Sylabusy z języków obcych 2010/2011 Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Ekonomia


JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1)Pobieranie 182.97 Kb.
Strona8/8
Data27.04.2016
Rozmiar182.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 17

Prowadzący: mgr Walentyna Fulczyńska

tel. 757538443; budynek i nr pok.: D14Treści programowe:

Słownictwo.

Alfabet rosyjski, akcent, wymowa.- spółgłoski twarde i miękkie. Formy powitania, pożegnania, prośby, podziękowania. Zwroty leksykalne związane z tematyką życia codziennego: nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia, informacje o sobie, swoich kolegach, swojej rodzinie, mieście, uczelni. Dni tygodnia, miesiące, pory roku. Określanie wieku, czasu, daty. Formułowanie pytań i udzielanie prostych odpowiedzi dotyczących: wieku, zawodu, rozkładu dnia, miejsca pracy, wypoczynku, spędzania wolnego czasu. Zwroty językowe typu: как тебя зовут?, сколько тебе лет?, где ты живёшь, работаешь, учишься?, студент/-ка первого курса, получить зачёт, сдать экзамен.Gramatyka.

Liczebniki główne i porządkowe. Czasowniki: czas teraźniejszy, przyszły i przeszły, formy

regularne i nieregularne. Zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące. Przysłówki typu: здесь, там,

туда, сюда, дома, домой. Przyimki: в –из; на – с, со. Forma pytająca z użyciem partykuły „ли„.

8. Metody dydaktyczne: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia sytuacyjno-komunikacyjne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem. Różnorodne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych. Ćwiczenia sytuacyjne z użyciem różnych form grzecznościowych. Ćwiczenia utrwalające – tłumaczenie zdań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

[1] Dabrowska H., Zybert M.(2005), Новые встречи podręcznik, ćwiczenia.

[2] Gorczyca W., Lipska H.(2002), „Русский язык по новому”- cz. I.  •  —

JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM A1 (LEVEL A1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1*

Prowadzący: mgr Walentyna Fulczyńska

tel. 757538443; budynek i nr pok.: D14Treści programowe:

Słownictwo.

Rozumienie i stosowanie prostych wypowiedzi dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego (mieszkanie, posiłki, zakupy, podróż, w hotelu, u lekarza). Formułowanie krótkich wypowiedzi i układanie dialogów dotyczących: zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych, zamawiania posiłków, rezerwacji miejsca w hotelu, wizyty u lekarza. Zwroty językowe typu: какая мебель?, сколько стоит?, идти за покупками, заболеть (чем?), чувствовать себя хорошо, плохо. Gramatyka.

Rzeczowniki rodz. żeńskiego, męskiego, nijakiego, w połączeniu z przymiotnikami np.:красивый город, интересная книга, большое озеро. Stopniowanie przymiotników. L.mn. rzeczowników typu: сын, друг, дерево. Liczebniki 2, 3, 4 w połączeniu z rzeczownikami w Dop.lp.- два студента, три книги, четыре окна.

Metody dydaktyczne: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia sytuacyjno-komunikacyjne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem. Różnorodne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych. Ćwiczenia sytuacyjne z użyciem różnych form grzecznościowych. Ćwiczenia utrwalające – tłumaczenie zdań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obydwu jego cześci.

Literatura podstawowa:

[1] Dabrowska H., Zybert M.(2002), Новые встречи podręcznik, ćwiczenia.

[2] Gorczyca W., Lipska H.(2005), „Русский язык по новому”- cz. I.


  •  —

JĘZYK ROSYJSKI ( RUSSIAN) / POZIOM B1 (LEVEL B1)


Kierunek / specjalność: Ekonomia / realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: zaliczenie poprzedniego poziomu

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 18

Prowadzący: mgr Walentyna Fulczyńska

tel. 757538443; budynek i nr pok.: D14Treści programowe:

Słownictwo.

Ćwiczenia leksykalne i dialogi związane z tematyką: na poczcie, w kinie, w teatrze, w muzeum, na stadionie, w przychodni studenckiej, w biurze podroży. Stosowanie zwrotów grzecznościowych, przeprosiny, podziękowania, prośby o wyjaśnienie. Zwroty językowe typu: отправить (кому?), идёт пьеса, фильм польского производства, болеть за команду.Gramatyka.

Rzeczowniki I, II, III deklinacji. Wzory odmian. Trudniejsze formy rzeczowników rodzaju żeńskiego: мать, с матерью, площадь, над площадью. L.mn. rzeczowników typu: сыновья, друзья, деревья. Przymiotniki twardo- i miękkotematowe. Stopniowanie przymiotników.Metody dydaktyczne: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, prezentacje, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia sytuacyjno-komunikacyjne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem. Różnorodne formy wypowiedzi pisemnych i ustnych. Ćwiczenia sytuacyjne z użyciem różnych form grzecznościowych. Ćwiczenia utrwalające – tłumaczenie zdań.

Założenia i cele przedmiotu:

wiadomości: przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych w zakresie języka ogólnego

umiejętności: komunikacja językowa w mowie i piśmie w zakresie języka ogólnego

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzaminem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Warunki zaliczenia egzaminu: warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części egzaminu.

Literatura podstawowa:

[1] Fidyk M, Skup-Stundis T.(2007) Nowe repetytorium z języka rosyjskiego

[2] Gołubiewa A., Kowalska N (2002), Русский язык сегодня

[3] R. Skiba, M. Szczepaniak (2002), Деловая речь 1a, 1b
  •  —

JĘZYK WŁOSKI (ITALIAN)/ POZIOM A 1 (LEVEL A1)


Kierunek/ specjalność: Ekonomia/realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne: brak

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

1/2

I

-/2 lub -/1 19

Prowadzący: mgr Beata Wieromiej-Wojdak

Tel. 757538443; budynek i nr pok.: D14Program przedmiotu:

Słownictwo: Potrzebne w podstawowych sytuacjach życiowych: podróż, praca, rodzina, dom. Określanie narodowości, zawodu, wieku (liczebniki)..

Gramatyka: Rodzajniki określone i nieokreślone, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, pytające.

Metodyka zajęć: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, łatwiejsze formy wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Założenia i cele dydaktyczne przedmiotu:

Wiadomości i umiejętności: Przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych oraz komunikacja językowa w powyższym zakresie języka ogólnego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się w każdym semestrze zaliczeniem na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach.

Literatura podstawowa:

  1. Podręcznik „RETE I” (unita 1-6 )
  •  —

JĘZYK WŁOSKI (ITALIAN)/ POZIOM A 1 (LEVEL A1)


Kierunek/ specjalność: Ekonomia/realizowany na kierunku

Forma studiów: studia stacjonarne I stopnia

Wymagania wstępne: zaliczenie poprzedniego semestru

Charakterystyka zajęć dydaktycznych:

Forma zajęć

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

ćwiczenia

30/30

III/IV

II

-/3 lub -/1 20

Prowadzący: mgr Beata Wieromiej-Wojdak

Tel. 757538443 ; budynek i nr pok.: D14Program przedmiotu:

Słownictwo: Potrzebne w podstawowych sytuacjach życiowych: jedzenie, restauracja, zakupy, szkoła, moda -ubrania, czas wolny. Zwroty grzecznościowe.

Gramatyka: Tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników i rzeczowników. Liczebniki. Czasy presente oraz passato prossimo. Gerundio.

Metodyka zajęć: Metoda audiowizualna z zastosowaniem następujących technik nauczania: dialogi, symulacje, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, ćwiczenia na zrozumienie ze słuchu, czytanie tekstu ze zrozumieniem, łatwiejsze formy wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Założenia i cele dydaktyczne przedmiotu:

Wiadomości i umiejętności: Przyswojenie zwrotów leksykalnych i konstrukcji gramatycznych oraz komunikacja językowa w powyższym zakresie języka ogólnego.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę oraz (jeżeli student wybrał dany język jako egzaminacyjny) egzamin na ocenę.

Forma zaliczenia pisemna i ustna .

Forma egzaminu: pisemna i ustna.

Warunki zaliczenia zajęć: ocena pozytywna uzyskana na podstawie wyników testów, innych prac

pisemnych oraz aktywności na zajęciach.Warunki zaliczenia egzaminu: warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z

obydwu jego części.Literatura podstawowa:

  1. Podręcznik „RETE I” (unita 7 - 11)1 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

2 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

3 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1


4 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

5 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1


6 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

7 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

8 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

9 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

10 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

11 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

12 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

13 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

14 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

15 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

16 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

17 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

18 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1

19 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/2; w przypadku Języka obcego II -/1

20 W przypadku Języka obcego I liczba punktów ECTS wynosi -/3; w przypadku Języka obcego II -/1


Pobieranie 182.97 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna