Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona6/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: odpowiednia do wybranego poziomu znajomość języka

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 13

Prowadzący: mgr Izabela Domańska-Kowalik, mgr Katarzyna Pogorzała, mgr Romuald Pawluk

tel. 757538445, budynek i nr pok.: D8Treści programowe:

Gramatyka.

Czasowniki zwrotne, czasowniki typu ,,sinken, steigen, fallen...’’, Präteritum, Passiv, rekcja czasownika, dopełniacz w celowniku i bierniku, deklinacja słaba rzeczownika, deklinacja przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika, zdania złożone ze spójnikiem ,,indem’’, ,,dass’’. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych.Leksyka.

Opis hotelu i jego położenie, wizyta w teatrze, zwiedzanie miasta, zwiedzanie firmy, informacje o imprezach, biznesowa wizyta w restauracji. Branże i produkty, gałęzie przemysłu, rzemiosło, usługi, prezentacja firmy rodzinnej. Struktura zakładu pracy, działy i ich zadania, ryzyko związane z miejscem pracy, ochrona pracownika. Choroby, dolegliwości, części ciała, wizyta u lekarza. System ubezpieczeń w krajach niemieckojęzycznych.Umiejętności językowe.

Dobre opanowanie podstawowego słownictwa, umożliwiającego wypowiedzi na typowe tematy związane z zainteresowaniami i sprawami zawodowymi uczącego się. Wyrażanie przekonania i opinii. Czytanie ofert, porównywanie i ocenianie, telefonowanie do firm i osób prywatnych, przekonywanie rozmówcy, uzasadnianie swoich racji. Przyswojenie zwrotów sytuacyjnych. Rozumienie wskazówek i poleceń, znajdowanie rozwiązań na rożne problemy w pracy i w domu. Umiejętność opisania w dość precyzyjny sposób przeżyć, doświadczeń, relacjonowania wydarzeń. Czytanie i pisanie dłuższych tekstów. Rozumienie głównych wątków rozmowy, wiadomości radiowych, czy prasowych. Prezentowanie własnych sądów i projektów.Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

Dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

Umiejętność rozumienia i budowania jasnych, standardowych wypowiedzi, radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących np. pracy, szkoły, czasu wolnego, zakupów, podróży, zdrowia, rodziny itp., samodzielne tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, umiejętność opisania zdarzeń, zamierzeń, potrzeb, pragnień, zainteresowań, wydawania poleceń i udzielania wyjaśnień oraz czynnego uczestniczenia w dyskusjach i prostych prezentacjach.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Klett (2005) Unternehmen Deutsch – Aufbankurs, Kapitel 1-3, Stuttgart.
  •  —

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 14

Prowadzący: mgr Jolanta Gruszczyńska, mgr Jadwiga Wojnarowska-Falkiewicz

tel. 757538445; budynek i nr pok.: D8Treści programowe:

Gramatyka.

Rzeczowniki złożone, liczba mnoga rzeczownika. Przymiotnik i przysłówek w stopniu równym. Zdania oznajmujące, pytające ,wymagające rozstrzygnięcia z zaimkiem pytającym, z zaprzeczeniem, zdania współrzędnie złożone ( ze spójnikami: und, aber, oder,sondern, denn, deshalb); słówka czasowe; nie, selten, manchmal, oft, immer.Leksyka.

Orientacja w mieście i zakładzie pracy. Opisywanie drogi, kupowanie odzieży, przedstawianie członków rodziny. Zamawianie produktów (ilość, cena, termin dostawy). Życzenia, zaproszenia, składanie gratulacji, ustalanie i przesuwanie terminów.Umiejętności językowe.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć i zastosować proste wyrażenia , typowe sformułowania, zorientowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb w konkretnych sytuacjach. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania znanych sobie ludzi lub zapytać o nich. Potrafi podać datę, godzinę, liczbę (0-100), opisać osoby, ubrania, kolory i czynności. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno, wyraźnie i współpracują z nim. Jest w stanie napisać krótki, prosty tekst, list, notatkę. Stosuje podstawowe zwroty powitalne i grzecznościowe w sytuacjach prywatnych i biznesowych (seminarium, hotel, staż pracowniczy). Potrafi wypełnić nieskomplikowane formularze, podając dane osobiste. Potrafi uzasadnić odmowę lub akceptację.Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego i zawodowego

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego i zawodowego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu jego części.

Literatura podstawowa:

[1] Klett (2005) Unternehmen Deutsch – Grundkurs, Kapitel 3- 4, Stuttgart.

[2] Hueber V. (2010) Alltag, Beruf & Co, 3 Niveau A1/1 (Lektion 6-10)


  •  —Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna