Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B1 (LEVEL B1)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona2/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B1 (LEVEL B1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunu

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: - odpowiednia do danego poziomu znajomość języka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

I/II

I

-/2 lub -/13

Prowadzący: mgr Hanna Baurowicz-Fujak, mgr Tatiana Othaniel, mgr Iwona Bożydaj-Jankowska, mgr Magdalena Mucowska, mgr Marta Mędrak

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:

Czasy Gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple; konstrukcja “to be going to”; strona bierna, czasowniki modalne, zdania warunkowe I, Present Perfect Continuous.

Słownictwo:

Relacje międzyludzkie: czas wolny, rodzina, użytkowanie komputera; środki przekazu medialnego; styl życia; dom; pieniądze; książki i filmy; restauracje; edukacja; sport; praca; analityczne i syntetyczne podejście do zagadnień bieżących, udział w dyskusji, negocjowanie, motywowanie swojego stanowiska, sugerowanie rozwiązania problemu, porady, porównanie i opis wad i zalet ludzi, sytuacji, miejsc, filmów itp.

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: rozumienie i budowanie jasnych, standardowych wypowiedzi, radzenie sobie w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących np. pracy, szkoły, czasu wolnego, zakupów, podróży, rodziny itp., samodzielne tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych, umiejętność opisania zdarzeń, zamierzeń, potrzeb, pragnień, zainteresowań, wydawania poleceń i udzielania wyjaśnień oraz czynnego uczestniczenia w dyskusjach i prostych prezentacjach.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Clare A., Wilson JJ. (2005), Total English Intermediate (Student’s Book+Workbook)

Units 1-5, Pearson Education, England.


  •  —


JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM B2 (LEVEL B2)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: odpowiednia do wybranego poziomu znajomość języka.

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

I/II

I

-/2 lub -/14

Prowadzący: mgr Hanna Baurowicz-Fujak

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:

Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, zwrot to be going to, czasowniki modalne, stopniowanie przymiotników, zdania warunkowe (I)

Słownictwo:

Firma, zarządzanie w firmie, strategia, płace, rozwój, marketing, outsourcing

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnych.Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne, abstrakcyjne i fachowe z zakresu swojej specjalności, płynne i spontaniczne porozumiewanie się z rodzimymi użytkownikami j. angielskiego, formułowanie przejrzystych i szczegółowych wypowiedzi ustnych i pisemnych, umiejętność wyjaśnienia swojego stanowiska w dyskusji rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

Forma zaliczenia pisemna i ustna

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Pile L., Lowe S. (2007), Intelligent Business Intermediate (Student’s Book+Workbook),Units 1-8, Pearson Education, England.
  •  —

JĘZYK ANGIELSKI ( ENGLISH) / POZIOM A1 (LEVEL A1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: - zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 5

Prowadzący: mgr Tatiana Othaniel

tel. 757538446; budynek i nr pok.: D5Treści programowe:

Gramatyka:Future Simple, Present Perfect Simple, Present Continuous for future, stopniowanie przymiotników; przysłówki, przyimki, tryb rozkazujący, konstrukcja „to be going to”, czasowniki modalne can, may, must.

Słownictwo:

pogoda, pory roku, podróże, środki transportu, zakupy, typy sklepów, opis wyglądu i cech charakteru, uczucia i reakcje, samopoczucie, przyszłość i jej przewidywanie, rozrywka i kultura, edukacja, sport .

Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości i umiejętności: stosowanie i rozumienie potocznych wyrażeń i prostych wypowiedzi dotyczących sytuacji życia codziennego, porozumiewanie się w sytuacjach rutynowych, wymagających komunikatywnej i bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe, umiejętność reagowania na proste prośby i instrukcje.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę .

Forma zaliczenia pisemna i ustna

Forma egzaminu: pisemna i ustna

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: egzamin składa się z części pisemnej i ustnej; warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu części

Literatura podstawowa:

[1] Foley M., Hall D. (2005), Total English Elementary (Student’s Book+Workbook) Units 7-12, Pearson Education, England.
  •  —


Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna