Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A2 (LEVEL A2)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona7/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM A2 (LEVEL A2)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 15

Prowadzący: mgr Jadwiga Wojnarowska-Falkiewicz, mgr Marzena Gwoździewicz, mgr Katarzyna Pogorzała, mgr Romuald Pawluk, mgr Jolanta Gruszczyńska

tel. 757538445; budynek i nr pok.: D8Treści programowe:

Gramatyka.

Pytanie ; wie? , von wo? , woher?, wohin?. Rodzajnik nieokreślony i negacja „kein” w mianowniku, celowniku i bierniku. Przymiotnik w stopniu wyższym; deklinacja przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym. Liczebniki do miliona. Rzeczowniki złożone. Tryb rozkazujący.Leksyka.

Środki lokomocji. Opis drogi. Opis firmy. Organizacja pracy. Porównywanie sprzętów i urządzeń. Charakterystyka rzeczy i osób. Porównywanie ofert pracy, firm ubezpieczeniowych. Opisywanie miast i porównywanie warunków życia w mieście i na wsi.Umiejętności językowe.

Uczący się języka na tym poziomie potrafi wypowiadać prośby i życzenia ( ich hätte gern , ich würde gern, ich möchte , zapytać o pozwolenie, nakazać , bądź udzielić wskazówek. Rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia, związane bezpośrednio z życiem codziennym i zawodowym. Potrafi złożyć propozycję, dokładniej scharakteryzować osoby i rzeczy, porównać je i wyrazić swoją opinię. Czyta krótkie, proste teksty dotyczące życia codziennego i zawodowego ( reklamy, wizytówki, rozkłady jazdy, harmonogramy, karty zamówień, listy prywatne ). Umiejętnie opisuje warunki życia , pracy i wykształcenia. Potrafi napisać prostą notatkę lub wiadomość związaną z potrzebami życia codziennego i zawodowego. Poznanie słownictwa dotyczącego działalności firm ubezpieczeniowych.

8. Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego i zawodowego.

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego i zawodowego.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu jego części.

Literatura podstawowa:

[1] Klett (2005) Unternehmen Deutsch – Grundkurs, Kapitel 6-7, Stuttgart.
  •  —

JĘZYK NIEMIECKI ( GERMAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 16

Prowadzący: mgr Jolanta Gruszczyńska, mgr Marzena Gwoździewicz

tel. 7575384453; budynek i nr pok.: D8Treści programowe:

Gramatyka.

Zdanie poboczne ze spójnikami „weil”, „dass”. Czasownik (utrwalanie wiadomości o czasach), czasowniki modalne, czasownik „werden”. Rzeczowniki złożone.Leksyka.

Obsługa sprzętów elektronicznych, praca przy komputerze, rozumienie poleceń i wskazówek programowych. Zakłócenia, defekty, uszkodzenia i ich przyczyny, naprawa usterek. Podział pracy w zespole, kontakty za pomocą sieci wewnątrzzakładowej (Internet). Rozmowy o pogodzie i jedzeniu, pożegnanie współpracownika.Umiejętności językowe.

Dobre opanowanie podstawowego słownictwa, umożliwiającego wypowiedzi na typowe tematy związane z zainteresowaniami i sprawami zawodowymi uczącego się . Wyrażanie przekonania i opinii, życzeń, podziękowań, żalu, współczucia i nadziei . Złożenie reklamacji i umiejętność nazwania usterek. Czytanie ofert, porównywanie i ocenianie, telefonowanie do firm i osób prywatnych, przekonywanie rozmówcy, uzasadnianie swoich racji . Dziękowanie za zaproszenie, przyswojenie zwrotów sytuacyjnych. Rozumienie wskazówek i poleceń, znajdowanie rozwiązań na rożne problemy w pracy i w domu. Umiejętność opisania w dość precyzyjny sposób przeżyć, doświadczeń, relacjonowania wydarzeń. Czytanie i pisanie dłuższych tekstów. Rozumienie głównych wątków rozmowy, wiadomości radiowych, czy prasowych. Rozumienie instrukcji.Metody dydaktyczne: audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania:

dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia ze zrozumieniem ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, różnorodne formy wypowiedzi pisemnychZałożenia i cele przedmiotu:

Umiejętność rozumienia i budowania jasnych, standardowych wypowiedzi, radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych dotyczących np. pracy, szkoły, czasu wolnego, zakupów, podróży, rodziny itp., samodzielne tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, umiejętność opisania zdarzeń, zamierzeń, potrzeb, pragnień, zainteresowań, wydawania poleceń i udzielania wyjaśnień oraz czynnego uczestniczenia w dyskusjach i prostych prezentacjach.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, i prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu jego częsci..

Literatura podstawowa:

[1] Klett (2005) Unternehmen Deutsch – Grundkurs, Kapitel 9-10, Stuttgart.
  •  —


Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna