Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona8/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ (HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

30

II

I

5

Prowadzący: dr Grażyna Węgrzyn

tel. 757538252, 0757538253; budynek i nr pok.: A71Treści programowe:

Powstanie ekonomii jako samodzielnej nauki i periodyzacja rozwoju myśli ekonomicznej. Myśl ekonomiczna starożytności i średniowiecza. Przedklasyczna myśl ekonomiczna. Ekonomia klasyczna. Szkoła historyczna i instytucjonalizm amerykański. Neoinstytucjonalizm. Myśl socjalistyczna. Socjalizm utopijny. Teorie marginalistyczne (szkoła neoklasyczna, austriacka i matematyczna). Keynesizm. Koncepcje liberalne: monetaryzm, nowa ekonomia klasyczna, szkoła neoaustriacka, teoria public choice. Neo- i postkeynesizm. Keynesizm lat 90.Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne założeń głównych szkół ekonomii oraz znajomość wkładu poszczególnych teorii w rozwój współczesnej ekonomii;

umiejętności: rozumienie historycznych uwarunkowań kształtowania się różnych koncepcji ekonomicznych, współczesnych koncepcji funkcjonowania gospodarki rynkowej i wynikających z niej programów gospodarczych, wykorzystywanie dorobku współczesnej myśli ekonomicznej w analizie i interpretacji zjawisk i procesów makro- i mikroekonomicznych.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna.

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa:

[1] Stankiewicz W. (2007), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, PWE .

[2] Spychalski G. B. (2002), Zarys historii i myśli ekonomicznej, PWN .

[3] Romanow Z. (1997), Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań, AE

[4] Bartkowiak R. (2003), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa PWE .

[5] Landreth H., Colander D.C. (1998), Historia myśli ekonomicznej. Warszawa, PWN.Literatura uzupełniająca:

[1] Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa, PWN.


—  —

KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI – ANALIZA EKONOMICZNA II (CRUCIAL PROBLEMS OF ECONOMY – ECONOMIC ANALYSIS)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / Analiza ekonomiczna

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka opisowa, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

4

II

I

1

ćwiczenia

6

II

I

Prowadzący: dr Urszula Markowska-Przybyła

tel. 75753 266; budynek i nr pok. H22.Treści programowe:

Wzrost i rozwój gospodarczy – istota i problematyka pomiaru, przykładowe modele wzrostu gospodarczego. Procesy konwergencji gospodarczej.

Struktury gospodarcze, układy strukturalne, hierarchia struktur, prawidłowości przemian struktur gospodarczych. Problematyka pomiaru zmian w strukturach gospodarczych.

Procesy integracji i globalizacji, konkurencyjności gospodarek – pojęcia i znaczenie, konkurencyjność regionów, państw, miary konkurencyjności gospodarczej, miary atrakcyjności gospodarek narodowych.

Metody wizualizacji danych statystycznych. Pułapki interpretacyjne i metodologiczne w analizie danych statystycznych.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, studia przypadków, opracowanie projektów i ich prezentacja, praca w zespołach.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych metod i problemów związanych z pomiarem najważniejszych wskaźników w skali gospodarki narodowej.

umiejętności: weryfikacja wiedzy teoretycznej w praktyce, umiejętność przeprowadzenia analizy kluczowych procesów zachodzących w gospodarce narodowej.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia: pisemna z zakresu wykładów i ćwiczeń w formie projektu opracowywanego w grupach 2-3 osobowych (ocena za treść projektu i sposób jego przedstawienia).

Warunki zaliczenia: zdobycie co najmniej 50% punktów możliwych łącznie do zdobycia z części pisemnej i projektu.

Literatura podstawowa:


  1. J. Ładysz: Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej. Wrocław: AE 2007.

  2. B. Grabicz: Pułapki interpretacyjne wykresów statystycznych PN AE we Wrocławiu nr 1002 , Wrocław 2003.

  3. E. Nowińska- Łaźniewska, T. Górecki: Metody wizualizacji danych w badaniach regionalnych. „Wiadomości Statystyczne” 2004 nr 8.

  4. E. Nowińska- Łaźniewska, T. Górecki: Metody wizualizacji danych wielowymiarowych „Wiadomości Statystyczne” 2004 nr 12.

  5. M. G. Woźniak: Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90-tych. Czynniki, bariery, perspektywy. Kraków 2002

Literatura uzupełniająca:

  1. T. Michalski: Zastosowanie miar taksonomicznych do oceny procesu integracji Polski z UE. Gospodarka Narodowa nr 11-12/2001.

  2. G. Kowalewski: Zarys metod badania koniunktury gospodarczej. Wrocław: AE 2005.

—  —
Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna