Sylabusy w roku akademickim 2010/2011 Studia stacjonarne II stopnia Kierunek: Ekonomia


MAKROEKONOMIA II (MACROECONOMICS II)Pobieranie 267.39 Kb.
Strona9/11
Data28.04.2016
Rozmiar267.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

MAKROEKONOMIA II (MACROECONOMICS II)


Kierunek/specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Matematyka, Makroekonomia I

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

15

I

I

5

ćwiczenia

15

I

I

Prowadzący: dr Michał Sosnowski

tel. 757538252, 757538251; budynek i nr pok.: A72Treści programowe:

Nowe nurty w teorii makroekonomii. Teoria histerezy. Modele wzrostu gospodarczego. Modele kapitału ludzkiego i postępu technologicznego. Nowe podejście do cyklu koniunkturalnego. Konsumpcja w warunkach niepewności i pewności. Mierzenie i cele aktywności gospodarczej. Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, przeciwdziałanie kryzysom i teoria racjonalnych oczekiwań.

Nowe teorie wzrostu gospodarczego – Modele stanów stacjonarnych, kapitału ludzkiego, postępu technologicznego i TFP. Mechanizmy pułapki biedy. Rola akumulacji kapitału i granice wzrostu ekstensywnego. Endogeniczne i egzogeniczne modele wzrostu.

Modele rynku dóbr i usług i rynku pieniężnego w ujęciu ekonomii keynesowskiej i neoklasycznej.

Nowe teorie bezrobocia – model histerezy, model poszukiwań i dostosowań na konkurencyjnym rynku pracy. Model monopolu na rynku pracy.

Rola wymiany międzynarodowej. Model korzyści komparatywnych, strategiczna teoria handlu w świetle teorii gier Nasha. Procesy globalizacji.

Model roli państwa w gospodarce XXI wieku. Funkcje dochodów i wydatków budżetowych. Krzywa Laffera. Model permanentnego deficytu.

Polityka pieniężna a inflacja. Sposoby formułowania celów banków centralnych. Przyczyny, stopień i kryteria niezależności banków centralnych. Model dynamicznej niespójności działań i asymetrii informacyjnej Lucasa.Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, dyskusja, analizy przygotowywane przez studentów na wskazane tematy.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: znajomość modeli makroekonomicznych opisujących współczesne gospodarki,

umiejętności: wykorzystanie zdobytej wiedzy i posługiwanie się modelami makroekonomicznymi do analizowania zjawisk gospodarczych, ich przyczyn i skutków, umiejętność interpretacji zdarzeń gospodarczych i wskazywania sposobów ich korygowania.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia: pisemna, projekt

Forma egzaminu: pisemna

Warunki zaliczenia: ocena pozytywna na podstawie przygotowanego projektu (pracy pisemnej) na wybrany przez studentów temat oraz sprawdzianu – zestaw zawiera pytania i zadania dotyczące zrozumienia wybranych modeli ekonomicznych

Warunki egzaminu: ocena pozytywna na podstawie testu zawierającego pytania i problemy do rozwiązania – ocenę i porównanie gospodarek na podstawie załączonych danych statystycznych, wykorzystanie do wnioskowania jednego z modeli ekonomicznych, ustosunkowanie się do zagadnienia o charakterze problemowym.

Literatura podstawowa:

[1] D. Begg, S. Fischer (2007), Dornbusch, Ekonomia, t.2. Makroekonomia, PWE, Warszawa.

[2] P.A. Samuelson , W.D. Nordhaus (2004), Ekonomia t.2., PWN, Warszawa.

[3] G.N. Mankiw, M.P. Taylor (2009), Makroekonomia, PWE, Warszawa.

[4] R. J. Barro (1997), Makroekonomia, PWE, Warszawa.

[5] R.E. Hall , J.B. Taylor (2004), Makroekonomia, PWN, Warszawa.

[6] D. Romer (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

[1] D. Miles, A. Scott (2005), Macroeconomics: Understanding the Wealth of Nations, John Wiley & Sons, Inc., Chichester.

[2] R. Barczyk, L. Kąsek, M. Lubiński, K. Marczewski (2006), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa.
—  —

MARKETING (MARKETING)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne II stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy zarządzania

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

wykłady

10

I

I

2

ćwiczenia

10

I

I

Prowadzący: dr Maja Jedlińska, dr Piotr Zawadzki, dr Izabela Michalska - Dudek

tel. 757538307, 757538305; budynek i nr pok.: C4, C5Treści programowe:

Wprowadzenie do marketingu. Ewolucja marketingu. Cechy firmy zorientowanej marketingowo. Miejsce marketingu w firmie. Marketing a zasoby, cele firmy i rynek. Wewnętrzna struktura marketingu. Makrootoczenie technologiczne, polityczno-prawne, ekonomiczne, naturalne, społeczno-demograficzno-kulturowe a marketing. Mikrootoczenie firmy – dostawcy, odbiorcy, konkurenci, społeczności. Model 5 sił Portera. Analizy marketingowe – SWOT, Boston Consulting Group, GE (McKinsey). Strategie marketingowe – strategie produkt – rynek, strategie konkurencyjne, strategie segmentacyjne. Istota reguły STP (segmentacja, wybór rynku docelowego, pozycjonowanie). Kształtowanie mieszanki marketingowej. Uwarunkowania, alternatywy decyzyjne w ramach marketingu mix. Trójkąt marketingowy – marketing zewnętrzny, wewnętrzny i interakcyjny. Marketing na rynku B2B (porównanie z rynkiem B2C). Zadowolenie klienta a wartość dla klienta. Plan marketingowy. Zorganizowanie marketingu w firmie. Kontrola marketingowa. Marketing według Harvard Business School: analiza marketingowa, tworzenie wartości, przechwytywanie wartości, utrzymywanie wartości.Metody dydaktyczne: wykład, studia przypadków, indywidualne projekty

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: podstawy teoretyczne marketingu, terminologia i typologia marketingowa, systematyka marketingowa, zasady budowy planu marketingowego

umiejętności: przeprowadzenie analiz marketingowych, ocena mieszanki marketingowej na konkretnych przykładach

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę i egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna i projekt.

Forma zaliczenia egzaminu: pisemna.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej oraz projektu.

Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej

Literatura podstawowa:

[1] Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.

[2] Golik – Górecka G. (2004), Marketing business to business ,Difin, Warszawa.

[3] Kotler Ph. (1994), Marketing Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.

[4] Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W. (1998), Marketing Pierwsza polska edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

[5] Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996), Marketing Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

[6] Michalski E. (2003), Marketing Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa.

[7] Kotler Ph. (2004), Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań..Literatura uzupełniająca:

[1] Sobotkiewicz D., Waniowski P. (2006), Marketing Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

[2] Davis A. (2007), Public relations, PWE, Warszawa.

[3] Kotler Ph., Trias de Bas F. (2004), Marketing lateralny, PWE, Warszawa.

[4] Wrzosek W. (red.), (2004), Strategie marketingowe, PWE, Warszawa.

[5] Nowacki R.(2006), Podręcznik Reklama, Difin, Warszawa.

[6] Kotler Ph. (2005), Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa.
—  —Pobieranie 267.39 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna