarczych przez samorząd terytorialny, np. w zakresie zaopatrzenia w wodę, drogownictwa, opieki społecznej, oświaty itp.

Metody dydaktyczne: wykład, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania, studium przypadków

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: zakres wiedzy teoretycznej i podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny

umiejętności: analiza zjawisk gospodarczych zachodzących w jednostkach samorządu terytorialnego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz egzaminem na ocenę

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna, projekt praktyczny

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie aktywności i pracy pisemnej

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie odpowiedzi na zadane pytania na co najmniej 50% punktów

Literatura podstawowa:


 1. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa

 2. Jagoda J., Łobos-Kotowska D., Stańko M.(2008), Gospodarka mieniem komunalnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa

 3. Jerzmanowski Z., Ciszewski Ł. (2006), ABC zarządzania mieniem komunalnym. Wydawnictwo Business Expres Z. Jerzmanowski Sp. j., Poznań.

 4. Zalewski A. (red.) (2005), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.

 5. Zysnarski J. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańska.

 6. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (według stanu na koniec 2007 r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2009.

—  —
Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna