Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A2 (LEVEL A2)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona5/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A2 (LEVEL A2)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: odpowiednia do wybranego poziomu znajomość języka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 11

Prowadzący: mgr Marzena Gwoździewicz, mgr Katarzyna Pogorzała, mgr Jolanta Gruszczyńska, mgr Romuald Pawluk, mgr Jadwiga Wojnarowska-Falkiewicz, mgr Izabela Domańska-Kowalik

tel. 757538445; budynek i nr pok.: D8Treści programowe:

Gramatyka.

Czas Präteritum dla czasowników modalnych i posiłkowych, czas przeszły Perfekt, konstrukcje bezokolicznikowe ,,brauchen ...zu’’; rekcja czasownika w zdaniu oznajmującym i pytającym; konstrukcje ,,würde....gern/hätte...gern’’; czasowniki rozdzielnie złożone; końcówki przymiotnika; deklinacje przymiotnika, przyimki ,,wegen’’, ,,trotz’’; Genitiv; zaimki osobowe w celowniku (Dativ); słowotwórstwo; zdania złożone – Kausalsatz (weil, obwohl), Relativsatz (im Nominativ), ,,dass-Sätze’’, denn- Sätze’’.Leksyka.

Życzenia, plany i zamierzenia dotyczące studiowania i zatrudnienia. Charakterystyka i prezentacja osób (ich cechy zewnętrzne, zainteresowania i pełnione funkcje). Pogoda, pory roku, atmosfera i nastrój w miejscu pracy (rozwiązywanie konfliktów). Wzory zachowań wśród przyjaciół i osób pracujących. Zadowolenie z rodzaju i miejsca pracy. Usługi, kultura, czas wolny, środowisko naturalne.Umiejętności językowe.

Uczący się języka na tym poziomie potrafi wypowiadać prośby i życzenia ( ich hätte gern , ich würde gern, ich möchte, zapytać o pozwolenie, nakazać , bądź udzielić wskazówek. Rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia, związane bezpośrednio z życiem codziennym i zawodowym. Potrafi złożyć propozycję, dokładniej scharakteryzować osoby i rzeczy, porównać je i wyrazić swoją opinię. Czyta krótkie, proste teksty dotyczące życia codziennego i zawodowego (reklamy, wizytówki, karty zamówień, listy prywatne, plany i rozkłady jazdy). Potrafi zrozumieć najważniejsze informacje w prostych komunikatach i ogłoszeniach. Radzi sobie w podtrzymywaniu rozmowy (pyta, objaśnia). W prosty sposób opisuje siebie i swoje upodobania.Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego i zawodowego.

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego i zawodowego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Hueber V. (2010) Alltag, Beruf & Co, 3 Niveau A2/1 (Lektion 1-5)
  •  —

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunkowy

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 12

Prowadzący: mgr Marzena Gwoździewicz, mgr Katarzyna Pogorzała, mgr Jadwiga Wojnarowska-Falkiewicz

tel. 757538445; budynek i nr pok.: D8Treści programowe:

Gramatyka.

Czasownik: czas teraźniejszy (Präsens) czasowników słabych, mocnych i złożonych, czasowniki ze zmianą samogłoski rdzennej, czasowniki modalne, czas przeszły prosty (Präteritum), czasowniki haben i sein. Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku. Przeczenie „kein” i „nicht”. Zaimek osobowy i dzierżawczy w mianowniku i bierniku; Przyimek: przyimki lokalne w typowych zwrotach; przyimki w znaczeniu czasowym (am, im, um ). Liczebnik główny i porządkowy. Podawanie ceny, daty i godziny. Zdanie pytające. Rzeczowniki złożone.Leksyka.

Podawanie danych osobistych, ustalanie terminów, kalendarz, nazwy posiłków, zamawianie potraw, artykułów spożywczych i biurowych, podróże prywatne i służbowe, środki lokomocji.Umiejętności językowe.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć i zastosować proste wyrażenia , typowe sformułowania zorientowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb w konkretnych sytuacjach. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania znanych sobie ludzi , lub zapytać o nich. Potrafi podać datę, godzinę, liczbę (0-100),. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno , wyraźnie i współpracują z nim. Jest w stanie napisać krótki, prosty tekst. Stosuje podstawowe zwroty powitalne i grzecznościowe w sytuacjach prywatnych. Potrafi wypełnić nieskomplikowane formularze, podając dane osobiste.Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego i zawodowego

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego i zawodowego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Hueber Verlag (2009), Alltag, Beruf & Co., Niveau A1/1 (Lektion 1-5)
  •  —Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna